ช่องทางการรับบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2558

ช่องทาง

โครงการ

รหัส

จำนวนรับ
ทั้งสิ้น
(288 คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

ระยะเวลา
ใช้ทุน
(ปี)

หมายเหตุ

รับตรง
โดยวิธีพิเศษ
ของ
คณะแพทยศาสตร์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ

-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.50
รับสมัคร 23-31 กรกฏาคม 2557
สอบ 30-31 สิงหาคม 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MDX

44

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.

-รับจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัคร 23-31 กรกฏาคม 2557
สอบ 30-31 สิงหาคม 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MD02

76

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(CPIRD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

-รับตามภูมิลำเนาจาก 15 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัด CPIRD.  วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัคร 1-10 ตุลาคม 2557
สอบ 25-26 ตุลาคม 2557

MD03
(รพ.ขอนแก่น)

24

6

3

ชดใช้ทุน 3 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางได้

MD04
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)

16

6

3

MD05
(รพ.อุดรธานี)

16

6

3

MD11
(รพ.มหาสารคาม)

16

6

3

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
(ODOD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

-รับตามภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 อยู่ในโรงเรียนใน
จังหวัดที่สมัครทุน ODOD.  วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 
3.00
รับสมัครสอบคัดกรอง 25-29 สิงหาคม 2557
สอบคัดกรอง  20 กันยายน 2557
ประกาศผลคัดกรอง 30 กันยายน 2557
สมัครสอบรอบสุดท้าย 1-10 ตุลาคม 2557

เข้าค่ายเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ..... ต.ค. 57
สอบรอบสุดท้าย 25-26 ตุลาคม 2557

MD07
(รพ.ขอนแก่น)

24

6

12

-ชดใช้ทุน 4 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว ได้
-ชดใช้ทุน 5 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์
หรือ ออร์โธปิดิกส์ ได้
-ชดใช้ทุน 6 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ หรือ สูติ-นรีเวชวิทยา ได้

MD08
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)

16

6

12

MD09
(รพ.อุดรธานี)

16

6

12

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิชาการ
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.50
รับสมัคร 23-31 กรกฏาคม 2557
สอบ 30-31 สิงหาคม 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DTX

10

6

3

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์
กับ คณะทันตแพทยศาสตร์
สมัครสอบ กับ คณะแพทศาสตร์

รับตรง โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โควต้า มข.)

รับตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
รับจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 5 ภาคการศึกษา
รับสมัคร 17 ก.ย.57 - 6 ต.ค.57
สอบ 13-16 ธ.ค.57
(ดูประกาศจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

001

20

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

 

รับตรง โดย
กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.)

รับตรง ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย
รับจากทั่วประเทศ
-รับผู้จบ ม 6 หรือกำลังศึกษาชั้น ม. 6
วิทย์/คณิต
รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 1-31 สิงหาคม 2557
สอบวิชาเฉพาะ  1 พฤศจิกายน 2557
รับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา กับ สทศ.
ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2557
สอบวิชาสามัญ  17-18 มกราคม 2558

(ดูประกาศจาก กสพท.)

-

20

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

 

Back