ช่องทาง
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2556
ช่องทางการรับ
โครงการ
รหัส
จำนวนรับ
288
(คน)
ระยะเวลา
ศึกษา
ระยะเวลา
ใช้ทุน
หมายเหตุ-รับตรงโดยวิธีพิเศษ
ของ
คณะแพทยศาสตร์โครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
และภาษาอังกฤษ
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555

MDX
44

6
ปี

3
ปี

-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้
โครงการผลิตแพทย์
ร่วมกับ สกอ.
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)

-รับจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 1-15. กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
MD 02
46
6 ปี
3 ปี
-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้
โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท
(CPIRD)
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)
-รับจาก 16 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 27 ส.ค.-7 ก.ย.2555

สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555

MD 03

(รพ.ขอนแก่น.)
24
6 ปี
3 ปี
-ชดใช้ทุน 3 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางได้
MD 04
(รพ.สรรพสิทธิ์)
18
MD 05
(รพ.อุดรธานี)
16
MD 11
(รพ.มหาสารคาม)

16
โครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)

-รับตามภูมิลำเนา จาก 12 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่อง
ชั้น ม.4,ม.5 และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6
ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เท่านั้น
(ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด นั้นๆ เท่านั้น
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต25 มิ.ย.-6 ก.ค. 55 ผ่านเว็บไซต์
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1
14 ก.ค.55 ณ จังหวัดนั้นๆ
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2

28 ก.ค. 55
ณ คณะแพทย์
สอบขอเขียนของคณะแพทยศาสตร์
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
MD 06
(รพ.ศรีนครินทร์)
30
6 ปี
12 ปี
-ชดใช้ทุน 4 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางด้าน
เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์ครอบครัว
-ชดใช้ทุน 5 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
สาขาศัลยศาสตร์,
ออร์โธปิดิกส์
-ชดใช้ทุน 6 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
สาขาอายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์,
สูติ-นรีเวชวิทยา
MD 07
(รพ.ขอนแก่น)
24
MD 08
(รพ.สรรพสิทธิ์)
14
MD 09
(รพ.อุดรธานี)
16
โครงการรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
(หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26. สิงหาคม 2555
DTX
10
6 ปี
หมายเหตุ
-เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะทันตแพทยศาสตร์
-สมัครสอบกับคณะแพทยศาสตร์

-รับตรงโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร
10-24 สิงหาคม 2555
สอบวันที่
3-5 พฤศจิกายน 2555
(ดูประกาศจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกครั้ง)

รับตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)
-รับจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต

001
20
6 ปี
3 ปี
-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้
-รับตรงโดย
กสพท.
------------------
เปิดรับสมัคร
1-31 สิงหาคม 2555
สอบวิชาเฉพาะ
10 พฤศจิกายน 2555
สอบวิชาสามัญ(สทศ.)
5-6 มกราคม 2556

------------------
(ดูประกาศจาก กสพท. อีกครั้ง)
รับตรง ร่วมกับ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

รับจากทั่วประเทศ
จบ ม.6
(คลิกดูรายละเอียด...ที่นี่)
-
20
6 ปี

3 ปี

-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้
Top Hoodia
Hoodia
(มิ.ย.55)
Back