คะแนนสูง-ต่ำ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ คณะแพทยศาสตร์  รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2560

 

โครงการ

2558

2559

2560

สูง

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง ต่ำ

MDX  รับตรงโดย คณะแพทยศาสตร์

80.20

58.80

74.10

52.72

67.60

50.00

รหัส    001 รับตรง โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)

74.23

60.66

72.25

65.09

66.10

60.35

MD02 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.

72.50

59.10

64.38

52.43

76.40

54.30

MD03 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.ขอนแก่น

69.20

54.50

59.92/60.62

53.35/56.17

62.25

50.55

MD04 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิ์ฯ

56.40

50.00

63.65/63.55 51.05/55.55 60.30 55.80

MD05 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.อุดรธานี

64.00

52.20

60.17/60.32 51.07/54.15 60.30 57.40

MD11 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม

57.30

50.70

57.40 50.30 59.80 54.00

MD07 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) รพ.ขอนแก่น

56.00

51.70

54.97/57.77 51.27/50.12 61.50 53.80

MD08 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) รพ.สรรพสิทธิ์ฯ 

57.00

51.30

52.20/58.02 51.22/51.40 58.85 50.55

MD09 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) รพ.อุดรธานี

55.60

55.60

54.07/50.90 54.07/50.90 57.40 51.85

กสพท.  รับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

73.43

63.51

65.22

62.45

69.5478

65.9550

DTX โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เพื่อศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

62.50

53.70

64.80

50.00

60.20

50.13

Back