คะแนนสูง-ต่ำ ในการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์  รับตรงโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ประจำปีการศึกษา 2550 - 255
5

 

โครงการ

2550

2551

2552

2553

2554

2555

สูง

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง ต่ำ

MDX  รับตรงโดยคณะแพทย์

-

-

77.90

64.90

68.70

60.00

79.60

62.90

75

61.5

80.20

61.7

รหัส    001 รับตรง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

79.5

75.5

69.22

65. 15

69.95

62.35

77.92

73.01

79.51

70.14

83.15

69.21

MD02 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สกอ)
รพ.
ศรีนครินทร์

69.35

65.75

63.825

59.65

71.50

57.00

78.70

60.20

75.20

58.5

76.10

58.40

MD03 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.ขอนแก่น

64.85

63.75

61.775

56.25

62.85

57.70

79.25

66.25

62.20

53.30

75.00

59.80

MD04 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

64.1

63.475

60.775

55.90

61.95

55.55

70.45

65.10

61.70

55.60

63.30 55.90

MD05 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.อุดรธานี

64.5

64.0

61.75

55.00

61.35

55.15

69.85

64.30

57.90

55.50

59.70 56.90

MD11 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ
รพ.มหาสารคาม

-

-

-

-

-

-

67.60

63.65

55.60

53.4

59.10 54.80
MD06 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.ศรีนครินทร์
62.82 61.0 50.75 50.27 69.64 52.51 69.60 51.40

66.80

50.10

66.30 50.60

MD07 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.ขอนแก่น

63.52

53.5

52.47

50.0

60.75

55.92

69.40

51.40

55.20

50.10

64.80 50.30

MD08 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.สรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

60.35

59.8

80.87

50.7

57.35

52.2

67.95

53.95

58.60

51.10

56.90 52.80

MD09 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD)
รพ.อุดรธานี

62.17

54.6

52.9

52.15

62.58

55.34

69.25

54.95

60.80

50.20

60.50

53.70

กสพท.  รับตรงโดย กสพท.

60.82

66.71

57.11

56.48

59.24

55.38

65.48

58.70

65.00

60.35

60.96

56.72

DTX โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น

-

-

-

-

-

-

62.60

53.30

63.10

56.10

66.40

54.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back