หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์/สายวิชาแพทยศาสตร์

 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป

 1.       รหัสและชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย:        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

            ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Medicine Program

 

2.       ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):          แพทยศาสตรบัณฑิต 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):           พ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):      Doctor of Medicine 

            ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):       M.D.

 

3.       วิชาเอก

แพทยศาสตร์

 

4.       จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

259 หน่วยกิต   

  

5.       รูปแบบของหลักสูตร

5.1    รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 6 ปี

5.2    ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา

5.3    การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

- ไม่มี

5.5    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


 

6.       สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.. 2555

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 4 เมษายน 2555 

            เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  

 

7.       ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

            หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558   

 

8.       อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

            แพทย์ ที่ปฏิบัติงานในในโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หรือศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

 

9.    ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่

ชื่อ - สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

1

นางจินตนา  สัตยาศัย

 xxxxxxxxxxxxxx

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Neuroscience)

2

นายธงชัย ประฎิภาณวัตร

 

 xxxxxxxxxxxxxx

รองศาสตราจารย์

 

ว.ว. (อายุรศาสตร์)

อ.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ)

3

นางประนอม  บุพศิริ      

xxxxxxxxxxxxxx

รองศาสตราจารย์

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

อ.ว. (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

4

นายสมพงษ์  ศรีแสนปาง

 xxxxxxxxxxxxxx

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Tropical Medicine)

5

นางสาวสุดา  วรรณประสาท

 xxxxxxxxxxxxxx

รองศาสตราจารย์

ว.ว. (อายุรศาสตร์)

 

10.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

10.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.2 โรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลมหาสารคาม

10.3 โรงพยาบาลสมทบ ได้แก่ โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  

10.4 โรงพยาบาลชุมชมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 

11.    สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.1.1 สังคมโลกปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างรวดเร็ว มีการค้นพบวิธีใหม่ๆในการวินิจฉัย การติดตามและการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อย่างรวดเร็ว

11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวของเทคโนโลยีการสื่อสาร

11.1.4 การติดต่อกับต่างประเทศ การรวมกลุ่มและเวทีการค้าโลก เช่น  AFTA (ASEAN Free Trade Area) ทำให้มีการเคลื่อนไหวของประชากรระหว่างประเทศมากขึ้น

11.1.5 เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องปรับนโยบายและกลยุทธ์การทำงาน เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว

 

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

11.2.1 สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก 

11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแสวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากขึ้น ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูล

11.2.3 เกิดสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงและทุกรูปแบบ

11.2.4 ปัจจุบันอายุขัยของประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น การให้บริการทางการแพทย์และทางสาธารณสุขต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง

              11.2.5 ประชาชนมีความเครียด ขาดการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เกิดกระแสในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติและการรักษาด้วยยาใหม่ๆ การสร้างสังคมให้น่าอยู่และมีความสุข

  11.2.6 มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพของทางการแพทย์ การสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากส่วนกลาง รวมทั้งการกำหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

12.      ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1   การพัฒนาหลักสูตร

ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุในข้อ 11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายวิชาชีพเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกจริยธรรมทางวิชาชีพ ส่งเสริมความเป็นคน มีคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป มีความสามารถและมีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค หาสมมุติฐานและพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ตลอดจนการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขต่างๆ

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

                    พันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์ คือการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ บริการรักษาพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

 

 

13.   ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่อย่างไร

มี รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 5 รายวิชา

        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายวิชา

                                                          เปิดสอนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายวิชา

      กลุ่มวิชาภาษา                                 เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 รายวิชา

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ไม่มี แต่มีการฝึกภาคสนามร่วมกับคณะอื่นในวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

13.3 การบริหารหลักสูตรนี้ 

13.3.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร

               13.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการปรีคลินิกและกรรมการวิชาการคลินิก เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ภาควิชาในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดำเนินการ

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

1.       ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1    ปรัชญา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะทางการแพทย์ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชน ครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2    วัตถุประสงค์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

                  1.2.1  มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  และความสามารถในวิชาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

                  1.2.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม โดยเข้าใจปัจจัยทางกาย จิต สังคม และความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบบริการสุขภาพ  เพื่อสามารถให้การรักษา ส่งเสริม สร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และป้องกันโรคอย่างได้ผล

                  1.2.3  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมทั้งกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ รวมทั้งกับประชาชน โดยมีภาวะผู้นำ มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน

                  1.2.4  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีทักษะการจัดการความรู้

                  1.2.5 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ คิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเชิงจริยธรรม มีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาคุณภาพของระบบบริการได้อย่างต่อเนื่อง

                  1.2.6  มีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจในมนุษย์ เข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้คำปรึกษา และความรู้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

§     การพัฒนาการเรียนการสอน

 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ (การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง  การนำเสนอ)

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนตามเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

1. มีจำนวนชั่วโมงหรือหัวข้อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์

 

 

3. มีรายวิชาสัมมนาทางวิชาการทางการแพทย์ที่เน้นการสืบค้นข้อมูลหรือวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อมาประกอบใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยแบ่งงานให้นักศึกษารับผิดชอบและนำเสนอ

§     การพัฒนานักศึกษา

 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์

 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม

 

1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์

2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม

   - มีชั่วโมงการสอนกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์

   - มีการประเมินด้านคุณธรรมและ จริยธรรมโดยอาจารย์ และผู้ร่วมงานในสมุดประจำตัวนักศึกษา

§     การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของหลักสูตร

 

1. เน้นการบูรณาการของวิชาต่างๆในระดับเดียวกันและต่างระดับ  คือ ระดับเตรียมแพทย์กับระดับชั้นปรีคลินิก ระหว่างชั้นปรีคลินิกกับปรีคลินิกและระหว่างชั้นปรีคลินิกกับชั้นคลินิก

2.  เน้นการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

 

 

1. มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีความเชื่อมโยงระหว่างวิชาคณิตศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับวิชาทางวิทยาศาสตร์

2. มีรายวิชาในชั้นปรีคลินิกที่มีการ บูรณาการสอนเป็นระบบต่างๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ภาวะปกติและภาวะเกิดโรค ในด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา คัพภวิทยา การใช้ยาต่างๆ

3. มีการสอนโดยใช้ปัญหาผู้ป่วยเป็นฐาน  และนักศึกษามีโอกาสได้สัมผัสกับผู้ป่วยเร็วขึ้น

3.มีรายวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์

§     การเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆที่สำคัญ

 

1. เพิ่มการสอนเทคนิคการเรียน

2. เพิ่มความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์

3. เพิ่มความรู้ด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์

4. เพิ่มความรู้ด้ายการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

5. เพิ่มการสอนด้านส่งเสริมสุขภาพ

1. มีรายวิชาวิธีการเรียน

2. มีรายวิชาการสอนกฎหมายและจริยธรรมสำหรับทางการแพทย์

3. จัดให้มีการสัมมนาวิชาการที่เน้น ความรู้ด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์สอดแทรกใน   แต่ละวิชา

4. มีรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

5. จัดให้มีการสอนสอดแทรกในแต่ละวิชา

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1.    ระบบการจัดการศึกษา

1.1    ระบบ

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.. 2548 หมวดที่ 1 และหมวดที่ 13 (ภาคผนวก 2) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

1.2    การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3    การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

                  เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชม. บรรยายต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 15 สัปดาห์ รวมศึกษา 15 ชม.

                  1 หน่วยกิต เท่ากับ 2-3 ชม. ปฏิบัติการต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา ใช้เวลา 15 สัปดาห์ รวมศึกษา 30-45 ชม.

                  1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชม. ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา ใช้เวลา 15 สัปดาห์ รวมศึกษา 30 ชม.

                 

2.       การดำเนินการหลักสูตร

2.1    วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น         เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาปลาย      เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี)

2.2    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.. 2548 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ (ดังภาคผนวก 2)

 

 

 

2.3    ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

       2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม

      2.3.2 การรับนักศึกษาจากหลายโครงการ (โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษโดดเด่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โครงการนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการนักเรียนสอบแข่งขันตรงจากส่วนกลาง) นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกัน

2.4    กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

       2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา

      2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน          การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ

      2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นแก่นักศึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน             ให้คำปรึกษา แนะนำ

      2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่นทุกภาคการศึกษา

      2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะนำการเรียน

      2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง

 

2.5    แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ชั้นปีที่ 1

288

288

288

288

288

288

ชั้นปีที่ 2

-

288

288

288

288

288

ชั้นปีที่ 3

-

-

288

288

288

288

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

288

288

288

ชั้นปีที่ 5

-

-

-

-

288

288

ชั้นปีที่ 6

-

-

-

-

-

288

รวม

288

576

864

1,152

1,440

1,728

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

288

 


 

2.6 งบประมาณ

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะ 6 ปี (หน่วย:บาท)

1.       ประมาณการรายรับ

รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555

2556

2557

2558

2559

2560

1. งบประมาณแผ่นดิน

441,346,300

441,346,300

441,346,300

441,346,300

441,346,300

441,346,300

2. งบประมาณเงินรายได้

 

 

 

 

 

 

  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา

38,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

รวมรายรับ

479,346,300

479,346,300

479,346,300

479,346,300

479,346,300

479,346,300

 

2.    ประมาณการรายจ่าย

รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555

2556

2557

2558

2559

2560

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

441,346,300

441,346,300

441,346,300

441,346,300

441,346,300

441,346,300

งบครุภัณฑ์

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ)

23,500,000

23,500,300

23,500,300

23,500,300

23,500,300

23,500,300

รวมรายจ่าย

544,846,300

544,846,300

544,846,300

544,846,300

544,846,300

544,846,300

 หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 300,000 บาท/คน/ปี

2.7  ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน

2.8    การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

            ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ (ดังภาคผนวก 3) และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.. 2541 (ดังภาคผนวก 4)  หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น/

ประกาศฯ ที่ปรับปรุงใหม่

               

3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

                3.1 หลักสูตร

                                3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                  259         หน่วยกิต

                3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

                                ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                31          หน่วยกิต 

      1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                       12        หน่วยกิต 

      2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                       7       หน่วยกิต 

      3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                                           12         หน่วยกิต 

ข.       หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ                                                             218         หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / เฉพาะสาขา                                        78       หน่วยกิต

      2) กลุ่มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา                                                140       หน่วยกิต

ค.      หมวดวิชาเลือกคลินิก   ไม่น้อยกว่า                                                        4           หน่วยกิต

ง.       หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                                              6           หน่วยกิต

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

 

                        3.1.2.1 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์            โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

                                    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        31     หน่วยกิต

                                    2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ

                                        2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา                         78     หน่วยกิต

                                        2.2) กลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา หรือวิชาเลือกคลินิก                 8    หน่วยกิต

                                    3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                                             6    หน่วยกิต

                                                รวม                                                                      123    หน่วยกิต

                        โดยกรณีนี้ผู้ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ไม่สามารถจะขอรับปริญญาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้

                        3.1.2.2 ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตร่วมด้วย นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

                                    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              31   หน่วยกิต

                                    2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ

                                        2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา                78   หน่วยกิต

                                        2.2) วิชาบังคับในโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรัชญา

                                                ดุษฎีบัณฑิต - แพทยศาสตรบัณฑิต  2  วิชา  คือ

                                                 2.2.1) วิชา 355  211 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต   2         หน่วยกิต

                                                 2.2.2) วิชา 355  221 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต         4         หน่วยกิต

                                    3) วิชาเลือกคลินิกไม่น้อยกว่า                                          2             หน่วยกิต

                                    4) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                                    6             หน่วยกิต

                                                        รวม                                                     123             หน่วยกิต

 

                               


 

                                3.1.3 รายวิชา

                                ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                    31           หน่วยกิต 

                                     1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                               12           หน่วยกิต

*353  102          ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต                                   4 (4-0-8)

Life and Life Cycle I       

*353  103          ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทั่วไป                1 (0- 3-1)

General Medical Science Laboratory        

300  106            ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1                                            3 (3- 0-6)

Life and Environment I                                                    

300  107            ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2                                            3 (3- 0-6)

Life and Environment II   

                        300  108            ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                 1 (0- 3-1)

Life and Environment  Laboratory 

                                    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                             7              หน่วยกิต

353  121            กระบวนการเรียนรู้                                                2 (1- 3- 3)

Learning Process

400  100            มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม                                3 (3-0-3)

                        Man, Society and Culture

                        865  401            ศิลปะ การออกแบบ ดนตรีและความคิดเชิงสร้างสรรค์   2 (1-2-3)

                        Art, Design, Music and Creative Thinking

    3)  กลุ่มวิชาภาษา                                                                                           12           หน่วยกิต

411  106            ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1                3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  I                                          

411  206            ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2                3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  II                                         

411  324            ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 1                         3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences I                                           

411  325            ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 2                         3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences II                                           

ข.       หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ                                                             218         หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / เฉพาะสาขา                                                   78         หน่วยกิต

353  101            ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 2                                      3 (3-0-6)

Life and Life Cycle II       

*353  113          หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                       2 (2-0-4)

                        General Principles for Medical Sciences I

*353  114          หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2                       2 (1-3-4)

                        General Principles for Medical Sciences II

*353  213          หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3                       4.5 (4-1.5-9)

                        General Principles for Medical Sciences III

 

*353  214          หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4            3.5 (3-1.5-7)

                        General Principles for Medical Sciences IV

353  221            ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง                     4 (3-3-7)

                        Skin and Related Connective Tissues          

353  231            ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา              4 (3-3-7)

Hematopoietic and Lymphoreticular System                       

353  241            ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ                                    5 (3-6-9)

                                                Musculoskeletal System

353  251            ระบบประสาท                                                      6 (5-3-11)

Nervous System    

*353  262          ระบบทางเดินอาหาร                                             5 (4-3-9)

Gastrointestinal System                                         

353  271            ระบบต่อมไร้ท่อ                                                   4 (3-3 -7)

Endocrine System                       

353  311            ระบบปัสสาวะ                                                      5 (4-3-9)

Urinary System             

353  321            ระบบสืบพันธุ์                                                      5 (4-3-9)

                                                Reproductive System

353  331            ระบบทางเดินหายใจ                                             5 (4-3-9)

                                                Respiratory System

353   341           ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด                                      5 (4-3-9)

Cardiovascular System                                                   

353   351           สหสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ

 วิทยาศาสตร์คลินิก                                               4 (4-0-8)

Correlated Basic Medical Science and Clinical Science    

353   361           วิทยาศาสตร์คลินิกขั้นแนะนำ                                  4 (1-9-6)

Introduction to Clinical Science              

374   341           เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1                4 (3-3-7)

                        Community Medicine and Family Medicine I 

374    351          เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2                2 (0-6-3)

Community Medicine and Family Medicine II        

393  113            การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ                                1 (0- 3- 1)

Professional Development

 

2)  กลุ่มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา                                                               140         หน่วยกิต

                        368   521           กุมารเวชศาสตร์ 1                                                 12 (6-12-18)

                                                Pediatrics I

                        368   631           กุมารเวชศาสตร์ 2                                                 8 (0-16-8)

                                                Pediatrics II

 

                        369   521           จักษุวิทยา                                                           4 (2-4-6)

                                                Opthalmology

                        370   521           จิตเวชศาสตร์                                                      4 (2-4-6)

                                                Psychiatry

                        371   421           นิติเวชศาสตร์ 1                                                   1 (1-0-2)

                                                Forensic Medicine I

                        371   531           นิติเวชศาสตร์ 2                                                   1 (1-0-2)

                                                Forensic Medicine II

                        372   521           รังสีวิทยาคลินิก                                                    4 (3-2-7)

                                                Clinical Radiology

                        373   521           วิสัญญีวิทยา                                                       3 (1-4-4)

                                                Anesthesiology

374   421           เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                4 (2-4-6)

Community Medicine and Family Medicine III                     

374   521           เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4                4 (2-4-6)

Community Medicine and Family Medicine IV 

                        375   421           ศัลยศาสตร์ 1                                                       12 (4-16-16)

                                                Surgery I

                        375   531           ศัลยศาสตร์ 2                                                       6 (2-8-8)

                                                Surgery II

                        375   641           ศัลยศาสตร์ 3                                                       12 (0-24-12)

                                                Surgery III

                        376   421           สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1                                   12 (6-12-18)

                                                Obstetrics and Gynecology I

                        376   631           สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2                                   6 (0-12-6)

                                                Obstertrics and Gynecology II

                        377   521           โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา                               4 (1-6-5)

                                                Otorhinolaryngology

                        378   421           ออร์โธปิดิกส์ 1                                                     5 (2-6-7)

                                                Orthopedics I

                        378   631           ออร์โธปิดิกส์ 2                                                     6 (0-12-6)

                                                Orthopedics II

                        379   421           อายุรศาสตร์ 1                                                     12 (6-12-18)

                                                Medicine I

                        379   531           อายุรศาสตร์ 2                                                     6 (2-8-8)

                                                Medicine II

                        379   641           อายุรศาสตร์ 3                                                     12 (0-24-12)

                                                Medicine III

                        380   421           เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                      2 (1-2-3)

                                                Rehabilitation Medicine

. หมวดวิชาเลือกคลินิก                                                                                    4           หน่วยกิต

                        *353  611          เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1                                              2 (1-2-3)

                                                Emergency medicine I

                        *353  612          เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2                                              2 (1-2-3)

                                                Emergency medicine II

370  681            จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                             2 (1-3-3)

                        Psychiatric Emergency

370  682            จิตเวชศาสตร์ยาเสพติด                                          2 (1-3-3)

            Addiction Psychiatry

374   611           การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขั้นแนะนำ   3 (2-3-5)

Introduction to Thai Traditional Medicine and

Alternative Medicine       

374   621           อาชีวเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์                     3 (2-3-5)

Occupational Medicine for Medical Students

            374   631           การบริหารระบบสุขภาพ                                         3 (2-3-5)

Health Systems Administration

            374   641           การวิจัยทางคลินิกและวิทยาการระบาด                      3 (2-3-5)

Clinical Research and Epidemiology

หมายเหตุ * รายวิชาใหม่,   ** รายวิชาปรับปรุง

 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                      6              หน่วยกิต

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 819/2552) และ กิจกรรมพละศึกษา ยังเป็นวิชาเลือกที่ให้นักศึกษาแพทย์ต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 1 หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

 

                3.1.4 คำอธิบายระบบรหัสวิชา 

                                คณะแพทยศาสตร์ ใช้ระบบรหัสตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดรหัสตัวเลข จำนวน 6 หลัก ดังนี้ 

                        ตัวเลข 3 ตัวแรก

300       xxx        หมายถึง             วิชาศึกษาทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์

353       xxx        หมายถึง             ฝ่ายวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์

361       xxx        หมายถึง             ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

362       xxx        หมายถึง             ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์

363       xxx        หมายถึง             ภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร์

364       xxx        หมายถึง             ภาควิชาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

365       xxx        หมายถึง             ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

366       xxx        หมายถึง             ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

367       xxx        หมายถึง             ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

368       xxx        หมายถึง             ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

369       xxx        หมายถึง             ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

370       xxx        หมายถึง             ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

371       xxx        หมายถึง             ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

372       xxx        หมายถึง             ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

373       xxx        หมายถึง             ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

374       xxx        หมายถึง             ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์

375       xxx        หมายถึง             ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

376       xxx        หมายถึง             ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์

377       xxx        หมายถึง             ภาควิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา       

คณะแพทยศาสตร์

378       xxx        หมายถึง             ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์

379       xxx        หมายถึง             ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์

380       xxx        หมายถึง             ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

390       xxx        หมายถึง             โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์

392       xxx        หมายถึง             คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์

393       xxx        หมายถึง             ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์

394       xxx        หมายถึง             ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์

400       xxx        หมายถึง             วิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และ

                                                สังคมศาสตร์

411       xxx        หมายถึง             วิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

865       xxx        หมายถึง             วิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปกรรมศาสตร์

                                    ตัวเลขที่  4          หมายถึง             ระดับของวิชา     

                                    เลข 1 และ 2        หมายถึง             รายวิชาขั้นต้นระดับปริญญาตรี

                                    เลข 3 และ 4        หมายถึง             รายวิชาขั้นกลางระดับปริญญาตรี

                                    เลข 5 และ 6        หมายถึง             รายวิชาขั้นสูงระดับปริญญาตรี

ตัวเลขที่ 5 และ 6 หมายถึง             หมวดวิชาหรือลำดับที่ของวิชา

 

 

 


 

                3.1.5 แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

300  106            ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1                                            3 (3-0-6)

Life and Environment I                

300  107            ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2                                            3 (3- 0-6)

Life and Environment II   

300  108            ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                 1 (0- 3-1)

Life and Environment  Laboratory 

353   121           กระบวนการเรียนรู้                                                2 (1- 3- 3)

Learning Process

400   100           มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม                                 3 (3-0-3)

                        Man, Society and Culture

411  106            ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1                3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  I                                          

865  401             ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์             2 (1-2-3)

                                                Art , Design, Music and Creative Thinking 

xxx   xxx            วิชาเลือกเสรี                                                         0-4  หน่วยกิต

รวม                                                                   17-21  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

*353  102          ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1                                      4 (4-0-8)

Life and Life Cycle I

*353  103          ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทั่วไป                1 (0-3-1)

General Medical Science Laboratory        

353  101            ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 2                                      3 (3-0-6)

Life and Life Cycle II       

*353  113          หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                       2 (2-0-4)

                        General Principles for Medical Sciences I

*353  114          หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2                       2 (1-3-4)

                        General Principles for Medical Sciences II

393 113            การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ                                1 (0- 3- 2)

Professional Development

411  206            ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2                3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  II                                         

xxx   xxx            วิชาเลือกเสรี                                                        0-4  หน่วยกิต

รวม                                                                    16-20 หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม                          33-41 หน่วยกิต


 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

*353  213          หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3            4.5 (4-1.5-9)

                        General Principles for Medical Sciences III

*353   214         หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4                       3.5 (3-1.5-7)

                        General Principles for Medical Sciences IV

353   221           ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง                     4 (3-3-7)

                        Skin and Related Connective Tissues          

353   231           ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา              4 (3-3-7)

Hematopoietic and Lymphoreticular System

                       411  324 ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 1                         3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences I                                           

                                               รวม                                                                    19  หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม                           52-60 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

353  241            ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ                                    5 (3-6-9)

                                                Musculoskeletal System

353  251            ระบบประสาท                                                      6 (5-3-11)

 Nervous System                                             

*353  262          ระบบทางเดินอาหาร                                             5 (4-3-9)

Gastrointestinal System             

353  271            ระบบต่อมไร้ท่อ                                                   4 (3-3 -7)

Endocrine System                    

xxx   xxx            วิชาเลือกเสรี                                                        0-2  หน่วยกิต

          รวม                                                                     20-22 หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม                       72-82 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

353  311            ระบบปัสสาวะ                                                      5 (4-3-9)

 Urinary System             

353  321            ระบบสืบพันธุ์                                                      5 (4-3-9)

                                                Reproductive System

353  331            ระบบทางเดินหายใจ                                             5 (4-3-9)

                                                Respiratory System

374  341            เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1                4 (3-3-7)

                        Community Medicine and Family Medicine I 

 

374  351            เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2                2 (0-6-3)

Community Medicine and Family Medicine II 

            รวม                                                                        21  หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม                     93-103 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

353  341            ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด                                      5 (4-3-9)

Cardiovascular System          

353  351            สหสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ

วิทยาศาสตร์คลินิก                                                            4 (4-0-8)

Correlated Basic Medical Science and Clinical Science                   

353  361            วิทยาศาสตร์คลินิกขั้นแนะนำ                                  4 (1-9-6)

Introduction  to Clinical Science                                                   

411  325            ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 2                         3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences II                                           

xxx   xxx            วิชาเลือกเสรี                                                        0-4  หน่วยกิต

รวม                                                  16-20 หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม                    109-123 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4

                        371   421           นิติเวชศาสตร์ 1                                                   1 (1-0-2)

                                                Forensic Medicine I

                        374   421           เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                4 (2-4-6)

                                                Community Medicine and Family Medicine III

                        375   421           ศัลยศาสตร์ 1                                                       12 (4-16-16)

                                                Surgery I

                        376   421           สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1                                   12 (6-12-18)

                                                Obstetrics and Gynecology I

                        378   421           ออร์โธปิดิกส์ 1                                                     5 (2-6-7)

                                                Orthopedics I

                        379   421           อายุรศาสตร์ 1                                                     12 (6-12-18)

                                                Medicine I

                        380   421           เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                    2 (1-2-3)

                                                Rehabilitation Medicine               

                                                                                รวม                                                                    48 หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม                157-171 หน่วยกิต

 

            การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ดังนี้

            I           อายุรศาสตร์ 1                                                     (12  สัปดาห์)

            II           ศัลยศาสตร์ 1                                                       (12  สัปดาห์)

            III          สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1                                   (12  สัปดาห์)

            IV         ออร์โธปิดิกส์ 1                                                     (5  สัปดาห์)

                        นิติเวชศาสตร์ 1                                                   (1  สัปดาห์ )

                        เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                (4  สัปดาห์)

                        เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                    (2  สัปดาห์)

 

ปีที่ 5

                        368   521           กุมารเวชศาสตร์ 1                                     12 (6-12-18)

                                                Pediatrics I

                        369   521           จักษุวิทยา                                               4 (2-4-6)

                                                Opthalmology

                        370   521           จิตเวชศาสตร์                                          4 (1-6-5)

                                                Psychiatry

                        371   531           นิติเวชศาสตร์ 2                                       1 (1-0-2)

                                                Forensic Medicine II

                        372   521           รังสีวิทยาคลินิก                                        4 (3-2-7)

                                                Clinical Radiology

                        373   521           วิสัญญีวิทยา                                           3 (1-4-4)

                                                Anesthesiology

                        374   521           เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4    4 (2-4-6)

                                                Community Medicine & Family Medicine IV

                        375   531           ศัลยศาสตร์ 2                                           6 (2-8-8)

                                                Surgery II

                        377   521           โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา                   4 (1-6-5)

                                                Otorhinolaryngology

                        379   531           อายุรศาสตร์ 2                                         6 (2-8-8)

                                                Medicine II

                                                            รวม                                                        48 หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม    205-219 หน่วยกิต

 

การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ดังนี้

I           อายุรศาสตร์ 2                                                     (6 สัปดาห์)

                        ศัลยศาสตร์2                                                        (6 สัปดาห์)

II           กุมารเวชศาสตร์ 1                                                 (12 สัปดาห์)

III          จักษุวิทยา                                                           (4 สัปดาห์)

                        โสต  นาสิก และลาริงซ์วิทยา                                   (4 สัปดาห์)

                        เวชศาสตร์ชุมชมและเวชศาสตร์ครอบครัว                   (4 สัปดาห์)

IV         รังสีวิทยาคลินิก                                                    (4 สัปดาห์)        

                        จิตเวชศาสตร์                                                       (4 สัปดาห์)

                        วิสัญญีวิทยา                                                       (3 สัปดาห์)

                        นิติเวชศาสตร์ 2                                                   (1 สัปดาห์)

 

ปีที่ 6

                        368   631           กุมารเวชศาสตร์ 2                                     8 (0-16-8)

                                                Pediatrics II

                        375   641           ศัลยศาสตร์ 3                                           12 (0-24-12)

                                                Surgery III

                        376   631           สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2                       6 (0-12-6)

                                                Obstertrics and Gynecology II

                        378   631           ออร์โธปิดิกส์ 2                                         6 (0-12-6)

                                                Orthopedics II

                        379   641           อายุรศาสตร์ 3                                         12 (0-24-12)

                                                Medicine III

                        xxx   xxx            วิชาเลือกคลินิก                                        4  หน่วยกิต

                                                            รวม                                                        48  หน่วยกิต

จำนวนรวมหน่วยกิตสะสม    253-271 หน่วยกิต

 

การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ดังนี้

I           อายุรศาสตร์ 3                                         (12  สัปดาห์)

II           ศัลยศาสตร์ 3                                           (12  สัปดาห์)

III          สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2                       (6  สัปดาห์)

                        ออร์โธปิดิกส์ 2                                         (6  สัปดาห์)

IV         กุมารเวชศาสตร์ 2                                     (8  สัปดาห์)

                        วิชาเลือกคลินิก                                        (4  สัปดาห์)

 


 

3.1.6           คำอธิบายรายวิชา

*353  102              ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1                                                                               4 (4-0-8)

Life and Life cycle I

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

                                    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ กระบวนการผลิตพลังงาน สารชีวโมเลกุลที่ใช้ผลิตพลังงาน  กระบวนการสังเคราะห์ชีวโมเลกุล ของเสียที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ การเปลี่ยนแปลงที่มีความผิดปกติทางเมแทบอลิก 

                                    Basic principles of metabolism in cell, energy metabolism, metabolic fuels, biosynthesis of biomolecules, metabolic waste products, metabolic disorders

 

*353  103              ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทั่วไป                                               1 (0- 3-1)

                General Medical Science Laboratory       

                เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาควบ 353 102

                                    ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ ระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย ปฏิกิริยาเอนไซม์ สาร       ชีวโมเลกุลที่ใช้ผลิตพลังงาน กระบวนการจำลองการสังเคราะห์ DNA ของร่างกายในหลอดทดลอง การขจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ของร่างกาย, ปริมาณสารอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

                                    Laboratory practice includes the studies on biological buffer system, enzymatic reactions, macromolecules used for energy, DNA synthesis model in vitro, elimination of metabolic waste products, nutrients and daily energy requirements

 

300 106                 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1                                                                                       3 (3-0-6)

Life and Environment I              

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

                                    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สถิติในชีวิตประจำวัน การวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล เลขนัยสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กราฟและการประยุกต์  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์  ความเร็วสัมพัทธ์  คลื่น งาน และพลังงาน โครงสร้างของอะตอมและธรรมชาติของรังสี ความหมายของรังสีและการจำแนกประเภท      อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสารตัวกลาง  การกำหนดปริมาณรังสีและเครื่องวัดรังสี ผลทางชีวภาพของรังสี  ขีดจำกัดหรือปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมให้รับได้ อันตรายจากรังสีและการป้องกันรังสี การเกิดอุบัติเหตุทางรังสี การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการปนเปื้อนของรังสีในสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของรังสีเอกซ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ชนิดและหน้าที่ของเครื่องสร้างภาพทางการแพทย์ และการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดโดยอาศัยคอมพิวเตอร์

                                                Mathematics in daily life, statistics in daily life, measurement, data collection, significant number, data analysis by graph and applications, vector and scalar, relative velocity, wave, work and energy, atomic structure and nature of radiation, definition and classification of radiation, interaction between radiation and matter, determination of radiation quantity and dosimeter, biological effect of radiation, maximum limit of acceptable radiation, dangerous and protection of radiation, radiation accident, data collection and radiation contaminate examination in environment, x-ray application in medicine, type and function of image construction in medicine and photograph of cross section organs using computer

 


 

300 107                 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2                                                                                       3 (3- 0-6)

                Life and Environment II 

เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาควบ 300 106

                                 สารประกอบอินทรีย์ สารเคมีที่สำคัญในครัวเรือน สารเคมีในผลิตภัณฑ์และอาหาร พอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศวิทยา ปัญหาของสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อสิ่งมีชีวิตและต่อสุขภาพ มลพิษสิ่งแวดล้อม  ดัชนีบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

                                 Organic compounds, chemicals in household, chemicals in products and foods, polymer in daily life, ecosystem, overall impacts of environmental problems to living organisms and human’s health, environmental pollution, environmental quality indicator and environment standard  

 

300 108                 ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                                                      1 (0- 3-1)

                                                Life and Environment Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาควบ 300 107

                                    การเตรียมความพร้อมในการทำปฏิบัติการและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเบื้องต้น สถิติเชิงพรรณนา  ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวแปร   การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรเดี่ยว  ค่าเฉลี่ยของสองประชากรและค่าเฉลี่ยของหลายประชากร  การแปลผลลัพธ์จากรายงานที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  การวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล  การรวมแรงย่อย  การสั่นพ้องในท่ออากาศ  ออสซิลโลสโคป  สเปกโตรมิเตอร์  ปฏิกิริยากรดเบสและการสกัด  การวิเคราะห์หมู่ทำหน้าที่ของสารประกอบอินทรีย์  กรดคาร์บอกซิลิกและเอสเทอร์ ปฏิกิริยาแซพอนิฟีเคชันและปฏิกิริยาเอสเทอริฟีเคชัน สเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์  การหาปริมาณเบสทั้งหมดในยาลดกรดโดยวิธีไทเทรชัน  ระบบนิเวศ  ชีวิตกับมลภาวะ

                                     Laboratory practice and laboratory safety, statistical analysis by basic program, descriptive statistic, relationship between two variables, hypothesis testing of single, double and multiple population means, translation from statistical analysis program, measurement and data analysis, vector summation, resonance in the air duct, oscilloscopy, spectrometer, acid-base reaction and extraction, analysis of functional group of organic compound, carboxylic acid and ester, saponification reaction and esterification reaction, stereo chemical of organic compound, finding of total base quamtity in anti-acid drug by titration technique, ecology system, life and pollution.  

 

353 101                                 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 2                                                                               3 (3-0-6)

                                  Life and Life Cycle II

                เงื่อนไขของรายวิชา 353 102 #

การสืบพันธุ์และการเจริญของมนุษย์   พัฒนาการของเด็ก สิทธิเด็ก พัฒนาการทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศ จริยศาสตร์สตรีนิยม ชีวิตครอบครัวและวงจรของครอบครัว มรณวิทยา ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ 

Human reproduction and development, child development, children rights, sexual development, sexual identity, feminist ethics, family and family cycle, thanatology, death in the context of social and spiritual

 

*353 113               หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                                         2 (2- 0-4)

                General Principles for Medical Sciences I

                เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

                                    โครงสร้างและองค์ประกอบของโครโมโซมของมนุษย์  การถ่ายทอดพันธุกรรม ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลง ผ่าเหล่า ของโครงสร้างพันธุกรรมของมนุษย์ และโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์

                                    Structure and components of human chromosomes, flow of genetic information, genetic variation, DNA mutation and genetic diseases     

 

*353  114              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2                                         2 (1- 3-4)

                General Principles for Medical Sciences II

                เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

                                    โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ จุลกายวิภาคและสรีรวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ ประกอบด้วย เซลล์บุผิว หน้าที่ของเซลล์เยื่อบุชนิดต่างๆ และการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและสารระหว่างเซลล์ เซลล์ตับและเซลล์ไขมัน การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และการสื่อสารสัญญาณภายในเซลล์ เซลล์ประสาท สัญญาณประสาทและการส่งต่อสัญญาณประสาทข้ามรอยต่อระหว่างประสาท และรอยต่อระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบ โครงสร้างระดับโมเลกุลและกลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อ  การเจริญและการพัฒนาของเซลล์ ประกอบด้วย วัฎจักรการแบ่งตัว เซลล์ต้นกำเนิด การพัฒนาของเซลล์และสายพัฒนาการที่จำเพาะ การบาดเจ็บ การตาย การเสื่อมของเซลล์ การปรับตัวของเซลล์ และการสะสมของสารภายในเซลล์

                                    Cell structure, cellular component, histology and physiology of the cells and tissues, epithelial cells, function of certain epithelium lining and cellular junction, connective tissue and extracellular matrix, hepatic cells and adipocytes, membrane transport and signal transduction; neurons, nerve impulse and nerve conduction at nerve junction and neuro-muscular junction, cardiac muscle cells, striated muscle cells and smooth muscle cells, molecular structure and mechanism of muscle contraction, cell growth and development: cell division cycle, stem cells, cellular differentiation and cell specific lineages, cell injury, death and degeneration, cellular adaptation, intracellular accumulations

 

353 121                 กระบวนการเรียนรู้                                                                                           2 (1- 3- 3)

Learning Process

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

                                    วิวัฒนาการของมนุษย์และพฤติกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ความหมายและประเภทของการเรียนรู้ จิตวิทยาของการเรียนรู้ การบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของกระบวนการกลุ่ม การเรียนอย่างมีประสิทธิผล การวางแผนชีวิตและการเรียนรู้ การจดบันทึก และการอ่านอย่างมีประสิทธิผล ความคิดเชิงวิพากษ์  การปรับปรุงความจำ  การเตรียมการสอบ  และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                        Human evolution  and learning behavior, learning styles, definition and types of learning, psychology of learning,  learning process, theory and guideline of group process, effective learning, life plan and learning, note taking, effective reading, critical thinking,  memory improvement, preparing for examination and professional development

 

 

 

*353 213               หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3                                         4.5 (4-1.5-9)

                 General Principles for Medical Sciences III

                เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2

                              กระบวนการอักเสบ วิทยาเนื้องอกพื้นฐาน หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลเภสัชวิทยาพื้นฐาน ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นวิชาชีพ

                              Inflammatory process, basic oncology, sample collection and interpretation, basic pharmacology, basic immunology, case studies and professional development 

 

*353  214              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4                                         3.5 (3-1.5-7)

                 General Principles for Medical Sciences IV

                เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 

                              แบคทีเรียวิทยาพื้นฐาน ยาต้านจุลชีพ ไวรัสวิทยาพื้นฐาน ยาต้านไวรัส  ราวิทยาพื้นฐาน ยาต้านเชื้อรา ปรสิตวิทยาพื้นฐาน ยาต้านปรสิต กรณีศึกษา ปฏิบัติการ และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  

                              Basic bacteriology, antibiotics, basic virology, antiviral drugs, basic mycology, antifungal drugs, basic parasitology, antipasitic drugs, case studies, laboratory and professional development

 

353  221                ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง                                                     4 (3-3-7)

                Skin and Related Connective Tissues        

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

                              การเจริญพัฒนาของโครงสร้างของผิวหนัง โครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง จุลกายวิภาคของผิวหนังและโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง โครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนัง การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย กลไกการซ่อมแซมและการเจริญทดแทน กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับระยะของชีวิต  เชื้อชาติ และกลไกการป้องกันตัวเองของผิวหนัง เชื้อประจำถิ่นของผิวหนัง การติดเชื้อ การอักเสบที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บและความผิดปกติเชิงกล เนื้องอก เมทาบอลิซึมและการควบคุมที่มีผลต่อผิวหนัง  ความผิดปกติของหลอดเลือด ความผิดปกติทั้งร่างกาย หลักการรักษา  การป้องกัน และการรักษาแบบองค์รวม  กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                              Development of skin structure, structure and function of skin, histology of skin and skin derived structure, structure of subcutaneous, body temperature control, mechanism of repair and regeneration, and changing processes associated with stage of life or ethnicity, skin defense mechanisms and  normal flora, infection, dermal and connective tissue inflammation, immune  disorders, traumatic and mechanical disorders, neoplastic disorder, metabolic and regulatory disorders affecting skin, vascular disorders, systemic disorders, principle of  treatment,  holistic approaches for prevention and treatment, case studies and professional development

 

353  231                                ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา                                         4 (3–3–7)

Hematopoietic and Lymphoreticular System

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

การพัฒนาของเอ็มบริโอ การเจริญของทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปริสูติการ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การซ่อมแซม การเจริญทดแทน การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับระยะของชีวิต ความผิดปกติจากการติดเชื้อ การอักเสบและการทำงานของวิทยาภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บและการบาดเจ็บเชิงกล ความผิดปกติจากเนื้องอก ความผิดปกติของเมทาบอลิซึมและการควบคุมที่เกิดภายหลังและเป็นมาแต่เกิด ความผิดปกติของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบุหลอดเลือด ความผิดปกติทั้งร่างกายที่มีผลต่อระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา ความผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุ หลักการของการรักษาโรค กลไกการออกฤทธิ์ของยา การใช้ และอาการไม่พึงประสงค์ของยาสำหรับการรักษาความผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดโลหิต กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Embryonic development, fetal maturation, and perinatal changes, organ structure and function, cell and tissue structure and function, repair, regeneration, and changes associated with stage of life, infectious, inflammatory, and immunologic disorders, traumatic and mechanical injury, neoplastic disorders, metabolic and regulatory disorders, including acquired and congenital, vascular and endothelial disorders, systemic disorders affecting the hematopoietic and lymphoreticular system, idiopathic disorders, principles of therapeutics, mechanisms of action, use and adverse effects of drugs for treatment of disorders of the hematopoietic system, case studies and professional development

 

353  241                ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ                                                                          5 (3-6-9)

                                                Musculoskeletal System

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา  และพยาธิวิทยา  ของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ  แผ่นหลัง การสร้างกระดูก สรีรวิทยากล้ามเนื้อ ระยางค์ส่วนบน ระยางค์ส่วนล่าง ผนังหน้าท้องส่วนหน้า ศีรษะและคอ  การติดเชื้อ  กระดูกหัก หลักการรักษา ป้องกัน การฟื้นฟู  ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา กายวิภาค และพยาธิวิทยาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Anatomy, histology, physiology, and pathology of musculoskeletal system, back, bone formation, muscular physiology, the upper limb, the lower limb,  anterior abdominal wall, head and neck, infection, fracture, principles of treatment, prevention, rehabilitation, correlation between radiology, anatomy and pathology of musculoskeletal system, case studies and professional development 

 

353  251                ระบบประสาท                                                                                                      6 (5-3-11)

                Nervous System        

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ของระบบประสาท การพัฒนาการของระบบประสาท ตั้งแต่ระยะเอ็มบริโอ และทารกในครรภ์ กระบวนการปกติและผิดปกติในระบบต่างๆ  เช่น ระบบอัตโนมัติ ระบบรับความรู้สึก ระบบสั่งการ และการทำงานของสมองและไขสันหลัง  หลักการรักษา การป้องกัน การพยากรณ์โรค และการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม อาการและอาการทางวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และพยาธิวิทยาของระบบประสาท กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Anatomy, histology, physiology and pathophysiology of nervous system including embryonic development and fetal maturation, normal and abnormal processes in autonomic, somatosensory, sensory, motor systems, brain and spinal cord functions, principles of therapeutics, prevention, prognosis and holistic care, symptom and signs, correlation  between radiology anatomy and pathology nervous system, case studies and professional development

 

 

*353  262              ระบบทางเดินอาหาร                                                                                         5 (4-3-9)

Gastrointestinal System     

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

พัฒนาการของระบบทางเดินอาหาร กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อน ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  ตับ ทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อน อาการวิทยาทางระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อน ยาที่ใช้รักษาในการรักษาโรคของระบบทางเดินอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา กายวิภาค พยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Development, anatomy, microanatomy and physiology of the gastrointestinal system, hepatobiliary and pancreatic system, gastrointestinal disorders, symptomatology of gastrointestinal system, drugs used in gastrointestinal disorders, correlation between radiology, anatomy and pathology of gastrointestinal system, case studies and professional development      

 

353  271                               ระบบต่อมไร้ท่อ                                                                                                  4 (3-3 -7)

Endocrine System           

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ของระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ฮอร์โมนตับอ่อน ฮอร์โมนอื่นๆ ภาวะอ้วน อาการวิทยา การเสื่อม การซ่อมแซม และการงอกใหม่ของระบบต่อมไร้ท่อ กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Anatomy, histology, physiology and pathophysiology of endocrine system, pituitary gland, thyroid glands, parathyroid glands, adrenal glands, pancreatic hormones, miscellaneous hormones, obesity, symptomatology, degeneration, repairing and regeneration, case studies and professional development     

 

353  311                                ระบบปัสสาวะ                                                                                                      5 (4-3-9)

Urinary  System 

      เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3      

                                    กายวิภาคศาสตร์  จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ของระบบปัสสาวะ  พัฒนาการ ตั้งแต่ระยะเอ็มบริโอ  ทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงหลังคลอด การทำงานของไต ความผิดปกติที่พบบ่อย การติดเชื้อ การอักเสบ การบาดเจ็บ โรคมะเร็ง โรคนิ่ว โรคไตวาย หลักการการรักษา  อาการวิทยาของระบบปัสสาวะ  หลักการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน  การให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา กายวิภาค พยาธิวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

            Anatomy, histology, physiology, pharmacology and pathophysiology of urinary system, embryonic development, fetal maturation, and perinatal changes, kidney functions, common abnormal disorders, infection, inflammation, trauma, cancer, urolithiasis, renal failure, principles of therapeutics, symptomatology of urinary system, principles of health promotion, prevention, holistic care, correlation  between radiology, anatomy and pathology of urinary system, case studies and professional development

 

 

 

 

353  321                ระบบสืบพันธุ์                                                                                                      5 (4-3-9)

                                                Reproductive System

      เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3

กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิวิทยา ของระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง  ความผิดปกติที่พบบ่อย พัฒนาการและความแตกต่างทางเพศของสรีรวิทยาในวัยแรกรุ่นและวัยสูงอายุ สภาพทางเพศ การตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว  ภาวะการมีบุตรยาก  หลักการรักษา และการป้องกัน กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                             Anatomy, histology, physiology, and pathology of male and female reproductive system, common disorders, development and sexual differences between physiology of puberty and elder, sexuality, pregnancy, family planning, infertility, principles of treatment, prevention, case studies and professional development

 

353  331                ระบบทางเดินหายใจ                                                                                         5 (4-3-9)

                                                Respiratory System

              เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3

การเจริญพัฒนา กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ การทดสอบการทำงานของปอด พยาธิวิทยา การติดเชื้อ หลักการรักษา การป้องกัน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการส่งเสริมสุขภาพ   การดูแลโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ธรรมเพื่อสุขภาวะ ทักษะการสื่อสารโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จริยธรรมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา กายวิภาค พยาธิวิทยาของระบบทางเดินหายใจ กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                                    Development, anatomy, histology, physiology of respiratory system, lung function test, pathology, infection, principle of treatment, prevention, holistic care and health promotion, small groups, patient-centered care, health promotion in community, dharma for health, patient-centered communication, environmental ethics and laws, correlation  between radiology, anatomy and pathology of  respiratory system, case studies and professional development

 

353   341               ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด                                                                             5 (4-3-9)

                Cardiovascular System

       เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3

                                    การพัฒนา กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบหัวใจและหลอดเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ กลไกควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือด เงาภาพรังสีปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ   ความรู้ทางระบาดวิทยา  อาการวิทยา   ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  พยาธิกำเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  เภสัชวิทยา  ภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด  ความสัมพันธ์ของอาการ  และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค  ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบหัวใจและหลอดเลือด เงาภาพรังสีของระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะผิดปกติที่สำคัญ ผลกระทบของความเจ็บป่วย ทักษะการให้ข้อมูล กรณีศึกษา และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                              Development anatomy, histology, physiology and biochemistry of cardiovascular system, electrocardiogram, controlling mechanism of cardiovascular system, blood pressure, normal imaging films of cardiovascular system, relationship of cardiovascular and respiratory systems, epidemiology, symptomatology, immunization, micro-organisms, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology, abnormal conditions of cardiovascular system, relationship of symptoms and pathological diseases, risk factors, holistic care, application of basic sciences to explain causes of common diseases, image films of essential abnormal condition of cardiovascular diseases, impact of illness, information giving skill, case studies and professional development

 

353   351               สหสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ                                         4 (4-0-8)

                 วิทยาศาสตร์คลินิก                                          

                Correlated Basic Medical Science and Clinical Science 

       เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3

ความเชื่อมโยงของความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  และความรู้ทางคลินิก  โดยอาศัยการเรียนจากตัวอย่างผู้ป่วย และอาการทางคลินิก  อาการสำคัญทางคลินิกที่พบบ่อย เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการพัฒนาคุณภาพ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                              The correlation   between   basic   medical science and clinical   science by using  the case scenarios and clinical  settings, integrate basic clinical science and common clinical presentation, evidence-based medicine and quality improvement, patient safety and professional development

 

353   361                วิทยาศาสตร์คลินิกขั้นแนะนำ                                                                       4 (1-9-6)

                                    Introduction to Clinical Science       

      เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3       

บทบาทของแพทย์กับการสร้างเสริมสุขภาพ  ระบบให้บริการสุขภาพ  สิทธิผู้ป่วย  การใช้เหตุผลทางคลินิก และการตัดสินใจ การศึกษาจากประสบการณ์ตรง การซักประวัติและการตรวจร่างกายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Physician role with promotive health care, health care service system, patient right, clinical reasoning and decision, self direct learning, history taking and physical examination both children and adult  and professional development

 

                *353 611               เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1                                                                                          2(1-2-3)

                                                Emergency Medicine I

            เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

                                    ฝึกปฏิบัติการทางคลิกนิก ทักษะในการแก้ปัญหาทางคลินิก การตัดสินใจในการดูแลรักษาโรคและปัญหาที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หัตถการฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การช่วยฟื้นคืนชีพ จริยธรรมในห้องฉุกเฉิน ทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในทีม ญาติและผู้ป่วยในภาวะวิกฤต การทำงานเป็นทีม

                                    Clinical clerkship, skills on clinical. problem solving, decision making management and treatment of common problems in emergency room, fundamental knowledge of emergency medical service system emergency procedures, trauma, cardiopulmonary resuscitation, ethic in emergency room communication skills in critical condition, team working and professionalism development

 

 

                *353 612               เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2                                                                                          2 (1-2-3)

                                                Emergency Medicine  II

            เงื่อนไขรายวิชา :  353 611#

                                    ฝึกปฏิบัติการทางคลินิก พัฒนาทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับการเตรียมรับสาธารณภัย การดูแลผู้ป่วยพิษวิทยา การตรวจวินิจฉัยอย่างง่ายด้วยอัลตร้าซาวน์ในภาวะฉุกเฉิน ระบบทางด่วนในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน การบาดเจ็บที่ศีรษะ การประยุกต์งานวิจัยในผู้ป่วยฉุกเฉิน ความเป็นผู้นำ และการเป็นผู้บังคับบัญชาทางการแพทย์ ข้อจริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์ฉุกเฉิน

                                    Clinical clerkship, develop clinical skills in disaster preparedness, HAZMAT, care of toxicologic patients, bedside diagnostic ultrasound in emergency conditions, fast track system for acute myocardial infarction, hyperacute stroke, and head injury research application in emergent patients, leadership and medical commander skills, ethic and legal issue in emergency medical system

 

368   521               กุมารเวชศาสตร์ 1                                                                                           12 (6-12-18)

                                                Pediatrics I

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก ทารกแรกเกิดปกติ ความผิดปกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด โรคติดเชื้อ โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของระบบหายใจ โรคของระบบปัสสาวะ โรคทางโลหิตวิทยา โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของระบบต่อมไร้ท่อ โรคของระบบประสาท โรคผิวหนัง การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ  พิษวิทยา ปัญหาในวัยรุ่น การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ กุมารเวชศาสตร์ชุมชน และสังคม

                              Growth and development in children, normal newborn, common disorders in neonate, infectious diseases, gastrointestinal diseases, respiratory diseases, renal diseases, hematological diseases, cardiovascular diseases, endocrinologic diseases, neurologic  diseases, dermatologic diseases, illness related to nutritional status, toxicology, problems in adolescents, holistic approach and palliative care, evidence-based medicine, community  and social Pediatrics

 

368   631               กุมารเวชศาสตร์ 2                                                                                             8 (0-16-8)

                                                Pediatrics II

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

การฝึกปฏิบัติทางคลินิกในหอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคลินิก การทำหัตถการทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง  การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเอง  และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                                    Clerkship in Pediatrics including in-patient department and out-patient department, clinical application of knowledge, holistic care, palliative care, evidence-based medicine application, clinical skills, health promotion and diseases prevention, continuing medial education and professional development

 

 

 

 

369   521               จักษุวิทยา                                                                                                            4 (2-4-6)

                                                Ophthalmology

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา การซักประวัติ             การตรวจร่างกาย  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการวินิจฉัยโรคและหัตถการพื้นฐานทางจักษุวิทยา ทักษะการสื่อสาร  การส่งเสริมสุขภาพ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางจักษุวิทยา จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

                                    Basic principles in Ophthalmology, common diseases or problems in ophthalmology, history taking, physical examination, investigation, diagnosis and basic skills in  Ophthalmology, communication skills, health promotion and evidence-based medicine in  Ophthalmology, ethics in patients care

 

370   521               จิตเวชศาสตร์                                                                                                     4 (2-4-6)

                                                Psychiatry

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

สมองและพฤติกรรม ทฤษฎีบุคลิกภาพและจิตพยาธิวิทยา อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์และการประเมินทางจิตเวชศาสตร์ การบันทึกรายงานผู้ป่วยจิตเวช ความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์ ปฏิกิริยาและปัญหาทางจิตใจในผู้ป่วยโรคทางกาย จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และการรักษาทางจิตศาสตร์ จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

Brain and behavior, theories of personality and psychopathology, psychiatric symptomatology, psychiatric interviewing and evaluation, medical recording on psychiatric case, mental disorders, psychological reaction and problems in patients with medical illness, child and adolescent psychiatry and psychiatric treatments, ethics in patients care

 

                370   681               จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                                                        2 (1-3-3)

Emergency Psychiatry

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

                                    ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช   ระบาดวิทยา  ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของโรค  การวินิจฉัยและการประเมิน การป้องกันและรักษาภาวะจิตเวชฉุกเฉิน ได้แก่ การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมก้าวร้าวอันตราย การถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือทางเพศ  โรคจิตเฉียบพลัน อาการเคลื่อนไหวผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้ยาทางจิตเวช และอาการวิตกกังวลรุนแรง จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

                                    Knowledge and skills in taking care of patients with emergency psychiatric conditions. The course contents include epidemiology, risk factors, etiology, diagnosis and assessment, prevention and treatment of psychiatric emergency conditions such as suicide, violence, physical or sexual abuse, acute psychosis, drug-induced movement disorders and severe anxiety attack. Ethics in patients care

 

                370   682               จิตเวชศาสตร์ยาเสพติด                                                                                                   2 (1-3-3)

Addiction Psychiatry

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

                                     ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสัมพันธ์กับสุราและยาเสพติด   เนื้อหาวิชาครอบคลุมระบาดวิทยา  สาเหตุของโรค สรีรพยาธิวิทยา การวินิจฉัยและการประเมิน และการรักษาโรคที่สัมพันธ์กับสุราและยาเสพติด จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

                                    Knowledge and skills in taking care of patients with alcohol and substance related disorders, Epidemiology, etiology, pathophysiology, diagnosis and assessment, and treatment of alcohol and substance-related disorders.  Ethics in patients care

 

371   421               นิติเวชศาสตร์ 1                                                                                                  1 (10–2)

Forensic Medicine I

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

บทบาทของแพทย์ในทางนิติเวชศาสตร์  กฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การชันสูตรพลิกศพในรายที่ตายโดยผิดธรรมชาติ  ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของแพทย์ต่อผู้ป่วยคดี ศพคดี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับนิติพิษวิทยา นิติเซโรโลยี และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

Role of doctor in Forensic Medicine, clinical jurisprudence, legal medicine and autopsy, the rule of the Thai Medical Council on the observance of medical ethics, forensic autopsy, physician role in clinical forensic medicine and forensic autopsy, forensic toxicology, forensic serology and physician role in sexual abuse patients, ethics in patients care

 

371   531               นิติเวชศาสตร์ 2                                                                                                  1 (1-0-2)

Forensic Medicine II

               เงื่อนไขของรายวิชา 371 421 เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

บาดแผลในทางกฎหมาย  ความผิดทางเพศ และความผิดจริยธรรม ความเห็นเกี่ยวกับคดีและ ฝึกปฏิบัติชันสูตรพลิกศพ  แอลกอฮอล์และเวชศาสตร์การจราจร รวมถึงบทบาทของแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

                                    Legal aspect of wounds, sex crime and medical malpractice, forensic autopsy, clinical jurisprudence, alcohol, traffic medicine, laws and physician role

 

372   521               รังสีวิทยาคลินิก                                                                                                  4 (3-2-7)                                                Clinical Radiology

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกในด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา  การตรวจและการแปลผลทางรังสีวิทยาของโรคที่พบบ่อย  บทบาทของรังสีรักษาในโรคมะเร็งที่พบบ่อย การเขียนใบส่งตัว การเขียนใบส่งตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Knowledge and clinical experiences in diagnostic imaging, nuclear medicine and radiotherapy, radiological investigations and interpretations especially in common diseases in the northeast of Thailand, roles of radiation therapy in common cancers, writing referral letter, writing request for radionuclear investigations, evidence-based medicine and professional development

 


 

373   521               วิสัญญีวิทยา                                                                                                         3 (1-4-4)

                                Anesthesiology

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการวางยาระงับความรู้สึก การวางยาสลบ การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน การจัดการทางเดินหายใจ การระงับปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี การรักษาด้วยสารน้ำ การรักษาด้วยออกซิเจน การใช้เครื่องช่วยหายใจและการตั้งเครื่องช่วยหายใจชนิด Bird ทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญี การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการดมยาสลบ ทักษะการสื่อสารความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านวิสัญญี จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

Knowledge and practice in pre anesthesia evaluation & preparation and postoperative anesthetic care, general anesthesia, regional anesthesia, airway management, acute and chronic pain management, management of complications in anesthesia, fluid therapy, oxygen therapy, mechanical ventilation and Bird’s ventilator setting, communication skill in anesthesia, pre and post anesthetic counseling, inform consent and evidence based medicine in anesthesia, ethics in patients care

 

374   341               เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1                                             4 (3-3-7)

                 Community Medicine and Family Medicine I 

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

                  ปฐมนิเทศหลักเวชศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพ(สุขภาพของคนในวัยต่างๆ และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ) พฤติกรรมมนุษย์ และทฤษฎีการจูงใจ นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสุขภาพภาคประชาชน ดัชนีชี้วัดสุขภาพ   วิทยาการระบาด ระบาดวิทยาของโรคและปัญหาสุขภาพที่สำคัญ การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค และการควบคุมโรค หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  (การวัด ระดับการวัด และคุณภาพของเครื่องมือ การวัดขนาดและความรุนแรงของโรค ความแปรปรวนและความน่าจะเป็น การวัดความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค การวัดผลสัมฤทธิ์ของการรักษาและมาตรการทางสุขภาพ ความถูกต้องของเครื่องมือตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค) แนวคิดและรูปแบบของการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์ การศึกษาเชิงทดลอง) การทดสอบสมมติฐานและการอ้างอิง (สถิติวิเคราะห์และการอนุมานทางสถิติ ประชากร การสุ่มตัวอย่างและการคำนวณขนาดตัวอย่าง) การศึกษาเชิงคุณภาพ (ความสำคัญ ประเภท วิธีการ เทคนิคการเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความหมาย) การอ่านรายงานการวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การวินิจฉัยชุมชนและการเก็บรวบรวมข้อมูล           การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา หลักการทำงานกับชุมชน เวชศาสตร์เชิงประจักษ์, และจริยธรรมการวิจัยทางคลินิก

                        Introduction to Community Medicine, concept of health and related factors, health determinants and  health among different age groups and  occupational health, human behavior and motivation theory,  Thailand health policy and health strategies,  community participation and population sectors in health development, health indices, epidemiology and major diseases epidemiology, disease surveillance, investigation and diseases control, fundamental concepts of measurement (scales of measurement, variation, probability, measure of disease outcomes,  association and strength of association, measure of  treatment and  health interventions impacts, screening and diagnostic test, population, sampling and sample size determination,  statistical significant and  strength of association, analytical statistics (chi square, t-test, Mann –Whitney U test, estimation, relative risk, odds ratio, stratified analysis and multi-variate analysis, fundamental of study design, prevalence and  incidence study, survey study, cohort study, case control study, types of intervention studies e.g. clinical trials, field trials, community intervention trials, qualitative study (concept of qualitative study and types, data collection and data analysis in qualitative study), critical appraisal of published research articles, community diagnostic and data collection, data analysis and priority setting, working with community, evidence-based medicine, ethics in clinical research

 

374  351                เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2                                             2 (0-6-3)

                Community Medicine and Family Medicine II  

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

            นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานชุมชน โดย การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การศึกษาชุมชนโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การศึกษาสุขภาวะของครอบครัว  การวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม การจัดบริการพัฒนาสุขภาพชุมชน การบริหารโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน การประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วม  และการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

                                    Introduction to community medicine field practice, building relationship with community, community way of life study, community study using secondary data,  primary data collection including data processing and data analysis, define health problems and  priority setting, , family health study, participatory planning of health development project, provision of community health services, management of community health development project, participatory evaluation of health service project, presentation community field practice 

 

               374  421            เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                                             4 (2-4-6)

                                Community Medicine and Family Medicine III

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การจัดการความไม่แน่นอนในการวินิจฉัยเบื้องต้น การทำงานกับครอบครัวที่มีเด็ก ผู้ป่วยที่ดูแลยาก  การทำงานกับผู้ป่วยเรื้อรัง หลักการเลือกแบบทดสอบเพื่อการคัดกรอง การทำงานกับครอบครัวที่มีวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพเพศที่สาม การทำงานกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ความรุนแรงในครอบครัว การทำงานกับครอบครัวที่มีปัญหาสุราเรื้อรัง/สารเสพติด การดูแลคนต่างวัฒนธรรม หลักการเยี่ยมและการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การทำงานกับทีมดูแล การดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย หลักการรักษาแบบประคับประคอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น การบริการอาชีวอาชีวอนามัย ระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติที่เกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทางกายภาพ ความผิดปกติที่เกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทางเคมีและทางชีวภาพ ความผิดปกติที่เกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทางจิตใจและสังคม หลักการควบคุมโรค เวชศาสตร์วิกฤต ระบบการให้บริการสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน สวัสดิการของรัฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพเด็กของไทย คลินิก      เวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ การจัดการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การดูงานโรงงาน การดูงานโรงพยาบาลชุมชน การจัดการความเสี่ยงในสถานพยาบาลและการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย

Principle of family medicine, dealing with uncertainty, working with family with children, difficult patient, working with patient with chronic disease, screening tests selection, working with adolescent, gay and lesbian health issues, working with elderly, domestic violence, working with family with  alcoholism/drug abuse, cross cultural medicine, principle of home visit and care, working with care team, end of life care, principle of palliative care, fundamental occupational health and environment, occupational health services, epidemiology of work and environment related illness, illness from physical agent contact, illness from chemical and biological agent contact, illness from psychosocial factor contact, principle of disease control, disaster medicine, health service systems, alternative medicine, social security fund and compensation fund, government regulations for community hospital, social welfare, changing health behavior, child health care system in Thailand, out-patient practice in family medicine,  out-patient practice in occupational medicine, health promotion program management, health promotion activities, factory visit, community hospital visit, risk management in health care and patient safety management

 

374 521                     เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  4                                           4 (2-6-7)

 Community Medicine and Family Medicine IV 

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ปฐมนิเทศ การวิจัยระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและกรอบความคิดรวบยอด การทบทวนวรรณกรรม รูปแบบการวิจัย ประชากรและการเลือกตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือ การเตรียมข้อมูล การลงข้อมูลสองครั้งและการตรวจสอบฐานข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูล นัยสำคัญทางสถิติและความเข้มของความสัมพันธ์ การวิเคราะห์แยกชั้นภูมิและการวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์การรอดชีพและคอกซ์พร็อบพอร์ชันนอลฮาร์สาดโมเดล ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม ข้อพิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจ การเก็บข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ วิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล การเตรียมบทความวิจัย-รายงาน-โปสเตอร์ การเขียนบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  การฝึกทำวิจัยระบบสุขภาพ  การฝึกให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมในระดับต่างๆ (ครอบครัว ชุมชน ที่ทำงาน หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และฝ่ายเวชกรรมสังคม) จริยธรรมในการวิจัย และจริยธรรมในการเขียนบทความวิจัย

                                        Orientation, health systems research, problem analysis & conceptual framework, literature review, research design, population & sampling, sample size determination, tool development & pretest, data preparation, double entry & database verification, descriptive statistics & data analysis, statistical significance & strength of association, stratified analysis and multi-variable analysis, survival analysis & Cox proportional hazard model, ethical considerations, economical consideration & decision analysis, data collection & quality control, qualitative methods in data collection, manuscript-report-poster preparation, abstract writing (Thai & English), practicing of doing health systems research, practicing of holistic comprehensive health care at different levels (family, community, workplace, primary care unit and social medicine department), ethics in research and ethics in writhing research

 

374   611               การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขั้นแนะนำ                          3 (2-3-5)

Introduction to Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

การแพทย์พื้นเมืองนานาชาติ และการแพทย์แบบองค์รวม การแพทย์แผนไทย การแพทย์ตะวันออก การแพทย์พื้นเมืองนานาชาติประยุกต์ ศาสนาและสุขภาพ  เภสัชกรรมแผนไทย เวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย การนวดไทย สมาธิเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารไทย การบริหารร่างกาย และการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย

International traditional medicine and holistic medicine, Thai traditional medicine, eastern medicine, applied international folk medicine, religion and health, Thai traditional pharmacy, Thai traditional therapeutic medicine, Thai traditional midwifery, Thai traditional massage, meditation for health, health promotion with Thai food, physical exercise and diagnosis in Thai traditional medicine

 

374  621                                อาชีวเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์                                                      3 (2-3-5)

Occupational Medicine for Medical Students

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

อาชีวเวชศาสตร์  โรคเหตุอาชีพ  วิทยาการระบาดอาชีพ โรคเหตุอาชีพและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพ โรคเหตุอาชีพที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และจิตวิทยาสังคม การให้บริการ         อาชีวเวชศาสตร์ อาชีวสุขศาสตร์ การตรวจสอบทางชีวสาร การฝึกปฏิบัติภาคสนามและคลินิก  การศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวเวชศาสตร์

Occupational medicine, occupational diseases, occupational epidemiology, occupational disease and psychosocial factors, occupational medicine service, occupational hygiene, biological monitoring, field practice and clinical practice,  research in occupational medicine

 

374  631                                การบริหารระบบสุขภาพ                                                                                   3 (2-3-5)

                                Health System Administration

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

หลักการบริหารการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรและการจัดการระบบบริการสุขภาพ การบริหารงานบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุข การงบประมาณทางการแพทย์และสาธารณสุข  การบริหารข้อมูลทางการแพทย์และระบาดวิทยา ระบบสาธารณสุขปัจจุบันและอนาคต การบริหารโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิ การวางแผนและการประเมินผลโครงการทางการแพทย์และสาธารณสุข

Principle of health administration, health care organization and management , human resource management in health care system, budgeting in health care system, medical and epidemiological information system, present and future public health system, community hospital and PCU administration, health care program planning and evaluation

 

374  641                                การวิจัยทางคลินิกและวิทยาการระบาด                                                      3 (2-3-5)

Clinical Research and Epidemiology   

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

การใช้วิจารณญาณในการประเมินคุณค่าของรายงานการวิจัย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการทบทวน วรรณกรรม การออกแบบการวิจัยเพื่อการวินิจฉัยโรค รูปแบบการวิจัยเพื่อการรักษา รูปแบบการวิจัยเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรคและปัจจัยเสี่ยง รูปแบบการวิจัยเพื่อการพยากรณ์โรค รูปแบบการวิจัยเพื่อการควบคุมป้องกันโรค การวิจัยวิทยาการระบาดภาคสนาม กระบวนการวัดในการวิจัยคลินิก การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิจัย และการเตรียมโครงร่างการวิจัยทางคลินิก

                                    Critical appraisal of clinical research reports and publications, access to data sources and literature reviews, research design for diagnostic, treatment, cause and risk factors, prognosis, prevention and control, field epidemiology, measurement process, selection of appropriate statistics and clinical research proposal preparation  

 


 

375 421                 ศัลยศาสตร์  1                                                                                                      12 (4-16-16)

                                Surgery I             

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก การดำเนินโรค หลักการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาโรคทางศัลยกรรมที่พบบ่อย  และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Basic clinical sciences, pathogenesis, principles of diagnosis and planning for treatment of common surgical conditions and professional development

 

375  531                                ศัลยศาสตร์ 2                                                                                                       6 (2-8-8)

                                Surgery II

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

วิทยาศาสตร์คลินิกพื้นฐานเกี่ยวกับโรคทางศัลยกรรมทั่วไป กุมารศัลยกรรม ศัลยกรรมตกแต่ง การดำเนินโรค การวินิจฉัย การวิเคราะห์สืบหาสาเหตุโรค และการวางแผนการรักษาโรคทางศัลยกรรม การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด หัตถการที่พบบ่อยทางศัลยกรรม ทักษะการสื่อสารความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Basic clinical sciences, according to general surgical diseases, pediatric surgery, plastic surgery, pathogenesis, principles of diagnosis, investigation and planning for treatment of common surgical conditions, pre and post-operative care, common surgical procedures, consent form for procedure and professional development

 

375  641                               ศัลยศาสตร์ 3                                                                                                       12 (0-24-12)

                                Surgery III           

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ฝึกการปฏิบัติทางคลินิกควบคู่กับทฤษฎีพื้นฐานทางศัลยกรรม หลักการปฏิบัติทางศัลยกรรมในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด หัตถการที่ใช้บ่อยทางศัลยกรรม การดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยใน การรักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Clinical clerkship in conjunction with theoretical basic surgery, principles of surgical practice, pre and post-operative care, common surgical procedures, out-patient care, in-patient care, operative care and professional development

 

376  421                สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1                                                                           12 (6-12-18)

                                                Obstetrics and Gynecology I

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

หลักการพื้นฐานของสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมและนรีเวชกรรม  ประกอบด้วย  การวางแผนครอบครัว การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทักษะในการวินิจฉัยโรค และหัตถการพื้นฐานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การดูแลเด็กหญิงถูกกระทำชำเรา  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในอนามัยเจริญพันธุ์ คุณค่าการเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม การให้คำปรึกษาโรคทางพันธุกรรม การรักษาความลับผู้ป่วย การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  ผู้ป่วยและครอบครัว การทำงานเป็นทีม จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ 

Basic principle in Obstetrics and Gynecology, common diseases or problems in Obstetrics and Gynecology including family planning, history taking, physical examination, investigation, diagnosis and basic skills in Obstetrics and Gynecology, management of child sexual abuse, evidence-based medicine in reproductive medicine, professional value, counseling for genetic diseases, confidentiality, unwanted pregnancy, communication with colleagues, patients and families, ethic and laws in reproductive health

 

376  631                สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2                                                                           6 (0-12-6)

                                                Obstetrics and Gynecology II

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ฝึกปฏิบัติการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยเน้นให้สามารถวินิจฉัย สืบสวนโรค ดูแลรักษา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค ในงานด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การส่งต่อและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรครักษายาก เวชศาสตร์เชิงประจักษ์  และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Clinical clerkship in Obstetrics and Gynecology, concentrating on common diseases or problems for general practitioner including health promotion,  prevention in Obstetrics and Gynecology,  refer and consultation in the difficult cases, evidence-based medicine and professional development

 

377  521                                โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา                                                                     4 (1-6-5)                                                                Otorhinolaryngology

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

                                    ความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา ประกอบด้วยโรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์  การซักประวัติ ตรวจร่างกาย  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค  การรักษาโรค หัตถการพื้นฐาน ทักษะการสื่อสารและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา จริยธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ป่วย

                                    Basic principles in Otorhinolaryngology including common diseases or problems in Otorhinolaryngology, history taking, physical examination, investigation, diagnosis, treatment, basic skills, communication skills and evidence-based medicine in Otorhinolaryngology, ethics inpatients care

 

378 421                 ออร์โธปิดิกส์ 1                                                                                                    5 (2-6-7)

                                                Orthopedics I

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

หลักการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์  โรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย   ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรคทางออร์โธปิดิกส์ กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ และหัตถการพื้นฐานทาง ออร์โธปิดิกส์ การดูแลแบบองค์รวมและการส่งเสริมสุขภาพทางออร์โธปิดิกส์  และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

Basic principles in orthopedics, common orthopedic diseases and trauma, skill in history taking, physical examination, investigation and diagnosis in orthopedics, case study on common orthopedic diseases and trauma and basic orthopedic skills, holistic approach and health promotion in orthopedics and professional development.

 

378 631                                 ออร์โธปิดิกส์ 2                                                                                                      6 (0-12-6)

                                                 Orthopedics II

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

หลักการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ ทักษะการรักษาภาวะฉุกเฉินของการบาดเจ็บหลายที่ ทักษะการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด การอภิปรายผู้ป่วย  การอ่านวารสาร และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                                    Principles of diagnosis and treatment of common orthopedic diseases and trauma for general practitioners, emergency management in polytrauma patients, clinical clerkship in out-patient and in-patient department, operating room, emergency room, case conference, journal club and professional development

 

379   421               อายุรศาสตร์ 1                                                                                                     12 (6-12-18)

                                                Medicine I

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

                             ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์  ทักษะในการซักประวัติ   การตรวจร่างกาย   การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางอายุรศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  การแก้ปัญหาทางคลินิกในโรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินอาหารและโรคตับ โรคหายใจ โรคสมองและประสาท โรคระบบโลหิต โรคต่อมไร้ท่อ โรคข้อและเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน โรคไต โรคผิวหนัง ภาวะโภชนาการและการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  

                             Basic knowledge and clinical skills needed for making diagnosis of common diseases in medicine; skills on  history taking, physical examination, interpretation of basic laboratory in medicine,  analysis of medical data, clinical problem solving in infection diseases, heart and vascular  diseases, gastrointestinal  diseases and liver diseases, respiratory  diseases,  neurological diseases, hematopoietic diseases, endocrine diseases, joint and connective tissue diseases, renal diseases, skin diseases, nutritional status and professional development

 

379   531               อายุรศาสตร์ 2                                                                                                     6 (2-8-8)

                                                Medicine II

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอก  การเลือกวิธีการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมและการแปลผลการตรวจที่ถูกต้อง  และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม  การเลือกวิธีการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่เหมาะสมและการป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติในเรื่องการดูแลตนเอง ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ทักษะหัตถการทางอายุรศาสตร์เบื้องต้น และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                               Diagnosis and treatment planning for common medical problems in out-patients department, selection of  appropriate investigation and correct interpretation, selection of appropriate treatment and prevention of treatment complications, patients and families education on self care, knowledge on emergency conditions in medicine, basic skills in medical procedures and professionalism development

 

379   641               อายุรศาสตร์ 3                                                                                                     12 (0-24-12)

                                                Medicine III

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

                                    ฝึกปฏิบัติทางคลินิก  ทักษะในการแก้ปัญหาทางคลินิก การตัดสินใจในการดูแลรักษาโรคและปัญหาที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ ทักษะการสืบค้นข้อมูลและพิเคราะห์ข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์เพื่อการตัดสินใจทางคลินิกโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์  การดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  การวางแผนการรักษาและดูแลผู้ป่วยระยะยาวแบบองค์รวม การส่งต่อผู้ป่วย ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม  และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

                                    Clinical clerkship, skills on clinical problem solving, decision making, management and treatment of common medical problems and diseases,  skills on literature searching and critical appraising of scientific paper for evidence-based medical decision making, medical emergency management, holistic long term treatment planning, referring the patients, communication skills and  team working and professionalism development

 

380 421                                 เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                                                                  2 (1-2-3)

Rehabilitation Medicine

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การประเมินและการป้องกันความพิการ  กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหรือภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย หลักการของกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัดทรวงอก และฝึกทักษะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูบนหอผู้ป่วยนอกและปฏิบัติการที่ห้องตรวจผู้ป่วยใน จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย

Basic knowledge in rehabilitation medicine; history taking, physical examination, diagnosis, disability evaluation and prevention, rehabilitation process of diseases or disorders of body system, principle of occupational therapy, chest physical therapy and clinical skills in rehabilitation out-patient and in-patient department, ethics in patients care

 

393 113                 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ                                                                    1 (0- 3- 1)

Professional Development

               เงื่อนไขของรายวิชา เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

นิยามการเป็นนักวิชาชีพ  การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิชาชีพ  แนวคิดและทฤษฎีทาง จริยศาสตร์  การตัดสินใจทางจริยศาสตร์  ทักษะการเรียนกลุ่มย่อยแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการทำงานเป็นทีม  การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การกำหนดเป้าหมายชีวิต การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Defining professionalism, personal professional development, ethic theory and decision making, small group learning in problem based learning setting, team working skill, reflective practice for quality improvement, information literacy skill, life-long self-directed learning skill, life target determination, evidence-based learning and basic communication skill


 

400 100                                 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม                                                                       3 (3-0-3)

                                                Man, Society and Culture

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

กำเนิดและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ การจัดระเบียบทางสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสถาบันทางสังคมต่างๆ การติดต่อสื่อสารในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อย่างสันติ และการแก้ไขความขัดแย้งในสังคม สังคมอุดมคติ

                        Foundation and development of human society and culture, social organization, human relationship within social institutions, communication in society, socio-Socio-cultural changes, the establishment of peaceful relationship, conflict-resolution in society, ideal society

 

411   106               ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1                                                                3 (3-0-2)    

                                                 English for Health Sciences I

                เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

                                    พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน การฟัง การพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาสื่อความหมายในการเรียนวิชาอื่นๆ และในชีวิตประจำวันได้  สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                    The development of abilities in the use of English skill; writing, listening, speaking, and especially reading, so that the students can use the language in their study of other subjects and in everyday life, for students in the fields of health sciences

 

411  206                ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2                                                                3 (3-0-2)    

                                English for Health Sciences II                  

                เงื่อนไขของรายวิชา :  411  106#

พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน การฟัง การพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน ในระดับที่สูงขึ้น ต่อเนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1

                                    The development of abilities in the use of English skills writing, listening, speaking, and especially reading at a higher level, continuation of English for health sciences

 

            411  324   ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 1                                                             3 (3-0-6)         

                English for Medical Sciences I          

               เงื่อนไขของรายวิชา 411 206 #

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รากศัพท์ และศัพท์สำนวนทางการแพทย์ ระบบต่างๆ ของร่างกายและการทำงาน

Practice of English skills; roots, terms and expressions used in medical science, parts of the body, systems and functions       

 


 

411  325                ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 2                                                             3 (3-0-6)         

                                                English for Medical Sciences II                       

                เงื่อนไขของรายวิชา 411 324  #

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นศัพท์สำนวนในการสื่อสารในวิชาชีพ การซักประวัติ ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการนำเสนอผลของการรักษา

Practice of English skills; focusing on appropriate terms and expression for effective communication in a medical field ranging from taking a patient’s history, diagnosing and giving treatment until presenting its result        

                 

865 401                 ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์                          2 (1-2-3)

                                                Art, Design, Music and Creative Thinking

             เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี

                                    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม  การวิเคราะห์คุณค่า ความงาม รูปแบบ ของศิลปะ การออกแบบ ดนตรีและการแสดง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ

                                    Knowledge and comprehension concerning esthetic in nature, art, culture, value analyzing, gracefulness, form of art, design, music, play include applying to use in dairy life which can lead to creative thinking and imagination.

 

3.2     ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

                        3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่

ชื่อ นามสกุล

เลขประจำตัวบัตรประชาชน

ตำแหน่งทาง

วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นางจินตนา  สัตยาศัย

xxxxx xxxxx xxx

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Neuroscience)

2

นายธงชัย  ประฏิภาณวัตร

xxxxx xxxxx xxx

รองศาสตราจารย์

ว.ว. (อายุรศาสตร์)

3

นางสาวสุดา  วรรณประสาท

xxxxx xxxxx xxx

รองศาสตราจารย์

ว.ว. (อายุรศาสตร์)

4

นางประนอม  บุพศิริ

xxxxx xxxxx xxx

รองศาสตราจารย์

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

อ.ว. (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)

อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

5

นายสมพงษ์  ศรีแสนปาง

xxxxx xxxxx xxx

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Tropical Medicine)

 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (ภาคผนวก 5)

 

                3.2.2   อาจารย์ประจำ  (รายละเอียดตามภาคผนวก 6)

3.2.3     อาจารย์พิเศษ (รายละเอียดตามภาคผนวก 7)

 


 

4.       องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

      4.1 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

                4.1.1  ประสบการณ์คลินิก

       คณะแพทยศาสตร์ใช้โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นสถานที่หลัก  (โรงพยาบาลหลัก) ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขผลิตแพทย์เพิ่มเติมตามความจำเป็นของประเทศในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โดยที่นักศึกษาที่อยู่ในโครงการนี้จะต้องออกไปเรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลร่วมผลิต  เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากที่สุดจึงมีการจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม และหมุนเวียนกันไป โรงพยาบาลหลักประกอบด้วย

-                    โรงพยาบาลศรีนครินทร์

-                    โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

-                    โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

-                    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

-                    โรงพยาบาลมหาสารคาม

       คณะแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลสมทบ  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ในโครงการปกติใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะหัตถการทางคลินิกเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาสั้นๆ อยู่ในแต่ละรายวิชาเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์  ได้แก่

-                    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

-                    โรงพยาบาลหนองคาย

-                    โรงพยาบาลชัยภูมิ

-                    โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

-                    โรงพยาบาลจิตเวช

-                    โรงพยาบาลเลย

       นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสไปฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมความรู้และหัตถการ

ทางด้านการแพทย์ได้จากโรงพยาบาลอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ เป็นเวลา  2-4 สัปดาห์ในช่วงที่เป็นวิชาเลือก

นักศึกษาชั้นปี

สถานที่

ความรู้และประสบการณ์

ในรายวิชา

หมายเหตุ

4

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม               โรงพยาบาลกาฬสินธุ์               โรงพยาบาลหนองคาย               โรงพยาบาลชัยภูมิ               โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

รายวิชาศัลยศาสตร์  1

รายวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1

รายวิชาออร์โธปิดิกส์  1

 

ระยะเวลา

2-10 สัปดาห์

5

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลจิตเวช

รายวิชาอายุรศาสตร์  2

รายวิชากุมารเวชศาสตร์ 1

รายวิชาจิตเวชศาสตร์

รายวิชาจักษุวิทยา

รายวิชาโสตศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา

ระยะเวลา

2-10 สัปดาห์

6

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น                      โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี                       โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี                       โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์               โรงพยาบาลหนองคาย               โรงพยาบาลชัยภูมิ               โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลเลย

รายวิชาอายุรศาสตร์  3

รายวิชาศัลยศาสตร์  3

รายวิชากุมารเวชศาสตร์ 2

รายวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2

รายวิชาออร์โธปิดิกส์  2

 

ระยะเวลา

2-10 สัปดาห์

 

                4.1.2  ประสบการณ์ฝึกภาคสนาม  

       - รายวิชาชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ (เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย] ในหมู่บ้านชนบทของภาคอีสานโดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ มีนักศึกษาออกฝึกภาคสนามร่วมประมาณ 600 คน และมีอาจารย์จากทุกคณะที่เกี่ยวข้องดูแลในภาคสนามประมาณ 60 คน ดำเนินการใน 2 กิจกรรมหลัก คือ การวินิจฉัยอนามัยชุมชน และการฝึกปฏิบัติให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมแบบสหสาขาวิชาชีพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน

       - รายวิชาชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสานเป็นองค์รวมในระดับโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ฝึกปฏิบัติการตรวจสุขภาพและให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการที่คลินิกอาชีวอนามัย/อาชีวเวชศาสตร์

      - รายวิชาชั้นปีที่ 5 ฝึกปฏิบัติการทำวิจัยระบบสุขภาพ/ระบบสาธารณสุข 1 เรื่อง และฝึกปฏิบัติการให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถานการณ์

4.2    มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

4.2.1     มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเหมาะสมสำหรับการเป็นแพทย์

4.2.2     มีความรู้และทักษะด้านการดูแล  รักษาผู้ป่วยในโรคทั้งในโรงพยาบาลหลัก  โรงพยาบาลสมทบ  และโรงพยาบาลชุมชน

4.2.3     มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อนร่วมงาน  ผู้ป่วย  และญาติ

4.2.4     มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน

4.2.5     มีการพัฒนาการทำงานภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4.2.6     มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาต่างสาขาอาชีพ ทำงานร่วมกันเอง ร่วมกับอาจารย์ และร่วมกับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.7     สามารถนำความรู้จากการเรียน มาทำการศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งในชุมชนเขตชนบทและเขตเมือง

4.2.8     สามารถวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในชุมชนเบื้องต้น ตรวจสุขภาพ และให้สุขศึกษา แก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้สูงอายุ นักเรียน และผู้ทำงานในสถานประกอบการได้ ทั้งที่โรงพยาบาล ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ครอบครัวของผู้ป่วย ที่หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และที่สถานประกอบการ

4.2.9     สามารถให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ โดยคำนึงถึงหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามัย ตลอดจนการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

4.2.10 มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกันกับชุมชน

4.3    ช่วงเวลา

ชั้นปีที่     4      ทุกวิชาในชั้นคลินิก  ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยพร้อมๆ กับการสอนของอาจารย์ ตลอดปีการศึกษา  

ชั้นปีที่     5      ทุกวิชาในชั้นคลินิก  ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยพร้อมๆ กับการสอนของอาจารย์ ตลอดปีการศึกษา  

ชั้นปีที่     6      ทุกวิชาในชั้นคลินิก  ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยพร้อมๆ กับการสอนของอาจารย์ ตลอดปีการศึกษา  

สำหรับช่วงเวลาในการฝึกภาคสนามของวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ดังนี้

                   ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3

                   ตลอดปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4

                   ตลอดปีการศึกษา ชั้นปีที่ 5

การจัดเวลาและตารางสอน

เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของแต่ละภาควิชา โดยจัดเวลาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่นักศึกษาจะต้องได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

                        การทำงานวิจัยระบบสุขภาพ/ระบบสาธารณสุข แบบครบวงจร โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทำงานวิจัยร่วมกันเป็นทีม และนำเสนอผลการวิจัยต่อที่ประชุมนักศึกษา-อาจารย์-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม จัดทำ Poster และ Manuscript เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย ตลอดจนส่งให้กับผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  


 

5.2    มาตรฐานผลการเรียนรู้

5.2.1           สามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำวิจัยระบบสุขภาพ/ระบบสาธารณสุขได้ถูกต้องและครบถ้วน

5.2.2           สามารถใช้กระบวนการกลุ่มดำเนินการวิจัยระบบสุขภาพ/ระบบสาธารณสุข จนสำเร็จ และเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะได้

5.2.3           อภิปรายความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของผลการวิจัยที่ดำเนินการ โดยอธิบายความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยได้

5.2.4           สามารถเชื่อมโยงผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ไปสู่สิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นในประชากรศึกษาได้

5.2.5           ใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณขนาดตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล และวิเคราะห์ ตลอดจนแปลผลข้อมูลได้

5.3   ช่วงเวลา

                        ตลอดปีการศึกษา ชั้นปีที่  5

5.4   จำนวนหน่วยกิต

                        3 หน่วยกิต  (จากรายวิชา 4 หน่วยกิต)

       5.5 การเตรียมการ

                        นักศึกษา 4-6 คน จะทำวิจัย 1 เรื่อง และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน  นักศึกษาทำการเลือกหัวข้อเรื่องวิจัย โดยคิดกันเองในกลุ่ม แล้วปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในเบื้องต้น                

5.6     กระบวนการประเมินผล

                        จะมีการประเมินผลในรูปแบบติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ (Formative evaluation) และประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน (summative evaluation) ทั้งในลักษณะแต่ละบุคคลและผลรวมของการทำงานเป็นกลุ่ม โดยคณาจารย์ และบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติการ ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ในกลุ่มเดียวกัน (peer’s evaluation)

                

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

 

 

1.       การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ

1. มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  เหมาะสมกับวิชาชีพ

- มีวิชาสอนเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  เหมาะสมกับวิชาชีพ

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  เช่น ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพครูใหญ่ (ร่างกายที่บริจาคให้นักศึกษาแพทย์เรียนกายวิภาคศาสตร์) งานวันไหว้ครู กิจกรรมจิตอาสา

2. มีการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ

- จัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน

3. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาและตลอดชีวิต

- สนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ ตำราเอกสารวิชาการในห้องสมุด สื่อการเรียน ติดตั้งระบบ Internet ไร้สาย ครอบคลุมสถานที่เรียน  สถานที่ปฏิบัติงาน และหอพัก

4. มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยด้วยหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์

- อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

- จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  การอ่านวารสารที่ทันสมัย การวิพากษ์ผลงานวิจัยก่อนนำผลมาประยุกต์ใช้

 

2.       การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาแพทยศาสตร์ กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาแพทยศาสตร์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.     ด้านคุณธรรม จริยธรรม

            วัตถุประสงค์ นักศึกษา

1.1 สามารถแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ

1.2 สามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม

1.3 สามารถแสดงออกถึงบุคลิกอันเป็นที่น่าศรัทธา

1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย

1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย

1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดโดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา อายุ เพศ และเศรษฐานะ

1.7 แสดงออกโดยการให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง

            กลยุทธ์

            1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)

            2) การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

            3) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

            4) การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

            วิธีการประเมิน

            1) การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก

            2) ประเมินจากการใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์

            3) การประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย

 

2.       ด้านความรู้

            วัตถุประสงค์ นักศึกษา

2.1 มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพื้นฐาน (ตาม(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2554 ภาคผนวก ก)

                   2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก (ตาม(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2554 ภาคผนวก ข)

2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2554 ภาคผนวก ค)

2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตาม(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2554 ภาคผนวก ง)

2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตาม(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2554 ภาคผนวก จ)

2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก

2.7 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์

2.8 มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จำเป็นสำหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม

2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข

2.10 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพรวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safty) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)

            กลยุทธ์

            1) การบรรยาย (lecture)

            2) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

            3) การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง (self-directed learning)

            4) การฝึกทำโครงการ/วิจัย (project)

            5) การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

            6) บันทึกรายงานผู้ป่วย

            วิธีการประเมิน

            1) การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้วยข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ข้อสอบอัตนัยดัดแปลง และ/หรือ การสอบปากเปล่า เป็นต้น

 

3.       ด้านทักษะทางปัญญา

            วัตถุประสงค์ นักศึกษา

3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกำหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็น

3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม

3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4 สามารถนำข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และทางคลินิก

3.5 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.6 สามารถเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม

3.8 เข้าใจถึงบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้หรือส่งต่อได้อย่างเหมาะสม

3.9 เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจำวัน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการความรู้

            กลยุทธ์

            1) การบรรยาย (lecture)

            2) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

            3) การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง (self-directed learning)

            4) การฝึกทำโครงการ/วิจัย (project)

            5) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

            6) การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

            7) การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

            8) มอบหมายให้ทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว

            9) การบันทึกรายงานผู้ป่วย

            วิธีการประเมิน

            1) การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้วยข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ข้อสอบอัตนัยดัดแปลง และ/หรือ การสอบปากเปล่า เป็นต้น

            2) การประเมินสมรรถนะ ด้วยการสอบ objective structured clinical examination (OSCE) การสอบรายสั้นและรายยาว การสอบหลายสถานีทางคลินิก และ/หรือ วิธีการประเมินในสถานการณ์จำลองอื่นๆ

               

                4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

            วัตถุประสงค์ นักศึกษา

4.1 มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ กับผู้เกี่ยวข้อง

4.2 สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง

                     4.4 สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม

4.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            กลยุทธ์

            1) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

            2) มอบหมายให้ทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว

            3) การฝึกทำโครงการ/วิจัย (project)

            4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง (simulated situation)

            5) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

            6) การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

            7) การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

            วิธีการประเมิน

            1) การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก

            2) การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์

            3) ประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

5.      ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

            วัตถุประสงค์ นักศึกษา

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การนำเสนอ และภาษาท่าทาง (non-verbal communication) รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตำราภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ

5.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจเรื่องการคงความลับของผู้ป่วย

5.4 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การขอความยินยอมในการรักษาพยาบาล การโน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง

5.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งสามารถตอบคำถาม อธิบาย ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม

5.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์

5.7มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ

5.8 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

5.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล

5.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง

 

            กลยุทธ์

            1) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

            2) การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง (self-directed learning)

            3) การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)

            4) การฝึกทำโครงการ/วิจัย (project)

            5) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง (simulated situation)

            6) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

            7) การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

            8) การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

            9) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)

            10) ฝึกการบันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย

            11) มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว

            วิธีการประเมิน

            1) การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก

            2) การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์

            3) ประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

6.       ด้านทักษะพิสัย

            วัตถุประสงค์ นักศึกษา

6.1 มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ

6.2 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม

6.3 มีทักษะในการให้การดูแลรักษา และทำหัตถการที่จำเป็น (ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2554)

                     6.4 มีความสามารถในการตรวจและแปลผล โดยเครื่องมือพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม

            กลยุทธ์

            1) การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)