หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

  ***************************************************************************

1.       ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาแพทยศาสตร์

                Doctor of Medicine Program

 

2.       ชื่อปริญญา   

2.1 ชื่อเต็ม             แพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Medicine

2.2 ชื่อย่อ               พ.บ. 

M.D.

 

3.       หน่วยงานที่รับผิดชอบ             

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

4.       หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1    หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกและความรู้ใหม่ๆ ในการรักษาโรค เช่น การรักษาโรคโดยเซลล์ต้นกำเนิด การปลูกถ่ายอวัยวะ ความรู้ใหม่ๆ ที่ทำให้เข้าใจโรคต่างๆ ลงไปจนถึงระดับอนูและอนูพันธุศาสตร์  นักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันต้องมีความรู้ที่ทันสมัย  ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล มีความหลากหลายของข้อมูล  นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องสามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ ทำให้ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อการรับบริการทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไป  กระแสโลกาภิวัฒน์และสิทธิของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยและญาติมีการฟ้องร้องแพทย์เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนรู้และพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ โดยเน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ การสื่อสารที่ดี การเข้าใจและรู้จักใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลผู้ป่วยด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา เข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสของการถูกฟ้องร้อง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสุขของประเทศ เน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนทุกระดับและทุกกลุ่ม นักศึกษาแพทย์จึงต้องเรียนรู้ทั้งระบบการบริการและความแตกต่างของแต่ละระบบ  ความต้องการ และความคาดหวังของประชากรในแต่ละกลุ่ม  มาปรับตัวให้สามารถทำงานเพื่อสนองความต้องการนั้นๆ ได้  

นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตในอุดมคติให้มีประสบการณ์พร้อมปฎิบัติงานในวิชาชีพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีมาตรฐานทางวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  พ.ศ. 2545) และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานการอุดมศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548)

หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้เน้นให้นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองได้ โดยนอกเหนือจากเน้นการแพทย์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine) แล้ว ยังได้จัดการเรียนการสอนเป็นระบบชุดวิชา (modular system) โดยจัดการเรียนเป็นระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบสมองและประสาท เป็นต้น รวมทั้งหมด 38 ชุดวิชา   เน้นการบูรณาการทั้งในแนวราบ คือ ในระดับชั้นปีเดียวกันให้มีการผสมผสานวิชาต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา ในชุดวิชาเดียวกัน เริ่มตั้งแต่พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่ภาวะการทำงานปกติของร่างกาย และโยงไปถึงภาวะผิดปกติของร่างกายในแต่ละระบบ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการในระดับแนวดิ่ง ได้แก่ การนำอาการและอาการแสดงต่างๆ ของแต่ละโรคมาบูรณาการกับความรู้พื้นฐานในชั้นปรีคลินิก เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และนำไปคิดต่อยอดต่อไปได้   ด้วยวิธีการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้นักศึกษาเรียนในชั้นปรีคลินิกอย่างมีจุดหมายและรู้ความสำคัญของวิชาการพื้นฐาน  การจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบนี้ จัดในรูปของกรณีศึกษาในการเรียนกลุ่มย่อยที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning : PBL)   หลักสูตรนี้ยังเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้บริการของโรงพยาบาล การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น การสำรวจความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ซึ่งทักษะการวิจัยนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในวิชาชีพแพทย์ต่อไป

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (outcome-based curriculum) และเน้นการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรู้ทางปรีคลินิกและคลินิก และในทุกชุดวิชามีการเรียนการสอน professionalism  ในหลักสูตรเก่ามีการจัดการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่นทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป  และเวชศาสตร์ชุมชน แต่ในหลักสูตรนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมเวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถปรับตัวทำงานเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ จะเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่เรียนและสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย จึงมีเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้มากขึ้น ได้แก่ Teleconference, E-learning, E-book, E-journal, E-portfolio และ web-based learning เป็นต้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาห้องสมุด ระบบ internet ระบบ  teleconference และการพัฒนาอาจารย์ทางแพทยศาสตรศึกษาเพื่อให้พร้อมในการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีการสื่อสารสาระสำคัญของหลักสูตรให้โรงพยาบาลเครือข่ายทราบเป็นระยะ และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาในโรงพยาบาลเครือข่าย เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจในหัวใจของหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดสอน และร่วมกันเตรียมความพร้อม  คณะแพทยศาสตร์ได้ผลักดันให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลในเครือข่ายยังมีการแลกเปลี่ยน resource และ learning material เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน  หวังผลให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณสมบัติตามบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

4.2 ปรัชญา

                       หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชน ครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

4.3    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

                        4.3.1  มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  และความสามารถในวิชาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

                        4.3.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม โดยเข้าใจปัจจัยทางกาย จิต สังคม และความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบบริการสุขภาพ  เพื่อสามารถให้การรักษา ส่งเสริม สร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และป้องกันโรคอย่างได้ผล

                        4.3.3  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมทั้งกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ  รวมทั้งกับประชาชน โดยมีภาวะผู้นำ มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน

                        4.3.4  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งมีทักษะการจัดการความรู้

                        4.3.5  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ คิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเชิงจริยธรรม                  มีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาคุณภาพของระบบบริการได้อย่างต่อเนื่อง

                        4.3.6  มีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจในมนุษย์ เข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้คำปรึกษา และความรู้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม

 

 

4.4    จุดเด่นและจุดแข็งของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (outcome-based curriculum) และที่สำคัญมีการจัดการเรียนการสอนแบบ  INSPIRED ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ IN = Integration : บูรณาการทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ  S = Systematic : การสอนอย่างเป็นระบบจากง่ายไปยาก จากพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเป็นการทำงานปกติของระบบร่างกาย การทำงานผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมไปถึงการแสดงอาการของโรคต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู่ในแต่ละชุดวิชา  P = PBL : เน้นการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรู้ทางปรีคลินิกและคลินิก โดยใช้การเรียน PBL ในกลุ่มย่อย  I = Interpersonal skills : โดยจัดการเรียนการสอนผ่านทางกิจกรรมกลุ่มให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม  R = Research exposure : ให้นักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์ทำโครงการวิจัยย่อยตามที่ได้กล่าวแล้ว  E = Evidence-based medicine : มีการจัดการเรียนการสอนการแพทย์เชิงประจักษ์อย่างกว้างขวางในหลายวิชา เช่น อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ชุมชน โดยการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสอนการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ (Professional development)  D = Professional Development  โดยเน้นให้ทุกชุดวิชามีการเรียนการสอน professionalism ในแง่มุมและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้นๆ  ในหลักสูตรเก่ามีการจัดการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่นทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป  และเวชศาสตร์ชุมชน แต่ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมเวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถปรับตัวทำงานเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีความร่วมมือกับเครือข่ายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

5.       กำหนดการเปิดสอน

เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

 

6.       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                6.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 9 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

                6.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

7.       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

                ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548  หมวดที่ 2  ข้อ 8  (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่                 

 

8.       ระบบการศึกษา

                 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 และหมวดที่ 13 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

 

9.       ระยะเวลาการศึกษา

       9.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปีการศึกษา หรือ 12 ภาคการศึกษาปกติ

       9.2 ระยะเวลาที่ศึกษาได้อย่างน้อย 12  ภาคการศึกษาปกติ

       9.3 ระยะเวลาที่ให้ศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา

 

10.   การลงทะเบียนเรียน

                ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ และหมวดที่ 13 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่  และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก 4)

 

11.  การวัดผลการสำเร็จการศึกษา

                11.1  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552

                11.2  ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์              โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

                            11.2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                               35          หน่วยกิต

                            11.2.2   หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ

                                            11.2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา                           76         หน่วยกิต

                                            11.2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา                                                   6          หน่วยกิต

                            11.2.3     หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                                                               6          หน่วยกิต

                                                                รวม                                                                                        123          หน่วยกิต

                                โดยกรณีนี้ผู้ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว              ไม่สามารถจะขอรับปริญญาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้

                11.3  ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตร่วมด้วย นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

                            11.3.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                    35     หน่วยกิต

                            11.3.2   หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ

                                            11.3.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา                               76     หน่วยกิต

                            11.3.3   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                                                                     6      หน่วยกิต

                            11.3.4   วิชาบังคับในโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - แพทยศาสตรบัณฑิต  

2  วิชา  คือ

                                            11.3.4.1 วิชา 355  211  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต           2     หน่วยกิต

                                            11.3.4.2 วิชา 355  221  ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต                  4      หน่วยกิต

                                                                รวม                                                                                             123     หน่วยกิต

 

13.  จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่และจำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตร

ชั้นปีที่ /

จำนวนนักศึกษา

ที่รับเข้า

ปีการศึกษา

2552

2553

2554

2555

2556

2557

1

288

288

288

288

288

100

2

-

288

288

288

288

288

3

-

-

288

288

288

288

4

-

-

-

288

288

288

5

-

-

-

-

288

288

6

-

-

-

-

-

288

รวม

288

576

864

1,152

1,440

1,540

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

288

 

1.       หลักสูตร

                17.1   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                                                261         หน่วยกิต

17.2  โครงสร้างหลักสูตร 

                                ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                  35          หน่วยกิต 

      1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                   15          หน่วยกิต 

      2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                                 8           หน่วยกิต 

      3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                                                               12           หน่วยกิต 

ข.      หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ                                                              216         หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / เฉพาะสาขา                                                76         หน่วยกิต

       2) กลุ่มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา                                                              140         หน่วยกิต

ค.      หมวดวิชาเลือกคลินิก   ไม่น้อยกว่า                                                         4           หน่วยกิต

ง.       หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                                              6           หน่วยกิต

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

                17.3  รายวิชา

                                ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                   35           หน่วยกิต 

                                     1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                15           หน่วยกิต

*300  104              ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1                                                                4 (4-0-8)

Life and Life Cycle I          

*300  105              ปฏิบัติการชีวิตและวัฏจักรของชีวิต                                 1 (0- 3-1)

Life and Life Cycle   Laboratory     

*300  106              ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1                                                                        3 (3- 0-6)

Life and Environment I                                                                    

*300  107              ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2                                                                        3 (3- 0-6)

Life and Environment II   

                                *300  108              ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                                        1 (0- 3-1)

Life and Environment  Laboratory

*353  101              ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 2                                                                3 (3-0-6)

Life and Life Cycle II        

                                    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                             8              หน่วยกิต

*353  121              กระบวนการเรียนรู้                                                                             2 (1- 3- 3)

Learning Process

*393  113              การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ                                                        1 (0- 3- 1)

Professional Development

 

400  100                มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม                                                        3 (3-0-3)

                                Man, Society and Culture

                *865  401               ศิลปะ การออกแบบ ดนตรีและความคิดเชิงสร้างสรรค์              2 (1-2-3)

                                Art, Design, Music and Creative Thinking

   3)  กลุ่มวิชาภาษา                                                                                             12           หน่วยกิต

411  106                ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1                   3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  I                                                          

411  206                ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2                   3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  II                                                        

*411  324              ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 1                                                3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences I                                          

*411  325              ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 2                                                3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences II                                                         

ข.      หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ                                                              216         หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / เฉพาะสาขา                                                76         หน่วยกิต

*353  111              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                            3 (2-3-5)

                                General Principles for Medical Sciences I

*353  112              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2                            3 (2-3-5)

                                General Principles for Medical Sciences II

*353  211              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3                            4 (4-0-8)

                                General Principles for Medical Sciences III

*353  212              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4                            4 (3-3-7)

                                General Principles for Medical Sciences IV

*353  221              ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง                                          4 (3-3-7)

                                Skin and Related Connective Tissues          

*353  231              ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา                           4 (3-3-7)

Hematopoietic and Lymphoreticular System                              

*353  241              ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ                                                           5 (3-6-9)

                                                                Musculoskeletal System

*353  251              ระบบประสาท                                                                                     6 (5-3-11)

Nervous System     

*353  261              ระบบทางเดินอาหารและโภชนศาสตร์                                         5 (4-3-9)

Gastrointestinal System and Nutrition                                             

*353  271              ระบบต่อมไร้ท่อ                                                                                   4 (3-3 -7)

Endocrine System                       

*353  311              ระบบปัสสาวะ                                                                                     5 (4-3-9)

Urinary System             

*353  321              ระบบสืบพันธุ์                                                                                      5 (4-3-9)

                                                                Reproductive System

*353  331              ระบบทางเดินหายใจ                                                                          5 (4-3-9)

                                                                Respiratory System

*353   341             ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด                                                               5 (4-3-9)

Cardiovascular System                                                     

*353   351             สหสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ

 วิทยาศาสตร์คลินิก                                                                             4 (4-0-8)

Correlated Basic Medical Science and Clinical Science    

*353   361             วิทยาศาสตร์คลินิกขั้นแนะนำ                                                          4 (1-9-6)

Introduction  to Clinical Science               

*374   341             เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1                                4 (3-3-7)

                                Community Medicine and Family Medicine I 

*374    351            เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2                                2 (0-6-3)

Community Medicine and Family Medicine II         

                                                                       

2)  กลุ่มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา                                                           140         หน่วยกิต

                                *368   521             กุมารเวชศาสตร์ 1                                                                                12 (6-12-18)

                                                                Pediatrics I

                                *368   631             กุมารเวชศาสตร์ 2                                                                                8 (0-16-8)

                                                                Pediatrics II

                                *369   521             จักษุวิทยา                                                                                              4 (2-4-6)

                                                                Opthalmology

                                *370   521             จิตเวชศาสตร์                                                                                       4 (2-4-6)

                                                                Psychiatry

                                *371   421             นิติเวชศาสตร์ 1                                                                                   1 (1-0-2)

                                                                Forensic Medicine I

                                *371   531             นิติเวชศาสตร์ 2                                                                                   1 (1-0-2)

                                                                Forensic Medicine II

 

                                *372   521             รังสีวิทยาคลินิก                                                                                   4 (3-2-7)

                                                                Clinical Radiology

                                *373   521             วิสัญญีวิทยา                                                                                          3 (1-4-4)

                                                                Anesthesiology

*374   421             เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                                4 (2-4-6)

Community Medicine and Family Medicine III                          

*374   521             เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  4                               4 (2-4-6)

Community Medicine and Family Medicine IV 

                                *375   421             ศัลยศาสตร์ 1                                                                                        12 (4-16-16)

                                                                Surgery I

                                *375   531             ศัลยศาสตร์ 2                                                                                        6 (2-8-8)

                                                                Surgery II

                                *375   641             ศัลยศาสตร์ 3                                                                                        12 (0-24-12)

                                                                Surgery III

                                *376   421             สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1                                                            12 (6-12-18)

                                                                Obstetrics and Gynecology I

                                *376   631             สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2                                                            6 (0-12-6)

                                                                Obstertrics and Gynecology II

                                *377   521             โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา                                                       4 (1-6-5)

                                                                Otorhinolaryngology

                                *378   421             ออร์โธปิดิกส์ 1                                                                                     5 (2-6-7)

                                                                Orthopedics I

                                *378   631             ออร์โธปิดิกส์ 2                                                                                     6 (0-12-6)

                                                                Orthopedics II

                                *379   421             อายุรศาสตร์ 1                                                                                       12 (6-12-18)

                                                                Medicine I

                                *379   531             อายุรศาสตร์ 2                                                                                       6 (2-8-8)

                                                                Medicine II

                                *379   641             อายุรศาสตร์ 3                                                                                       12 (0-24-12)

                                                                Medicine III

                                *380   421             เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                                                     2 (1-2-3)

                                                                Rehabilitation Medicine

หมายเหตุ   *รายวิชาใหม่

. หมวดวิชาเลือกคลินิก                                                                                     4           หน่วยกิต

*370  681              จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                                          2 (1-3-3)

                                Psychiatric Emergency

*370  682              จิตเวชศาสตร์ยาเสพติด                                                                      2 (1-3-3)

                Addiction Psychiatry

374   611               การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขั้นแนะนำ              3 (2-3-5)

Introduction to Thai Traditional Medicine and

Alternative Medicine         

374   621               อาชีวเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์                                         3 (2-3-5)

Occupational Medicine for Medical Students

                374   631               การบริหารระบบสุขภาพ                                                                   3 (2-3-5)

Health Systems Administration

                374   641               การวิจัยทางคลินิกและวิทยาการระบาด                                          3 (2-3-5)

Clinical Research and Epidemiology

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                       6              หน่วยกิต

                ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

17.4  คำอธิบายระบบรหัสวิชา  

                คณะแพทยศาสตร์ ใช้ระบบรหัสตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดรหัสตัวเลข จำนวน 6 หลัก ดังนี้ 

                                ตัวเลข 3 ตัวแรก

300         xxx         หมายถึง                 วิชาศึกษาทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์

353         xxx         หมายถึง                 ฝ่ายวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์

361         xxx         หมายถึง                 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

362         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์

363         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร์

364         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

365         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

366         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

367         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

368         xxx         หมายถึง                 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์

369         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

370         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

371         xxx         หมายถึง                 ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

372         xxx         หมายถึง                 ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

373         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

374         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน    คณะแพทยศาสตร์

375         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

376         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์

377         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา       

คณะแพทยศาสตร์

378         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์

379         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์

380         xxx         หมายถึง                 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู    คณะแพทยศาสตร์

390         xxx         หมายถึง                 โรงพยาบาลศรีนครินทร์    คณะแพทยศาสตร์

392         xxx         หมายถึง                 คลังเลือดกลาง     คณะแพทยศาสตร์

393         xxx         หมายถึง                 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์

400         xxx         หมายถึง                 วิชาศึกษาทั่วไป    คณะมนุษยศาสตร์และ

                                                                สังคมศาสตร์

411         xxx         หมายถึง                 วิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

865         xxx         หมายถึง                 วิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปกรรมศาสตร์

                                ตัวเลขที่  4                             หมายถึง                 ระดับของวิชา     

                                                เลข 1 และ 2          หมายถึง                 รายวิชาขั้นต้นระดับปริญญาตรี

                                                เลข 3 และ 4          หมายถึง                 รายวิชาขั้นกลางระดับปริญญาตรี

                                                เลข 5 และ 6          หมายถึง                 รายวิชาขั้นสูงระดับปริญญาตรี

ตัวเลขที่ 5 และ 6 หมายถึง                 หมวดวิชาหรือลำดับที่ของวิชา

 

17.5  แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

*300  104              ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1                                                                4 (4-0-8)

Life and Life Cycle I

                                *300  105              ปฏิบัติการชีวิตและวัฏจักรของชีวิต                                 1 (0- 3-1)

Life and Life Cycle   Laboratory     

*300  106              ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1                                                                        3 (3-0-6)

Life and Environment I                    

*353   121             กระบวนการเรียนรู้                                                                             2 (1- 3- 3)

Learning Process

400   100               มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม                                                         3 (3-0-3)

                                Man, Society and Culture

411  106                ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1                   3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  I                                                          

*865  401               ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์             2 (1-2-3)

                                                                Art , Design, Music and Creative Thinking 

xxx   xxx               วิชาเลือกเสรี                                                                                        0-4  หน่วยกิต

รวม                                                                                   18-22  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

*300  107              ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2                                                                        3 (3- 0-6)

Life and Environment II   

*300  108              ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                                        1 (0- 3-1)

Life and Environment  Laboratory

*353  101              ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 2                                                                3 (3-0-6)

Life and Life Cycle II        

*353  111              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                            3 (2- 3-5)

                                General Principles for Medical Sciences I

*353  112              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2                            3 (2- 3-5)

                                General Principles for Medical Sciences II

*393 113               การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ                                                       1 (0- 3- 2)

 Professional Development

411  206                ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2                   3 (3-0-2)    

English for Health Sciences  II                                                        

xxx   xxx               วิชาเลือกเสรี                                                                                         0-4  หน่วยกิต

รวม                                                                                    17-21 หน่วยกิต


 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

*353  211              หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3                            4 (4- 0-8)

                                General Principles for Medical Sciences III

*353   212             หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4                            4 (3-3-7)

                                General Principles for Medical Sciences IV

*353   221             ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง                                          4 (3-3-7)

                                Skin and Related Connective Tissues          

*353   231             ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา                           4 (3-3-7)

Hematopoietic and Lymphoreticular System

                             *411  324 ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 1                                                3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences I                                          

                                                รวม                                                                                      19  หน่วยกิต

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

*353  241              ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ                                                           5 (3-6-9)

                                                                Musculoskeletal System

*353  251              ระบบประสาท                                                                                     6 (5-3-11)

 Nervous System                                             

*353  261              ระบบทางเดินอาหารและโภชนศาสตร์                                         5 (4-3-9)

Gastrointestinal System and Nutrition           

*353  271              ระบบต่อมไร้ท่อ                                                                                   4 (3-3 -7)

Endocrine System                    

xxx   xxx               วิชาเลือกเสรี                                                                                         0-2  หน่วยกิต

          รวม                                                                                        20-22  หน่วยกิต

 
 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

*353  311              ระบบปัสสาวะ                                                                                     5 (4-3-9)

 Urinary  System                

*353  321              ระบบสืบพันธุ์                                                                                      5 (4-3-9)

                                                                Reproductive System

*353  331              ระบบทางเดินหายใจ                                                                          5 (4-3-9)

                                                                Respiratory System

*374  341              เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1                                4 (3-3-7)

                                Community Medicine and Family Medicine I 

*374  351              เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2                                2 (0-6-3)

Community Medicine and Family Medicine II  

                รวม                                                                                        21  หน่วยกิต

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

*353  341              ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด                                                               5 (4-3-9)

Cardiovascular System          

*353  351              สหสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ

 วิทยาศาสตร์คลินิก                                                                             4 (4-0-8)

Correlated Basic Medical Science and Clinical Science                              

*353  361              วิทยาศาสตร์คลินิกขั้นแนะนำ                                                         4 (1-9-6)

Introduction  to Clinical Science                                                     

*411  325              ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 2                                                3 (3-0-6)         

English for Medical Sciences II                                                         

xxx   xxx               วิชาเลือกเสรี                                                                                         0-4  หน่วยกิต

รวม                                                                                   16-20 หน่วยกิต

 

 

ปีที่ 4

                                *371   421             นิติเวชศาสตร์ 1                                                                                   1 (1-0-2)

                                                                Forensic Medicine I

                                *374   421             เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                                4 (2-4-6)

                                                                Community Medicine and Family Medicine III

                                *375   421             ศัลยศาสตร์ 1                                                                                        12 (4-16-16)

                                                                Surgery I

                                *376   421             สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1                                                            12 (6-12-18)

                                                                Obstetrics and Gynecology I

                                *378   421             ออร์โธปิดิกส์ 1                                                                                     5 (2-6-7)

                                                                Orthopedics I

                                *379   421             อายุรศาสตร์ 1                                                                                       12 (6-12-18)

                                                                Medicine I

                                *380   421             เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                                                   2 (1-2-3)

                                                                Rehabilitation Medicine                    

                                                                                รวม                                                                                    48 หน่วยกิต

 

                การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ดังนี้

                I              อายุรศาสตร์ 1                                                                       (12  สัปดาห์)

                II             ศัลยศาสตร์ 1                                                                        (12  สัปดาห์)

                III           สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1                                            (12  สัปดาห์)

                IV           ออร์โธปิดิกส์ 1                                                                     (5  สัปดาห์)

                                นิติเวชศาสตร์ 1                                                                   (1  สัปดาห์ )

                                เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                (4  สัปดาห์)

                                เวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                                   (2  สัปดาห์)

 
 

ปีที่ 5

                                *368   521             กุมารเวชศาสตร์ 1                                                                                12 (6-12-18)

                                                                Pediatrics I

                                *369   521             จักษุวิทยา                                                                                              4 (2-4-6)

                                                                Opthalmology

                                *370   521             จิตเวชศาสตร์                                                                                       4 (1-6-5)

                                                                Psychiatry

                                *371   531             นิติเวชศาสตร์ 2                                                                                   1 (1-0-2)

                                                                Forensic Medicine II

                                *372   521             รังสีวิทยาคลินิก                                                                                   4 (3-2-7)

                                                                Clinical Radiology

                                *373   521             วิสัญญีวิทยา                                                                                          3 (1-4-4)

                                                                Anesthesiology

                                *374   521             เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4                                4 (2-4-6)

                                                                Community Medicine & Family Medicine IV

                                *375   531             ศัลยศาสตร์ 2                                                                                        6 (2-8-8)

                                                                Surgery II

                                *377   521             โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา                                                       4 (1-6-5)

                                                                Otorhinolaryngology

                                *379   531             อายุรศาสตร์ 2                                                                                       6 (2-8-8)

                                                                Medicine II

                                                                                รวม                                                                        48  หน่วยกิต

 

การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ดังนี้

I              อายุรศาสตร์ 2                                                                       (6 สัปดาห์)

                                ศัลยศาสตร์2                                                                         (6 สัปดาห์)

II             กุมารเวชศาสตร์ 1                                                                (12 สัปดาห์)

III           จักษุวิทยา                                                                              (4 สัปดาห์)

                                โสต  นาสิก และลาริงซ์วิทยา                                            (4 สัปดาห์)

                                เวชศาสตร์ชุมชมและเวชศาสตร์ครอบครัว                    (4 สัปดาห์)

IV           รังสีวิทยาคลินิก                                                                   (4 สัปดาห์)          

                                จิตเวชศาสตร์                                                                        (4 สัปดาห์)

                                วิสัญญีวิทยา                                                                          (3 สัปดาห์)

                                นิติเวชศาสตร์ 2                                                                   (1 สัปดาห์)

 

ปีที่ 6

                                *368   631             กุมารเวชศาสตร์ 2                                                                               8 (0-16-8)

                                                                Pediatrics II

                                *375   641             ศัลยศาสตร์ 3                                                                                        12 (0-24-12)

                                                                Surgery III

                                *376   631             สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2                                                            6 (0-12-6)

                                                                Obstertrics and Gynecology II

                                *378   631             ออร์โธปิดิกส์ 2                                                                                     6 (0-12-6)

                                                                Orthopedics II

                                *379   641             อายุรศาสตร์ 3                                                                                       12 (0-24-12)

                                                                Medicine III

                                xxx   xxx               วิชาเลือกคลินิก                                                                                    4  หน่วยกิต

                                                                                รวม                                                                                     48  หน่วยกิต

 

การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ดังนี้

I              อายุรศาสตร์ 3                                                       (12  สัปดาห์)

II             ศัลยศาสตร์ 3                                                        (12  สัปดาห์)

III           สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3                            (6  สัปดาห์)

                                ออร์โธปิดิกส์ 2                                                     (6  สัปดาห์)

IV           กุมารเวชศาสตร์ 2                                                (8  สัปดาห์)

                                วิชาเลือกคลินิก                                                    (4  สัปดาห์)
 

*************************************** 
Back