สนามสอบที่ 3  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร อาคาร/ชั้น/ห้อง/โต๊ะ โครงการ
1 นางสาวณิช  รัตนชูเอก 5300130001 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวกรกมล  ต่อเอกบัณฑิต 5300130002 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 2 MDX
3 นายก้องเกียรติ  สุขจันทร์ 5300130003 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 3 MDX
4 นายอานันท์  จันทรโชติ 5300130004 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวนภสร  จงจิตตานนท์ 5300130005 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวเกษนันท์  ประชุมสุข 5300130006 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวกชกร  วิริยะ 5300130007 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวนันท์นภัส  วงศ์เบี้ยสัจจ์ 5300130009 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาววีรยา  คำเภา 5300130010 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวสุพิชชา  กันทะเสนา 5300130012 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวประพิศ  ฉันทสุจริต 5300130013 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 11 MDX
12 นางสาวชลธิชา  คงนิวัฒน์ศิริ 5300130014 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 12 MDX
13 นายเมธัส  ชัยนะกุล 5300130015 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวรัชนก  นาสมทรง 5300130016 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวพิชภา  พงศ์ขจร 5300130017 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวพริมา  จำปา 5300130018 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาวอภิชญา  เรืองไชย 5300130019 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาวธันยารัตน์  พรพัชรสกุล 5300130020 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาวพรพิมล  ดอกไม้ 5300130021 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 19 MDX
20 นายแสน  แสงประทีปทอง 5300130022 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาววรดา  สวัสดิ์ภักดี 5300130023 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 21 MDX
22 นายอรรถพล  ทองมั่น 5300130024 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 22 MDX
23 นางสาวนันท์นภัส  มานะวุฑฒ์ 5300130025 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 23 MDX
24 นายฐัชพงษ์  แตงสกุล 5300130026 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 24 MDX
25 นายธนวินท์  ทัตตมนัส 5300130028 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 25 MDX
26 นางสาวจันทรา  จิตต์งามกุศล 5300130029 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาววารุณี  ดงกันหา 5300130030 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 27 MDX
28 นายอภิสิทธิ์  ก.ศรีสุวรรณ 5300130031 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 28 MDX
29 นางสาวธนนันทน์  นิจจักร์ 5300130032 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวกิ่งเทียน  ศรีมุษิกโพธิ์ 5300130033 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวช่อลดา  วิทูร 5300130036 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวสินีวรรณ  ชูตรี 5300130037 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวสิริรัตน์   สินไชย 5300130038 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 3 MDX
4 นายชิษณุพงศ์  ขอมปวน 5300130039 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวเบญญาภา  ตันตวาที 5300130040 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวชีวาพร  พงษ์สวรรค์ 5300130041 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวเสาวลักษณ์   ตั๋นคำ 5300130042 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวจันทรัสม์  แพทยานันท์ 5300130044 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 8 MDX
9 นายวิชญ์ศรุต  ชูอ่องสกุล 5300130045 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 9 MDX
10 นายกฤษณชัย  เข็มทอง 5300130046 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวนภัทร  เหลือนาค 5300130047 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 11 MDX
12 นางสาวปพิชญา  ตวงรัตนกุล 5300130048 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาววิธรรดา  อัครพิมาน 5300130049 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวพีรดา  เหลี่ยมวัฒนา 5300130051 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวทอรุ้ง  รีอินทร์ 5300130054 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวสุขุมาล  โปธาเศษ 5300130055 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 16 MDX
17 นายวงศกร  เกียรติบุรุษ 5300130056 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาวนันทัชพร  ธิปัดเป่า 5300130057 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาวกัญญารัตน์  มหาวงศ์ 5300130058 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาววิภาวี  อมรวัฒน์ 5300130059 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวปัฐมพร  สมสกุล 5300130060 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวกุลนาถ  กิตติสารธรรมา 5300130061 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 22 MDX
23 นายปรัชญา  มานพ 5300130062 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 23 MDX
24 นางสาวพีรยา  จิตรพัฒนากุล 5300130063 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 24 MDX
25 นายข่าน  อิศโรวุธกุล 5300130064 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 25 MDX
26 นางสาววลัยลักษณ์  กุนทีกาญจน์ 5300130065 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวณัฐพร    ใจมั่น 5300130066 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวอรชุมา  วิภัชภาคไพบูลย์ 5300130069 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 28 MDX
29 นางสาวพนิตนาถ  เขมปัญจกุล 5300130070 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวกานต์ทอง  ศิริวัฒน์ 5300130071 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวปณิธาน  สมาย 5300130072 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 1 MDX
2 นายก้องภพ  ยงรัตนกิจ 5300130073 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวสุจิรา  รัชตะพงศ์ธร 5300130074 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวณธัญชนก  พรรณรายน์ 5300130076 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 4 MDX
5 นายนนท์ปวิธ  ริยะอุด 5300130077 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวชญานัท  แก้วมูล 5300130079 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวปนัดดา  ทองแดง 5300130080 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 7 MDX
8 นายเกศ์ดิฐ  สว่างศรี 5300130082 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวนนท์นลิน  ทังสุนทร 5300130083 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวภัณฑิรา  ทาสุรินทร์ 5300130084 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 10 MDX
11 นายภัทรพงศ์  สุคนธพันธุ์ 5300130086 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 11 MDX
12 นายพัฒนนาวี  นาเลาห์ 5300130087 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวกาญจน์ปรีณา   ไชยสุขธนานนท์ 5300130088 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 13 MDX
14 นายณัฐวุฒิ  ฮ้อศิริกุล 5300130089 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวพิชามญชุ์  ศิริสินอุดมกิจ 5300130090 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 15 MDX
16 นายจาตุรนต์  ค้าปลาสด 5300130091 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 16 MDX
17 นายศุภวิชญ์  เกียรติศักดิ์โสภณ 5300130092 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาวตริตราภรณ์  สวรรค์ตรานนท์ 5300130093 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาวจุฑามาศ  กมลเสถียร 5300130094 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวหทัยภัทร  สุขเจรียงพร 5300130095 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวพัณณิตา  ลีฬหากาญจน์ 5300130096 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวดลนภา  ศุภราทิตย์ 5300130097 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 22 MDX
23 นายนที  รัตนชัยวงศ์ 5300130098 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 23 MDX
24 นางสาวนันท์นภัส  บูชากรณ์ 5300130099 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวบุรัสกร  จันทรศิริจัน 5300130100 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 25 MDX
26 นางสาวณัฐณิชา  ขจรวิทยา 5300130101 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวศิวพร  ปรุงจิตวิทยาภรณ์ 5300130102 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 27 MDX
28 นายธนินท์รัฐ  ประสารชัยมนตรี 5300130103 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 28 MDX
29 นางสาวภัสสร  โชคสมนึก 5300130104 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 29 MDX
30 นายกอบศักดิ์  ชัยชะแตง 5300130105 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวณิชา  หล่อเลิศวิทย์ 5300130106 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวปาจรีย์  อยู่รักษา 5300130107 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวพิชชาวัลย์  ศักดิ์สุพรรณ 5300130108 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวเพชรเดือน  เพชรช่วย 5300130109 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวฉัตราภรณ์  โชคถนอมทรัพย์ 5300130110 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวปาริฉัตร  มีประเสริฐ 5300130111 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวศิรดา   ห่อนบุญเหิม 5300130112 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวธันยพร  ชมเชยวงษ์ 5300130113 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวกมลชนก   ดาวลอย 5300130114 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 9 MDX
10 นายปรมินทร์  บุญบรรจง 5300130116 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 10 MDX
11 นายศุภวิชญ์  ลีลาภิรมย์ชัย 5300130117 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 11 MDX
12 นางสาวจิราพร  เทวรักษ์พิทักษ์ 5300130118 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวอิสรียา  อาวรณ์ 5300130119 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวยิ่งทิพย์  พันธ์พิเชฐ 5300130120 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาววริษา  เกตุพันธุ์ 5300130121 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 15 MDX
16 นายอนุภัทร  ทั่งทอง 5300130122 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 16 MDX
17 นายศิรวิชญ์  วลัยพัชรา 5300130123 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 17 MDX
18 นายสุเมธ  ศุภนิมิตรสมบัติ 5300130124 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาวจิตสุภา  วีระณรงค์ 5300130125 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาววรรณพร  สุดสาย 5300130126 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวพัชราภรณ์  ขจรเดชชัยฤทธิ์ 5300130127 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 21 MDX
22 นายยศดนัย  นาเมืองจันทร์ 5300130128 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 22 MDX
23 นายภาคภูมิ  บุญชื่น 5300130129 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 23 MDX
24 นายณัฐพล  นพพรเจริญกุล 5300130131 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวภวิศา  ชำนาญเสือ 5300130132 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 25 MDX
26 นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม 5300130133 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 26 MDX
27 นายศรัณย์  สุรสิทธินุสรณ์ 5300130134 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวปริยาภรณ์  อุตะมะ 5300130136 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 28 MDX
29 นางสาวพิชญ์ชนก  ว่องไวพิทยา 5300130137 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวจุฑามาศ  อาภรณ์พัฒนา 5300130138 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวกัญญ์วรา  ยอดสุวรรณ 5300130139 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 1 MDX
2 นายปวีร์  ชลิดาพงศ์ 5300130140 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวณัฐนันท์  วณิชชานันท์ 5300130141 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวสุคนธา  ชัยยะ 5300130142 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวชลฤทัย  แสงสิทธิศักดิ์ 5300130143 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 5 MDX
6 นายภาณุชีพ  โชตินิธิ 5300130146 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 6 MDX
7 นายพีรภัทร  เหล่าถาวรกิจกุล 5300130147 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวเพ็ญอาสาฬห์  สุนทโรทก 5300130148 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวกชพร  จันทร์สว่าง 5300130149 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวชนิกานต์  ภัทรจินดานุวงศ์ 5300130150 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวปุณฑริกา  แก้วเขียว 5300130151 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 11 MDX
12 นางสาวณัฐจรีวรรณ  อุตนนท์ 5300130152 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 12 MDX
13 นายชนินทร์  คมแหลม 5300130153 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณ 5300130154 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวอานิตยา  พวงมณี 5300130155 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวพิมลพรรณ  ลือใจ 5300130156 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาวผกามาศ  พิมศร 5300130157 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาวรวิสรา  โสภณ 5300130159 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 18 MDX
19 นายเกรียงไกร  ภู่พิทยา 5300130160 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวพิรญาณ์  พุทโธ 5300130161 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวศิรดา  เจริญพันทวีสิน 5300130162 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวชุติมณฑน์  สมประจบ 5300130163 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 22 MDX
23 นางสาวพีรยา  เพียรเจริญ 5300130165 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 23 MDX
24 นางสาวชนัดดา  สมานวรกิจ 5300130166 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวอรกานต์  เนติวศิน 5300130167 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 25 MDX
26 นายกฤตภาส  สิงหบำรุง 5300130168 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 26 MDX
27 นายพงษ์  สูงสว่าง 5300130169 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวรสสุคนธ์  สันติภาษ 5300130170 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 28 MDX
29 นางสาวรวิศรา  เมืองคำ 5300130171 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวนิรินทร์วรรณ  อุสาหะ 5300130172 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวนพสรณ์  เพียรการนา 5300130173 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวนัทธมน  งามวาสีนนท์ 5300130174 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวกฤติกา  อ้อทอง 5300130175 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวภัทรภร  วุฒิกรพิสุทธิ์ 5300130176 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวธัญลักษณ์  น้อยหมอ 5300130177 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวกมลพัชร  อินปั๋น 5300130178 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวอชิรญา  ปักษา 5300130180 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 7 MDX
8 นายนพรัตน์  เหลืองทองวัฒนา 5300130181 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวชุติกาญจน์  สุพพัตเวช 5300130182 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวกัญจน์ชญา  ยันนี 5300130183 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวนิศานาถ  อินทรกุล 5300130184 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 11 MDX
12 นายพีรพัฒน์  ต่างใจ 5300130185 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวพศิกา  ไหมชู 5300130187 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวปทุมพร  มณีรัตน์ 5300130190 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวพัชรพร  เดชบุรัมย์ 5300130191 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 15 MDX
16 นายศุภวิชญ์  ดิษฐแย้ม 5300130193 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาววิวิธวินท์  อัศวจินดากรณ์ 5300130195 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาวเพียงฤดี  บุญครอง 5300130197 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาววริศรา   ขจรวนิชโชติ 5300130198 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวกุลธิดา  วงศ์ปราการสันติ 5300130199 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวนันทิยา  บุญย้อย 5300130200 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวกมลวรรณ  คุณานุสนธิ์ 5300130201 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 22 MDX
23 นางสาวเพ็ญนภา  ทนดี 5300130202 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 23 MDX
24 นางสาวณัฐพร  สิงหนาท 5300130203 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวพิมพ์ชนก  แสนศิริพงษ์ 5300130204 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 25 MDX
26 นางสาวลัลน์ลลิต  คุ้มทิม 5300130205 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวสุวิภา  ครองวิริยะภาพ 5300130206 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวอนัญญา  วสันต์ชื่นโชคชัย 5300130207 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 28 MDX
29 นายอรุษฆ์  นะลำเลียง 5300130208 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวพัณณิตา  สุทา 5300130210 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวธดากรณ์  ตันติสารศาสน์ 5300130211 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวขวัญชนก  จันทรมณี 5300130212 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 2 MDX
3 นายพีรณาฐ  จิตรวัชรกุล 5300130213 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวกรนันท์  คงทัน 5300130214 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวอารดา  โอวาทตระกูล 5300130215 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวพิชชาวดี  หลิวเจริญ 5300130216 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวศิวพร  ประสิทธิสาร 5300130217 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 7 MDX
8 นายรวิ  เทียนส่องใจ 5300130218 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 8 MDX
9 นายวรศักดิ์  วรรณเวช 5300130219 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 9 MDX
10 นายพลวุฒิ  แจ่มฟ้า 5300130220 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวสุธิรัตน์  พูลสวัสดิ์ 5300130221 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 11 MDX
12 นายสุทธิศักดิ์  แหเลิศตระกูล 5300130222 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวอรญา  วิริยะธนาวุฒิวงษ์ 5300130223 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวณัฐฐา  ดวงแก้ว 5300130225 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวเบญจวรรณ  วรรณโวหาร 5300130226 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวศิรประภา  เชิดแสงแก้ว 5300130228 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาวภัทราพร  กรีแสง 5300130229 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 17 MDX
18 นายวีรชิต  เมฆฉาย 5300130230 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 18 MDX
19 นายภาคภูมิ  เลขสุนทรากร 5300130231 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวชวัลรัตณ์  จันทร์พินิจรัตน์ 5300130232 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวปิยเนตร  เกียรติไกรวัลศิริ 5300130234 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 21 MDX
22 นายสุรวัช  ปิยะวรรณรัตน์ 5300130235 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 22 MDX
23 นายธนพล  ไกรสิริเวฐน์ 5300130236 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 23 MDX
24 นางสาวชนากานต์  ตุ้มธรรมรงค์ 5300130237 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 24 MDX
25 นายพงศธร  พงส์วรุตม์ 5300130239 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 25 MDX
26 นายพรเทพ  พรงาม 5300130241 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวเบญจธรรม  ไทยธรรม 5300130242 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 27 MDX
28 นายพงศนันท์  ขำตา 5300130243 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 28 MDX
29 นางสาวศิรัณยา  ชินธนาวงศ์ 5300130244 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวสรยา  สุนทรสวัสดิ์ 5300130245 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 7 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวชนมน  มหรรณพนที 5300130246 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวสุธานันท์  จันทร์ประเสริฐ 5300130247 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวกมิลา  โกสุมพันธ์ 5300130248 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 3 MDX
4 นายธนวัฒน  เสวาภัย 5300130249 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 4 MDX
5 นายเอกศักดิ์  เที่ยงภักดิ์ 5300130250 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวฐิตาภรณ์  ฤทธิรงค์สกุล 5300130251 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวอัจฉราพร  คงอินทร์ 5300130252 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวจารุกิตติ์  ลิ้มวชิรานนท์ 5300130253 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวพัณณ์ชิตา  ปุณศรีอมรรัชต์ 5300130254 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 9 MDX
10 นายพัฒนา  เจริญลักษณ์ 5300130255 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวอัญมณี  เพชรศิริ 5300130256 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 11 MDX
12 นางสาวนิชาภา  ณ ชาตรี 5300130257 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวชุติมนฑน์  นามบุญลือ 5300130258 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวรุจิเรศ  สืบพันธ์ 5300130259 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 14 MDX
15 นายวรวีร์  ชูรุจิพร 5300130260 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวพรรณพนัช  เทศัชบุตร 5300130261 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาวชนาพร  ลิขิตถาวร 5300130262 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาวศิริพร  เลิศอาวาส 5300130263 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาววรางคณา  พฤทธิ์ไพศาล 5300130264 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวภูริชญา  ไชยลังกา 5300130265 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวนนิน  โมวพรหมานุช 5300130268 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวพิมพ์ชนก  กุลศิริชวโรจน์ 5300130269 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 22 MDX
23 นางสาวณัฐณิชา  กาญจนไวกูณฐ์ 5300130272 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 23 MDX
24 นายวิวิทย์  รินทรวิฑูรย์ 5300130273 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาววราภรณ์  พานิชปฐม 5300130274 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 25 MDX
26 นางสาวชวิศา  ฉายอินทร์ 5300130276 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวสิริลักษณ์  เจริญทรัพย์ 5300130277 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวปฏิญญา  ชยานันท์ 5300130278 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 28 MDX
29 นายวศิน  เนตรสุวรรณ์ 5300130279 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวนทีรัตน์  อัปมาทะ 5300130280 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 8 โต๊ะ 30 MDX
1 นายสุจิตคุณ  ขันธญาณะ 5300130281 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวริสา  โรจนพร 5300130282 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวเยาวเรศ  ปานนนท์ 5300130283 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวอัญชนา  แดงเกื้อสกุล 5300130284 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวขวัญตา  ทรัพย์สินบูรณะ 5300130285 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวภชรบงกช  สุขมี 5300130286 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 6 MDX
7 นายอภิศักดิ์  ไชยญาธรรม 5300130287 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวสิบูรณ์ลักษณ์  หลักขัน 5300130288 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 8 MDX
9 นายสุวิพล  รัตนาชาตรี 5300130289 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวพัชรณิชา  ด่วนเดิน 5300130290 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวสาวิตา  หงสกุล 5300130291 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 11 MDX
12 นางสาวณิชกานต์  พินิจจิตรสมุทร 5300130292 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวชิตาภรณ์  ปิงยศ 5300130293 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวพิุรุณรัตน์  บุ้งจันทร์ 5300130294 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 14 MDX
15 นายณรงค์ชัย  เมืองจันทึก 5300130295 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวพชรอร  อุทธยาภิรมย์ 5300130296 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาวภัทราพร  วังชนะชัย 5300130297 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาวปวรดา  กิจปรีชา 5300130298 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาวพิมรฎา  โพธิพิมพานนท์ 5300130299 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวบารมี  อวรัญ 5300130300 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวพนิชา  พรวิริยะมงคล 5300130301 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวปรียาภรณ์  พงศ์พิพัฒนา 5300130302 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 22 MDX
23 นางสาวยนันท์  เฉยปัญญา 5300130303 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 23 MDX
24 นายสิทธิพงศ์  พิณไชย 5300130304 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวปิยาพัชร  จัตุรัส 5300130305 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 25 MDX
26 นางสาวพูนทรัพย์  มณีศิริ 5300130306 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวญาณี  โชคสมงาม 5300130307 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวภนิตา  สุขอยู่ 5300130308 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 28 MDX
29 นางสาวปวีณา  ชมบริสุทธิ์ 5300130309 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวพวงผกา  สิทธิภา 5300130311 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 9 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวมณฑาทิพย์  สุดเเสวง 5300130312 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวทิพย์ธรา  สีนะวัฒน์ 5300130313 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวสิรินภา   ไทรนนทรี 5300130314 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวอาภารัตน์  จูมแพง 5300130315 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวนรีนันท์  จันศรีนิยม 5300130316 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวสลิลลา  เพ็ญพิมพ์ 5300130317 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวธนาภรณ์  เตระทวีดุลย์ 5300130318 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวศุภลดา  เชี่ยวชาญวิทย์ 5300130319 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวศศวรรณ  พันธ์สุขุมธนา 5300130320 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวสุชินี  คชสีห์ 5300130322 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวกุณฑลี  เทียนศรี 5300130323 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 11 MDX
12 นายกฤษดา  ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ 5300130324 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวบุษกร  โอสถาเลิศ 5300130325 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวจารุมน  ลิ้มเลิศตระกูล 5300130326 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวอาภากร  สกุลรัตน์ 5300130327 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวเพ็ญนภา  กำเนิด 5300130328 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาวปวีณ์กร  แก้วบุตร 5300130329 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาววราภรณ์  เรืองอนันต์ 5300130331 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาวญาณิศา  มิตรภาพ 5300130332 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวรัชนินทร์  ดวงอนันต์ 5300130333 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวอุษณีย์  เจิมถาวร 5300130334 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 21 MDX
22 นายรัชชานนท์  บุญถึง 5300130335 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 22 MDX
23 นายทศพล  เต้มีย์ 5300130336 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 23 MDX
24 นายณัฐกร  คุณเจริญ 5300130337 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวปิยอร  เทวบริรักษ์ 5300130338 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 25 MDX
26 นางสาววิสัชณา  สุวรรณสิงห์ 5300130339 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวกุลดา   กัลยาวุฒิพงศ์ 5300130340 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวพิชญา  เดชหามาตย์ 5300130341 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 28 MDX
29 นายภูเบศ  วีระนาวิน 5300130342 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวศินีนาฎ  ทิพสอน 5300130343 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 10 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวอภัสนันท์    เชื้อสังข์พันธุ์ 5300130344 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวอัจฉราพรรณ  สันติวัฒนธรรม 5300130345 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 2 MDX
3 นายชานน  วงศ์สนสุนีย์ 5300130346 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาววามรินทร์  เนียมศรีเพ็ชร 5300130347 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวมารยาท  สุขสวัสดิ์ 5300130348 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 5 MDX
6 นายศุภกิต  เกตุเส้ง 5300130349 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาววิลาสินี  สุดรัก 5300130350 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวจุฑารัตน์  สันติไชยนันท์ 5300130351 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวปารมี  คงศิริกร 5300130352 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวสุพัตรา  พิทักษ์สกุลเวช 5300130353 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 10 MDX
11 นายจิรัฐติ  สุทธิโสม 5300130354 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 11 MDX
12 นางสาวนันทิชา   พฤทธิพันธุ์ 5300130355 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวนวทิพย์  รัตนทิพา 5300130356 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 13 MDX
14 นายวิศรุต  บัณฑิตยธรรม 5300130357 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 14 MDX
15 นายศุภกร  บุญเติม 5300130358 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 15 MDX
16 นายกีรติ  บำรุงชาติ 5300130359 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 16 MDX
17 นางสาวสุพิธาน์  สุนพงศรี 5300130360 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 17 MDX
18 นายรุ่งโรจน์  อังวัชรปราการ 5300130361 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 18 MDX
19 นายกฤติน  โกวิทวณิชกานนท์ 5300130364 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวพิชญ์สินี   สุธีรพงศ์ 5300130365 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 20 MDX
21 นายพรท  ฟองสุข 5300130366 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 21 MDX
22 นายชวลิต  ติรพัฑฒ์ 5300130367 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 22 MDX
23 นางสาวรุ้งเพชร  รุ่งรักไทย 5300130368 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 23 MDX
24 นายธนาธิป  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 5300130369 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวธนิตา   เกตุมุนินทร์ 5300130370 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 25 MDX
26 นายจักรพงศ์  สอนพิทักษ์ 5300130371 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวสุภาภร  พงศ์กุลภา 5300130372 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวชญานิษฐ์  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ 5300130373 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 28 MDX
29 นายจักรพันธ์  มั่งมูล 5300130374 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวผาณิตา  สาปคำ 5300130375 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 11 โต๊ะ 30 MDX
1 นายอุกฤษ  นาฎแก้ว 5300130376 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวชัญทิชา  ดรุณสวัสดิ์ 5300130377 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวปัณฑรีย์  ม่วงน้อย 5300130378 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวภัณฑิรา  ภูมิศานติพงศ์ 5300130379 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวภัทราพร  บุญอุ้มชู 5300130381 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 5 MDX
6 นายวรพันธุ์  ฉายาลักษณ์ 5300130382 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 6 MDX
7 นายจักรพงศ์  มั่งมูล 5300130383 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 7 MDX
8 นายณัฐทพงศ์  สุขไมตรี 5300130384 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 8 MDX
9 นายภูเบศ  นาคกลับ 5300130385 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 9 MDX
10 นายจรูญ  ประมวลโกศลยุต 5300130386 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวปิยาพร  ยะโสธร 5300130387 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 11 MDX
12 นายธีร์ธวัช  เอื้ออนุวงศ์ 5300130388 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 12 MDX
13 นางสาวพิมพ์กานดา  มณีรัตน์ 5300130389 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวศุกลภัทร  นพพันธ์ 5300130390 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวประภาทิพย์  รัตนทิพา 5300130391 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 15 MDX
16 นายสุจินดา  ทองเสริมสุข 5300130393 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 16 MDX
17 นายกัตติก์  สถาพร 5300130394 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 17 MDX
18 นายอวิรุทธ์  ทานศิลา 5300130396 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 18 MDX
19 นายสุรวัช  เลิศศิวนนท์ 5300130397 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวฝนทิพย์  ดาวสุริยการ 5300130398 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 20 MDX
21 นายเอกนฤน  จิวชัยศักดิ์ 5300130399 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวธัญญา  ธัญกิจจานุกิจ 5300130400 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 22 MDX
23 นางสาวกิตติญาดา  อินทร์พยุง 5300130401 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 23 MDX
24 นางสาวณิชมน  หอวณิช 5300130402 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 24 MDX
25 นายเชษฐา   ก้านจักร 5300130403 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 25 MDX
26 นายธนาธิป  ตันติธนเศรษฐ์ 5300130404 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 26 MDX
27 นายเมธิชัย  สุวรรณพัชรกุล 5300130406 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 27 MDX
28 นายปวริศ  ธีระชัยวรกุล 5300130407 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 28 MDX
29 นายธนภัทร  พันธุ์ศักดิ์ศิริ 5300130408 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 29 MDX
30 นายเอกภพ  กุลดิลกชัย 5300130409 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 12 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวประภาภรณ์  สุริวรรณ 5300130410 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวณญาตา  ลาภอาภารัตน์ 5300130413 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 2 MDX
3 นางสาวศมนวรรณ  ธนประกอบ 5300130414 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 3 MDX
4 นางสาวปุณญา  เลิศศรีสันทัด 5300130415 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 4 MDX
5 นายณัฐพล  ไตรเกษม 5300130416 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 5 MDX
6 นางสาวอัญชิษฐา  ชื้อพานิช 5300130418 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวกุลรัตน์  สายธิไชย 5300130419 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวเพ็ญภัสสรณ์  เตชะประจักษ์จิตต์ 5300130420 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวสุพรรษา  เพ็งวิชา 5300130421 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 9 MDX
10 นางสาวเกศินี  คงเย็น 5300130422 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 10 MDX
11 นางสาวธนัฎฐา  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ 5300130424 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 11 MDX
12 นายธนวัฒน์  ภาณุประยูร 5300130425 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 12 MDX
13 นายบุรินทร์  แดงดีเลิศ 5300130426 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 13 MDX
14 นางสาวภาษิตา  ไชยวงศ์ 5300130427 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 14 MDX
15 นางสาวปิยะพร  โชควิทยา 5300130428 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 15 MDX
16 นางสาวจิรารัตน์  สุนทรรักษ์ 5300130429 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 16 MDX
17 นายอานันท์  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 5300130430 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 17 MDX
18 นางสาววริษฐา  นวลประดิษฐ์ 5300130431 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 18 MDX
19 นางสาวอิศรัตน์  ไชยเจริญ 5300130432 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 19 MDX
20 นางสาวกันต์ฐิตา  รัตนชัย 5300130433 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 20 MDX
21 นางสาวพิชญา  เตโชปถัมภ์ 5300130434 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 21 MDX
22 นางสาวนริศรา  ธาวงค์ 5300130435 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 22 MDX
23 นายศุภวุธ  วิชพันธุ์ 5300130436 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 23 MDX
24 นางสาวกฤติญา   ชัยเสนา 5300130437 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 24 MDX
25 นางสาวเกษรินทร์  วัชรกรโยธิน 5300130438 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 25 MDX
26 นายปิยังกูร  กุกุทพันธ์ 5300130440 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 26 MDX
27 นางสาวพิชชาภา  โนภิระ 5300130441 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 27 MDX
28 นางสาวณิชกานต์  นาคประดิษฐ์ 5300130442 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 28 MDX
29 นายอภิรัฐ  บุญโฉลก 5300130443 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 29 MDX
30 นางสาวแสนดี  รัตนสมฤกษ์ 5300130444 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 13 โต๊ะ 30 MDX
1 นางสาวลลิตา  รัตนจิระวงศ์ 5300130445 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 1 MDX
2 นางสาวธนาภรณ์  โชติเอี่ยม 5300130446 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 2 MDX
3 นายพุทธิชัย  ภู่ผึ้ง 5300130447 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 3 MDX
4 นายธุวชิต  เกรียงตันติวงศ์ 5300130448 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 4 MDX
5 นางสาวปฐมวลี  สินธุเพ็ชย์ 5300130450 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 5 MDX
6 นายณฤดล  สุวรรณคะโต 5300130451 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 6 MDX
7 นางสาวภัทธาลดา  จตุรวิธวงศ์ 5300130452 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 7 MDX
8 นางสาวสุวีณา  ศรีชัยสันติกุล 5300130453 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 8 MDX
9 นางสาวรัชฎาภร  ตันชุ่ม 5300130455 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 14 โต๊ะ 9 MDX
10 นายกุลภัสสร์  ศรีสุข 5300130456