วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา 22 นาฬิกา 04 นาที 05 วินาที

ป้อนรหัสนักศึกษา(STUDENTID)
ป้อนเลขบัตรประชาชน(CITIZENID)