วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา 06 นาฬิกา 48 นาที 11 วินาที

ป้อนรหัสนักศึกษา(STUDENTID)
ป้อนเลขบัตรประชาชน(CITIZENID)