วันจันทร์ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา 04 นาฬิกา 04 นาที 25 วินาที

ป้อนรหัสนักศึกษา(STUDENTID)
ป้อนเลขบัตรประชาชน(CITIZENID)