วันอังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา 05 นาฬิกา 06 นาที 21 วินาที

ป้อนรหัสนักศึกษา(STUDENTID)
ป้อนเลขบัตรประชาชน(CITIZENID)