วันอาทิตย์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เวลา 07 นาฬิกา 35 นาที 14 วินาที

ป้อนรหัสนักศึกษา(STUDENTID)
ป้อนเลขบัตรประชาชน(CITIZENID)