คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*************************

ปณิธาน

        ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย ปัญหาด้านสุขภาพ
 

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

        ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  บริการวิชาการ บริการรักษาพยาบาล และ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ มีการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

วัฒนธรรมองค์กร
        ตรงเวลา  สามัคคี  มีคุณธรรม

  ค่านิยมองค์กร : ACT-SMART

A = Accountabirity : โปร่งใส  รับผิดชอบ
C = Customer Target : มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
S  = Social responsibility : รับผิดชอบต่อสังคม
M = Management by fact : การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง
A = Agility : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
R = Research based : มุ่งมั่นนวัตกรรม และวิจัย
T = Teamwork : การทำงานเป็นทีม

                                                                                                                                  Back