รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ทางวิชาการในการคัดกรองเบื้องต้น
สำหรับโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนโควตาของจังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2551
วันที่  18  สิงหาคม  2550   เวลา 09.00-12.00 น.
เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียน แถวที่นั่ง ลำดับที่นั่ง ห้อสอบ
001 นางสาว กนกกาญจน์ สุทธิ บ้านไผ่ 1 1 ห้องสอบชั้น 7
002 นางสาว กนกวรรณ ปวงประชัง บ้านไผ่ 1 2 ห้องสอบชั้น 7
003 นางสาว กนกอร บุตรโยจันโท ชุมแพศึกษา 1 3 ห้องสอบชั้น 7
004 นาย กมล จันทร์รังษี ขอนแก่นวิทยายน 1 4 ห้องสอบชั้น 7
005 นางสาว กรรณิกา ด่านขุนทด สีชมพูศึกษา 1 5 ห้องสอบชั้น 7
006 นางสาว กรองกาญจน์ จงดา ขอนแก่นวิทยายน 1 6 ห้องสอบชั้น 7
007 นาย กฤษฎา ทองกำเริบ มัญจาศึกษา 1 7 ห้องสอบชั้น 7
008 นาย กฤษฎา  กาญจนไพสิฏ ชุมแพศึกษา 1 8 ห้องสอบชั้น 7
009 นาย กฤษนัย จันทร์วิเศษ มัญจาศึกษา 1 9 ห้องสอบชั้น 7
010 นางสาว กลอย โสดา อมตวิทยา 1 10 ห้องสอบชั้น 7
011 นางสาว กาญจนา แก้วกำเนิด สีชมพูศึกษา 1 11 ห้องสอบชั้น 7
012 นางสาว กาญจนา หวานชุม บ้านไผ่ 1 12 ห้องสอบชั้น 7
013 นางสาว กาญจนา ศรีคุณ จตุรมิตรวิทยาคาร 2 1 ห้องสอบชั้น 7
014 นางสาว กำไล โสดี โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 2 2 ห้องสอบชั้น 7
015 นาย กิตติศักดิ์ นามปราศัย เมืองพลพิทยาคม 2 3 ห้องสอบชั้น 7
016 นางสาว กุลปริยา แฟงชัยภูมิ ขอนแก่นวิทยายน 2 4 ห้องสอบชั้น 7
017 นางสาว เกศกนก เรือนทิพย์ มัญจาศึกษา 2 5 ห้องสอบชั้น 7
018 นางสาว ขวัญชนก บูระพันธ์ ขอนแก่นวิทยายน 2 6 ห้องสอบชั้น 7
019 นางสาว ขวัญชนก สีชัยปัญหา ศรีกระนวนวิทยาคม 2 7 ห้องสอบชั้น 7
020 นางสาว คัทลิยา วรรณปะเก บ้านไผ่ 2 8 ห้องสอบชั้น 7
021 นาย คุณภัทร กลุ่มจอหอ ขอนแก่นวิทยายน 2 9 ห้องสอบชั้น 7
022 นาย จตุพล แสนโคตร สีชมพูศึกษา 2 10 ห้องสอบชั้น 7
023 นางสาว จริยา สีแสนซุย ขอนแก่นวิทยายน 2 11 ห้องสอบชั้น 7
024 นางสาว จริยา ไชยบัณดิษฐ์ ศรีกระนวนวิทยาคม 2 12 ห้องสอบชั้น 7
025 นาย จักรกฤช วิชิต แก่นนครวิทยาลัย 3 1 ห้องสอบชั้น 7
026 นาย จักรพันธ์ ช่างสลัก มัญจาศึกษา 3 2 ห้องสอบชั้น 7
027 นางสาว จันทร์จิรา พร้อมพรั่ง บ้านไผ่ 3 3 ห้องสอบชั้น 7
028 นางสาว จันทร์จิรา จีนสูงเนิน เปือยน้อยศึกษา 3 4 ห้องสอบชั้น 7
029 นางสาว จันทร์เพ็ญ มงคุณคำชาว ซำสูงพิทยาคม 3 5 ห้องสอบชั้น 7
030 นางสาว จันทราวดี เป๊ะชาญ จตุรมิตรวิทยาคาร 3 6 ห้องสอบชั้น 7
031 นางสาว จันทิมา ดรจันทร์ใต้ ขอนแก่นวิทยายน 3 7 ห้องสอบชั้น 7
032 นางสาว จามจุรี โดนสุข ภูเวียงวิทยาคม 3 8 ห้องสอบชั้น 7
033 นางสาว จารุวรรณ แสงโชติ บ้านไผ่ 3 9 ห้องสอบชั้น 7
034 นางสาว จิตยา จันทะเป้ ซำสูงพิทยาคม 3 10 ห้องสอบชั้น 7
035 นางสาว จินดาหรา จ่ากลาง ขอนแก่นวิทยายน 3 11 ห้องสอบชั้น 7
036 นางสาว จินตหรา นายาว มัญจาศึกษา 3 12 ห้องสอบชั้น 7
037 นางสาว จินตหรา บุญคำ บ้านไผ่ 4 1 ห้องสอบชั้น 7
038 นางสาว จิรภาพร หวานขม บ้านไผ่ 4 2 ห้องสอบชั้น 7
039 นางสาว จิราพร พลอ่อน สีชมพูศึกษา 4 3 ห้องสอบชั้น 7
040 นางสาว จุฑามาศ งอมสงัด ขอนแก่นวิทยายน 4 4 ห้องสอบชั้น 7
041 นางสาว จุฑารัตน์ พรหมราษฏร์ แก่นนครวิทยาลัย 4 5 ห้องสอบชั้น 7
042 นาย เจษฎา ภิญโญมงคล กัลยาณวัตร 4 6 ห้องสอบชั้น 7
043 นางสาว ฉวีวรรณ อัปมรกัง ขอนแก่นวิทยายน 4 7 ห้องสอบชั้น 7
044 นางสาว ฉัตรกมล พลสงคราม ขอนแก่นวิทยายน 4 8 ห้องสอบชั้น 7
045 นาย ฉัตรชัย วงศ์วัชรัตน์ เมืองพลพิทยาคม 4 9 ห้องสอบชั้น 7
046 นางสาว ชนกพร ดีแป้น ขอนแก่นวิทยายน 4 10 ห้องสอบชั้น 7
047 นางสาว ชมพู่ ทองรุ่ง โคกโพธิ์ไชยศึกษา 4 11 ห้องสอบชั้น 7
048 นางสาว ชลธิชา โกยกอง มัญจาศึกษา 4 12 ห้องสอบชั้น 7
049 นางสาว ชลธิรา แนววิเศษ ชุมแพศึกษา 5 1 ห้องสอบชั้น 7
050 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พรมนอก บ้านไผ่ 5 2 ห้องสอบชั้น 7
051 นาย ชัชวาล กองน้ำ ขอนแก่นวิทยายน 5 3 ห้องสอบชั้น 7
052 นาย ชัยธวัช ดงเจริญ แก่นนครวิทยาลัย 5 4 ห้องสอบชั้น 7
053 นางสาว ชาลิสา จงจอหอ บ้านไผ่ 5 5 ห้องสอบชั้น 7
054 นางสาว ฐิติมา ประเสริฐ แก่นนครวิทยาลัย 5 6 ห้องสอบชั้น 7
055 นางสาว ฑิตยาภรณ์ วิมุตติลาภ ขอนแก่นวิทยายน 5 7 ห้องสอบชั้น 7
056 นางสาว ณัฐนรี สาระพิมพ์ ภูเวียงวิทยาคม 5 8 ห้องสอบชั้น 7
057 นาย ณัฐพงศ์ แซ่อึ้ง สาธิตมอดินแดง 5 9 ห้องสอบชั้น 7
058 นาย ณัฐพล คะบุญมั่ง อมตวิทยา 5 10 ห้องสอบชั้น 7
059 นางสาว ณัฐริกา ขุมดินพิทักษ์ พระยืนวิทยาคาร 5 11 ห้องสอบชั้น 7
060 นางสาว ณัฐวดี ชำปฏิ แก่นนครวิทยาลัย 5 12 ห้องสอบชั้น 7
061 นางสาว ณัฐสุดา แก้วตา ชุมแพศึกษา 6 1 ห้องสอบชั้น 7
062 นาย ดำรงค์เดช พุทธิศักดิ์แสง ขอนแก่นวิทยายน 6 2 ห้องสอบชั้น 7
063 นางสาว เดือนนภา มีทองหลาง พระยืนวิทยาคาร 6 3 ห้องสอบชั้น 7
064 นาย ดำรงค์ศักดิ์ พุทธิศักดิ์แสง ขอนแก่นวิทยายน 6 4 ห้องสอบชั้น 7
065 นางสาว เดือนเพ็ญ อามาตย์ สีชมพูศึกษา 6 5 ห้องสอบชั้น 7
066 นางสาว เดือนเพ็ญ อ่อนอยู่ พระยืนวิทยาคาร 6 6 ห้องสอบชั้น 7
067 นางสาว เต็มศิริ มาตย์นอก เมืองพลพิทยาคม 6 7 ห้องสอบชั้น 7
068 นางสาว ทัตบุญ จันทร์เรือง น้ำพองศึกษา 6 8 ห้องสอบชั้น 7
069 นางสาว ทัศนียา คามวุฒิ ขอนแก่นวิทยายน 6 9 ห้องสอบชั้น 7
070 นางสาว ทัศวรรณ ชนอาสา หนองโนประชาสรรค์ 6 10 ห้องสอบชั้น 7
071 นาย ทินภัทร ปิยะพรมดี ขอนแก่นวิทยายน 6 11 ห้องสอบชั้น 7
072 นางสาว ทิพวรรณ ปัสสวะภา เปือยน้อยศึกษา 6 12 ห้องสอบชั้น 7
073 นาย ธนศักดิ์ มูลกัณฐ์ ขอนแก่นวิทยายน 7 1 ห้องสอบชั้น 7
074 นางสาว ธนาภรณ์ บุตรธิสาร กัลยาณวัตร 7 2 ห้องสอบชั้น 7
075 นาย ธเนศ กุลจนะพงศ์พันธ์ ขอนแก่นวิทยายน 7 3 ห้องสอบชั้น 7
076 นางสาว ธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง ชนบทศึกษา 7 4 ห้องสอบชั้น 7
077 นางสาว ธันยาภรณ์ กิจเธาว์ บ้านไผ่ 7 5 ห้องสอบชั้น 7
078 นางสาว ธิติกา ณ วารี พระยืนวิทยาคาร 7 6 ห้องสอบชั้น 7
079 นางสาว ธิราภรณ์ โคตรละคร อมตวิทยา 7 7 ห้องสอบชั้น 7
080 นาย ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์ กัลยาณวัตร 7 8 ห้องสอบชั้น 7
081 นาย ธีรวุฒิ ไลไธสง บ้านไผ่ 7 9 ห้องสอบชั้น 7
082 นางสาว นนทรัตน์ ชินนรเศรษฐ์ ชุมแพศึกษา 7 10 ห้องสอบชั้น 7
083 นางสาว นนทวรรณ อัศวขจรศักดิ์ แก่นนครวิทยาลัย 7 11 ห้องสอบชั้น 7
084 นางสาว นริศรา แข้นา ขอนแก่นวิทยายน 7 12 ห้องสอบชั้น 7
085 นางสาว นริศรา ศรีโพธิ์ แก่นนครวิทยาลัย 8 1 ห้องสอบชั้น 7
086 นางสาว นฤมล นิตรเจริญพันธุ์ สาธิตมอดินแดง 8 2 ห้องสอบชั้น 7
087 นางสาว นลินี กระแสร์ ขอนแก่นวิทยายน 8 3 ห้องสอบชั้น 7
088 นางสาว นวนิตย์ พันธ์ใหญ่ ขอนแก่นวิทยายน 8 4 ห้องสอบชั้น 7
089 นาย นัฐพงษ์ ชาวโคกขี มัญจาศึกษา 8 5 ห้องสอบชั้น 7
090 นาย นันทิศักดิ์ ปิยะนันทิศักดิ์ สาธิตศึกษาศาสตร์ 8 6 ห้องสอบชั้น 7
091 นางสาว นัสชนก เขตคาม บ้านไผ่ 8 7 ห้องสอบชั้น 7
092 นางสาว น้ำผึ้ง มูลตรีภักดี ฝางวิทยายน 8 8 ห้องสอบชั้น 7
093 นางสาว นิภาวรรณ นาธงศักดิ์ ศรีกระนวนวิทยาคม 8 9 ห้องสอบชั้น 7
094 นางสาว นิลยา ทุมพร มัญจาศึกษา 8 10 ห้องสอบชั้น 7
095 นางสาว เนตรชนก ฝ่ายสูญ บ้านไผ่ 8 11 ห้องสอบชั้น 7
096 นางสาว เนติรัตน์ พุทธา ชุมแพศึกษา 8 12 ห้องสอบชั้น 7
097 นางสาว เบญจวรรณ สาชำนาญ ขอนแก่นวิทยายน 9 1 ห้องสอบชั้น 7
098 นางสาว เบญญา จันทรวิจิตร ศรีกระนวนวิทยาคม 9 2 ห้องสอบชั้น 7
099 นาย ปฏิเวช สุคนธ์ขจร เมืองพลพิทยาคม 9 3 ห้องสอบชั้น 7
100 นาย ปฐวี โลหะรัตนากร ขอนแก่นวิทยายน 9 4 ห้องสอบชั้น 7
101 นางสาว ประกายแก้ว ประทุมทอง ขอนแก่นวิทยายน 9 5 ห้องสอบชั้น 7
102 นาย ประกาศิต อนันตภูมิ ศรีหนองกาววิทยา 9 6 ห้องสอบชั้น 7
103 นาย ประทีป แข้โส ภูเวียงวิทยาคม 9 7 ห้องสอบชั้น 7
104 นางสาว ปรีชญา โพธิ์หล้า สีชมพูศึกษา 9 8 ห้องสอบชั้น 7
105 นางสาว ปวินตรา มานาดี อุดรพัฒนาการ 9 9 ห้องสอบชั้น 7
106 นางสาว ปวีณ คำสามปอนด์ กัลยาณวัตร 9 10 ห้องสอบชั้น 7
107 นาย ปวีณ วัฒนศิริเวช ขอนแก่นวิทยายน 9 11 ห้องสอบชั้น 7
108 นางสาว ปวีณา ประสพผลสุจริต ฝางวิทยายน 9 12 ห้องสอบชั้น 7
109 นาย ปัฐพงษ์ ช่วยนา แวงน้อยศึกษา 10 1 ห้องสอบชั้น 7
110 นางสาว ปัฐมาพร ช่วยนา กัลยาณวัตร 10 2 ห้องสอบชั้น 7
111 นางสาว ปัทมาภรณ์ ประโภชนัง กัลยาณวัตร 10 3 ห้องสอบชั้น 7
112 นางสาว ปานวาด สว่างเนตร ขอนแก่นวิทยายน 10 4 ห้องสอบชั้น 7
113 นางสาว ปิ่นมณี พุทธศานติ์บัณฑิต เมืองพลพิทยาคม 10 5 ห้องสอบชั้น 7
114 นางสาว ปิ่นสุดา สะตะ ขามแก่นนคร 10 6 ห้องสอบชั้น 7
115 นางสาว พนิดา โนนทิง ศรีกระนวนวิทยาคม 10 7 ห้องสอบชั้น 7
116 นางสาว พรนรี ประเสริฐสาร กัลยาณวัตร 10 8 ห้องสอบชั้น 7
117 นางสาว พรพรรณ กองลี ซำสูงพิทยาคม 10 9 ห้องสอบชั้น 7
118 นางสาว พรพิมล ห้วยหงษ์ทอง ชุมแพศึกษา 10 10 ห้องสอบชั้น 7
119 นางสาว พรรณปพร พิมพิสาร ขอนแก่นวิทยายน 10 11 ห้องสอบชั้น 7
120 นางสาว พรรณยุพา วงศรี บ้านไผ่ 10 12 ห้องสอบชั้น 7
121 นางสาว พัชราภรณ์ รถน้อย กัลยาณวัตร 11 1 ห้องสอบชั้น 7
122 นางสาว พิชญานิล ชาธรรมา กัลยาณวัตร 11 2 ห้องสอบชั้น 7
123 นางสาว พิทยาภรณ์ ไชยเสน บ้านไผ่ 11 3 ห้องสอบชั้น 7
124 นางสาว พินทุสร เมืองวงษ์ บ้านไผ่ 11 4 ห้องสอบชั้น 7
125 นาย พิพัฒน์พงษ์ ลีมี ภูเวียงวิทยาคม 11 5 ห้องสอบชั้น 7
126 นางสาว พิมลวรรณ โพธิ์ดา ภูเวียงวิทยาคม 11 6 ห้องสอบชั้น 7
127 นางสาว พิมวดี คำมูล ซำสูงพิทยาคม 11 7 ห้องสอบชั้น 7
128 นางสาว เพชรดา มหาแสง แก่นนครวิทยาลัย 11 8 ห้องสอบชั้น 7
129 นางสาว เพ็ญนภา ศรีรักษา สีชมพูศึกษา 11 9 ห้องสอบชั้น 7
130 นางสาว เพ็ญนภา ดีมูล ชุมแพศึกษา 11 10 ห้องสอบชั้น 7
131 นางสาว เพ็ญพักต์ แสนบุญ หนองโนประชาสรรค์ 11 11 ห้องสอบชั้น 7
132 นาย ไพศาล ทาโบราณ สีชมพูศึกษา 11 12 ห้องสอบชั้น 7
133 นางสาว ฟารีดา พลีบัตร ศรีกระนวนวิทยาคม 12 1 ห้องสอบชั้น 7
134 นาย ภคพงศ์ จันทร์เพ็ง ขอนแก่นวิทยายน 12 2 ห้องสอบชั้น 7
135 นางสาว ภัทราวดี ศิริประภานนท์กุล แก่นนครวิทยาลัย 12 3 ห้องสอบชั้น 7
136 นางสาว ภัสราภรณ์ นำเจริญ ชุมแพศึกษา 12 4 ห้องสอบชั้น 7
137 นาย ภาณุวัฒน์ สีกงพาน น้ำพองศึกษา 12 5 ห้องสอบชั้น 7
138 นางสาว ภาวรี เรืองประเสริฐกุล ขอนแก่นวิทยายน 12 6 ห้องสอบชั้น 7
139 นางสาว ภาสินี พันธุสุนทร ขอนแก่นวิทยายน 12 7 ห้องสอบชั้น 7
140 นาย ภูทัย เกาะยุทธ เมืองพลพิทยาคม 12 8 ห้องสอบชั้น 7
141 นางสาว ภูวรรณ โคตรศรีวงษ์ หนองโนประชาสรรค์ 12 9 ห้องสอบชั้น 7
142 นางสาว มณีกาญจน์ เหล็กกล้า อมตวิทยา 12 10 ห้องสอบชั้น 7
143 นางสาว มณีนุช สอนสีดา ภูเวียงวิทยาคม 12 11 ห้องสอบชั้น 7
144 นางสาว มณีวรรณ ไร่สูงเนิน ภูเวียงวิทยาคม 12 12 ห้องสอบชั้น 7
145 นางสาว มยุเรศ แก่นโส โคกโพธิ์ไชยศึกษา 13 1 ห้องสอบชั้น 7
146 นางสาว ยลลัดดา หมื่นมา ภูเวียงวิทยาคม 13 2 ห้องสอบชั้น 7
147 นางสาว ยาตรา อ้วนวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย 13 3 ห้องสอบชั้น 7
148 นาย ยุทธนา สะตะ โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 13 4 ห้องสอบชั้น 7
149 นางสาว รชยา ธารากุลทิพย์ ภูเวียงวิทยาคม 13 5 ห้องสอบชั้น 7
150 นาย รณชัย ยนต์ดัน เปือยน้อยศึกษา 13 6 ห้องสอบชั้น 7
151 นางสาว รวิภรณ์ วีระพันธ์ กัลยาณวัตร 13 7 ห้องสอบชั้น 7
152 นางสาว รวิวรรณ ศรีวัฒนานุศาสตร์ บ้านไผ่ 13 8 ห้องสอบชั้น 7
153 นางสาว รังสินี จันทร์ไข แก่นนครวิทยาลัย 13 9 ห้องสอบชั้น 7
154 นางสาว รัชฎาภรณ์ ชนะชัย ศรีกระนวนวิทยาคม 13 10 ห้องสอบชั้น 7
155 นางสาว รัชนีกร ร่มวาปี ศรีกระนวนวิทยาคม 13 11 ห้องสอบชั้น 7
156 นางสาว รัฐยาภรณ์ นิลทะการ เมืองพลพิทยาคม 13 12 ห้องสอบชั้น 7
157 นางสาว รัตนภรณ์ น้อยสนิท ชุมแพศึกษา 14 1 ห้องสอบชั้น 7
158 นางสาว รัตนวดี จันทีนอก อมตวิทยา 14 2 ห้องสอบชั้น 7
159 นางสาว ลลิตา กางกันยา ฝางวิทยายน 14 3 ห้องสอบชั้น 7
160 นางสาว ลลิตา อรรครา โคกโพธิ์ไชยศึกษา 14 4 ห้องสอบชั้น 7
161 นาย วงศกร รักษาเคน ศรีกระนวนวิทยาคม 14 5 ห้องสอบชั้น 7
162 นางสาว วนิฎา สะตะ ซำสูงพิทยาคม 14 6 ห้องสอบชั้น 7
163 นาย วรพันธุ์ เปรมไกรสร ขอนแก่นวิทยายน 14 7 ห้องสอบชั้น 7
164 นางสาว วรรณพร คำพิลา ขอนแก่นวิทยายน 14 8 ห้องสอบชั้น 7
165 นาย วรวัฒน์ เลียวธัญญรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน 14 9 ห้องสอบชั้น 7
166 นาย วรสิทธิ์ กิจสนธิ ขอนแก่นวิทยายน 14 10 ห้องสอบชั้น 7
167 นางสาว วรัฏฐา พรมมา ชุมแพศึกษา 14 11 ห้องสอบชั้น 7
168 นางสาว วรางรัตน์ แทบมาลัย ขอนแก่นวิทยายน 14 12 ห้องสอบชั้น 7
169 นางสาว วราพร ชอบค้า มัญจาศึกษา 15 1 ห้องสอบชั้น 7
170 นางสาว วราภรณ์ เบ้าวัน กัลยาณวัตร 15 2 ห้องสอบชั้น 7
171 นางสาว วราภรณ์ แสงอุทัย แก่นนครวิทยาลัย 15 3 ห้องสอบชั้น 7
172 นาย วรายุทธ ติระวัฒนศักดิ์ มัญจาศึกษา 15 4 ห้องสอบชั้น 7
173 นางสาว วสุนันท์ ครองทรัพย์ กัลยาณวัตร 15 5 ห้องสอบชั้น 7
174 นาย วัชรศักดิ์ ดอหล้า นาจานศึกษา 15 6 ห้องสอบชั้น 7
175 นาย วัชระ หงษา มัญจาศึกษา 15 7 ห้องสอบชั้น 7
176 นางสาว วัชราพร จูศรี พระยืนวิทยาคาร 15 8 ห้องสอบชั้น 7
177 นางสาว วันวิสา ภูวนผา ชุมแพศึกษา 15 9 ห้องสอบชั้น 7
178 นางสาว วันวิสาข์ ลุนเพ็ง ขอนแก่นวิทยายน 15 10 ห้องสอบชั้น 7
179 นาย วาริช บุญผ่องเสถียร ขอนแก่นวิทยายน 15 11 ห้องสอบชั้น 7
180 นาย วิทยา วาโย ศรีกระนวนวิทยาคม 15 12 ห้องสอบชั้น 7
181 นางสาว วิธัญญา ศิริวรวุฒิ เมืองพลพิทยาคม 16 1 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
182 นางสาว วิมลวรรณ พลรักษา ขอนแก่นวิทยายน 16 2 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
183 นาย วิรพงษ์ ช่วยศรี ขอนแก่นวิทยายน 16 3 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
184 นางสาว วิไลวรรณ มีนอก พระยืนวิทยาคาร 16 4 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
185 นางสาว วิไลวรรณ บุญศิริกาญจน ชนบทศึกษา 16 5 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
186 นางสาว วิไลวรรณ ขุนศรี อมตวิทยา 16 6 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
187 นางสาว วิศนี ศักดิ์อุดมทรัพย์ ชุมแพศึกษา 16 7 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
188 นางสาว วีณา รินสาธร เมืองพลพิทยาคม 16 8 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
189 นางสาว แวววดี ศรีบุญเรือง กัลยาณวัตร 16 9 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
190 นางสาว ศรัญญา คู่ศิริ สาธิตมอดินแดง 16 10 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
191 นาย ศราวุฒิ แก่นพรม เปือยน้อยศึกษา 16 11 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
192 นาย ศราวุธ วารีรัตน์ ชุมแพศึกษา 16 12 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
193 นางสาว ศริญญา ทึนรส อมตวิทยา 17 1 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
194 นางสาว ศศิธร หะวะนิช ขอนแก่นวิทยายน 17 2 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
195 นางสาว ศศิธร แสงวาโท ภูเวียงวิทยาคม 17 3 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
196 นาย ศาศวัต ไชยพิเดช ภูเวียงวิทยาคม 17 4 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
197 นาย ศาสตรา สารสมัคร ศรีกระนวนวิทยาคม 17 5 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
198 นางสาว ศิรภัสสร ก่ำบุญมา แก่นนครวิทยาลัย 17 6 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
199 นางสาว ศิรินทิพย์ พิมชัย โคกโพธิ์ไชยศึกษา 17 7 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
200 นางสาว ศิริเนตร อาจชมภู ศรีกระนวนวิทยาคม 17 8 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
201 นางสาว ศิริรัตน์ คำไข หนองนาคำวิทยาคม 17 9 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
202 นาย ศุภกิจ แทนแสง เปือยน้อยศึกษา 17 10 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
203 นาย ศุภชัย สมบุศย์ เมืองผลพิทยาคม 17 11 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
204 นางสาว ศุภวรรณ จันทบูรณ์ แก่นนครวิทยาลัย 17 12 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
205 นาย สถิตย์ ไกยชน มัญจาศึกษา 18 1 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
206 นางสาว สมฤดี อุปนันท์ ซำสูงพิทยาคม 18 2 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
207 นาย สมศักดิ์ เนื่องมัจฉา ศรีกระนวนวิทยาคม 18 3 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
208 นาย สรรค์ ศรีพุทธา ศรีกระนวนวิทยาคม 18 4 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
209 นางสาว สราลี คำเชียง ขอนแก่นวิทยายน 18 5 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
210 นางสาว สลิล กิตติเมธีวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 18 6 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
211 นาย สหพัชร์ ประชากูล บ้านไผ่ 18 7 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
212 นาย สาคร สะตะ ซำสูงพิทยาคม 18 8 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
213 นางสาว สารินี โสมาบุตร หนองนาคำวิทยาคม 18 9 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
214 นางสาว สาวิตรี สุดชาดี บ้านไผ่ 18 10 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
215 นาย สิทธิชัย นาห้วยนาค มัญจาศึกษา 18 11 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
216 นางสาว สุดารัตน์ แสนเศษ ศรีกระนวนวิทยาคม 18 12 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
217 นางสาว สุดารัตน์ หวานเสร็จ บ้านไผ่ 19 1 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
218 นาย สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 19 2 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
219 นางสาว สุธาสินี ผังรัมย์ ภูเวียงวิทยาคม 19 3 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
220 นางสาว สุนิดา วงศ์ชารี ศรีกระนวนวิทยาคม 19 4 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
221 นางสาว สุนิตรา อ้อมนอก บ้านไผ่ 19 5 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
222 นางสาว สุนิศา เอี่ยมอ่อน กัลยาณวัตร 19 6 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
223 นางสาว สุพัตรา สาส่อย โคกโพธิ์ไชยศึกษา 19 7 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
224 นางสาว สุมณฑา พันรูปท้าว ซำสูงพิทยาคม 19 8 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
225 นาย สุรเกียรติ พฤกษาหอม เมืองพลพิทยาคม 19 9 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
226 นาย สุริยะ คุณวันดี แวงน้อยศึกษา 19 10 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
227 นางสาว สุวรรณี สมมาสี ชุมแพศึกษา 19 11 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
228 นาย อธิดล ราชพลแสน ประชารัฐวิทยาเสริม 19 12 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
229 นางสาว อนุรัชนี อนุสสรราชกิจ แก่นนครวิทยาลัย 20 1 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
230 นางสาว อนุสรา โนนศรี ฝางวิทยายน 20 2 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
231 นางสาว อภิชญา ชาเคน ภูเวียงวิทยาคม 20 3 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
232 นางสาว อภิญญา ฐานะ ขอนแก่นวิทยายน 20 4 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
233 นางสาว อภิญญา ฉันทะกุล ชุมแพศึกษา 20 5 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
234 นางสาว อมรา ศรีจันทร์ อมตวิทยา 20 6 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
235 นางสาว อรปริญญ์ วนาพันธพรกุล ขอนแก่นวิทยายน 20 7 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
236 นางสาว อรุณกมล แก้วเจริญ กัลยาณวัตร 20 8 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
237 นางสาว อัจฉราภรณ์ แดนไธสง ศรีกระนวนวิทยาคม 20 9 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
238 นางสาว อัญชลี ชิตไธสง อมตวิทยา 20 10 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
239 นางสาว อัญชลี เอี่ยมศรี อมตวิทยา 20 11 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
240 นาย อาทิตย์ ดวงชาทม ชุมแพศึกษา 20 12 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
241 นางสาว อาภาภรณ์ ห้าวหาญ น้ำพองศึกษา 21 1 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
242 นางสาว อารีรัตน์ คำดอนหัน ภูเวียงวิทยาคม 21 2 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
243 นาย อิณธรัตน์ ขันธวิธิ ศรีกระนวนวิทยาคม 21 3 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
244 นางสาว อิสราภรณ์ มณีวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 21 4 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
245 นางสาว อุมาวดี บุญมาตย์ แวงน้อยศึกษา 21 5 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
246 นางสาว อุไรวรรณ ตะนุรักษ์ กัลยาณวัตร 21 6 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
247 นาย เอกลักษณ์ สนธิรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 21 7 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์
248 นางสาว แอนนา อาษานอก อมตวิทยา 21 8 ห้องสอบพิพิธภัณฑ์

Back