การ Login เข้าใช้โปรแกรม
ขั้นตอนการสร้างข้อสอบ
คำสั่งภายใต้เมนู Question
คำสั่งภายใต้เมนู Examination
คำสั่งภายใต้เมนู Specification
คำสั่งภายใต้เมนู Analysis

คำสั่งภายใต้เมนู Test summary

สรุปการใช้งานโปรแกรม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
คู่มือการใช้โปรแกรม .pdf


ผลิตโดย.. ไชยยงค์ กงศรี
หน่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2549