แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาแพทย์


-ใบคำร้องทั่วไป
-ใบคำร้องลาป่วย/ลากิจ
-ใบคำร้องลาพักการศึกษา
-ใบลาออกจากการเป็นนักศึกษา
-ใบคำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน
-ใบคำร้องขออนุโลมสอบแก้ตัว
-ใบคำร้องขอเลื่อนสอบ
-ใบรายงานตัวสอบแก้ตัว
-ใบรายงานตัวขึ้นชั้นเรียน
-ใบคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่ากำหนด
-ใบคำร้องขอลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
-ใบคำร้องสำรองที่นั่งขอลงทะเบียน
-ใบคำร้องเกี่ยวกับการสอบ(ความผิดลหุโทษ)
-ใบคำร้องขออนุโลมขึ้นชั้นเรียนสำหรับ นศพ.
-ใบคำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มวิชาเรียน ช้าเป็นกรณีพิเศษ
-ใบคำร้องขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
-ใบคำร้องขอ
Elective ภายในคณะแพทยศาสตร์
-ใบคำร้องขอรับรองสิทธิ์สมัครสอบ
NL 1-3
-ใบสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

Back