Camtasia Studio คืออะไร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน


 

 

 

 

 

 

Camtasia Studio มีอะไร
Camtasia Player
Camtasia Recorder
Camtasia MenuMaker
Camtasia Audio Editor

การใช้โปรแกรม Camtasia Studio
Video1,    Video 2.
ความดีหากจะพึงมีจากสื่อนี้ ขอมอบให้
บิดา-มารดา ครู อาจารย์
และผุ้มีพระคุณทุกๆ ท่าน
ผลิตโดย.. ไชยยงค์  กงศรี
งานบริการการศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2551
โทร.. 63351, 63437. e-mail :  kchaiy
กลัีบฝ่ายวิชาการ