subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Welcom to Graduate Ofiice :  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Websit บัณฑิตศึกษาประจำคณะแพทยศาสตร์


  ข่าวประชาสัมพันธ์
 (ANNOUCEMENT)

                                        
        นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

              
  คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา news
  คู่มือทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 123
  หลัักเกณฑ์และขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 159
  หลัีกเกณฑ์ลแะขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ253
  คู่มือการขอรับบริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 145
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาคลินิก(แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) 156


 
            ทุนนักศึกษานานาชาติ (Postgraduate Scholarships for International Students)

   Call for Applications: Postgraduate Scholarships for International Students
           Application Deadlines and Scholarship Recipient Announcement Dates

 
Submission
Last day to submit applications and documents
31 January 2013
Scholarship Recipient Announcement
28 February 2013
Last day to confirm scholarship acceptance
15 March 2013

               POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS
               THE APPLICATION NOTE (PSIS-Form 1) 
               LETTER OF RECOMMENDATION (PSIS-Form 2) 


        ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร์ (รอบที่ 1)
                 ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดการลงทะเบียน

       การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Ethics Workshop
                 กำหนดการการอบรม
       การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Animal Ethics Workshop
                 กำหนดการการอบรม
        การลงทะเบียน Thesis/Dissertation นักศึกษาต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้
        เมื่อลงทะเบียนเบียน Thesis/Dissertation นักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มการประเมินผน Thesis/Dissertation ทุกภาคการศึกษา
                           ที่บัณฑิตศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 6

        การลงทะเบียนเรียนมากกว่า/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด นักศึกษาต้องยื่นแบบคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่า ที่บัณฑิตศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 6
                           จึงจะสามารถลงทะเบียนได้

  


              แนวปฏิบัติที่ควรรู้   

       แนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
       คุณสมบัติและองค์ประกอบของกก.สอบเค้าโครงวิทยานิ/การศึกษาอิสระ
       หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ
       แนวทางการพัฒนาเพื่อให้นศ.สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
       แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ

 แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ 

            ภาคต้น      ชั้นปีที่ 1
           
ภาคปลาย   ชั้นปีที่ 1
           
ภาคต้น       ชั้นปีที่ 2
           
ภาคปลาย   ชั้นปีที่ 2

 

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
(สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ)

      1. ตรวจสอบวัน เวลา ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชากากำหนดให้
          ลงทะเบียนที่  http://reg4.kku.ac.th
      2. ตรวจสอบแผนการเีรียนที่
          http://home.kku.ac.th/acamed/Graduate.htm หรือ            สอบถามที่ภาควิชาที่สังกัด
      3. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th
               3.1 คลิก เข้าสู่ระบบ   
               3.2 กรอก Usernam และ Password
               3.3 คลิก ลงทะเบียน
               3.4 กรอก รหัสวิชา และ กลุ่มที่เรียน คลิกบันทึก
               3.5 เมื่อลงทะเบียนครบทุกวิชา คลิก ยืนยันการลงทะเบียน
               3.6 คลิก ผล การลงทะเบียน
               3.7 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำำระเงิน ส่งที่บัณฑิตศึกษาฯ
                      ฝ่ายวิชาการชั้น 6 

 


Graduate Office : Faculty of Medicine Khon Kaen University Contact Webmaster: e-mail : md042@kku.ac.th
             ติดต่อบัณฑิตศึกษาประจำคณะแพทยศาสตร์ : ฝ่ายวิชาการ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4336-3349,3384 โทรสาร 0-4320 - 3755