Academic Affairs, Faculty of  Medicine, Khon Kaen University, Thailand.

ขอต้อนรับทุกท่าน...ด้วยความยินดียิ่ง...

 ปณิธาน/วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
-ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

-งานบริการการศึกษา

-ศรีนครินทร์เวชสาร
-แพทยศาสตรศึกษา
-ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

-เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
-เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ (ศรว.)
 
 สำหรับคณาจารย์

-แนวปฏิบัติในการจัดห้องเรียน ห้อง Lab.
-แบบฟอร์มเสนอการรับรองการตัดเกรดปรีคลินิก
-แบบฟอร์มขอกระดาษคำตอบแบบ
MCQ.
-ภาพพื้นหลัง
(Back ground) สำหรับทำสไลด์
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  แบบที่ 4  แบบที่ 5
-ภาพพื้นหลัง (Back ground) สำหรับทำโปสเตอร์
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  แบบที่ 4  แบบที่ 5
-การใช้โปรแกรม Microsoft Producer
-การใช้โปรแกรม Camtasia Studio
-การใช้โปรแกรม
Autoplay Media Studio
-การใช้โปรแกรม
Moodle : E-learning kku.
-การใช้โปรแกรมคลังข้อสอบ
-การใช้ Mail kku.
-การใช้ Google

-โปรแกรม PAiBank 2.1.1(New)   คลิกที่นี่ 

 
-มิ..57

จำนวนผู้เข้าชม
  Website counter

 

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คลิกที่นี่

สำหรับนักศึกษาแพทย์

-ประกาศการสอบ NL. ปี 2559-2560
-กำหนดอายุการสอบ
OSCE, MEQ & Long case

-
กำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอน นศ.พ. ปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 255
9

-ปฏิทินการศึกษา 2559 นศพ.ปี 1-2
-ปฏิทินการศึกษา 2559 นศพ.ปี 3

-ปฏิทินการศึกษา 2559 นศพ.ปี 4-6

-ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คณะแพทยศาสตร์
-ระเบียบว่าด้วยการสอบประจำภาค
-ระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2555
-ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลในระบบวิชาต่างๆ
*******
-การรับสมัครสอบ
MEQ & Long Case สำหรับผู้จบ
  การศึกษาจากต่างประเทศ

-ใบสมัครสอบ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก
  ต่างประเทศ

-
กำหนดการของการเรียน HMX Fundamentals: Biochemistry (Pilot) Click

 

-แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาแพทย์

-แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาแพทย์

 


ประชุมวิชาการประจำปี 2560
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2-4 สิงหาคม 2560
ดูรายละเอียด
คลิกที่นี่

***********

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Graduate Study) 

-บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์
Graduate Study

 

การรับบุคคลเข้าศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560

-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

การประชุมวิชาการ  ประจำปี 2560

-ประชุมวิชาการประจำปี 2560 (สมัครประชุม Online)
-E-learning KKU.
-แบบฟอร์มส่งต้นฉบับลงศรีนครินทร์เวชสาร
-หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559

 

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 1
23 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.. 043-363407  โทรสาร 043-203755
webmaster:kchaiy@kku.ac.th