Academic Affairs, Faculty of  Medicine, Khon Kaen University, Thailand.

ขอต้อนรับทุกท่าน...ด้วยความยินดียิ่ง...

 ปณิธาน/วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
-ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

-งานบริการการศึกษา

-ศรีนครินทร์เวชสาร
-แพทยศาสตรศึกษา
-ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

-เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
-เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ (ศรว.)
 
 สำหรับคณาจารย์

-แนวปฏิบัติในการจัดห้องเรียน ห้อง Lab.
-แบบฟอร์มเสนอการรับรองการตัดเกรดปรีคลินิก
-แบบฟอร์มขอกระดาษคำตอบแบบ
MCQ.
-ภาพพื้นหลัง
(Back ground) สำหรับทำสไลด์
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  แบบที่ 4  แบบที่ 5
-ภาพพื้นหลัง (Back ground) สำหรับทำโปสเตอร์
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  แบบที่ 4  แบบที่ 5
-การใช้โปรแกรม Microsoft Producer
-การใช้โปรแกรม Camtasia Studio
-การใช้โปรแกรม
Autoplay Media Studio
-การใช้โปรแกรม
Moodle : E-learning kku.
-การใช้โปรแกรมคลังข้อสอบ
-การใช้ Mail kku.
-การใช้ Google

-โปรแกรม PAiBank 2.1.1(New)   คลิกที่นี่
-โปรแกรมประเมินการเรียนการสอน e-portfolio
  คลิกที่นี่


 

 
-มิ..57

จำนวนผู้เข้าชม
  Website counter

 

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คลิกที่นี่

สำหรับนักศึกษาแพทย์

-ประกาศการสอบ NL. ปี 2560-2561 คลิกที่นี่
-กำหนดอายุการสอบ
OSCE, MEQ & Long case คลิก
ที่นี่
-ปฏิทินการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  คลิกที่นี่

************************************
-
กำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอน นศ.พ. ปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

-ปฏิทินการศึกษา ปี 2560 นศพ.ปี 1-2  คลิกที่นี่
-ปฏิทินการศึกษา ปี 2560 นศพ.ปี 3  คลิกที่นี่

-ปฏิทินการศึกษา ปี 2560 นศพ.ปี 4-6  คลิกที่นี่

-ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คณะแพทยศาสตร์
-ระเบียบว่าด้วยการสอบประจำภาค
-ระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2555
-ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลในระบบวิชาต่างๆ

************************************
-กำหนดการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ Part  MEQ ครั้งที่ 2 สำหรับ นศพ.ชั้นปีที่ 6 และผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ  
วันที่ 29 เม.ย. 2561

 คลิกที่นี่

***********************************
-ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Part MEQ. ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่

***********************************
-
 

 

-แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาแพทย์

-แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาแพทย์

 

โปรแกรมประเมินการเรียนการสอน
e-portfolio
คลิกที่นี่
*******

การรับบุคคลเข้าศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Graduate Study) 

-บัณฑิตวิทยาลัย

 

การประชุมวิชาการ  ประจำปี 2560

-ประชุมวิชาการประจำปี 2560 (สมัครประชุม Online)
-E-learning KKU.
-แบบฟอร์มส่งต้นฉบับลงศรีนครินทร์เวชสาร
-ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34
  ประจำปี 256
1
 ระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค. 2561
  คลิกที่นี่


 

 

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 1
23 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.. 043-363407  โทรสาร 043-203755
webmaster:kchaiy@kku.ac.th
service ed.