เรียน ผู้ใช้บริการ KKU Web Hosting

  • เนื่องด้วยทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะยกเลิกการให้บริการ Web Hosting ในส่วนบุคลากรที่นำข้อมูลมาฝากไว้แต่สำหรับหน่วยงานที่ทำเว็บไชต์ยังให้บริการเช่นเดิม ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลที่ฝากไว้กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ โทร 42010 หรือ e-mail srichail@kku.ac.th ภายในวันที่ 29 ก.พ. 2559
  • ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยเท่านั้น

 

 

 

 

 
ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลที่ฝากไว้กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ โทร 42010 หรือ e-mail srichail@kku.ac.th
srichail@kku.ac.th,Tel. 42010