รายวิชาที่สอน

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2545)

416 101   การใช้ภาษาไทย

416 102   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ

416 214   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

416 321   ภาษาสื่อสารมวลชน    

                                    416 322   การพูดทางวิทยุและโทรทัศน์

416 411   สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย

                                    416 421   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

                                    416 422   การเขียนทางธุรกิจ

                                    xxx  xxx   ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2545)

 

416 101  การใช้ภาษาไทย                                                                              3(3-0-3)

                                                     การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันตามบทบาทและบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ

 

416 102  การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ                                                        2(2-0-2)

                                         ลักษณะงานวิชาการ วิธีการอ่านและเขียนงานวิชาการต่างสาขา และรูปแบบ

 

416 214  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด                                                  3(3-0-3)

     การฟังและพูดให้มีประสิทธิภาพ  กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการฟัง

     และพูด การฟังและพูดต่างสถานการณ์

 

416 321  ภาษาสื่อสารมวลชน                                                                         3(3-0-3)

                 ความสำคัญของภาษาสื่อสารมวลชน  วิเคราะห์สารในสื่อประเภทต่าง ๆ

 

416 322  การพูดทางวิทยุและโทรทัศน์                                                           2(1-2-2)

                                                     การพูดทางสื่อมวลชน  บทบาทและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

     โทรทัศน์  เกณฑ์การประเมินและทดสอบผู้ประกาศ

 

416 411  สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย                                                    3(3-0-3)

                                                     ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ

     หัวข้อ เค้าโครง และวิธีการนำเสนอผลการศึกษา

 

416 421  การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                   3(3-0-3)

                                                     หลักและการเขียนข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์     

 

416 422  การเขียนทางธุรกิจ                                                                          3(3-0-3)

                                                     ภาษาทางธุรกิจ  หลักการสรุปความ  ย่อความ  และการเขียนทางธุรกิจ