ข้อความโฆษณา


ย้อนกลับ ขึ้น ถัดไป

  แนวคิด | วัตถุประสงค์ | เนื้อหาโดยสังเขป

การเขียนข้อความในการโฆษณา | การพาดหัวโฆษณา | การเขียนคำขวัญโฆษณา | กิจกรรมการเรียนการสอน

 


                        การเขียนข้อความโฆษณาเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด หรือการใช้ภาษา
           

            เพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เห็นคล้อยตามสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการนำเสนอ เพื่อประโยชน์ทางการค้า


            หรือเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือหน่วยงาน

top

 

 
                        เขียนข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้


top                       การดำเนินงานธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบของห้างร้าน  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ธนาคาร ห้างสรรสินค้า

 

            สถานบริการ โรงแรม หรืออื่น ๆ ย่อมต้องมีการขายสินค้าหรือบริการของตน และการขายสินค้า หรือ 


            บริการนี้ก็ต้องมีการโฆษณาสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้ทราบ หรือโน้มน้าวชักจูงให้ลูกค้ามี


            ความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น ๆ การโฆษณาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ


            เพราะปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันการโฆษณาสินค้ากันอย่างแพร่หลายทั้งในวิทยุ โทรทัศน์


            หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ การโฆษณาก็มีตั้งแต่สินค้าชิ้นเล็ก ๆ ราคาถูก อย่างลูกอมลูกกวาด


            ไปจนถึงรถยนต์ หรือบ้านพร้อมที่ดินที่มีราคาเป็นแสนเป็นล้าน


                        คำว่า “โฆษณา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า    


            “โฆษณา หมายถึง การเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน การป่าวร้อง การป่าวประกาศ เช่น


            โฆษณาสินค้า”


                        และพจนานุกรมสแตนดาร์ด (Standard Dictionary, international edition 1982)


            ได้ให้ความหมายของการโฆษณาว่าคือ “ระบบหรือวิธีการในการดึงดูดความสนใจจากประชาชน

              

            ด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในเหตุกาณณ์หรือดึงดูดให้สนใจที่จะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์บริการต่าง ๆ”

                        มอริช ไอ แมนเดลล์ (Maurice I. Mandell) ศาสตราจารย์ภาควิชาการตลาดแห่งมหาวิทยาลัย
           

            โบลิง กรีน สหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของการโฆษณาว่า  

                           

                       

                        “การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมที่ผ่านสื่อโฆษณามิใช่ตัวบุคคล (nonpersonal promotion) 

 

            และต้องชำระเงินค่าโฆษณาโดยผู้อุปถัมภ์ (sponsor) ซึ่งการโฆษณานี้มีความหมายที่แตกต่างไปจากการส่งเสริมใน

   

            เป็นต้น”


                        โรเบิร์ต ลัสต์ (Robert lusk) ประธานกรรมการบริษัทเบนตัน สหรัฐอเมริกา ให้ทัศนะว่า “การโฆษณา เป็นวิธี

 

            การในการเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดเห็นสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและซื้อสินค้า

 

            ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ”  จากคำจำกัดความข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การโฆษณา  เป็นการเสนอขายสินค้า หรือบริการไป

 

            ยังผู้บริโภค โดยผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ และมีวิธีการที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภค เกิดความต้องการในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
 

top

 


 

            ควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้


            1. ใช้ภาษาที่คำนึงถึงผู้รับสารว่าเป็นเพศใด วัยใด อาชีพใด รายได้เป็นอย่างไร การศึกษามากน้อยเพียงใด                      

          

            เพราะจะทำให้เราใช้ภาษาได้อย่างมีผล


            2. การเขียนข้อความโฆษณาต้องดึงดูดความสนใจ เร้าความอยากได้ในผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เราเสนอ


            3. ภาษาที่ใช้ต้องสั้น กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อจนเกินไป เพราะการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือแผ่นป้ายกลางแจ้ง

 

            คนดูคนฟังสามารถรับได้ในเวลาจำกัด ฉะนั้นถ้าข้อความยาวเกินไปจะทำให้ไม่สามารถรับสารได้ การโฆษณาก็ไม่เกิดผล


            4. การใช้ภาษาในการโฆษณาอาจจะไม่ถูกแบบแผนทางไวยากรณ์บ้างก็ได้ แต่มิได้หมายความว่าการใช้ภาษาที่

 

            ผิดไวยากรณ์จะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป เพราะบางครั้งการใช้ประโยคที่ผิดไวยากรณ์อาจจะทำให้สื่อความหมายผิดได้


            5. ภาษาที่ใช้ต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากได้ อยากซื้อ อยากทดลองใช้บ้าง ภาษาจึงต้องยั่วยุ

 

            เร่งเร้าให้ตัดสินใจซื้อหรือต้องการทันที


            6. ภาษาที่ใช้ต้องให้ความกระจ่างชัดในสินค้านั้นว่าเป็นสินค้าชนิดใด ประเภทใด ใช้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร

 

            และหาซื้อได้ที่ไหน


            การเขียนข้อความในการโฆษณาสินค้านั้น มักจะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ


            1. พาดหัว เป็นข้อความที่เร่งเร้าความสนใจจากผู้บริโภคให้สนใจโฆษณาชิ้นนั้น พาดหัวมักจะเขียนเป็นอักษรตัวใหญ่

            ไม่ยาวจนเกินไป เช่น โฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นต้นพาดหัวว่า “คุณจะรอให้ฝันเป็นจริง เมื่ออายุ 95 หรือ?”
          

             2. รายละเอียดขยายพาดหัว เป็นข้อความที่ให้รายละเอียดในพาดหัวว่าเป็นสินค้าหรือบริการชนิดใด เป็นอย่างไร

            มีประโยชน์หรือวิธีการอย่างใด และจะหาซื้อหรือใช้บริการได้ที่ไหน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ขยายพาดหัวว่า….

            “แม้คุณเพิ่งเริ่มทำงานเพื่อก่อสร้างตัว แต่คุณก็สามารถจะมีพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ทุกช่วงวงจรชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยสิน

            เชื่อวงจรชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อการศึกษาที่ดี เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสิ่งอำนวยความสุข เพื่อสวัสดิการต่าง ๆ แม้ยามป่วย

            ไข้ เพื่อการลงทุน หรือแม้กระทั่งเพื่อการท่องเที่ยวเดินทางด้วยความใส่ใจรอบคอบในการให้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมที่

            จะช่วยคุณด้วยน้ำใจ สอบถามสินเชื่อวงจรชีวิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา”


            3. คำขวัญ (slogan) เป็นคำขวัญที่สั้น ๆ กะทัดรัด และเป็นคำที่ติดปากอยู่เสมอ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่มีสัมผัสเพื่อ

            ให้จดจำง่าย เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ปิดท้ายโฆษณาด้วยคำขวัญว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยแห่งแรก

            มั่นคงด้วยรากฐานบริการด้วยน้ำใจ”
 

top

 


 


            1. พาดหัวแบบข่าว คือ การเขียนแบบบอกกล่าวหรือรายงานสินค้าบริการนั้นให้ทราบ หรือมีข่าวดีสำหรับสินค้านั้น ๆ เช่น
                    -ด่วน! สั่งตรงจากนอก (เครื่องเสียงติดรถยนต์ออดิโอ โปร)
                    -จองด่วน (5 กะรัตวิลล่า)
                    -ปฏิวัติวิธีการหุงข้าแบบใหม่…เป็นรายแรกในเมืองไทย
                    (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า National)


            2. พาดหัวแบบคำแนะนำ คือ เป็นการกล่าวแนะนำสินค้าหรือประโยชน์ของสินค้าว่ามีข้อดีอย่างไร และท้าทายให้พิสูจน์ เช่น
                    -ถ้าคุณกำลังมองหาครีมทาส้นเท้าแตกมือลอก ผิวที่แข็งกระด้าง (หมอมวลชน)
                    -ปัญหาแบบนี้จะไม่เกิด…ถ้าใช้ปูนตราเสือแต่แรก (ปูนตราเสือ)
                    -ลูกค้ามองหาคุณอยู่แล้ว (สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือ AT&T)


            3. พาดหัดแบบเร้าความสนใจ หรือก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น คือ การเขียนที่เร่งเร้าให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยากเห็น 

            หรือสนใจอยากติดตาม เช่น
                    -ที่รัก ผมผิดไปแล้ว เห็นรูปร่างคล้ายกันก็เลยซื้อมา (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า SHARP)
                    -วันนี้คุณ หยุดความทุกข์ใจ ในผิวหน้า ไม่สวยได้แล้ว (ควีนส์บิวตี้)


            4. พาดหัวแบบเจาะจงกลุ่ม คือ การเขียนที่กล่าวถึงกลุ่มผู้ใช้สินค้าชนิดนั้น ๆ เช่น
                    -บนข้อมือบุคคลชั้นนำ ท่านจะพบแต่ราโดเท่านั้น (นาฬิกาข้อมือ)
                    -มิติใหม่แห่งโทรทัศน์สี “จอภาพดำ” รุ่นล่าสุดที่คุณสรรหา (โทรทัศน์สี SAMPO)
                    -วัยรุ่นเป้นสิวใช้เคลียราซิล (สบู่รักษาสิว)


            5. พาดหัวแบบคำสั่ง คือ การเขียนในทำนองสั่งหรือให้ทดลองใช้เพราะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ใช้เอง เช่น
                    -อย่าช้า ผมของคุณรอไม่ได้ (สเวนสันแฮร์เซ็นเตอร์)
                    -คุณภาพตรงนี้ “ที่สุดในโลก” (coustic)
                    -ดื่มเป๊ปซี่ดีที่สุด (น้ำอัดลม)


            6. พาดหัวแบบอธิบายภาพ คือ การเขียนข้อความที่ต้องอาศัยภาพในการโฆษณาประกอบกัน เช่น
                    -ถ้าภาพนี้เป็นสี คุณคงรู้ว่าขณะนี้มีทั้ง
                    (เป็นภาพยาอมดีกัวดินรสมะนาว และดีกัวดินรสสตรอเบอรี่)
                    -อย่าแปลกใจ…หากคุณได้พบศูนย์บริการ BMW ที่นี่
                    (เป็นภาพรูปรถม้าในชนบทห่างไกลความเจริญ)


            7. พาดหัวแบบคำถาม เป็นการเขียนข้อความที่เป็นคำถามถามผู้อ่านว่าต้องการสิ่งนั้นหรือมีสภาพเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เช่น
                    -คุณจะรอให้ฝันเป็นจริงเมื่ออายุ 95 หรือ (ธนาคารไทยพาณิชย์)
                    -ลูกโป่งรับแรงอัดได้มากหรือน้อยไม่สำคัญ แต่ถ้าเป็นถังแก๊สล่ะ? (เชลล์แก๊ส)


            8. พาดหัวแบบอธิบาย หรือบอกประโยชน์ เป็นการเขียนที่อธิบายคุณลักษณะ ประโยชน์ หรือวิธีใช้สินค้านั้น ๆ เช่น
                    -จานไหน…จานไหน…ก็อร่อย… (น้ำปลาตราหอยหลอด)
                    -ใหม่สุด กี่เด็ก กี่มือ ก็รบกวนการดูวิดีโอของคุณไม่ได้
                    (เครื่องเล่นวิดีโอ SHARP)


            9. พาดหัวแบบชาตินิยม เป็นการเขียนที่ให้เห็นถึงประเทศชาติในด้านต่าง ๆ เช่น
                    -นิยมไทย เงินตราไม่รั่วไหล ชาติไทยไม่เสียดุล (ไทยประกันชีวิต)
                    -ขอต้อนรับ “ปีท่องเที่ยวไทย” (โรงแรมเชียใหม่พลาซ่า)


            10. พาดหัวแบบท้าทาย เป็นการเขียนท้าทายความรู้ความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติที่น่าใช้น่าทดลอง เช่น
                    -ยิ่งใหญ่ด้วยกำลังบรรทุกและการทรงตัว (รถบรรทุก NISSAN)
                    -เพียงปลายสัมผัส ความคมชัด…ก็ปรากฏ (โทรทัศน์และวิทยุ SABA)

 

top

 

 


 

 


            1. เป็นคำหรือข้อความที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ


            2. เป็นถ้อยคำที่เห็นหรือได้ฟังสามารถจดจำได้ง่าย


            3. เป็นข้อความที่ไม่ยากจนเกินไป หรือใช้คำฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น


            4. ใช้คำที่โน้มน้าวใจ ชักจูงใจในความใคร่รู้ใคร่เห็น หรืออยากทดลอง


            5. ใช้คำที่มีสัมผัสสระ หรือสัมผัสอักษรเพราะจะช่วยให้จำได้ง่าย


            6. ไม่ใช้คำยาก หรือศัพท์วิชาการที่มีความหมายเฉพาะอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างกว้างขวาง


            7. ใช้คำหรือข้อความที่มีความแปลกใหม่ กระตุ้นความรู้สึก


            8. สะกดคำได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย

                        เมื่อพิจารณาคำขวัญที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการในปัจจุบันสามารถแยก
            พิจารณาตามการใช้คำและประโยคดังต่อไปนี้


            1. คำขวัญที่เป็นคำนิยาม หรือให้คำจำกัดความของสินค้า เช่น


                    -  แอร์โรว์ คือ เชิ้ต เชิ้ต คือ แอร์โรว์
                    -  ถ้าคุณรู้จักกระโหลก ต้องรู้จักเรย์


            2. คำขวัญประเภทมีสัมผัส เช่น


                    -  สุขกาย สบายใจ เมื่อใช้ซิงเกอร์
                    -  ธนาคารทหารไทย รับใช้ประชาชน
                    -  ประทับคุณค่า ประทับตราหัวม้าลาย


            3. คำขวัญที่มีการใช้คำซ้ำ เช่น


                    -  สิงห์โกลด์ ไลท์เบียร์ เบา ๆ แต่สะใจในรสชาติ
                    -  ปตท. พลังไทย เพื่อไทย


            4. คำขวัญที่มีการใช้ข้อความขัดแย้งกัน เช่น


                    -  สปอนเซอร์ เครื่องดื่มมีคุณค่า ราคาน้ำอัดลม
                    -  แอร์ไรว์ get away สำหรับผู้ชายธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา


            5. คำขวัญที่เป็นเหตุเป็นผล มักใช้คำว่า “เพื่อ” เช่น


                    -  เอส.แฟร์. ประดิษฐกรรมเพื่อสุนทรียภาพ
                    -  บรีสใหม่ เพื่อเนื้อผ้ายุคใหม่


            6. คำขวัญที่เสนอแนวคิดยุคใหม่ เช่น


                    -  ชาร์ปก้าวล้ำไปในอนาคต
                    -  เป๊ปซี่ รสชาติของคนรุ่นใหม่


            7. คำขวัญที่ไม่มีคำสัมผัส เช่น


                    -  ปาล์มโอลีฟ สบู่เนียนผิว
                    -  ไทย-เดนมาร์ค นมจากเต้า

 

 

top

 

 

                        (เลือกทำเพียง 1 ชนิดเท่านั้น) โดยอาจเขียนเป็นโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ บทโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง

                      

                         บทโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (story board) หรือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต และส่งงานในโครงงาน (ที่ 2- งานกลุ่ม)
 

 

 

 

top