Course   Syllabus

 

1.         รหัสและชื่อวิชา

                     664 260     การรังวัดสำหรับนักเทคโนโลยีธรณี                                              3(2-3-0)

                                              Surveying for geotechnologists

2.    จำนวนหน่วยกิต

                                        3 หน่วยกิต    (จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย/อภิปราย 2 ชม.

        ปฏิบัติการ/ฝึกงาน/ ฝึกภาคสนาม 3 ชม    ศึกษาด้วยตัวเอง - ชม.)  

 

3.   สังกัดวิชา

                   ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  คณะเทคโนโลยี

4.       คำอธิบายรายวิชา  ( Course  description)

                       หลักการสำรวจรังวัดเบื้องต้นโดยใช้โซ่และเข็มทิศ ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลื่อน  การใช้โต๊ะสำรวจและการทำแผนที่ภูมิประเทศ หลักการใช้กล้องธีโอโดไลท์ หลักการรังวัดในแนวราบและแนวดิ่ง การเดินระดับและการวางวงรอบ การรังวัดด้วยดาวเทียมเบื้องต้น

                        Fundamental principles of plane surveying including chain and compass surveys, theories of measurement and errors, plane table survey and topographic mapping, principle of theodolite, horizontal and vertical measurement, leveling and traversing. Principle of satellite surveying.

 

5.       เงื่อนไขของรายวิชา   (Prerequisite)

                              สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีธรณี

6.       ประเภทวิชา  

                           เป็นวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

      คณะเทคโนโลยี

7.       ภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

                                เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

8.       อาจารย์ผู้สอน

                        อาจารย์วินิจ ยังมี และ อาจารย์สุรชัย สมผดุง

               

 

 

9.       หัวข้อเนื้อหา/กิจกรรมรายสัปดาห์

       ภาคบรรยาย เริ่มเรียนวันที่ 25 ต.ค.2549

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อเนื้อหา

กิจกรรม

จำนวนชั่วโมงสอน

ผู้สอน

เริ่มเรียน 25 ต.ค. 2549 สิ้นสุด 9 ก.พ. 2550 จันทร์/พุธ 09.00-10.00 น. ปฏิบัติการ ศุกร์ 13.00-16.00 น.

บทที่ 1 คำแนะนำเบื้องต้น

1.1 ความหมายและคำจำกัดความต่างๆ

1.2 สัญญาณที่ใช้ในการรังวัด

1.3 ข้อแนะนำต่างๆในการปฏิบัติงานสนาม

1.4 ประโยชน์ของการรังวัด

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ, มอบหมายงานที่ต้องฝึกฝนตนเอง

2

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 2 เครื่องมือในการรังวัด

2.1 เครื่องมือพื้นฐาน

2.2 กล้องรังวัดมุม

2.3 กล้องระดับ

2.4 โต๊ะสำรวจ

2.5 ความคลาดเคลื่อน

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,  ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

 

3

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 3 การวัดระยะทาง

3.1 การวัดระยะทางโดยการเดินนับก้าว

3.2 การวัดระยะทางโดยการใช้สายวัด

3.3 ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

3

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 4 การรังวัดมุมและทิศทาง

4.1 การกำหนดค่ามุมและทิศทาง

4.2 การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง

4.3 การวัดมุมโดยวิธีอื่นๆ

4.4 ความคลาดเคลื่อนในการวัดมุมและทิศทาง

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

3

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 5 การทำวงรอบ

5.1 ชนิดและการทำวงรอบ

5.2 การทำวงรอบเปิด/ปิดด้วยเข็มทิศ

5.3 การทำวงรอบเปิด/ปิด ด้วยกล้องรังวัดมุม

5.4 ความคลาดเคลื่อนในการทำวงรอบ

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

3

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 6 การทำระดับ

6.1 ความจำกัดความ

6.2 วิธีการทำระดับ

6.3 ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ

6.4 การปรับแก้ค่าระดับ

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

4

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 7 การทำระดับแนวทาง รูปตัดและการวางลาด

7.1 การทำระดับแนวทางและงานดิน

7.2 รูปตัดแนวทางขั้นต้น

7.3 รูปตัดขุมบ่อยืม

7.4 รูปตัดถนนขั้นสุดท้าย

7.5 รูปตัดลำคลอง

7.6 การตัดหรือการถม

7.7 การวางหมุดลาดและหมุดริมเพื่อการปรับลาด

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

3

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 8 การรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

8.1 วิธีการรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

8.2 ระบบการจับจุดบนพื้นดิน

8.3 การวางโครงในการทำแผนที่ภูมิประเทศ

8.4 การสร้างแผนที่ภูมิประเทศด้วยเส้นชั้นความสูง

8.5 การรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องรังวัดมุม

8.6 การรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยโต๊ะสำรวจ

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

4

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 9 การรังวัดในงานเหมืองแร่

9.1 การรังวัดในงานเหมือง/บนดิน-ใต้ดิน

9.2 การรังวัดในแหล่งราบนพื้นดิน

9.3 การคำนวณพื้นที่และปริมาณแร่ในแหล่ง

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

2

อ.วินิจ ยังมี

 

บทที่ 10 การรังวัดด้วยดาวเทียม

10.1 ระบบการรังวัดด้วยดาวเทียม

10.2 อุปกรณ์และเครื่องมือในงานรังวัดทางดาวเทียม

10.3 ความคลาดเคลื่อนและความแม่นยำในงานรังวัดด้วยดาวเทียม

บรรยายหลักการ/ยกกรณีศึกษาประกอบ,

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในภาคปฏิบัติการ

3

อ.สุรชัย สมผดุง

 

ภาคปฏิบัติการ เริ่มเรียน วันที่ 3 พ.ย. 2549

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อเนื้อหา

กิจกรรม

จำนวน

ชั่วโมงสอน

ผู้สอน

ครั้งที่ 1

การวัดระยะโดยการนับก้าว

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

3

อ.วินิจ/คุณสมพล/คุณฐิติรัตน์

ครั้งที่ 2

การวัดระยะโดยใช้สายวัด

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 3

การเก็บรายละเอียดโดยใช้สายวัด(1)

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 4

การเก็บรายละเอียดโดยใช้สายวัด(2)

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 5

การวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยกล้องรังวัดมุม(1)

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 6

การวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยกล้องรังวัดมุม(2)

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 7

การทำวงรอบด้วยกล้องรังวัดมุม

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 8

การทำระดับ/ถ่ายระดับ

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 9

การทำระดับตามแนวเส้นและแนวตัดขวาง

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 10

การสำรวจด้วยโต๊ะสำรวจ

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 11

การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องรังวัดมุม(1)

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 12

การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องรังวัดมุม(2)

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 13

การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องรังวัดมุม(3)

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 14

การสำรวจด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

ฝึกปฏิบัติการในสนาม

 

 

ครั้งที่ 15

Make up

 

 

 

 

10.    วัตถุประสงค์ในการสอน

1.      เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักวิชาการรังวัด การใช้ประโยชน์ของการรังวัด

2.      เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการรังวัด ข้อมูลการรังวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

3.      เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการ เครื่องมือรังวัด ทั้งสมัยอดีตและปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต

 

11.    วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

               ภาคบรรยาย:

            -ใช้แผ่นใส และการนำเสนอด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งเนื้อหาและรูปภาพประกอบ

                -วีดีทัศน์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

                -ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการสอนจากสื่อต่างๆ

                -มอบหมายงานให้ค้นเพิ่มเติมจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                                ภาคปฏิบัติ:

-ภาคปฏิบัติการ จะเน้นหลักการการปฏิบัติการรังวัดในสนามที่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือรังวัดชนิดต่างๆ การคำนวณและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการ ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและการปรับแก้ การสร้างแผนผังและแผนที่โดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติการ การเขียนรายงานการปฏิบัติการ

      

12.    สื่อการเรียนการสอน

1. ตำราในห้องสมุด เช่น

 

ดิลก ศรีนาวิน 2529 หลักการสำรวจเบื้องต้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมอาชีวศึกษา 2524 การสำรวจและรังวัดพื้นที่ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ กรุงเทพฯ

Davis, Raymond E., Foote, Francis S., Kelly, Joe W. 1966, Surveying, Theory and    Practice, Fifth edition, McGraw-Hill Inc. N.Y.   

         และอื่นๆ อีกมาก

2. เอกสารประกอบการสอน

            แฟ้มข้อมูลการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (PowerPoint)

                               

13.    ประเมินผล

                การประเมินผล จะดำเนินการโดยการสอบข้อเขียนทั้งกลางภาคและปลายภาค  การทำงานที่มอบหมายเฉพาะบุคคล การปฏิบัติการในสนามที่ทำเป็นกลุ่มและเขียนเป็นรายงานการปฏิบัติการ นำเสนองานเป็นกลุ่ม รวมทั้งการสังเกตการทำงาน โดยให้น้ำหนัก ดังนี้

                สอบข้อเขียนกลางภาค                           20 %

                สอบข้อเขียนปลายภาค                          40 %

            งานกลุ่มปฏิบัติการ                                  30 %

            รายงานเฉพาะบุคคล                               10 %

 

14.    แหล่งการเรียนรู้

1.       http://www.sms.or.th สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย

2.       http://www2.eng.chula.ac.th/main2004_3/student/sv_course.shtml ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.       http://facstaff.swu.ac.th/sudniran/cve261/cve261.htm  เวบเพจของ อ.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

15.    ข้อตกลงของรายวิชา

                1.นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่มอบหมายในห้องเรียน ทั้งงานแต่ละบุคคลและงานกลุ่ม

                2. งานภาคปฏิบัติการมอบหมายเป็นกลุ่ม ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งกลุ่ม

16.    คุณธรรมและจริยธรรมในการเรียน  (optional)

                1. สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของสาระความรู้ในวิชาที่ตนเองได้เรียนรู้

                2. สร้างแนวคิดให้นักศึกษามีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ไม่ใช้ความรู้/ข้อมูลที่ตนเองรู้ในทางที่เอาเปรียบสังคม ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

                                                                                ------------------------------------