ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ
Lao Chinese
            + ส่วนคลัง
            + ส่วนพัสดุ
+กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ
            + ส่วนสารสนเทศ
free counters
เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม
วันที่ 27 มิถุนายน 2554
     ข่าวประชาสัมพันธ์

     ประตู มข. สู่ชุมชน Open Courseware
     ข่าวทั่วไป
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408