ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ

Language

 
 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408