รายชื่อฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)

                เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวมถึงเอกสารฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ

1.       [image]CHE PDF Dissertation Full Text

สืบค้นที่ http://ebook.thailis.or.th/

ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและ Fulltext วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโททุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่น ๆ ประมาณ 600 สถาบัน

2.       [image]Dissertation Abstracts Online

สืบค้นที่  http://proquest.umi.com/login

ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโททุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่นๆ ประมาณ 600 สถาบัน และสามารถดูข้อมูลตัวอย่างได้ 24 หน้า

3.       วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/งานวิจัย /วารสาร ของม.ขอนแก่นเท่านั้น

สืบค้นที่ http://dcmskku.kku.ac.th/kku/ หรือ http://lib18.kku.ac.th/

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และฉบับเต็ม สามารถสืบค้นได้เฉพาะเครือข่ายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

4.       วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยของไทย

สืบค้นที่  http://dcms.thailis.or.th/

เป็นฐานข้อมลเอกสารฉบับเต็มจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย รวม 74 แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)

5.       ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Online by TIAC)

สืบค้นที่  http://thesis.stks.or.th/

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งของรัฐและเอกชน รวบรวมโดยศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

******************************************************