ฐานข้อมูล E-Database ที่สำนักวิทยบริการให้บริการ

                เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปเป็นส่วนใหญ่ แยกออกเป็นสาขา ดังนี้

1.       E-Database สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

1.1    ฐานข้อมูล JCR (ค้น Impact factor วารสารภาษาต่างประเทศ)

สืบค้นที่  http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=S1jA4bGjEhE3PpPGCd9

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้าน: Impact Factor ของวารสารภาษาต่างประเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science Edition) และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Science Edition) รวมถึงจำนวนการอ้างอิง ความรวดเร็วในการนำมาอ้างอิง แสดงให้เห็นคุณภาพของวารสาร ที่จะช่วยในการพิจารณาบทความที่จะนำมาอ้างอิง และการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี สามารถเข้าใช้ได้ 5 Usersเท่านั้น

1.2    ISI Web of Science [บอกรับโดย สกอ.]

สืบค้นที่  http://isiknowledge.com/

ให้ข้อมูลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย คือ Science Citation, Social science Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน

1.3    ฐานข้อมูล ABI/INFORM

สืบค้นที่  http://www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto

ให้ข้อมูลวารสารด้านBusiness, Economics, Finance, Economics, trade and industry และสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.4    [image]ERIC (Education Resources Information Center)

สืบค้นที่  http://www.eric.ed.gov/

ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม และสาระสังเขปของบทความวารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย รายงานการประชุม ฯลฯ ด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

2.       E-Database สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

2.1    ISI Web of Science [บอกรับโดย สกอ.]

สืบค้นที่  http://isiknowledge.com/

ให้ข้อมูลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย คือ Science Citation, Social science Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน

2.2    CSA: Biological Science Database Online

สืบค้นที่  [image]http://www.csa.com

ให้ข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา Biomedicine, Biotechnology, Zoology and Ecology and some aspects of agriculture and veterinary science

2.3    [image]SciFinder  (ใช้ได้เพียง 1 user)

ติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเองที่ URL: http://library.kku.ac.th/scifinder/

ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร งานวิจัย รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ สิทธิบัตร techical reports และหนังสือ ด้าน เคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมเคมี การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ อาคาร 1 ชั้น 2 หรือ สำหรับใช้งานตามคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.4    ฐานข้อมูล JCR (ค้น Impact factor วารสารภาษาต่างประเทศ)

สืบค้นที่  http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=S1jA4bGjEhE3PpPGCd9

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้าน: Impact Factor ของวารสารภาษาต่างประเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science Edition) และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Science Edition) รวมถึงจำนวนการอ้างอิง ความรวดเร็วในการนำมาอ้างอิง แสดงให้เห็นคุณภาพของวารสาร ที่จะช่วยในการพิจารณาบทความที่จะนำมาอ้างอิง และการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี สามารถเข้าใช้ได้ 5 Users เท่านั้น

3.       [image]AGRICOLA (Agricultural Online Access)

สืบค้นที่  http://agricola.nal.usda.gov/

ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สิทธิบัตร โสตทัศนวัสดุ ทางด้านการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั่วโลก (http://agricola.nal.usda.gov/)

4.       E-Database สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่

4.1    ISI Web of Science [บอกรับโดย สกอ.]

สืบค้นที่  http://isiknowledge.com/

ให้ข้อมูลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย คือ Science Citation, Social science Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน

4.2    ฐานข้อมูล JCR (ค้น Impact factor วารสารภาษาต่างประเทศ)

สืบค้นที่  http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=S1jA4bGjEhE3PpPGCd9

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้าน: Impact Factor ของวารสารภาษาต่างประเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science Edition) และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Science Edition) รวมถึงจำนวนการอ้างอิง ความรวดเร็วในการนำมาอ้างอิง แสดงให้เห็นคุณภาพของวารสาร ที่จะช่วยในการพิจารณาบทความที่จะนำมาอ้างอิง และการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี สามารถเข้าใช้ได้ 5 Usersเท่านั้น

4.3    [image]SciFinder  (ใช้ได้เพียง 1 user)

ติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเองที่ URL: http://library.kku.ac.th/scifinder/ สำหรับใช้งานตามคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร งานวิจัย รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ สิทธิบัตร technical reports และหนังสือ ด้านเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมเคมี การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ อาคาร 1 ชั้น 2

4.4    [image]PubMed

สืบค้นที่  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=ithkkumlib

ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร ด้านการแพทย์ การพยาบาล จิตวิทยา สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ การแพทย์

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=ithkkumlib)

*********************************************************************