หลักสูตร  กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 12 (รหัสหลักสูตร 5701)  
 เนื้อหาการอบรม : 
1. การประเมินชุดความรู้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์
2. แนวคิดหลักการนิเทศการพยาบาล ความสัมพันธ์
ระหว่างการนิเทศกับการประกันคุณภาพการพยาบาล
3. เทคนิคการค้นหาปัญหาด้านการนิเทศในองค์กร
4. หลักและแนวทางการเขียนแผนการนิเทศการพยาบาล
วิธีการประเมินผลการนิเทศ
5. ฝึกเขียนแผนการนิเทศ และแสดงบทบาทการนิเทศจาก
สถานการณ์
WORSHOP :
-
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน :
พยาบาลวิชาชีพ จำนวนรุ่นละ 100 คน
ระยะเวลาอบรม :
18 พฤศจิกายน 2556 - 19 พฤศจิกายน 2556
สถานที่จัดอบรม :
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพฯ
วิทยากร :
ผศ.รัชตวรรณ ศรีตระกูล และ ผศ.จงรัก อิฐรัตน์
ค่าลงทะเบียน :
ท่านละ 3,000 บาท
หมายเหตุ :
1.หลังจากผู้สมัครลงทะเบียนสมบูรณ์ทางศูนย์บริการวิชาการ จะแจ้งจดหมายตอบรับกลับไปยังผู้สมัคร

2.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหาร มังสวิรัติ,ฮาลาล กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร

3.ท่านจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย/กระเป๋าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

5.ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีผู้สมัครเต็ม
 
 
ระบบลงทะเบียน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Allright Reserved ©KKU UNISERV.
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ปฏิบัติการดูแลระบบโดย ส่วนสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Login)