รายละเอียดการเรียนรายวิชา  ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา

รหัสวิชา  :  664 361
ชื่อวิชา  (ภาษาไทย)     :  ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา
          (ภาษาอังกฤษ) :  Geological Excursion

จำนวนหน่วยกิต  (ภาคทฤษฏี) :        1       หน่วยกิต
                      (ภาคปฏิบัติ) :        ออกศึกษาภาคสนาม  2  สัปดาห์

คณะ  :  เทคโนโลยี      สาขาวิชา  :  เทคโนโลยีธรณี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน   :        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ผู้สอน: ดร. ธนูชัย ศิลารัตน์ และผศ. พัชร์สุ วรรณขาว

1.  คำอธิบายรายวิชา  :
                   ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และธรณีวิทยาประเทศไทย ทัศนศึกษาชุดหินประเทศไทย

การแปรความ วิจารณ์ และการเขียนรายงาน

2.  แนวคิด  :
การศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย ตำราเล่มโตอยู่ในสนาม หากจะเรียนรู้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ จำเป็นต้องออกศึกษาจริงจากมาตรขนาดใหญ่คือบริเวณหินโผล่ (Outcrop Scale) ในสนามและเก็บตัวอย่างมาอ้างอิงรายละเอียดชนิดหิน (Hand specimen scale) หรืออาจจำเป็นถึงขั้นวิเคราะห์ศิลาวรรณา ของหินระดับจุลภาค (Microscopic scale) ซึ่งมาตรทั้งสามขนาดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากศึกษาภายในห้องเรียนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด อาจตีความหมายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอาจผิดพลาดได้ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาทั้งภาคสนามและห้องเรียนประกอบกัน การได้เห็นบริเวณหินโผล่ต้นแบบ (Type Sections) ของหน่วยหินต่าง ๆ ของประเทศไทยในระดับมาตรขนาดใหญ่ก็เหมือนได้พลิกดูตำราทั้งเล่มกว้าง ๆ เห็นขอบเขตว่ามีกี่บทกี่ตอน การเก็บตัวอย่างหินขนาดมือถือกลับเข้ามาศึกษาในห้อง ก็เหมือนเห็นเฉพาะบทหรือเรื่องใด ๆ การตัดแผ่นหินบางศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก็เหมือนการอ่านหนังสือเพียง 1 แผ่น เห็นรายละเอียดเฉพาะบางเรื่อง ลักษณะเฉพาะ ขนาดตัวหนังสือเป็นต้น
                        ดังนั้นปรัชญา แนวคิด การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา จึงเน้นการออกไปดูตำราเล่มโต ให้เห็นทั้งระบบของธรณีวิทยาประเทศไทย ซึ่งมีหลายเล่มในหลายสถานที่ที่เป็นตัวแทนของหน่วยหินหรือชุดหินของประเทศไทยชุดต่าง ๆ เก็บตัวอย่างหินอ้างอิงเพื่อศึกษารายละเอียดระดับตัวอย่างหินและระดับจุลภาคเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาต่อไป

3.  วัตถุประสงค์  :

  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจธรณีวิทยาแปรสัณฐาน (Tectonic evolution) ของประเทศไทยทั้งระบบ รวมถึงเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้
  2. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพเห็นจริงปฏิบัติจริงในภาคสนาม ตามปรัชญาแนวคิดของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
  3. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเห็นหน่วยหินหรือชุดหินตัวแทน (Type  Section) ของชุดหินทั้งหมดตามอายุ การลำดับชั้นหินของชุดหินประเทศไทย
  4. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการเยี่ยมศึกษาในกิจการธรณีวิทยาประยุกต์ด้านต่าง ๆ

4.  วิธีจัดการเรียนการสอน
             1.  ภาคบรรยาย  เนื้อหา ธรณีวิทยาแปรสัญฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดชุดหินของประเทศไทย
             2.  กิจกรรมการสืบค้น  และถกเถียง  หัวข้อธรณีประเทศไทย
             3.  กิจกรรมภาคสนาม  วันเสาร์-อาทิตย์  2 ครั้ง  และช่วงปิดเทอม ประมาณ 14 วัน

5.  วิธีการวัดผล  
   1. สอบภาคทฤษฎี   25 %
   2.  สอบภาคปฎิบัติ 10 %
   3. งานสืบค้นเอกสารและการถกเถียง   15 %
   4.  งานภาคสนาม 20 %
   5. รายงานการศึกษา 30 %

6.  สรุปเนื้อหารายวิชา:
ตารางที่ 1   เค้าโครงรายวิชาและแผนการเรียนการสอน/กิจกรรม ประจำภาคต้น


ลำดับ

หัวข้อที่สอน

ทุกวันศุกร์
เวลา 13.00-16.00.

จำนวนชั่วโมง

1.

โครงข่ายทางเทคโทนิคของโลก
(Geotectonic Framework of the Earth)

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่  4

12  ชั่วโมง
(บรรยาย)

2.

ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Tectonic Evolution of SE-ASIA)

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่  8

12  ชั่วโมง
(บรรยาย)

3.

ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของประเทศไทย การลำดับ
ชั้นหินและชุดหินประเทศไทย

สัปดาห์ที่  9
สัปดาห์ที่  10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12

12  ชั่วโมง
(บรรยาย)

4.

หมวดหินภูทอกโครงสร้างโค้งงอและแตกหักของ
หมวดหินปิดทับและชุดหินโคราชเส้นทางขอนแก่น-ดอนดู่-เขื่อนน้ำพอง-วัดคำหัวช้าง-ขอนแก่น

เสาร์-อาทิตย์ที่ 2
ของเดือน
1 กย. 2549

ออกทัศนศึกษา
ภาคสนาม
(ครั้งที่ 1)

5.

ศึกษา ชุดหินภูเขาไฟในภาคอีสาน บริเวณเขากระโดง-ภูพระอังคาร-เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

เสาร์-อาทิตย์ที่  3
ของเดือน
2-3 กย. 2549

ออกทัศนศึกษา
ภาคสนาม
(ครั้งที่ 2)

6.

การลำดับชั้นหินมหายุค พรี-แคมเบรียน, พาลีโอโซ
อิก, มีโสโซอิก ของประเทศไทย

*  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่  13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่  16

9  ชั่วโมง
(บรรยาย)
(ปิด Course)

7.

ออกสนามทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนุดหินเปอร์เมียน-ชุดแก่งกระจาน-ชุดกาญจนบุรี-ชุดทุ่งสง-
ชุดตะรุเตาและชุดพรีแคมเบรียน ตลอดจนชุดหินภูเขาไฟตอนกลางของประเทศ บริเวณชัยบาดาล ตลอดจนแหล่งวัสดุอุตสาหกรรมทางธรณีวิทยาบริเวณปากช่อง

ปลายเดือนตุลาคม

(ดูตารางรายละเอียด
ในกำหนดการ)

ออกสนามช่วง
ปิดภาคเรียน
(ครั้งที่ 3)

BACK

HOME