ความเป็นมา    |     เครือข่าย    |     งานวิจัย    |     บทความ    |   งานประชุมสัมมนา

หน้าหลัก

     

Thai geopolymer network

 

 

 

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้าโครงการ                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ร่วมโครงการ                     คณะสถาปัตยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                           คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

                                           คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โครงการที่  1   การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและนาโนของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน 
                             <รายละเอียด>

โครงการที่   โครงการการประชุมวิชาการและจัดตั้งเครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย

โครงการที่ 2.1   การประชุมเครือข่าย

โครงการที่ 2.1.1   โครงการการประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติ

 ครั้งที่ 1 และการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1

โครงการที่ 2.1.2  โครงการการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2 และร่วมประชุมวิชาการ

Technology for Sustainable Infrastructure Development (TISD)

โครงการที่ 2.1.3   การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 3

โครงการที่ 2.1.4   การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 4

โครงการที่ 2.2      การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ: 1st International

 Conference on Pozzolan, Concrete and Geopolymer (PCG)

โครงการที่ 2.3     การจัดทำหนังสือวิชาการและประชาสัมพันธ์เครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย

โครงการที่ 3      โครงการดูงานและร่วมประชุมสัมมนาในประเทศออสเตรเลีย <รายละเอียด>

โครงการที่ 4      การศึกษาการนำจีโอโพลีเมอร์มาใช้ในการเก็บกักโลหะหนัก  <รายละเอียด>

โครงการที่ 5      การศึกษาคุณสมบัติทางกลและคุณสมบัติของบริเวณเชื่อมต่อระหว่างสารเชื่อม

ประสานกับผิวของมวลรวม (Interfacial Transition Zone หรือ ITZ) ของจีโอโพลีเมอร์คอนกรีต  <รายละเอียด>

โครงการที่ 6     โครงการศึกษาและดูงานการศึกษาสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ <รายละเอียด>

โครงการที่ 7     การซึมผ่านของน้ำ โพรง  และการนำความร้อนของวัสดุจีโอโพลิเมอร์

<รายละเอียด>

โครงการที่     การศึกษาการซึมผ่านของอิออนคลอไรด์ในวัสดุจีโอโพลิเมอร์ <รายละเอียด>

โครงการที่ 9     โครงการดูงานในประเทศญี่ปุ่น <รายละเอียด>

โครงการที่ 10   โครงการดูงานและร่วมประชุมสัมมนาในประเทศแถบยุโรป

โครงการที่ 10.1  โครงการดูงานและร่วมประชุมสัมมนาในประเทศแถบยุโรป (กลุ่มที่ 1)

โครงการที่ 10.2  โครงการดูงานและร่วมประชุมสัมมนาในประเทศแถบยุโรป (กลุ่มที่ 2)

โครงการที่ 10.3  โครงการดูงานและร่วมประชุมสัมมนาในประเทศแถบยุโรป (กลุ่มที่ 3)

โครงการที่ 11    โครงการดูงานและร่วมประชุมสัมมนาในประเทศ ณ เมือง Shanghai,

 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการที่ 12    โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการละลายอะลูมินาและซิลิกาอิออน และปัจจัยที่มี

ผลต่อการเกิดปฏิกิริยาโพลิคอนเดนเซชั่นของวัสดุจีโอโพลิเมอร์

โครงการที่ 13    การศึกษาการใช้สัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อวัดคุณสมบัติของคอนกรีต

โครงการที่ 14    โครงการความร่วมมืองานวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นสำหรับอนุศูนย์วิจัยคอนกรีตและ

วัสดุก่อสร้างเพื่อจัดตั้งศูนย์เฉพาะทาง ด้าน Porous concrete

 

 

เครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2846-7 ต่อ 209 โทรสาร 0-4320-2846-7 ต่อ
102