หน้าแรก  |    โครงการ TNN   

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการคือเอกสารที่หน่วยงานราชการ สมาคม หรือหน่วยงานเอกชนจัดทำขึ้นหลังจากที่การประชุมสัมมนาทางวิชาการเสร็จสิ้นไปแล้ว ผู้อ่านสามารถติดตามผลการประชุมสัมมนาได้จากวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ได้ เนื่องจากรายงานการประชุมสัมมนาจัดทำขึ้นภายหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเข้าไปเพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ขึ้น

ส่วนประกอบของรายงานการประชุมสัมมนา

  1. ส่วนประกอบตอนต้น เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม ชื่อหน่วยงานที่จัดการประชุม กำหนดการ และสถานที่
  2. คำนำ กล่าวถึงสาเหตุและความจำเป็นที่จัดให้มีการประชุม และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการประชุม
  3. สารบัญ เป็นการเรียงลำดับของเอกสารที่นำมารวบรวมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย บางครั้งการจัดเรียงเอกสารในรายงานการประชุมอาจไม่ได้ลำดับเลขหน้าตามแบบหนังสือทั่วไป แต่มีการระบุเลขหน้าในเอกสารเป็นเรื่อง ๆ ไป เมื่อขึ้นเอกสารเรื่องใหม่ก็จะเริ่มหน้าใหม่
  4. เอกสารประกอบการประชุม เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการ รายชื่อคณะกรรมการ บทความที่ใช้ในการประชุม สรุปผลการบรรยายของกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย และสรุปผลรวมทั้งหมด ตลอดจนประเมินผลการประชุม
  5. ภาคผนวก เป็นส่วนที่ผู้จัดทำพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าประชุม เช่น การอ่านรายงานการประชุมสัมมนามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้อ่านเป็นสำคัญ

ลลิตา กิตติประสาร (2537) ได้เสนอแนวทางการอ่านรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

  1. ควรอ่านส่วนสรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อจะได้เห็นภาพการประชุมทั้งหมดโดยย่อ หากไม่มีส่วนนี้ควรอ่านโครงการประชุมประกอบกับสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ผู้อ่านจะได้รับคำตอบว่าการประชุมสัมมนาครั้งนั้นได้ผลอย่างไรบ้าง
  2. ควรอ่านบทความที่ใช้ประกอบการประชุมเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุม
  3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องควรศึกษาว่ามีคณะกรรมการจัดทำบรรณาธิกรณ์ เอกสารการประชุมหรือถอดเทปเสียงบันทึกการประชุมแล้วจัดทำบรรณาธิกรณ์ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
  4. ควรหาโอกาสอ่านสรุปรายงานการประชุมที่จัดพิมพ์ในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อทราบความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ อันจะช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ประชุมลึกซึ้งขึ้น
  5. ควรหาโอกาสศึกษารายงานการประชุมที่บันทึกในรูปแบบอื่น เช่น แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ เพื่อจะได้เนื้อหารายละเอียดในส่วนที่รายงานการประชุมไม่สามารถถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ชัดเจน

หน้าแรก  |    โครงการ TNN  |    top