หน้าแรก  |    โครงการ TNN   

 

ครงการ หมายถึง สารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอนพร้อมกับมีแผนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การเขียนโครงการเป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะจะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ๆ ฯลฯ การเขียนโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษา
(ประภาวดี สืบสนธิ์ , 2526 : 654)

โครงการวิชาการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. โครงการที่เสนอโดยตัวบุคคล
2. โครงการที่เสนอโดยกลุ่ม
3. โครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน หรือสถาบัน

โครงการประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนนำ
ประกอบด้วย
  • ชื่อโครงการ
  • ชื่อผู้เสนอหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
  • หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
  • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
  • ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
  • ขอบเขตของโครงการ

ชื่อโครงการ  ระบุสาระของโครงการว่าเป็นโครงการอะไร หรือประเภทใด ผู้เกี่ยวข้องคือใคร และทำงานเรื่องใด การตั้งชื่อโครงการควรใช้ข้อความที่สั้น กระชับ ชัดเจน

หลักการและเหตุผล  เป็นส่วนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ ว่ามีความสำคัญอย่างไรจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการขึ้น เช่น โครงการนั้นเป็นการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นโครงการใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหา เป็นต้น เนื้อความในส่วนนี้จะชักจูงให้ผู้อ่านมองเห็นสภาพปัญหาและความสำคัญของโครงการนั้นอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการเพราะเป็นส่วนที่กำหนดว่าสิ่งที่ต้องทำในในโครงการนั้นคืออะไรบ้าง หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วจะเกิดผลอะไรบ้าง เป้าหมายของโครงการทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพคืออะไร การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการอาจเขียนเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยผู้เขียนต้องทำความเข้าใจว่าอะไรคือวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการต้องระบุให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง ระบุสิ่งที่ต้องการได้รับจากการดำเนินงาน มีความสมเหตุสมผล สามารถปฏิบัติได้จริงและประเมินผลได้ ไม่ควรเขียนกว้างเกินไป

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   ควรกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นแบ่งเป็นกี่ระยะอย่างไรบ้างในกรณีที่เป็นโครงการระยะยาว เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด

ขอบเขตของโครงการ  ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าโครงการนั้นมีขอบเขตการดำเนินงานอย่างไร ครอบคลุมเรื่องใดหรือพื้นที่ใดบ้าง การปฏิบัติงานกว้างขวางเพียงใดหรือมีข้อจำกัดในเรื่องใดบ้าง การกำหนดขอบเขตของโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเงื่อนไขของการดำเนินงานในโครงการนั้น

2. ส่วนเนื้อความ
คือส่วนที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ คือวิธีดำเนินการ ซึ่งต้องระบุแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร ด้วยวิธีการใด ใครคือผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แผนการดำเนินงานอาจเขียนเป็นแผนผังโดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในช่วงเวลาใดจะปฏิบัติงานใด

3. ส่วนขยายความ
คือส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เช่น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ งบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุน การติดตามผลและประเมินโครงการ การระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นส่วนสำคัญที่ชี้ให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการดำเนินการ เป็นส่วนที่จะช่วยให้ผู้อนุมัติโครงการพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น งบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการคือการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการในโครงการนั้น หากงบประมาณมีที่มาจากหลายแหล่งต้องระบุให้ชัดเจนว่าได้มาจากแหล่งใดบ้างและเป็นจำนวนเท่าใด รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณอาจเขียนโดยแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดค่าตอบแทนและค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุและครุภัณฑ์ หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ส่วนการติดตามผลและประเมินโครงการนั้นจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การติดตามผลเป็นส่วนที่ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด

เอกสารอ้างอิง :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ . การค้นคว้าและเขียน รายงาน.พิมพ์ครั้งที่ 2.

กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540.

ฉัตรา บุนนาค สุวรรณี อุดมผล และวรรณี พุทธเจริญทอง. ศิลปะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำ วันและทางธุรกิจ.

กรุงเทพ ฯ : ประกายพรึก , 2522.

ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์. นวลทิพย์ เพิ่มเกษร และคำยวง ศรีธวัช, ม.ล. "การตอบข้อสอบอัตนัย" ใน การใช้ภาษาไทย1. หน้า 89-105.

กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

ประภาวดี สืบสนธิ์ "การเขียนรายงานวิชาการ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย ๑ หน่วยที่ ๖-๑๑.

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๒๖.

-----------. "การเขียนโครงการวิชาการ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย ๑ หน่วยที่ ๖-๑๑.

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๒๖.

รัตนา ศิริพานิช "หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ครูควรรู้" เอกสารประกอบการสัมมนา จะวัดผลอย่างไร… วิชาภาษาไทยพื้นฐาน.

กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.

ลลิตา กิตติประสาร "การอ่านงานวิชาการ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วย ที่ 8-15. หน้า 435-487. พิมพ์ครั้งที่

2. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (บรรณาธิการ). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 080 176 ภาษากับการสื่อ สาร (ฉบับปรับปรุง).

นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2540.

อวยพร พานิช และคณะ. ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพ ฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543.

เอมอร ชิตตะโสภณ และกรรณิการ์ ติตายน "การเขียนบทความ" ใน การใช้ภาษาไทย.

กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มิตรนราการพิมพ์ , 2529.

http://www.geocities.com/udmarket3323/ko.htm

หน้าแรก  |    โครงการ TNN  |    top