หน้าแรก  |    โครงการ TNN   
 

ความหมายของงานวิชาการ

leftงานวิชาการ หมายถึงงานเขียนเพื่ออธิบายเรื่องที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ ข้อคิด หรือข้อเตือนใจ โดยมีทฤษฎีหรือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งสนับสนุน มีแหล่งข้อมูล แหล่งอ้างอิง และวิธีค้นคว้าที่เป็นระบบ ในการนำเสนอผู้เขียนอธิบายเนื้อหาและขยายความอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องนั้นได้ ส่วนภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่มักเป็นภาษาระดับทางการ (ลลิตา กิตติประสาร ,2537:439)

งานวิชาการมีหลายประเภท ดังนี้

 1. หนังสือวิชาการ ตำรา เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน
 2. บทความวิชาการ
 3. รายงานวิชาการ
 4. รายงานวิจัย
 5. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ลักษณะงานวิชาการพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้

1. เนื้อเรื่อง
 • มีความใหม่และทันสมัยทั้งในด้านแนวคิดและข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน
 • ถูกต้องตามหลักวิชา
 • มีการอ้างอิงทฤษฎี งานวิจัย ตลอดจนแหล่งความรู้อื่นอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมและเป็นระบบเพื่อให้ผลงานน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
 • มีการเรียงลำดับเนื้อหาที่เป็นระบบระเบียบชัดเจน เป็นขั้นตอนตามลักษณะของการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ผู้อ่านติดตามและเข้าใจเรื่องได้ง่าย
 • มีการนำเสนอเนื้อหาโดยแยกกล่าวเป็นประเด็นอย่างชัดเจน มีการขยายประเด็นด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจน
 • การเขียนยึดหลักเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นสำคัญของเรื่องที่นำเสนอได้ชัดเจนและสอดคล้องสัมพันธ์กันตามโครงเรื่องที่วางไว้ ผู้อ่านสามารถติดตามและเข้าใจเรื่องได้ง่าย
 • อาจมีการส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่ออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจยิ่งขึ้น เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง สถิติ ตารางข้อมูล ภาพประกอบ เป็นต้น โดยผู้เขียนต้องอธิบายเพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบเหล่านี้ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาด้วย
2. การใช้ภาษา
 • ส่วนใหญ่ใช้ภาษาระดับทางการในการอธิบายเพื่อแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ
 • อาจมีการใช้ศัพท์ทางวิชาการเฉพาะสาขาในการสื่อความหมายกับผู้อ่าน

เอกสารอ้างอิง

ลลิตา กิตติประสาร  " การอ่านงานวิชาการ "  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย
      หน่วยที่ 8 - 15. หน้า 435 - 487. พิมพ์  ครั้งที่ 2. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช,
      2537


หน้าแรก  |    โครงการ TNN  |    top