คลินิกนอกเวลา

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ โดยเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น วันเสาร์ เวลา 8.00-12.00 น. งดให้บริการวันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการรับบริการ
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ ติดต่อรับบัตรคิวพบแพทย์ได้ตั้งแต่ 8.30 – 16.00 น. ณ คลินิกนอกเวลาชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. ติดต่อรับบัตรคิวที่เวชระเบียนช่องหมายเลข 3 วันเสาร์ กดบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 7.00 – 11.00 น. ที่เวชระเบียน แล้วรอเรียกคิวเพื่อติดต่อรับบัตรคิว พบแพทย์
 • กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่ (กรณีผู้ป่วยใหม่) ฟังคำแนะนำขั้นตอนการใช้บริการคลินิกนอกเวลา รอเรียกชื่อเพื่อชั่งน้ำหนัก/ วัดความดันโลหิต หน้าห้องตรวจ ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เข้ารับการตรวจจากแพทย์ตามคิวที่ได้รับ ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับใบสั่งยา เจาะเลือด เอกซเรย์พิเศษ และรับบัตรนัดหลังการตรวจ รอชำระเงินที่ช่องการเงินผู้ป่วยนอกช่อง 34-38 รับยาที่ห้องจ่ายยา ชั้น 1 กลับบ้าน และมาติดตามการรักษา ตรงตามวันนัด เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องรอตรวจนาน กรุณามาตรวจตามวันนัด ถ้ามาไม่ได้ ให้โทรมาเลื่อนนัดได้ที่ เบอร์โทร 043-363-075
  ตารางเวรแพทย์ที่ออกตรวจคลินิกนอกเวลา (ปรับ มกราคม 2557 )

  วัน

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัสบดี

  ศุกร์

  เสาร์

  เวลา

  16.30-19.30

  16.30-19.30

  16.30-19.30

  16.30-19.30

  16.30-19.30

  7.00-11.00

  เวชปฏิบัติทั่วไป

  กิมาพร

  -

  -

  -

  กิมาพร

  ปณคพร

  สูติ-นรีเวช

  เจน/ธรรณพร

  ศิริฤทัย

  กีรติ

  โฉมพิลาศ/เยาวภา

  อมรรัตน์/เกียรติศักดิ์

  ศรีนารี / รัตนา / เกียรติศักดิ์/ กีรติ / พิไลวรรณ /ศิริฤทัย

  โรคหัวใจ

  ทรงขวัญ/ภัทรพงษ์(Echo)

  -

  ไชยสิทธิ์/พวงผกา (Ech)

  ภัทรพงษ์

  ทรงศักดิ์

  ดุจดาว

  ผิวหนัง

  สุทธิภัทรกิจ

  สุทธิภัทรกิจ

  เจริญ

  สุทธิภัทรกิจ

  เจริญ

  เจริญ

  อายุรกรรม

  จิตตรานนท์ (ไต)

  โกสินทร์ (onco)/พรรณธิพา (ไต)

  สรวิเชษฐ์

  ปณิตา /สุรณัฐ อภิชาติ (โซ่)

  สุดา

  สุดา / ปณิตา / ศิริลักษณ์/ ปฏิพัทธ์ / จิตตรานนท์ (ไต)

  ประสาทและสมอง

  -

  กรรณิการ์

  สมศักดิ์

  -

  -

  กรรณิการ์

  โลหิตวิทยา

  -

  ชินดล

  ชินดล

  -

  -

  -

  ภูมิแพ้และข้อ

  สิทธิชัย

  สิทธิชัย

  -

  -

  สิทธิชัย

  สิทธิชัย

  ระบบทางเดินหายใจ

  -

  -

  -

  วัชรา(เฉพาะนัด)

  วัชรา

  -

  รอไตและเปลี่ยนไต

  -

  ชลธิป

  ทวี

  ศิริรัตน์

  -

  ชลธิป หรือ ทวี หรือ ศิริรัตน์

  ระบบทางเดินอาหาร

  คู่ขวัญ

  -

  อภิชาติ

  -

  -

  วัฒนา/คู่ขวัญ

  จิตเวช

  -

  -

  -

  -

  -

  ภัทรี / นวนันท์ / พงศธร

  กุมารเวชศาสตร์

  กุสุมา

  รัฐพล

  จามรี

  วิบูลย์

  -

  กุสุมา / รัฐพล

  โสต ศอ นาสิก

  พัชรีพร

  สุภวรรณ/วัชรีพร

  พรเทพ

  ธีรพร

  สงวนศักดิ์ /ภัทรมน

  พัชรีพร / เสกสันต์ / พรเทพ

  ศัลยกรรม

  อำนาจ/จักรพันธ์

  สมชาย /พลากร

  ธเนศ /กฤษกร

  องอาจ/พลากร

  สุริยะ/ชวลิต

  โอวตือ / ขจิตร์ /ไชยยุทธ /ณรงค์ ณรงชัย / พลากร / พิชเยนทร์

  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

  -

  -

  -

  -

  -

  จรูญศักดิ์

  ออร์โธปิดิกส์

  ฤทธิ์

  ศักดา

  ชัชวาล/เศรษฐพล

  ภัทร

  สุวิชา

  สุรชัย/ภัทร

  จักษุ

  ภาวสุทธิ์ / ชวกิจ

  ธรรศ / วรัชญา

  สิรินยา/ธนภัทร

  สมเกียรติ / วิภาดา

  นิพนธ์ /ชวกิจ

  พัฒนารี / อรสิริ / วิภาดา (1,2) พรรณทิพา( 3,4)

  เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  พัทธ์ปิยา

  -

  -

  -

  -

  พัทธ์ปิยา

  คลินิกมีบุตรยาก

  หลิงหลิง

  -

  เยาวภา

  -

  ศิริฤทัย

  สุพัชญ์

  ปากมดลูกผิดปกติ

  -

  -

  -

  -

  -

  บัณฑิต (เสาร์ที่ 2,4 )/ ชำนาญ (เสาร์ที่ 1,3,5 )

  ทันตกรรม

  ออกตรวจ

  ออกตรวจ

  ออกตรวจ

  ออกตรวจ

  ออกตรวจ

  ออกตรวจ

  *ทันตกรรม ให้บริการ จันทร์ – เสาร์ , อ. เบญจมาศ ออกตรวจ วันจันทร์สุดท้ายของเดือน , Echo จันทร์ และ พุธ , คลินิกเจาะน้ำคร่ำ + U/S : อังคาร , พุธ และ ศุกร์