• การรับ - จ่ายเงิน
   • การบัญชีและทะเบียน
   • การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหน

   • ตรวจสอบการรับ - จ่าย การเก็บรักษาเงินและการบันทึกบัญชี
        - บัญชีเงินรายได้, งบประมาณแผ่นดิน, บัญชีเงินยืมหมุนเวียนจากมหาวิทยาลัย
   • ตรวจสอบหลักฐานการรับและการนำส่งเงิน
        - ใบเสร็จรับเงิน - การนำส่งเงิน
   • ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงิน     
        - ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
   • ตรวจการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
        - บัญชีกับ Bank Statement
   • ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ
        - ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
        - บัญชีคุมวัสดุ การรับเข้า การจ่ายออก ( ใบเบิก)
        - ทะเบียนครุภัณฑ์ การรับเข้า การเบิกใช้ ประวัติการซ่อม
        - ทะเบียนยานพาหนะ ,การใช้รถ, สมุดคู่มือประจำรถ ทะเบียนรถ การควบคุม
          การเติมน้ำมัน ใบอนุมัติขอใช้รถ ประวัติการซ่อมรถ

   • รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
   • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน/ผู้ควบคุมใบเสร็จ
   • บัญชีเงินสดทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
   • รายงานใบเสร็จรับเงินคงเหลือ
   • ใบนำส่งเงิน
   • สำเนาใบเสร็จรับเงิน (เป็นเล่ม) หรือแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์
   • บัญชีเงินรายได้/ทะเบียนแยกประเภท
   • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี
   • ทะเบียนจ่ายเช็ค ทุกบัญชี ทะเบียนคุมเลขที่เช็ค
   • งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
   • ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
   • ใบสำคัญจ่ายเช็ค
   • ใบนำฝาก/ถอนเงินธนาคาร
   • ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
   • รายงานลูกหนี้คงเหลือ
   • สัญญายืมเงิน/ทะเบียนคุม
   • ใบรับคืนเงินยืม
   • ต้นขั้วเช็ค ทุกบัญชี
   • ทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกันสัญญา 

 

จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ กันยายน 2548