ความรับผิดทางละเมิด
ว 75 30 ต.ค 50 ซ้กซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ว 56 12 ก.ย 50 แนวทางสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
ว 66 ลว 25 ก.ย 50 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

 

จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ กันยายน 2548