กค 0422.3/ว 149 ลว 26 เม.ย 53แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดป
กค 0422.3/ว 145 ลว 26 เม.ย 53ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับที่.2พ.ศ2553
ว 226 ลว 30 มิ.ย 52 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ว 161 ลว 13 พ.ค 52ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ว 271 ลว 7 ส.ค 51ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี (ยกเลิก ข้อ 2.1 ใช้ ว 161)
ว 248 ลว 15 ก.ค 51ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ (ยกเลิก ใช้ ว 161 ลว 13 พ.ค 52)
ว 184 ลว 28 พ.ค 51ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน (ยกเลิก ใช้ ว 161 ลว 13 พ.ค 52)
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในปีการศึกษา 2551
ว 116 ลว 28 มี.ค 51การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ว 101 ลว 17 มี.ค 51ระเบียบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2551
ว 182 24 พ.ค 50 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ยกเลิก ใช้ ว 248 )
ว 169 11 พ.ค 50ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ยกเลิก ใช้ ว 248 )
ยกเลิกว 196 17 พ.ค 49 -ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน
ว 477 2 ธ.ค 48อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตร ป.ตรี (ยกเลิก ใช้ ว 271ลว 7 ส.ค 51)
ว 363 16 ก.ย48การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ว 39 26 มี.ค47ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2547

 

 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ กันยายน 2548