รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการได้
ที่ รายการ ระเบียบและหนังสือที่อ้างถึง
1
ค่าปรับพื้นฐาน
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.5/ว 182 ลงวันที่ 
2 ค่าปฐมนิเทศ 24  พฤษภาคม 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิก
3 เงินบริจาค จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ที่จะเบิกได้ต้อง
4 ค่าจ้างพนักงานธุรการ เป็นประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
5 ค่าจ้างนักการภารโรง เจ้าสังกัดให้เรียกเก็บเท่านั้น (กระทรวงศึกษาธิการ/สภา-
6 ค่าจ้างยาม มหาวิทยาลัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหาร
7 ค่าซ่อมบำรุงอาคารเรียน/หอพัก ส่วนตำบล/ กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา/องค์กรปกครองส่วน
8 ค่าเครื่องใช้สำนักงาน ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล
9 ค่าจัดสวน  
10 ค่าน้ำดื่ม/ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา  
11 ค่าห้องเรียนปรับอากาศ  
12
ค่าอาหารกลางวัน
เบิกไม่ได้เพราะไม่ใช่ค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเล่าเรียน
13 ค่าหนังสือประกอบการเรียน  
14 ค่าธรรมเนียมการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0409.5/ว 196
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่าและหลักสูตร ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบ การศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนกำหนดให้เบิกค่าธรรมเนียม
  เท่าเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวน ซึ่งมี การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือ
  สิทธิเบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน เทียบเท่าและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท) หรือ
  กระทรวงการคลังกำหนด เทียบเท่า ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน
    ค่าธรรมเนียมการเรียนประเภทวิชาชีพที่กำหนด
    หมายเหตุ  (ค่าธรรมเนียมการเรียน+ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อ
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากส่วน
    ราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น
15 นำหลักฐานมาขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  การศึกษาบุตรเกินกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีมา เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2547 หมวด 2  ข้อ 7 ให้ผู้มีสิทธิ์
  ขอเบิกไม่ได้ ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามแบบขอ
    เบิก (7200) พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
    ต่อผู้บังคับบัญชาที่กำหนดให้เป็นผู้รับรองการใช้สิทธิตามข้อ 9
    ภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน
    ของแต่ละภาคสำหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บค่าการศึกษา
    เป็นรายภาคเรียนหรือวันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา
    สำหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียว
    ตลอดปี หากพ้นกำหนดเวลานี้ให้ถือว่าผู้มีสิทธิหมดสิทธิใน
    การขอรับเงินสวัสดิการฯ สำหรับภาคการศึกษานั้น หรือปี
    การศึกษานั้นแล้วแต่กรณี (มีหนังสือ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
    การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการศึกษาบุตรของหน่วยตรวจสอบภาย
    ใน ที่ ศธ 0514.1.8/ว 23 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2549)
16 การเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13
  ที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือ มกราคม  2549  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
  เอกชนสามารถนำค่าบำรุงหรือค่าเล่าเรียนที่ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในหลักสูตรระดับ
  สถานศึกษาเรียกเก็บมาเบิกได้เพียง 1 แห่ง ปริญญาตรี หากบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
  หากเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร หรือหากเรียน หรือเอกชนเกินกว่า 1 แห่ง ในปีการศึกษาเดียวกันจะนำเงิน
  หลักสูตรระดับเดียวกันคือปริญญาตรี 2 แห่ง บำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บมา
  จะเบิกได้เพียงหนึ่งแห่งและต้องเป็นหลักสูตรแรก ขอเบิกจ่ายตามนัยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  เท่านั้น การศึกษาบุตร พ.ศ. 2548 ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น 
17 ค่าการศึกษาสำหรับบุตรที่ศึกษาการศึกษานอก ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0514/58316 ลงวันที่ 21
  โรงเรียนของผู้ใหญ่ทางวิทยุ และไปรษณีย์มาเบิก พฤศจิกายน 2528 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
  ไม่ได้ บุตร การศึกษานอกโรงเรียนทางวิทยุและไปรษณีย์ นั้น แม้ว่า
    จะจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาของทางราชการ มาตรา 4
    แต่การจัดหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวมิได้จัดให้ศึกษาใน
    สถานศึกษา จึงไม่อาจนำเงินบำรุงการศึกษามาเบิกจ่ายเป็น
    เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้
18 การเบิกค่าเล่าเรียนจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อถึงกำหนด หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0409.5/ว 39 ลงวันที่ 26 
  ภาคการเรียน มีนาคม 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิก
    จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
19 บุตรได้รับทุนการศึกษาเป็นทุนให้เปล่าเบิกไม่ได้ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.5/ ว 15 ลงวันที่ 13
    มกราคม 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
    เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตร ระดับ
    ปริญญาตรี สถานศึกษาราชการเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
    ปีละ  15,000 บาท/สถานศึกษาเอกชนเบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่
    จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท สวัสดิการที่จะเบิกได้
    ต้องได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้เรียกเก็บตามระเบียบ
    ข้อบังคับ ประกาศของสถานศึกษานั้น ๆ ถ้าบุตรได้รับทุนการ
    ศึกษาเป็นทุนให้เปล่าผู้ปกครองจะนำมาเบิกอีกไม่ได้ ยกเว้น
    ทุนกู้ยืมเรียน เพราะต้องชำระคืน เมื่อเรียนจบแล้ว
     
     
     
20 คู่สมรสผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  การศึกษาบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้วผู้นั้นไม่มี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 มาตรา 8 ตรี หากมีคู่สมรสที่มีสิทธิเบิกเงิน
  สิทธินำมาเบิกจากทางราชการ เว้นแต่ได้รับ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธินำมาเบิก
  สวัสดิการต่ำกว่า จากทางราชการได้เว้นแต่สิทธิที่เบิกจากหน่วยงานอื่นต่ำกว่า
    สิทธิที่จะได้รับจากราชการ ให้นำส่วนที่ขาดมาเบิกจากราชการ
    ได้