รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการได้
ที่ รายการ ระเบียบและหนังสือที่อ้างถึง
1 ค่าเวชระเบียนเบิกไม่ได้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    พ.ศ.2523  และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 ไม่ได้กำหนดให้ค่าเวช
    ระเบียนเงินค่าบำรุง โรงพยาบาล เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล
    ค่าทำบัตร ค่าส่งผลการรักษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าส่วนเกิน
    ค่าห้องพิเศษ ค่าใบรับรองแพทย์ ค่าบริการวางแผนครอบครัว
    อยู่ในรายการที่เบิกได้
2 เงินค่าบำรุงโรงพยาบาลไม่ใช่ค่ารักษาเบิกไม่ได้  
3 เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล  
4 ค่าทำบัตร  
5 ค่าส่งผลการตรวจรักษา  
6 ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
7 ค่าส่วนเกินค่าห้องพิเศษ  
8 ค่าใบรับรองแพทย์  
9 ค่าบริการวางแผนครอบครัว  
10 ค่าตรวจหมู่โลหิต เบิกไม่ได้ จะเบิกได้กรณียังไม่ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 166  ลงวันที่ 27
  เคยตรวจ ธันวาคม 2539 เรื่อง ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่า Blood Group
    เบิกไม่ได้สามารถเบิกได้สำหรับผู้ที่ไม่เคยตรวจ หนังสือกรมบัญชี
    กลาง ที่ กค. 0514/7013 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2532  เรื่อง
    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพ
11 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่เกิน 1 ปี เบิกไม่ได้ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
    พยาบาล พ.ศ. 2538 ข้อ 9 (1) ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามแบบ 7105 ท้ายระเบียบนี้พร้อม
    ด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลฯ ภายในระยะเวลา
    หนึ่งปีนับถัดจากวันที่ปรากฎในหลักฐานการรับเงินหากพ้น
    กำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้มีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินฯ
12 ค่าเคลือบฟลูออไรด์เป็นการป้องกันไม่อยู่ในข่ายจะ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0502/45475 ลงวันที่
  เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 11 กันยายน  2534  เรื่อง  ค่ารักษาพยาบาล หนังสือกรมบัญชี
    กลาง ที่ กค. 0526.5/1071 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2540  เรื่อง การ
    เบิกค่ารักษาพยาบาล
13 ค่ารักษาพยาบาลอื่น กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  เอกชน เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.11(2)  (8)  ค่ารักษาพยาบาล
  เกิน 3,000 บาท  ประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่
    ต้องไม่เกิน 3,000 บาท
14 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี นำรายการที่ไม่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค. 0502/ว 85 
  ให้ผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์มาเบิก ซึ่งเบิกไม่ได้ ลงวันที่ - กันยายน  2536  ไม่ได้กำหนดให้รายการต่อไปนี้ ผู้มี
    อายุไม่เกิน 35 ปี เบิกไม่ได้ Sugar,Bun,DNt Creatinine,SGOT,
    SGPT,AIK Phosphatase,Cholesterol, Uric Aeid, มะเร็งปาก
    มดลูกเบิกได้ 60.-บาท , ตรวจหัวใจ, Hbsay,LFT,AFB,Plotelet
    Consid,Trigereeride, Syring
15 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  เอกชน ประเภทผู้ป่วยนอกนำมาเบิกค่ารักษา- พ.ศ. 2523 ไม่กำหนดให้นำค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
  พยาบาลไม่ได้ เอกชนประเภทผู้ป่วยนอกมาเบิกได้
16 การใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสำหรับบุตรในกรณีที่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสใช้สิทธิเบิกจากต้นสังกัดตนผู้มีสิทธิ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545 หมวด 1 ข้อ 6 กำหนดให้
  จะเบิกให้บุตรได้เฉพาะส่วนที่ต่ำกว่าสิทธิพึงจะได้ กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
  รับตามพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาล ของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานคร และ
    มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน นั้น ๆ 
    ผู้มีสิทธิจะเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรได้เฉพาะส่วนที่ต่ำ
    กว่าสิทธิที่พึงจะได้รับ ตามพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาล
17 การใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสำหรับบุตรในกรณี ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้รับ- เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 หมวด 1  ข้อ 5 กำหนด
  บำนาญเบี้ยหวัด ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิ ให้ผู้มีสิทธิที่มีคู่สมรสเป็นข้าราชการสามารถขอใช้สิทธิเบิกค่ารัก
  เบิกสำหรับบุตรทุกคนเพียงฝ่ายเดียวได้ พยาบาลสำหรับบุตรทุกคนได้แต่เพียงฝ่ายเดียว หากอยู่ในส่วน
    ราชการผู้เบิกเดียวกันให้รับรองว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษา
    พยาบาลบุตรเพียงฝ่ายเดียว หากอยู่ในส่วนราชการผู้เบิกต่าง
    สังกัดต้องแจ้งการใช้สิทธิให้ส่วนราชการอีกฝ่ายหนึ่งทราบและ
    ตอบรับ (เพื่อป้องกันการเบิกซ้ำซ้อน)
18 ค่ารักษาพยาบาลประเภทค่ายา เวชภัณฑ์อุปกรณ์ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0526.5/ว 15
  ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินช่องเบิกไม่ได้ไม่สามารถ ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2541  เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  นำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ข้อ 1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการทั้งประเภท
    ผู้ป่วยภายนอกหรือผู้ป่วยภายในให้มีสิทธิเบิกค่ายาได้ เฉพาะ
    ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่คณะกรรมการแห่งชาติ ด้าน
    ยากำหนด หากผู้ป่วยประสงค์จะใช้ยานอกจะต้องรับภาระค่ายา
    ดังกล่าวเอง เว้นแต่กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยานอกให้
    คณะกรรมการแพทย์ผู้ที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลแต่งตั้งเป็น
    ผู้วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
19 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของคู่สมรสเบิกไม่ได้ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
    พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม. 11 (ทวิ) 1 ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
    สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง
    ประจำ หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
20 ค่ายานอกบัญชียาหลัก เบิกไม่ได้ถ้าไม่มีหนังสือ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 66 ลงวันที่
  รับรองจากคณะแพทย์ 30 สิงหาคม 2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายาใน
    สถานพยาบาลของทางราชการ ข้อ 1 กรณีเข้ารับการรักษา
    พยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วย
    นอกหรือผู้ป่วยใน ค่ายาที่เบิกจ่ายได้ คือ ค่ายาที่อยู่ในบัญชียา
    หลักแห่งชาติ เว้นแต่ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่คณะ
    กรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยจำเป็น
    ต้องใช้และออกหนังสือรับรองให้เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
21 ค่าตรวจ ซึ่งอยู่ในช่องเบิกไม่ได้ จะนำมาเบิกไม่ได้ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 66 ลงวันที่
    30 สิงหาคม 2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายาใน
    สถานพยาบาลของทางราชการ ข้อ 1 กรณีเข้ารับการรักษา
    ในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือ
    ผู้ป่วยในค่ายาที่เบิกจ่ายได้ คือ ค่ายาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่ง
    ชาติ เว้นแต่ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่คณะกรรมการ
    แพทย์ของสถานพยาบาลวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้และ
    ออกหนังสือรับรองให้เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
22 ค่ายาซึ่งเป็นโรคอ่อนเพลีย(ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/133  ลงวันที่ 14  มกราคม
  แพทย์ตรวจแล้วไม่ปรากฎว่าเป็นโรคอะไรไม่สามารถ 2531  เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาล หนังสือกระทรวงการคลัง
  นำค่ายามาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โรคอ่อนเพลีย ที่ กค 0502/21832 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2536  เรื่อง การเบิก
  ไม่สามารถเบิกค่ารักษาฯ ได้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคอ่อนเพลียไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงิน
    ค่ารักษาฯมาเบิกจ่ายได้
23 ค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบหัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/2980 ลงวันที่ 15
  เยอรมันเบิกไม่ได้ กรกฎาคม 2531 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน
    มิใช่เป็นการบำบัดรักษาโรค จึงไม่อยู่ในข่ายที่เบิกค่ารักษาฯได้
     
     
24 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  สถานพยาบาลของทางราชการนำมาเบิกค่ารักษา เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยใน
  พยาบาลไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่กระทรวงการคลัง ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำใบเสร็จมา
  กำหนดไว้ ขอเบิกได้ในกรณีดังต่อไปนี้
     (1) กรณีสถานพยาบาลไม่มียา เลือดและส่วนประกอบของ
    เลือดหรือสารทดแทนน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือดออกซิเจน
    อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาหรือสถานพยาบาล  
    ไม่อาจดำเนินการตรวจในห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์ได้ และผู้รับ
    การรักษาพยาบาลต้องซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือ
    เอ็กซเรย์จากสถานที่อื่น
     (2) กรณีออกจากราชการของผู้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัด
    และอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งจ่ายบำนาญเบี้ยหวัด
     (3) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อ
    คดีถึงที่สุด ถ้าปรากฎว่าผู้นั้นได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพัก
    ราชการ หรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
25 ค่ารักษาพยาบาลบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  (ครบ 20 ปี บริบูรณ์ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล) พ.ศ.2523 ม. 4 วรรคท้าย เบิกได้สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
    ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น
26 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก นอกเวลาราชการเบิก ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0526.5/ว 15
  ค่าธรรมเนียมพิเศษไม่ได้ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง การเบกค่ารักษาพยาบาล
    ข้อ 2 กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการที่
    เปิดการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการปกติ ผู้มีสิทธิสามารถ
    นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์
    เดิม ยกเว้นค่าบริการซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษที่สถานพยาบาล
    เรียกเก็บเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
    นอกเวลาราชการให้ผู้มีสิทธิรับผิดชอบจ่ายค่าบริการดังกล่าวเอง
27 ค่าอุปกรณ์การรักษาไม่ได้ระบุประเภทตามที่ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15
  กระทรวงการคลังกำหนดเบิกไม่ได้ กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ประเภทและอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน
    การรักษาโรค
28 ค่ารักพยาบาลไข้ในสถานพยาบาลเอกชนเบิกไม่ได้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  นอกจากมีใบรับรองแพทย์ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.11 (2) ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน
    ต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลว่าหากมิได้รับการ
    รักษาในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
29 ใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรลำดับ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
  ที่ 4 ซึ่งไม่มีสิทธิเบิก พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 กำหนดให้เบิกได้เพียง  
    คนที่หนึ่งถึงคนที่ 3 
30 ค่าครอบฟันเบิกไม่ได้ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 41 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
    2542 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลกำหนดหลักเกณฑ์การ
    เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการครอบฟันเพื่อเก็บรักษาฟันไว้ในกรณีที่  
    ฟันแท้ชำรุดโดยสูญเสียเนื้อฟันจากโรคฟันผุ มิให้เนื้อฟันแตกบิ่น
    เพิ่มได้การครอบฟันมี 3 ขั้นตอน
    1.รักษาคลองรากฟัน
     2. ใส่เดือย  
     3. ครอบฟัน
       จะเบิกได้ ข้อ 1 เท่านั้น  ข้อ 2,3 ไม่อยู่ในข่ายที่จะนำมาเบิกได้
     
     
หมายเหตุ  ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0417/ว 84  ลงวันที่ 28 กันยายน
     2549  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ