การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
                           การจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ  ในลักษณะเดียวกัน  
ลำดับที่ รายการ ระเบียบและหนังสือที่อ้างถึง  
1 ไม่จัดส่งเอกสารประกาศประกวดราคาให้สำนักงาน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535      
  การตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เผยแพร่ ข้อ 45 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาให้
  เอกสารประกวดราคา เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมและจัดทำหลัก    
    ฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคา  
    ภายในระยะเวลาที่กำหนดฯ  
     (5) ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
    การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี โดยให้
    ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมด้วย
2 การจัดส่งประกาศประกวดราคาไม่ใช้บริการไปรษณีย์ หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
  ด่วยพิเศษ (EMS) และไม่ได้จัดส่งประกาศประกวดราคา 0205/ว 193 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เรื่อง แนวปฏิบัติ
  ไปยังผู้มีอาชีพโดยตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวด
    ราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ
    สมยอดกันในการเสนอราคา
3 ไม่ได้จัดส่งสำเนาเอกสารประกอบอันเป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 135 ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสำเนา
  สัญญาหรือสำเนาสัญญาที่มีการแก้ไขให้สำนักงานการ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่
  ตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
    หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคแล้ว
    แต่กรณีฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
4 คืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างก่อนพ้นข้อผูกพัน หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42
  ตามสัญญาหรือคืนหลักประกันสัญญาโดยไม่ตรวจสอบ ลงวันที่  15  กันยายน  2532
  ความเรียบร้อยของงาน  
5 แบ่งซื้อหรือแบ่งจ่างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างครั้งเดียว ระเบียบพัสดุ ข้อ 22 วรรค 2 การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลด
  เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนด โดยวิธีหนึ่งวิธีใดที่กำหนด วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้เงินต่ำกว่า
  ไว้ในระเบียบ ที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
    เปลี่ยนไปจะกระทำมิได้
6 การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการหรือไม่เป็นไป ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญา
  ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา  
7 งานก่อสร้างมีความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นในระยะเวลา หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42
  ประกันความชำรุดบกพร่อง และหน่วยงานไม่มีการแจ้ง ลงวันที่  15  กันยายน  2532 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติม
  ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม เกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืน
    หลักประกันสัญญา
8 ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 73 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้  
  หรือไม่ได้รายงานผลการควบคุมงานให้คณะกรรมการ (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ
  ตรวจการจ้างตามกำหนดเวลา เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน
    เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกสัปดาห์ฯลฯ
9 ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/24136 ลงวันที่ 1
  ตามสัญญาหรือสงวนสิทธการปรับล่าช้ากว่าที่กำหนด กันยายน 2507 เรื่อง การบอกสงวนสิทธการปรับในเวลา
    รับมอบงานหรือรับมอบทรัพย์สิน
10 อนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ระเบียบฯ  ข้อ  139
  หรืออนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างโดยไม่ถูกต้องตามความ  
  เป็นจริง  
11 คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่จัดทำใบตรวจรับงานจ้าง ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71 (4) และ 72 (4)
  ว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และงานที่ส่งมอบถูกต้องตาม  
  รูปแบบรายการที่กำหนด ทำให้ผู้รับจ้างได้รับเงินไปก่อน  
  ที่จะทำงานแล้วเสร็จและราชการเสียสิทธิในการเรียกค่า  
  ปรับในกรณีที่ส่งมอบงานล่าช้า  
12 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโดยไม่ได้มีการ ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71 (4) และ 72 (4)
  ตรวจรับงานจริงหรือไม่ได้ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบ  
  งานถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดหรือไม่  
13 กรณีไม่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
  กับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันใน 0205/ว 193 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เรื่อง แนวปฏิบัติ
  การเสนอราคา ในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวด
    ราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ
    สมยอดกันในการเสนอราคา
   13.1 ไม่มีการติดประกาศสอบราคา/ประกวดราคาและ หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
  ดำเนินการติดประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาไม่ 0205/ว 193 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เรื่อง แนวปฏิบัติ
  รัดกุมกล่าว คือ ที่ติดประกาศไม่มีกุญแจ และหรือไม่มี ในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวด
  กระจกป้องกันการสูญหายของเอกสารหรือไม่ มีการจัด ราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ
  หลักฐานการปิดและปลดประกาศประกวดราคา สมยอดกันในการเสนอราคา
  13.2 ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   "-------------------------------------------------------"
  13.3 ไม่แต่งตั้งผู้บันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา   "-------------------------------------------------------"
  13.4 ไม่แต่งตั้งพยานปิด และพยานประกาศประกวดราคา   "-------------------------------------------------------"
  13.5 ไม่มีหลักฐานการรับ-ส่งมอบงานและตู้ปิดประกาศ   "-------------------------------------------------------"
           ประกวดราคา  
     
14 ไม่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างก่อนการดำเนินการจัดซื้อ ระเบียบฯ ข้อ 27 ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีฯ  ให้
  จัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
   - รายงานขอซื้อ/ขอจ้างไม่มีราคามาตรฐานหรือราคากลาง ดังนี้ (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง(3)
  ของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคา
  ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณเพื่อใช้ในการกำหนด ที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 
  วงเงินที่จัดซื้อให้เหมาะสม ปีงบประมาณ
   - การรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ระบุรายละเอียดพัสดุ  "--------------------------------------------------------------"
  ที่จะซื้อว่าเป็นวัสดุอะไร ไม่มีคำอธิบายเหตุผลประกอบการ  
  จัดซื้อ/จัดจ้าง  
15 การจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 10,000.-บาท ไม่ได้จัดทำข้อ ระเบียบพัสดุฯ  ข้อ 133(1)
  ตกลงไว้ต่อกันเป็นหนังสือ  
   - การจัดจ้าง สัญญา ไม่ติดอากรแสตมป์ตามประมวล  พระราชกำหนดประมวลรัษฎากร
  รัษฎากร  
16 การสอบราคาการก่อสร้าง ไม่มีบันทึกการตรวจของคณะ ระเบียบฯ ข้อ 15 ทวิ  วรรคท้ายในการดำเนินการแต่ละขั้น
  กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ
    ดำเนินการพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ
    ในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการพิจารณาด้วย
17  - การจ้างประกวดราคา การปิดประกาศและส่งประกาศ ระเบียบฯ ข้อ 45 วรรคท้าย การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
  ประกวดราคาไม่ได้ดำเนินการก่อนการให้หรือการขาย วรรคสองและวรรคสาม ให้กระทำก่อนการให้หรือขาย
  เอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
   - เอกสารประกวดราคาจ้างกับประกาศประกวดราคาไม่  "----------------------------------------------------------------"
  สอดคล้องกัน  
18 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามสัญญา ไม่ได้ลงวันที่ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
  ในใบตรวจรับงานจ้าง ทำให้ไม่ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มเติมข้อ 22  การซื้อเ ช่าทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้
  จากคลังเกิน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจนับทรัพย์สิน ส่วนราชการผู้เบิกรีบดำเนินการเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว
  หรือตรวจรับงานจ้าง อย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์
    สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว
19 มีการแก้ไขแบบสัญญาจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ไม่ได้ทำ สัญญาไม่สามารถผูกพันคู่กรณีได้ตามเงื่อนไข
  บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา  
20 การปิดประกาศประกวดราคา ผู้ปิดประกาศไม่ได้ลงชื่อ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0205/2193 ลงวันที่ 13
  และวันเดือนปีที่ปิดประกาศกำกับด้านบนของประกาศ ธันวาคม 2542 เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำกับดูและเผย
  รวมทั้งผู้ปลดประกาศและพยานไม่ได้ลงชื่อวันเดือนปีที่ แพร่ข่าวสารการประกวดราคา เพื่อเสริมมาตรการป้องกัน
  ปลดประกาศกำกับด้านล่างของประกาศที่ปลด หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
   - ไม่มีรายงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าส่วน  "-------------------------------------------------------------------"
  ราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบการปิดประกาศในช่วงระยะ  
  เวลาที่ปิดประกาศ  
21 ผู้ขาย/รับจ้าง ต้องนำหลักประกันสัญญามารับประกัน หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1
  ความชำรุดบกพร่องของงานจ้างอย่างน้อย 2 ปี สำหรับ ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลด
  งานจ้าง โอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
22 ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานจ้างภายในกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา
23 ใช้เช็คสั่งจ่ายโดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นหลักประกันสัญญา ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 141 หลักประกันซองหรือหลักประกัน
  ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด สัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
     (1) เงินสด
     (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นฯ
     (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตาม
           ตัวอย่าง ที่ กวพ.กำหนด
     (4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
    แห่งประเทศไทย
24 การแบ่งงานงวดตามสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามเอกสาร การจัดทำเอกสารประกวดราคากับสัญญาไม่สอดคล้องกัน
  ประกวดราคา   
25 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและงานจ้างโดยไม่มีบันทึก ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้า
  ไปตรวจรับสิ่งของหรือไม่ตรวจสอบรับงานจ้าง ที่ดังนี้ 71 (4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้
    และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบ
    ถ้วนฯ พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
    อย่างน้อย 2 ฉบับ และ 72(4) 
     
26 ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ระเบียบฯ ข้อ 15 ตรี, จัตวา,เบญจ
  ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ได้ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาออกจาก  
  การเป็นผู้เสนอราคา  
27 เงินประกันสัญญาที่หมดภาระผูกพันกับทางราชการแล้ว ระเบียบพัสดุ ข้อ 144(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ดำเนินการติดต่อผู้วางประกัน คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วอย่างช้าต้องไม่เกิน 
  หรือผู้มีสิทธิให้มารับเงินคืน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
    แล้ว
28 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ออกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การควบคุมภายในไม่ดี
   - ไม่ทำทะเบียบคุมเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
  การบริหารพัสดุ  
29 ไม่จัดทำหรือบันทึกบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ใบเบิกวัสดุ ระเบียบฯ ข้อ  151 - 154
  หรือจัดทำแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้  
  ให้หมายเลขหรือรหัสที่ตัวครุภัณฑ์หรือให้แต่ไม่ครบถ้วน  
30 ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี ระเบียบฯ ข้อ 151 - 154
  หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน  
  และไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
31 ไม่ดำเนินการขอจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมชำรุดใช้การไม่ได้ ระเบียบฯ  ข้อ  156 - 157
32 ไม่แต่งตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดชอบกรณีครุภัณฑ์ ระเบียบฯ  ข้อ  156 
  สูญหาย  
33 ไม่จัดทำประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ การควบคุมภายในไม่ดี
34 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 10,000 บาท มีกรรมการตรวจ ระเบียบฯ ข้อ 35  คณะกรรมการตามข้อ 34 แต่ละคณะ
  รับไม่ครบ 3 คน ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ  1  คน และกรรมการ
    อย่างน้อย 2 คน
35 การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับพัสดุ กรณีที่วงเงินไม่เกิน ระเบียบข้อ 35
  10,000 บาท แต่งตั้งคนเดียวเป็นผู้ตรวจนับได้ แต่มีข้อห้าม  
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ดำเนินการจัดซื้อในครั้งนั้นเป็นผู้  
  ตรวจรับ (ซื้อเองตรวจรับเองไม่ได้)  
36 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามิได้แจ้งว่าผู้เสนอราคา ระเบียบฯ พัสดุ  ข้อ 42
  ต่ำสุดเสนอราคาไม่ถูกต้องเพราะเหตุใด หรือผิดเงื่อนไขใน  
  ประกาศสอบราคาข้อใด  
37 ไม่จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ ใบอนุญาตใช้รถและสมุด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
  แสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคันไม่ได้สำรวจและ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10,14 และ 20
  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ทุกคัน  
  ประจำปีหรือจัดทำไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน  
38 ระเบียบพัสดุ ข้อ 39  วรรค 2  ต้องมี 3 องค์ประกอบดังนี้  
   1. เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน  
   2. ไม่ได้คาดหมาย  
   3. ดำเนินการตามปกติไม่ทัน