โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

วันที่ 27 มิถุนายน 2550

 ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี 2

 

เนื้อหาการประชุมสัมมนา

1. ด้านการเงิน

 

การเก็บรักษาเงิน

1.      ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-          ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ..2520

2.  ตู้นิรภัย

-          ต้องมีกุญแจอย่างน้อย 2 ชุดๆ ละ 2  ดอก  ชุดหนึ่งกรรมการเก็บรักษาเงินถือคนละดอก ชุดสำรองเก็บไว้ที่ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย

-          เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เปิดรหัส

-          มีกุญแจสูญหายหรือปลอมแปลงต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการ

3.  กรรมการเก็บรักษาเงิน

-    มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อย 3  คน และกรรมการสำรอง

-          มีการแต่งตั้งกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างน้อย 1 – 2 ปี /ครั้ง

-          กรรมการต้องไม่มอบกุญแจให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการ

-          มีการตรวจนับตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินและเช็คคงเหลือให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน กับหลักฐานการรับ – จ่ายเงินในบัญชีเงินสดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ

-          แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน

-          มีการทำบันทึกการรับมอบ – ส่งมอบกุญแจ และกรรมการลงชื่อไว้ทุกคน โดยบันทึกต่อท้ายรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4.      รายงานเงินคงเหลือ

-          มีรายงานเงินคงเหลือ เช็คคงเหลือ ประจำวัน

-          กรรมการตรวจสอบตัวเงินและรายงานร่วมกัน

-          รายงานที่ลงชื่อแล้ว ต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ

5.      เงินที่เก็บรักษา

-          เงินสดรับจากรายได้

-          เงินสดย่อยคงเหลือ

-          เงินสดที่รับคืนจากเงินยืมทดรองจ่าย

-          เช็ค คงเหลือทุกบัญชี

การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย

-          ใบเสร็จรับเงินใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเบิกจากกองคลัง

-          ใบเสร็จต้องมีหมายเลขกำกับเล่มและกำกับใบเสร็จเรียงกัน

-          ออกใบเสร็จทุกครั้งที่รับเงินและต้องมีสำเนาติดเล่มและเก็บที่ใช้แล้วให้ปลอดภัย

-          มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมใบเสร็จ จัดทำทะเบียนหลักฐานในการจ่ายใบเสร็จ โดยผู้เบิกใช้ลงชื่อไว้

-          ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณใดให้ใช้ภายในปีงบประมาณนั้น

-          ใบเสร็จเล่มเก่าที่ยังใช้ไม่หมดให้ปรุเจาะรูหรือประทับตราเลิกใช้

-          การแก้ไขใบเสร็จต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินเซ็นต์กำกับ

-          การยกเลิกใบเสร็จต้องขีดฆ่าและติดไว้กับสำเนาครบชุด

-          มีการหมุนเวียนสลับหน้าที่

การนำส่งเงินรายได้

-          นำส่งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ถ้าเกิน 5,000 บาท ให้นำส่งทันทีหรือวันทำการถัดไป

-          หากนำเงินฝากธนาคารแล้ว ควรรีบจัดทำใบนำส่ง กองคลัง

-          มีการตรวจสอบยอดเงินตามหลักฐานการนำส่งกับใบนำส่งเงินรายได้ว่าตรงกันและมีหลักฐานลงชื่อรับส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าที่

 

2. แนวปฏิบัติด้านการบัญชีของคณะ / หน่วยงาน

แหล่งเงิน

          1. รายได้

          2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

          3. เงินยืมทดรองจ่าย

          4. เงินสดย่อย

สมุดบัญชีที่ต้องจัดทำ

          1. สมุดบัญชีเงินสด

          2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทะเบียนที่ต้องจัดทำ

          1. ทะเบียนจ่ายเช็ค

          2. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย

          3. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกจากพัสดุกลาง

          4. ทะเบียนแยกประเภทรายรับเงินรายได้

          5. ทะเบียนคุมเงินสดย่อย

บัญชีเงินสด  ใช้ลงรายการเมื่อรับเป็นเงินสด ดังนี้

          1. เงินรายได้ของคณะ / หน่วยงาน

          2. เงินรายได้แผ่นดิน

          3. รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด

การบันทึกรายการในบัญชีเงินสด

1.      ช่อง “รับ”  เมื่อรับเงินรายได้  เงินรายได้แผ่นดินหรือรับคืนเงินยืมทดรองจ่าย

2.   ช่อง “จ่าย”  เมื่อนำเงินส่งที่กองกองคลัง  มหาวิทยาลัย หรือ นำเงินสดฝากธนาคารสำหรับเงินยืมทดรองจ่าย

3.   ช่อง “คงเหลือ”  ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดจะต้องตรงกับยอดเงินสดที่รายงานในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่เจ้าหน้าที่การเงินเตรียมให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจนับ

การอ้างถึงเอกสารในบัญชีเงินสด

          ด้านรับ  ให้อ้างเลขที่ใบเสร็จรับเงิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาให้สรุปยอดรวมใบเสร็จรับเงินที่รับในแต่ละวันแล้วนำไปลงบัญชีเงินสด  สำหรับการรับคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้อ้างเลขที่ใบเสร็จรับคืนเงินยืม

          ด้านจ่าย  ให้อ้างถึงเลขที่ใบนำส่งเงินกรณีเงินรายได้ หรือ เลขที่ใบนำฝากธนาคาร

( Pay in slip) กรณีที่เป็นเงินยืมทดรองจ่าย

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีด้านรับ  ประกอบด้วย

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีด้านจ่าย  ประกอบด้วย

** ข้อสังเกต  การลงบัญชี  จะต้องลงบัญชีเมื่อมีการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์แล้วเท่านั้น**

 

3.  เงินสดย่อย (Petty Cash Fund)

§         เป็นเงินสดที่มีไว้ใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยและเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ  ไม่สะดวกที่จะจ่ายเป็นเช็ค

§         ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินสดย่อย  เรียกว่า  ผู้รักษาเงินสดย่อย ( Petty Cash Custodian )

แนวทางการขอตั้งวงเงินสดย่อย  (ครั้งแรก )

§         ต้องขออนุมัติวงเงินสดย่อย

§         กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสดย่อย   คือ มีไว้เพื่อสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทอะไรบ้าง 

§         กำหนดวงเงินที่จ่ายจากเงินสดย่อย

§         เงื่อนไขการเบิกชดเชย  คือ กำหนดระยะเวลาในการเบิกชดเชย หรือ จำนวนเงินคงเหลือในมือ

§         แต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อย 

การจ่ายเงินสดย่อย  ควรปฏิบัติดังนี้

1.      จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย  ให้หมายเลขเรียงตามลำดับตามปีงบประมาณ

2.   หลักฐานประกอบการจ่าย คือ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่น ซึ่งได้มีการจ่ายเงินสำหรับซื้อสิ่งของหรือบริการแล้ว  หากผู้ขอเบิกเงินสดย่อยไม่นำหลักฐานมาประกอบการขอเบิกให้ลงไว้ในช่องหมายเหตุในใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยและต้องนำหลักฐานที่ได้จ่ายเงินไปแล้วมาให้ผู้ถือเงินสดย่อยภายใน 1 วันทำการหรือในวันรุ่งขึ้น

3.      จัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อย

 

วิธีการเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย

การเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้รวบรวมหลักฐานการจ่าย  เพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือตามเงื่อนไขการเบิกชดเชยที่หน่วยงานกำหนด

 

แนวทางที่ 1

1.      ให้รวบรวมหลักฐานการจ่าย  คือ ใบเสร็จรับเงิน /หลักฐานอื่นๆ

2.      ให้จัดทำสัญญายืมเงิน จำนวนเงินเท่ากับตามหลักฐานการจ่าย     

3.      ยืมเงินจากเงินยืมหมุนเวียน   เพื่อคืนวงเงินสดย่อย

4.      ส่งหลักฐานการจ่าย เบิกจ่ายเงินจากกองคลัง

5.      รับโอนเงินจากกองคลัง เพื่อคืนเงินยืมหมุนเวียนหน่วยงาน

ข้อสังเกต       

1.  การสอบทานวงเงินสดย่อย  จะประกอบด้วย

เงินสดคงเหลือในมือ  + หลักฐานการจ่ายที่ยังไม่เบิกชดเชย

แนวทางที่ 2

1.      ให้รวบรวมหลักฐานการจ่าย  คือ ใบเสร็จรับเงิน /หลักฐานอื่นๆ

2.      ส่งหลักฐานการจ่าย  เบิกจ่ายจากกองคลัง

3.      รับโอนเงินจากกองคลัง เพื่อคืนวงเงินสดย่อย 

ข้อสังเกต      

1.  การสอบทานวงเงินสดย่อย  จะต้องประกอบด้วย

เงินสดคงเหลือในมือ + หลักฐานการจ่ายที่ยังไม่เบิกชดเชย

  + หลักฐานการจ่ายที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายกองคลัง

 

การเก็บรักษาเงินสดย่อย 

1.      เงินสดย่อยคงเหลือในมือ  ให้เก็บไว้ในตู้นิรภัย

2.      จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  แยกจากเงินคงเหลือประเภทอื่น

3.      กรรมการเก็บรักษาเงิน  ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน

 

4. การบันทึกบัญชีเงินยืมทดรองจ่าย

          ด้านรับ  การรับคืนเงินยืมให้ออกใบรับคืนเงินยืม ( คืนเงินสด ) โดยทำเป็น 3 ชุด ให้ผู้ยืม 1 ชุด แนบใบนำฝากธนาคาร ( Pay in slip ) 1 ชุด อีก 1 ชุด เก็บไว้ที่เล่ม ให้หมายเลขเรียงลำดับตามปีงบประมาณ

          การคืนเป็นใบสำคัญ  ให้ออกใบรับคืนโดยทำเป็น 3 ชุด คืนผู้ยืม 1 ชุด เก็บแนบสัญญายืมเงิน 1 ชุด อีก 1 ชุดเก็บไว้ในเล่ม  ควรหมายเหตุในสัญญายืมเงินว่ารับคืนเป็นใบสำคัญและได้นำเรื่องส่งเบิกเมื่อใด

          การรับโอนจากกองคลัง  จะได้รับใบแจ้งการโอนเงินจากกองคลัง  การจัดเก็บให้เรียงลำดับหมายเลขการโอนตามวันที่เกิดรายการก่อน(สังเกตได้ว่าการรับคืนเป็นใบสำคัญถูกหักล้างจากการรับเงินโอนจากกองคลัง )

          ด้านจ่าย 

§         ใบสั่งจ่ายให้หมายเลขใบสั่งจ่าย ตามลำดับตามวันที่เกิดรายการตามปีงบประมาณ

§         สัญญายืมเงินให้หมายเลขสัญญายืมเงิน ตามลำดับตามวันที่เกิดรายการตามปีงบประมาณ เมื่อมีการจ่ายเกิดขึ้นแล้ว

§         บันทึกขออนุมัติให้จ่ายเงิน  ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว

§         เช็คสั่งจ่ายผู้ยืม  ระบุชื่อตามสัญญายืมเงิน

§         เมื่อจ่ายเงินยืม  ให้ประทับตรา ยืมเงินทดรองราชการคณะ  โดยระบุชื่อผู้ยืม  สัญญาเลขที่ในบันทึกอนุมัติใช้จ่ายเงิน  พร้อมลงนามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ่ายเงินยืม  ทั้งนี้ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนทุกครั้งที่บันทึกขออนุมัติใช้จ่ายเงิน  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการคืนเงินยืมเข้าบัญชีและล้างลูกหนี้

ข้อสังเกตเรื่องเงินยืมทดรองจ่าย

          1. ใส่เลขที่สัญญาในหนังสือขออนุมัติใช้จ่ายเงินที่เบิกเมื่อมีการยืม

          2.  ใส่เลขที่สัญญาในใบสั่งจ่าย  เมื่อจ่ายเงินยืม

          3.  ให้หมายเลขใบสั่งจ่าย  ใบรับคืนเงินยืมและใบนำฝากเงิน ( Pay in slip) โดยเรียงลำดับตามวันที่เกิดรายการตามปีงบประมาณ

 

การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

          เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คณะ / หน่วยงาน  จะได้รับใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) .วันสิ้นเดือน  ซึ่งอาจมีรายการบางรายการที่ คณะ / หน่วยงาน ยังไม่ได้บันทึกบัญชี เนื่องจากยังไม่ทราบ หรือ คณะ / หน่วยงาน อาจมีการบันทึกบัญชีในบางรายการแต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี จึงมีผลทำให้ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีของคณะฯและยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร ไม่เท่ากัน คณะจึงต้องจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้วพิสูจน์ไปหายอดคงเหลือตามบัญชีเงินของคณะฯ

          สรุปสาเหตุที่ทำให้ยอดเงินฝากธนาคารของคณะฯไม่เท่ายอดเงินฝากตาม Bank Statement

§         คณะฯบันทึกรายการแต่เพียงฝ่ายเดียว  (เงินฝากระหว่างทาง , เช็คค้างจ่าย)

§         ธนาคารบันทึกรายการแต่เพียงฝ่ายเดียว (ค่าธรรมเนียมธนาคาร , เงินโอนกองคลัง)

§         คณะฯหรือธนาคารบันทึกรายการผิดพลาดในบัญชีของตนเอง

 

 

5. การควบคุม

 

ข้อพึงระวังและวิธีการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านการจัดหา

-          ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.. 2535

-          ควรมีการวางแผนการจัดซื้อให้สัมพันธ์กับความต้องการใช้ โดยรวบรวมและประเมินความต้องการใช้

-          ผู้รับผิดชอบในการจัดหา กำหนดวิธีการและดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม

-          มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-          มีการติดประกาศประกวดราคาไว้ในที่เปิดเผยและจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

-          มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคล ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ  ผู้จัดซื้อ  ผู้ตรวจรับพัสดุ

-          ควรมีวิธีการจัดซื้อที่ให้ได้พัสดุ ในราคาที่เหมาะสม  ตรงตามปริมาณ  ระยะเวลา  คุณภาพ  โดยพยายามให้เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์

-          มีคู่มือเกี่ยวกับราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

-          ส่งสำเนาสัญญาวงเงิน 1,000,000 บาท ขึ้นไปให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

-          ส่งประกาศสอบราคา/ประกวดราคาไปยังผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535

-          จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจแผ่นดินภายในวันที่ 31 ตุลาคม ทุกปี

-          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส

-          แบ่งแยกหน้าที่บุคคลผู้รับซองประกวดราคาและเปิดซองประกวดราคา

-          พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการได้ แต่สามารถเป็นกรรมการร่วมได้

ด้านการตรวจรับ

-          คณะกรรมการตรวจรับ ควรตรวจรับให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที

-          พัสดุที่สำคัญมีมูลค่าสูง  ควรตรวจรับโดยคณะกรรมการหรือปรึกษาผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องนั้น โดยเฉพาะ

-          จัดทำรายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อตกลง

-          ถ้ามีของแถมนำมาบันทึกบัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน

-          มีการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมผลการปฏิบัติงานโดยผู้ควบคุม

-          หากการจัดซื้อที่ตั้งกรรมการตรวจรับเพียงคนเดียวจะตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่เป็นการตรวจรับในรูปคณะกรรมการ 3 คน จึงสามารถตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการได้

 

ด้านการเก็บรักษา

-          ต้องมีหลักฐานและทะเบียนการรับการจ่าย

-          จัดทำบัญชีพัสดุและเป็นปัจจุบัน

-          แยกหน้าที่ผู้รับจ่ายและผู้ลงบัญชี

-          จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมและปลอดภัย

-          ตรวจนับพัสดุ อย่างน้อยปีละครั้ง

-          มีการตรวจความถูกต้องของบัญชีกับทรัพย์สินจริง

-          มีการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดหรือไม่มีการเบิก – จ่าย เป็นเวลานาน

-          มีการกำหนด รหัส ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

-          การโอน ย้าย ตัดจำหน่าย ต้องรัดกุม มีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

-          ชนิด ประเภท จำนวน  ตรงกับทะเบียนและหลักฐาน

-          การเก็บการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างดีสม่ำเสมอ

-          มีการทำประวัติการซ่อม

การควบคุมเกี่ยวกับเงินสด รับ – จ่าย

-          แบ่งหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ รับ-จ่ายเงินและลงบัญชี ออกจากกัน

-          ออกหลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินสด

-          มีระบบใบสำคัญจ่ายและทำทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย

-          ต้องมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดรับและนำไปฝากธนาคารในวันนั้น

-          การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้น  รายการที่มีจำนวนเล็กน้อย อาจจ่ายจากเงินสดย่อย

-          มีการตรวจสอบเงินสดเป็นครั้งคราว โดยไม่บอกล่วงหน้า

การควบคุมด้านเงินฝากธนาคาร

-          ธนาคารที่ฝากเงินต้องเป็นธนาคารที่ได้รับอนุมัติให้ฝากได้ตามระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้

-          การเปิดบัญชีธนาคาร ต้องมีการกำหนดผู้มีอำนาจในการลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจโดยถูกต้อง

-          การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คโดยใช้เรียงลำดับตามเลขที่

-          เช็คฉบับใดเขียนผิดต้องยกเลิกและเก็บไว้เป็นหลักฐานติดต้นขั้วเช็ค

-          การลงลายมือชื่อในเช็คอย่างน้อยต้องมี 2 ใน 3 คน

-          จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอผู้บริหารทราบ

-          มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ใบนำฝาก ในถอนเงินฝากและต้นขั้วเช็คไว้อย่างเรียบร้อย

-          การจ่ายเช็คต้องระบุชื่อผู้รับ ขีดคร่อม และประทับตราห้ามเปลี่ยนมือ (Not Negotiable)

-          มีการจัดทำทะเบียนคุมเช็คทั้งที่สั่งจ่ายแล้วและยังไม่สั่งจ่าย

การควบคุมด้านบัญชี

-          ปฏิบัติตามระบบบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

-          มีและจัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

-          แบ่งงานการบันทึกบัญชีให้มีระบบการสอบยันกันได้

-          การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามประเภทและเป็นปัจจุบัน

-          การแก้ไขและปรับปรุงบัญชีมีผู้มีอำนาจอนุมัติ

-          มีการตรวจสอบยอดเงินตามใบเสร็จให้ถูกต้องก่อนลงบัญชี

-          จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารและส่งตรวจสอบภายใน ตรงตามกำหนด

 

การควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย

-          ผู้รับเงินกับผู้อนุมัติเป็นบุคคลคนละคนกัน

-          การยืมเงินทดรองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามระเบียบ

-          สัญญายืมเงินได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ

-          มีการทวงถามเร่งรัดเงินยืมทดรองที่เกินกำหนดให้ส่งคืนตามระเบียบ

-          ไม่อนุมัติให้ยืมเงินทดรองใหม่ หากยังไม่ส่งใช้เงินยืมทดรองรายเก่า

-          เมื่อได้รับคืนเงินยืมทดรองมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับใบสำคัญและบันทึกการรับคืนในสัญญา/ทะเบียน เงินยืมทดรอง

-          มีการคืนสัญญาเงินยืมทดรองให้ผู้ยืม 1 ฉบับ เมื่อได้รับคืนเงินยืมครบถ้วน