กค 0422.2/ว57 ลว 15ก.ค 52 การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
กค 0422.2/ว45 ลว 11 มิ.ย 52 แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเิบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
การรักษาพยาบาบข้าราชการ
ว 34 ลว 4 ก.พ 52 การเิบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายโรคไตกับกรมบัญชีกลาง
ว 11 ลว 16 ม.ค 52 แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ว 10 ลว 16 ม.ค 52 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวิินิจฉัยโรคร่วม(DRG) เพิ่มเติม

ว 259 23 มิ.ย 49การเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน

ว 254 22 มิ.ย 49อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ

ว 212 29 พ.ค 49การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถาน
พยาบาลของเอกชน

ว 468 25 พ.ย 48 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตใน
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 

ว 122 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง

ว 98 2 มี.ค 48ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ว 77 15 ก.พ 48 ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ว 7 11 ม.ค 48เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีบำบัดโรคด้วยแพทย์แผนไทย

ว 135 10 พ.ค 47การเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบจากการปฏิบัติงาน

ว 14 6 ก.พ 47การเบิกค่าบำบัดโรค ด้วยวิธีแพทย์แผนไทย (ยกเลิกใช้ว254 22 มิ.ย 49 )

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 8 พ.ศ 2545

ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

ว 24799 17 ก.ย 44การเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน

ว 90 21ก.ย 41การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต

  

 

จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ กันยายน 2548