กค 0406.3/ว 48 ลว 12 มิ.ย 52 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
ว18 ลว27ก.พ51หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ว18 ลว27ก.พ51ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระเบียบจ่างเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2551
ว 48 13 ก.ย 49 การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
ว 114 23 ส.ค 48 การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ว 76 15 ก.พ 48 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
ว 97 28 ก.พ 47 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ว 105 24 ต.ค 45 การกำหนดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ย กรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและกรณีกระทำผิดทางละเมิด 

 

จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ กันยายน 2548