logo

:: 3. อุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ::

 • อุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  คืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล่าวเบื้องต้น มีดังนี้

 • 1. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card)

  คือ แผงวงจรสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณของเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย มีหน้าที่แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้รูปที่ 1 แสดงลักษณะการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย
 • 2. สายสัญญาณหรือสายเคเบิล

  คือ สายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเสียบสายเข้าที่
  การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของแต่ละเครื่อง ซึ่งสายที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้

 • 2.1 สายโคแอ็กเชียล (Coaxial) คือ สายเดียวที่มีเปลือกเป็นสายโลหะถัก เพื่อป้องกันคลื่นรบกวน มีทั้งแบบเปลือกบางและเปลือกหนารูปที่ 2 แสดงลักษณะสายโคแอ็กเชียล (Coaxial)
 • 2.2 สาย UTP (Unshielded Twisted Pair) คือ สายขนาดเล็ก คล้ายสายสัญญาณโทรศัพท์ มีสายทั้งหมด 4/คู่ 8/เส้น ตีเกลียวเป็นคู่เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนรูปที่ 3 แสดงลักษณะสาย UTP
 • 2.3 สาย STP (Shielded Twisted Pair) คือ สายขนาดเล็ก คล้ายสายสัญญาณโทรศัพท์่ มีสายทั้งหมด 4/คู่ 8/เส้น ตีเกลียวไขว้กันแบบสาย UTP แต่มีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ใช้กรณีเชื่อมต่อระยะทางไกลๆรูปที่ 4 แสดงลักษณะสาย STP
 • 2.4 สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) คือ สายที่ใช้ส่งสัญญาณด้วยแสง ข้อดีคือส่งสัญญาณได้ระยะทางไกลๆ โดยไม่มีสัญญาณรบกวนรูปที่ 5 แสดงลักษณะสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
 • 3. สวิตซ์ (Switch)

  คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นศูนย์รวมและกระจายสัญญาณในระบบเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบดาวรูปที่ 6 แสดงลักษณะของสวิตซ์ (Switch)
 • 4. โมเด็มเราเตอร์ หรือ DSL (Digital Subscriber Line) Modem Router

  คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงหลายๆ เครือข่ายหรืออุปกรณ์หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง และแต่ละเส้นทางอาจใช้ เทคโนโลยีเครือข่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งตัวอุปกรณ์จัดเส้นทางนี้ จะทำหน้าที่หาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรูปที่ 7 แสดงลักษณะของโมเด็มเราเตอร์ หรือ DSL Modem Router
ย้อนกลับ หน้าหลัก  
จัดทำโดย
นายอิทธิเชษฐ์ ศรีลานนท์ รหัส 545050369-6
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ©