logo

:: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ::

คอมพิวเตอร์
มีอะไรในบทเรียนบ้างไปดูกันเลย..

1. หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
2. ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

2. บอกประโยชน์และโทษในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

ย้อนกลับ หน้าหลัก
จัดทำโดย
นายอิทธิเชษฐ์ ศรีลานนท์ รหัส 545050369-6
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ©