• Khon Kaen University Printing House

  • Khon Kaen University Printing House

  • Khon Kaen University Printing House

  • Khon Kaen University Printing House

  • Khon Kaen University Printing House

 


งานบริการของโรงพิมพ์

การจัดตั้งเพื่อให้การบริการด้าน สิ่งพิมพ์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิวโฆษณา หัวจดหมายข่าว นามบัตร การ์ดต่างๆ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

More

สิ่งพิมพ์และผลงาน

การจัดตั้งเพื่อให้การบริการด้าน สิ่งพิมพ์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิวโฆษณา หัวจดหมายข่าว นามบัตร การ์ดต่างๆ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

More

ตำรา

การจัดตั้งเพื่อให้การบริการด้าน สิ่งพิมพ์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิวโฆษณา หัวจดหมายข่าว นามบัตร การ์ดต่างๆ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

More