• รับฟังการชี้แจงนโยบาย การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี

  ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติการรายงานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี

  อ่านต่อ »

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

  กองอาคารและสถานที่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  อ่านต่อ »

 • พิธีรับ-ส่งมอบงานสำนักงานสุขาภิบาลฯ

  นายชุมพล จันทรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้ส่งมอบภารกิจและบุคลากรบางส่วนด้านภูมิทัศน์และประปา ให้กับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

  อ่านต่อ »

 • ทำความสะอาดร่องระบายน้ำเสีย

  อ่านต่อ »

 • ภาระกิจหอพักนักศึกษาที่ 2

  ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสีย บริเาณหอพักนักศึกษาที่ 2

  อ่านต่อ »

 • กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิศวกรรม

  กองอาคารและสถานที่จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิศวกรรม กรณีองค์ความรู้จาก วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

  อ่านต่อ »

 • ติดตั้งปั๊มน้ำดันกระทง

  จัดเตรียมงานลอยกระทงประจำปี 2557 ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อใช้สำหรับดันกระทง

  อ่านต่อ »

 • นกขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

  นกขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์

  อ่านต่อ »

 • อุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า

  อุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า

  อ่านต่อ »

 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์

  อ่านต่อ »

 • ขุดลอกท่อน้ำเสียอุดตัน ม.ศูนย์แพทย์ 1

  ขุดลอกท่อน้ำเสียอุดตัน ม.ศูนย์แพทย์ 1

  อ่านต่อ »

 • สำรวจท่อน้ำเสียอุดตัน ม.ศูนย์แพทย์ 1

  สำรวจท่อน้ำเสียอุดตัน ม.ศูนย์แพทย์ 1

  อ่านต่อ »


สอบถามข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา

บุคลากรผู้พักอาศัยในที่พักสวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสอบถามข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาได้ที่ facebook page หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

Latest News

 • งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

  21 พ.ย. 57 อ่านต่อ»

 • ของดให้บริการตัดแต่งต้นไม้เป็นการชั่วคราว
  เนื่องจากงานภูมิทัศน์ฯ มีภาระกิจในการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทั่วไปรวมถึงความเรียบร้อย ปลอดภัยของเส้นทางเสด็จ ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2557

  9 ต.ค. 57 อ่านต่อ»

 • ปิดเส้นทางจราจร บริเวณการก่อสร้าง วงเวียนหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มข. ทั้งนี้ ตั้งแต่ 13 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2557 จำนวน 4 จุด (รายละเอียดตามแผนที่)

  10 ก.ย. 57 อ่านต่อ»

 • งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการขั่วคราว
  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบพบ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมแซม ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 05.00-09.00 น.

  อ่านต่อ »

โครงการก่อสร้าง

 • งานก่อสร้างวงเวียนหน้าอาคารสิริคุณากร

  อ่านต่อ»

 • งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คณะสัตวแพทย์

  อ่านต่อ»

 • งานปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตร์

  อ่านต่อ»