รายชื่อกรรมการคุมสอบ ภาค ก. ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
สนามสอบโรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
       
ห้องสอบ ชั้น ตึก/อาคาร ชื่อ-สกุล
1 4 3 นางอำไพร  วงศ์ก้อม
      นายทวีศักดิ์  สมนอก
2 4 3 นางอนงค์  สมนอก
      นางบรรจง  โชติชัย
3 4 3 นางศัสยา  ชนะวงศ์
      นางสาวทัมทิม  เอกรักษา
4 4 3 นางสุนันทา  สารพัฒน์
      นางประทิว  บัวองค์
5 4 3 นางพิมลพรรณ  จันมา
      นางศิริลักษณ์  พุฒพันธ์
6 4 3 นางสมมารถ  บุยตาม 
      นายพนมเทียน  ท้าวนิล
7 4 3 นางกนกวรรณ  แนวคำดี
      นายชัยนันท์  คำหลาย
8 3 3 นางนงนุช  เตชะตานนท์
      นายพิเชฐ  ประภาการ
9 3 3 นายทรงศักดิ์  สมบุศษ์
      นางวิมาน  บัวองค์
10 3 3 นางสาวอภินทิพย์  ทิทำ
      นายอดิเรก  นารถเหนือ
11 3 3 นางอัญชนา  พิทักษ์
      นายปราโมทย์  สืบวงษา
12 3 3 นางอิสราพร  อิสสระพงศ์
      นางศุภลักษณ์  อันพิมพ์
13 3 3 นายองอาจ  ประจันตเสน
      นางนภวรรณ  เหรา
14 3 2 นางประยงค์  ตรีกมล
      นางสุจินต์  เหมือนทองจีน
15 3 2 นายสมชาย  หาตวรรณ์
      นายสมพร  ระภักดี
16 3 2 นายสุรชัย  บำรุงไทยชัยชาญ
      นายสุวิทย์  สรีดาจักร์
17 3 2 นายอุตส่าห์  โชติชัย
      นายธเรศ  ประภาการ
18 3 1 นางธัชตะวัน  ศิริวิชัย 
      นางสาวแววดาว  เภาพานต์
19 3 1 นางสุมลพรรณ  สรีลำดวน
      นางไอลดา  ประจันตเสน
20 3 1 นางลำปาง  ถวิลวงษ์
      นายอุไร  พันชัยสง
21 3 1 นางสาวอรุณศรี  พิมพ์เสน
      นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
22 3 1 นายธีระ  ฉัตรพูลกุล
      นายสมบูรณ์  ศรีพลาย
23 2 1 นางสาวอนงค์  โนนทะเลน
      นางศุกร์ศรี  
24 2 1 นางพิกุล  บุยทานัง
      นางวร
25 2 1 นายสุรพจน์  ถวิลวงษ์
      นายพงษ์ศักดิ์  อันพิมพ์
26 2 1 นางนงเยาว์  เถาหมอ
      นางเสก
27 2 1 นางสาวสุภาวดี  ต้นวงศ์แก้ว
      นางเพ็ญพิมล  ชาวกล้า
       
กรรมการคุมสอบสำรอง
      1.  นางวรรณา  สมบุศย์
      2.  นายครรชิต  บุญทานัง
      3.  นายเกษม  ศรีลำดวน
      4.  นางลัคนา  น้องคนึง
      5.  นางมีณธิกายจน์  บำรุงไทยชัยชาญ