Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

          สืบค้น (กองกลาง)  / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศํพท์ภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทดแทนหมายเลขเดิม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 48190-4 (ดูรายละเอียด)

         


กำหนดการประชุม
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มข. กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2559
- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2559
- การเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนสิงหาคม 2559