Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ปรับเปลี่ยนแจ้งวันสุดท้ายในการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

กำหนดการประชุม
- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2558
- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558