Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

สืบค้น ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พ.ศ. 2558 (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

สืบค้น ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับ พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดการประชุม
กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2559
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2559
การเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมีนาคม 2559