Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
- การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญา
(ฉบับปรับเปลี่ยนวันสุดท้ายของการเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556)  


กำหนดการประชุม
- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2558
- กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
         - ฉบับไตรมาส 4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)
         - ฉบับไตรมาส 1 ปีที่3 ฉบับที่ 5 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)
         - ฉบับไตรมาส2 ปีที่3 ฉบับที่ 6 (มกราคม - มีนาคม 2557)
       
เอกสารประชาสัมพันธ์
         - คู่มือการประชุุม