Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

สืบค้น ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พ.ศ. 2558 (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

สืบค้น ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับ พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาคณบดี 5 คณะ ได้ัแก่
         1. คณะเทคนิคการแพทย
         2. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
         3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         4. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
         5. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

 

กำหนดการประชุม
กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2559
- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2558
- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558