Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
- การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

 

กำหนดการประชุม
- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2558
- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558
- แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอขออนุมัติปริญญา เดือนพฤษภาคม 2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอขออนุมัติปริญญา เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558

 

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
         - ฉบับไตรมาส 4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)
         - ฉบับไตรมาส 1 ปีที่3 ฉบับที่ 5 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)
         - ฉบับไตรมาส2 ปีที่3 ฉบับที่ 6 (มกราคม - มีนาคม 2557)
       
เอกสารประชาสัมพันธ์
         - คู่มือการประชุุม