Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

          สืบค้น (กองกลาง)  / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และ
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

        - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
            - ประเภทคณาจารย์ประจำ
            - ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ


บัญชีรายชื่อทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน
          พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

กำหนดการประชุม
กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2559
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2559
การเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2559