Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

- การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

กำหนดการประชุม
- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเพื่อเสนอบรรจะวาระการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2558
- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558
- แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอขออนุมัติปริญญา เดือนพฤษภาคม 2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอขออนุมัติปริญญา เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558