ภาษาไทย | English

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KHON KAEN UNIVERSITY DENTAL JOURNAL

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2547

Volume 7 Number 2 July – December 2004

  • บทความวิจัย / Research
การหาแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ : การวิเคราะห์แอนติเจนที่เตรียมโดยวิธีการทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นเสียงด้วยวิธีเอสดีเอส-เพจ และ เวสเทิร์นบลอท บทความภาษาไทย

โดย แสงโสม ประจะเนย์, สุวิน ว่องวัจนะ, วีรญา ตันทนาภรณ์กุล, รัชดาภรณ์ ศรีอิสาณ, ทัสณี ศิริจารุพันธุ์ และ ปฐมาภรณ์ สำแดง

Search for specific antigens of Porphyromonas gingivalis in periodontitis patients : An analysis of sonic extracted antigens of P. gingivalis by SDS-PAGE and Western blot Thai article

by Saensome prajaneh, Suwin Wongwajana. Veeraya Tantanapornkul, Rachadaporn Sriisarn, Tassanee Sirijarupan and Pattamaporn Samdaeng

  • บทวิทยาการคลินิก
การสปริงต้านทานความล้า : การศึกษาโดยแบบจำลองฟัน บทความภาษาอังกฤษ

โดย โมอาซ โมฮัมเมด เอลซีค, เคท ก็อดเฟรย์ มณเฑียร มโนสุดประสิทธิ์ และ นิตา วิวัฒนทีปะ

A Forsus distalizer: A pilot typodont study English article

by Moaaz Mohamed El-Sheikh, Keith Godfrey, Montien Manosudprasit and Nita Wiwattanateepa

  • บทความปริทัศน์
ฟันผุรากฟัน บทความภาษาไทย

โดย วิลาวัลย์ วีระอาชากุล

Root caries Thai article

by Wilaiwan Weraarchakul

ภาวะเหงือกโตเนื่องจากการใช้ยา บทความภาษาไทย

โดย วราภรณ์ สุวรรณรงค์

Drug-Induced Gingival Overgrowth Thai article

by Warraporn Suwannawong

มิโนไซคลินไฮโดรคลอไรด์กับการปรับสภาพผิวรากฟันในการรักษาทางปริทันต์ บทความภาษาไทย

โดย ปิยะวดี โพธิรักษานนท์

Minocycline HCL as a root conditioning agent in periodontal treatment : A review article Thai article

by Piyawadee Pothiraksanon

Comments are closed.