ภาษาไทย | English

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KHON KAEN UNIVERSITY DENTAL JOURNAL

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

Volume 14 Number 1 January – June 2010

  • บทความวิจัย/Research

- ความชุกของกลุ่มอาการเท็มโพโรแมนดิบูลาร์ ดิสออเดอร์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาราพร  แซ่ลี้  สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา  กัณตนา ศรีเวียง  สุพัณทกา สายรัตน์

Prevalence of Symptoms Associated with Temporomandibular Disorders and Related Factors among Khon Kaen University Students

Daraporn  Saelee  Supaporn  Chatchaiwiwatana  Kantana  Sriwiang  Suphanthaka  Sairat

- การเปรียบเทียบแรงกดการพิมพ์บริเวณรับแรงกดและบริเวณผ่อนแรงกดบนแบบจำลองสันเหงือกไร้ฟันด้วยการพิมพ์แบบเลือกกด

ดนัย ยอดสุวรรณ  กอบกุล ศรจิตรเสนศิริ  นุชกานต์ กุลกิจ  เรืองศิริ จรยาผดุงพงศ์  วิทวัส มงคลชาติ  ศุภลักษณ์ ต้นกันยา

The Comparison of impression pressure at non-relief areas and relief areas of edentulous models by the selective pressure impression

Danai  Yodsuwan  Kobkoon Sornjitsensiri  Nutchakarn Gulgit  Ruengsiri Janyaphadungpong  Wittawat Mongkolchart Suphaluk Tonkanya

- กำลังการยึดอยู่ระหว่างเนื้อฟันส่วนคลองรากฟันและหลักฟันไฟเบอร์ที่มีการเตรียมพื้นผิวด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และการขัดสึกแบบพ่นอนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์

พิศเพลิน ชนาเทพาพร  ดาราพร แซ่ลี้  ฉัตราวัน สวัสดิ์พาณิชย์  เอกพันธ์ กวียานนท์

Bond strength between root canal dentine and fiber post with hydrogen peroxide and airborne aluminium oxide surface treatment

Pitpern Chanatepaporn  Daraporn Saelee  Chatrawan Swasdipanich  Eagkapan Gaveeyanon

  • บทวิทยาการคลินิก/Clinical Science

- การจัดการทางทันตกรรมในฟันเกินตรงกลางที่มีลักษณะคว่ำ : ทบทวนวรรณกรรม และรายงานผู้ป่วย 2 ราย

อรอุมา อังวราวงศ์  นววิธ  สิริขจรเดชสกุล  ภัทรมน รัตนาพันธุ์

Dental management of inverted mesiodens : review of the literature and report of two cases

Onauma Angwaravong   Navavit  Sirikajorndechakul  Pattaramon  Rattanapan

- สภาวะฟันผุกับภาวะโภชนาการของเด็ก

จุฑามาศ เหลืองเพียรสมุท สุภาภรณ์  ฉัตรชัยวิวัฒนา วรางคณา อินทโลหิต

Dental caries status and nutritional status in children

Jutamas Leungpiansamut  Supaporn  Chatrchaiwiwatana  Warangkana  Inthalohit

Comments are closed.