วิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษา

 

Course Syllabus
ตารางสอน/สอบ
การจัดทำเอกสาร/ตำราด้วย MS.Word /
       - คู่มือ .pdf file
การจัดทำฐานข้อมูลด้วย MS.Excel
การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย
MS. Producer

...... - ผู้ที่ไม่ได้มาเรียนในวันที่ 10 เม.ย.57
 ให้ส่งงานมาที่
mail. kchaiy@kku.ac.th

..   ..
การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์
วิชา 350 121 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
Summer
เปิดเทอม Sec. 1 : 24 มี.ค.57
เปิดเทอม Sec. 2 : 27 มี.ค.57
สอบ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00-11.00 น.

ณ ห้องสอบพิพิธภัณฑใหญ่ ชั้น 7
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
การสร้างงานกราฟิก ด้วย Adobe Photoshop /
      - คู่มือ .pdf file
.......Link ที่เกี่ยวข้อง
การสร้าง Homepage ด้วย
ADOBE Dreamweaver

- PowerPoint ประกอบการสอน
- คู่มือ .pdf
file / - โปรแกรม FTP.
.......Link ที่เกี่ยวข้อง / -การปรับแต่งโปรแกรม Dreamweaver
Link แหล่งรวมเว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ / - link สาระความรู้
...ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : kchaiy
...สำนักทะเบียนและประมวลผล
Website counter

ผลิตโดย..ไชยยงค์ กงศรี
หน่วย CAI. งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลับฝ่ายวิชาการ