แบบทดสอบ

เรื่อง แรงเสียดทาน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

1. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด ผิด
ก. ถ้าออกแรงผลักวัตถุหนักที่อยู่นิ่งให้เคลื่อนที่ แรงที่ผลักให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ จะมีค่ามากกว่าแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
ข. แรงเสียดทานระหว่างผิวสองผิวจะลดลงถ้าผิวเรียบขึ้นและจะลดลงอีกถ้าทำให้ผิวเรียบมากที่สุด
ค. ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดนิ่งภายในระยะทางที่สั้นที่สุด จะต้องเบรกให้ล้อหยุดหมุนทันที
ง. แรงเสียดทานเนื่องจากการหมุนของวัตถุบนผิว จะน้อยกว่าแรงเสียดทานเมื่อวัตถุลื่นไถล


2. มวล 20 กิโลกรัม วางบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.5 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.4 ข้อความใดถูกต้อง
ก. มวลเริ่มเคลื่อนที่เมื่อออกแรง 200 นิวตัน
ข. เมื่อออกแรง 60 นิวตัน แรงเสียดทานมีค่า 80 นิวตัน
ค. มวลเคลื่อนที่แล้วจะออกแรงน้อยกว่าขณะเริ่มเคลื่อนที่ 20 นิวตัน
ง. แรงดึงขณะเคลื่อนที่จะมีค่ามากกว่าแรงดึงเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ 40 นิวตัน

3. วางกล่องมวล 10 กิโลกรัม บนระนาบเอียงฝืด 30 องศากับแนวราบ ถ้าพอดีกล่องขยับลงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตมีค่าเท่าใด
ก.
ข.
ค.
ง. 2

4. มวล 10 กิโลกรัม วางบนพื้นฝืดดังรูป แรง F มีค่ากี่นิวตันที่ทำให้มวลก้อนนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.3


ก. 41.9
ข. 34.4
ค. 29.7
ง. 2.4

5. จากการทดลองพบว่าขนาดของแรงที่กระทำบนวัตถุที่วางอยู่บนพื้นราบกับขนาดของความเร่ง
ของวัตถุ ได้ความสัมพันธ์ดังกราฟ

จากกราฟสามารถหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ของวัตถุบนพื้นมีค่าเท่ากับ
ก. 0.1
ข. 0.2
ค. 0.3
ง. 0.5

คุณสอบได้คะแนน = จาก 5 คะแนน
เฉลยคำตอบ:

กลับหน้าหลัก