รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2548

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2548

ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซท จ.ขอนแก่น

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ติดต่อ

Dr.

Singthong

Noula

Director

MOH.Lao

Dr.

Danglam

Mahanho

Coordinator

MOH.Lao

 

Director of human resource dept

 

Director of human resource dept

MOH.Lao

 

Staff from curative med dept

 

Staff from curative med dept

MOH.Lao

Ms.

Umakon

Sythong

Facilitator

MOH.Lao

Dr.

Bounsavath

Savattry

Facilitator

MOH.Lao

Dr.

Khampoun

Phompanya

Facilitator

MOH.Lao

Dr.

Phetsamone

Boulommavong

V-Director

MOH.Lao

Dr.

Viengkham

Synavong

V-Director

MOH.Lao

นาง

นวลจันทร์

พูลสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นาย

เกรียงศักดิ์

เจียเจริญพงษ์

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นาง

อุมาพร

แพร่ประภา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นางสาว

ภานุมาศ

ธีรปฐวี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นาง

นวลจันทร์

ขันธุแสง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นาง

อุไรวรรณ

ปรีถวิล

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 5

โรงพยาบาลคำม่วง

นางสาว

รังสินี

วันยาว

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลท่าคันโท

นาง

ศรีประไพ

ชาธรรมา

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลท่าคันโท

นาง

เครือใย

เห็มบาสัตย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลร่องคำ

นาง

เสมอกาญจน์

อันโนนจารย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลร่องคำ

นาย

ประธาน

ศรีจุลฮาด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลร่องคำ

นาง

สมสิน

นันสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสหัสขันธ์

นางสาว

พวงเพชร

เพชรโทน

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลสหัสขันธ์

นาง

ศิริพร

ทองจรัส

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลสหัสขันธ์

นาง

นัยนา

กล้าขยัน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสหัสขันธ์

นางสาว

ธัญพร

ไชยวงศา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

นาง

มงคลหญิง

สุวรรณโคตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

นาย

วรวิทย์

เจริญพร

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

นาง

ทิวาพร

ภูต้องใจ

พยาบาลวิชาชีพ 6

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

สายสมร

พลดงนอก

พยาบาลวิชาชีพ 6

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

รัตนา

รองทองกูล

พยาบาลวิชาชีพ 7

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

ดวงจันทร์

จรัสพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข 6

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

กัลยา

อารยางกูร

พยาบาลวิชาชีพ 6

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

วาสนา

นาคดิลก

พยาบาลวิชาชีพ 6

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

ดรุณี

จันทร์เลิศฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

กานดา

เร่งพัฒนกิจ

พยาบาลวิชาชีพ 6

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

ดวงพร

สีจร

พยาบาลวิชาชีพ 8

คณะแพทยศาสตร์ มข.

ผศ.

เสมือนเดือน

คามวัลย์

นายแพทย์ 8

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

รานี

แสงจันทร์นวล

พยาบาลวิชาชีพ 6

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นางสาว

สุวรรรณี

ศิริแสงตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ 3

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

เผ่าทิพย์

บุญญศาสตร์พันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ 8

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

ทองสมัย

ยุรชัย

พยาบาลวิชาชีพ 8

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

นพพร

เชาวะเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

วัฒนา

พุทธิสวัสดิ์

พยาบาลระดับ 8

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

ปรียา

อารีมิตร

เภสัชกร 9

คณะแพทยศาสตร์ มข.

รศ.

วัลลภ

เหล่าไพบูลย์

นายแพทย์ 9

คณะแพทยศาสตร์ มข.

รศ.

สุกรี

สุนทราภา

นายแพทย์ 9

คณะแพทยศาสตร์ มข.

รศ.

เทพกร

สาธิตการมณี

นายแพทย์ 9

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นางสาว

สิทธิพร

จันโทภาส

พยาบาลวิชาชีพ 7

คณะแพทยศาสตร์ มข.

รศ.

ยศอนันต์

ยศไพบูลย์

นายแพทย์ 9

คณะแพทยศาสตร์ มข.

รศ.

อภิชาติ

จิระวุฒพงศ์

นายแพทย์ 9

คณะแพทยศาสตร์ มข.

รศ.

สุวรรณา

อรุณพงศ์ไพศาล

นายแพทย์ 9

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นางสาว

ศศิธร

แสงพงศานนท์

นักสังคมสงเคราะห์ 8

คณะแพทยศาสตร์ มข.

นางสาว

พูนพิศมัย

เงินภูเขียว

พยาบาลวิชาชีพ 6

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.

นาง

ปริณดา

พรหมโคตร

พยาบาลวิชาชีพ6

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.

นางสาว

วิไลวรรณ

แสนโฮม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขอนแก่น

นาย

สมบัติ

บวรผดุงกิตติ

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลขอนแก่น

พญ.

ฐิติพร

สิริวชิรชัย

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลขอนแก่น

นาง

ปิ่นเพชร

นามมา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขอนแก่น

นางสาว

ศศิธร

มงคลสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลขอนแก่น

นางสาว

ศิริมา

บุญญรัตน์

นักกายภาพบำบัด 3

โรงพยาบาลขอนแก่น

นาง

สุพรรณี

นาผล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

นาง

วรรณภา

แห้วดี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นาง

เพ็ญศิริ

สุขอ้วน

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นางสาว

จิดารัตน์

พิมพ์ดีด

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นางสาว

สุพัณณดา

สรเสนา

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นางสาว

นวพร

ตรีโอษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นาง

กาญจนา

ยังเทียน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นาง

กนกวรรณ

กิตติวัฒนากูล

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นางสาว

จรัญ

อึ้งสำราญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นาง

สิริภัค

สุขเสริม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นางสาว

ปิยวรรณ

ศรียมาตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชนบท

นาง

ปัทมาภรณ์

นาบุตรบุญ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชนบท

นางสาว

อารีย์

รุ่งอยู่ศิริ

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลชนบท

นาง

จิราภา

วรเทพนันทกิจ

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลชุมแพ

นางสาว

นวลจันทร์

พลเสนา

นักเทคนิคการแพทย์ 3

โรงพยาบาลชุมแพ

นาง

เข็มทอง

หน่อศรีดา

พบยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

นาง

ดารณี

ศิริรักษ์นภา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

นาง

ยุวรรณดา

ปัดถาระกัง

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลน้ำพอง

นางสาว

นิธินาถ

เอื้อบัณฑิต

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

นาง

สุรีรัตน์

ดาวเรือง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

นาง

นภนันท์

นามมา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลเปือยน้อย

นาง

วัชราภรณ์

นาฬิกุล

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลเปือยน้อย

นาย

ชัญภพ

นามมา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเปือยน้อย

นาย

สุภาพ

ประพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุข 5

โรงพยาบาลเปือยน้อย

นาง

นงนภา

เสนาลัย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพระยืน

นาย

สำรวย

แสงดารา

นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน 6

โรงพยาบาลพระยืน

นาง

ศันสนีย์

พลวิจิตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพระยืน

นางสาว

ปภัสสร

ครพันเมือง

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลพระยืน

นาง

นวียา

จักษุจินดา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพล

นาง

จริพร

ทัพธานี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพล

นาง

มาลินันท์

พิมพ์พิสุทธิพงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพล

นาง

นันทิมา

ไชยโภชน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพล

นาง

กงทอง

ไพศาล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพล

นาง

อารีวรรณ

ภูมิพาณิชย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพล

นางสาว

จิตติมา

คำเรืองศรี

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลภูผาม่าน

นางสาว

นภาพร

ทองโคกสี

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลภูผาม่าน

นาย

วราวุธ

กุลเวชกิจ

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลภูผาม่าน

นางสาว

ปิยภัสว์

เจียสุวรรณ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลภูผาม่าน

นาย

จีระวัฒน์

บุตรโคตร

ทันตแพทย์ 8

โรงพยาบาลภูเวียง

นาง

ศศิธร

ศุภรมย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลภูเวียง

นางสาว

สมทรง

ราชนิยม

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลภูเวียง

นาง

สุชาดา

ศรีพุทธา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลภูเวียง

นาง

บุปผา

ฉางกุดแดง

พยาบาลเทคนิค 6

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

นาง

เฉลิมชนม์

เพียรสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

นางสาว

ทัญญารัตน์

แก้วสุพรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

นพ.

ตรีพันธ์

เขียววรรณ์

นายแพทย์

โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์

คุณ

จารวี

มังษา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์

นพ.

เมธี

พลค้อ

นายแพทย์

โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์

นางสาว

พิศมัย

นาวัน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4

โรงพยาบาลแวงน้อย

นางสาว

ศิริพร

หวานเสียง

เจ้าพนักงานธุรการ 5

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

นาย

เกษม

ภัทรฤทธิกุล

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

นางสาว

นฤกร

อรุณรุ่งรัศมี

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

นาง

ประพิมพ์รันต์

ผดุงศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

นาง

สถาพร

บัวภา

พยาบาลเทคนิค 6

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

นาง

ชิดชนก

รุ่งแจ้ง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

นาง

นงคราญ

ชมพูวิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

นาย

ฉลวย

สารทมะเริง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

นาง

ดรุณี

กัสยากร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

นาง

พัชรินทร์

เกตษา

พยาบาลวิชาชีพ 6

ศูนย์หัวใจสิริกิต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาง

เจียรนัย

สิงหัษฐิต

นักวิชาการพัสดุ 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

แพทย์หญิง

จารุวรรณ

ชัยวรมุขกุล

นายแพทย์ 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาง

พรรัตน์

หวังชนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาว

มัณฑนา

สังคมกำแหง

พยาบาล

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์

เศรษฐสิริ

เพชรรัตน์

นายแพทย์ 7

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แพทย์หญิง

กัลยา

อิงคะสุทธิ

นายแพทย์ 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เภสัชกร

ทวีศักดิ์

มโนมยิทธิกาญจน์

เภสัชกร 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาง

วรกานต์

จันทะนุช

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาง

อุษณีย์

วิชัยดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

นาง

จำเรียง

สวัสดิ์ศรี

พยาบาลเทคนิค 4

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

นาง

อำนวย

ชำนาญ

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

นาง

ดวงจิตร

สำราญจิต

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

นาง

เพียงพิน

ศิริภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลเทพสถิต

นาย

ประยูธ

ละแมนชัย

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4

โรงพยาบาลเทพสถิต

นาง

สุพรรณ

พลศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเทพสถิต

นางสาว

ยุพมาศ

บูรณ์ชวาล

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลเทพสถิต

นาง

ญาณินท์

เทพสุธิน

นักวิชาการสาธารณสุข 5

โรงพยาบาลเทพสถิต

นาง

ชุมเทียน

ดามาพงษ์

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6

โรงพยาบาลเทพสถิต

นาง

ปราณีต

ทวีลาภ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเทพสถิต

นางสาว

มัลลิกา

โยคะสิงห์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นางสาว

สุมาลี

เวทยากร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นาง

นงเยาว์

เพชรประภาศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นาง

จิรดา

แน่นดี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นางสาว

วิทิตา

กุลเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นาง

ทิพวรรณ

เพิ่มปัญญา

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นาง

จิตรา

แก้วบัณฑิต

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นาง

นวลนิจ

วัดขาว

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นางสาว

ศิวรินทร์

ทองวัตร

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นาง

อุไรรัตน์

คงสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

นาง

รามัย

สูตรสุวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นาง

นพวรรณ

เสโนฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นางสาว

เสาวลักษณ์

วิจรณปิติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาง

พนิดา

เขตอริยกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาย

ยรรยง

ทันประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาง

เสาวนีย์

บ่อสารคาม

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาง

สุชัญญา

เข้าใจการ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาง

บุปผา

บุญสดุดี

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาย

ชาตรี

บ่อเงิน

เภสัชกร 3

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาง

ปิยวรรณ

แสงสว่าง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นางสาว

ปัทมาสน์

คุ้มจันอัด

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นาง

จิราพร

ช่องงาม

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่

นาง

ศศิมา

กำแพงดี

เลขานุการศูนย์คุณภาพ

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่

นายแพทย์

สุนทร

ตรีสรานุวัฒนา

ประธานคณะกรรมการระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่

นาง

พิมลพร

คุปติพงศ์กุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบัวใหญ่

นาง

บุญเดือน

มูลทรา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบัวใหญ่

ทันตแพทย์หญิง

พัชราภา

ธัญญวัฒน์

ทันตแพทย์ 6

โรงพยาบาลบัวใหญ่

นาย

สำเนียง

พรมมานอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลบัวใหญ่

นายแพทย์

ชานนท์

เชาว์ดำรงสกุล

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลบัวใหญ่

นาง

เพชรรัตน์

ประสมศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบัวใหญ่

เภสัชกร

สุภชัย

พงศ์วิไลรัตน์

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลบัวใหญ่

นาง

กรรณิการ์

สุรอารีกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบัวใหญ่

นาง

ศิริยุพา

จะสุวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นาง

ชนิดา

พัฒนชัยพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นางสาว

ธนัญพร

แช่มพุดซา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นาง

ยุวนุช

ศรีพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นาง

นงนุช

เพ็ญเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสูงเนิน

นางสาว

วาสนา

แสนศรีแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสูงเนิน

นาง

มยุรี

เหล่าประทาย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสูงเนิน

นางสาว

วัลลภา

สามสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสูงเนิน

นาย

ชัยรัตน์

ทับทอง

ทันตแพทย์ 7

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

นางสาว

สุชาวดี

กระต่ายเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลกระสัง

นาย

สมชาย

ธรรมสารโสภณ

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลกระสัง

นางสาว

จตุพร

ชนะสุข

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลกระสัง

นาง

สุกัญญา

กนกศิลป์

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลคูเมือง

นางสาว

สมใจ

สุทธิคัพ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคูเมือง

นาง

บุษกร

เนียมชำนาญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคูเมือง

นางสาว

สรารัตน์

สาลีรัมย์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลคูเมือง

นาง

นุจรินทร์

สังข์ชัย

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางสาว

ศรีนวล

สวัสดี

พยาบาลเทคนิค

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นายแพทย์

กิตติ

โล่สุวรรณรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางสาว

วราภรณ์

อุ่นจันทึก

เภสัชกร 3

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นาย

วัชรินทร์

เทียนศิริวงศากุล

ทันตแพทย์ 8

โรงพยาบาลประโคนชัย

นาง

สุรีรัตน์

เทียนศิริวงศากุล

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลประโคนชัย

นาง

ลานทิพย์

พนารินทร์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปะคำ

นางสาว

ปาลิดา

มณีวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

นาง

ธินีนารถ

ศรีสุริยชัย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

นาง

ศรีเพ็ญ

จิตไธสง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพุทไธสง

นาง

จิมลัง

มนัสศิลา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพุทไธสง

นาย

สมชาย

ลั่นเต้ง

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลสตึก

นาย

บุญมี

ภูมิจำจิตร

นายช่างเทคนิค 6

โรงพยาบาลสตึก

นาง

วิไลลักษณ์

จริยากุลวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสตึก

นาย

ประเสริฐ

เรืองปรัญากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลสตึก

นางสาว

อุษณี

ภูมิอมร

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลสตึก

นาย

ณกร

ดลเสมอ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลสตึก

นาย

วรพัฒน์

ชัยวัฒน์

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลสตึก

นางสาว

อรพิณ

โพธิ์เงิน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสตึก

นาย

เด็ดเดี่ยว

วรรณชาลี

นักวิชาการสาธารณสุข 5

โรงพยาบาลสตึก

นาง

ประสพสุข

ซื่อตรง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลสตึก

นาง

สุปัญจณี

แน่ประโคน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสตึก

นาง

อารี

จ่าภา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสตึก

นางสาว

รุ่งทิพย์

แผลงศร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสตึก

นาง

ชื่นจิต

ยางงาม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสตึก

นาง

นงลักษณ์

เตชะแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองกี่

นาง

วัชรียา

ธรรมศิโรจน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองกี่

นายแพทย์

สุระ

เจตน์วาที

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลหนองกี่

นาง

เกษร

ธีสุระ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองหงส์

นาง

สริญญา

ปิ่นเพชร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองหงส์

นาง

ฐิติรัตน์

แก้วโกมล

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลหนองหงส์

นาย

ศักดิ์ชัย

พวงพอก

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลหนองหงส์

นาง

ธัญวรัตน์

รัตนจริยา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองหงส์

นางสาว

ปิ่นหยก

ศรัศันสนีย์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลปะคำ

นาย

ศุภชัย

ปิดตานัง

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลนาเชือก

นาง

ผุสดี

วงศ์หมั่น

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาเชือก

นาง

วีรวรรณ

คำแหงพล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาเชือก

นางสาว

นภาพร

อิ่มสันเทียะ

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลนาเชือก

นาย

กีรติ

รัตนกนกชัย

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลนาเชือก

นาย

ณัฐวุฒิ

เวียงนนท์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลนาเชือก

นาย

ธีระศักดิ์

เพริศแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลดอนตาล

นาย

สิทธิมาศ

วงศ์สุรเกียรติ

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลดอนตาล

นางสาว

อัจฉรา

ชัยสันติตระกูล

ทันตแพทย์ 6

โรงพยาบาลดอนตาล

นาง

ณัฐรุจี

ศรีลาศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลดอนตาล

นาย

วรัญญู

จำนงประสาทพร

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลขุนยวม

นางสาว

วลัยรัตน์

ไชยพู

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลบางมะเผ้า

นางสาว

ประณมพร

ศิริภักดี

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลปาย

นาย

วุฒิชัย

วิเศษสมัด

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

นาย

เจิมสุข

ทานา

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

นางสาว

วรัญญพร

จันทร์โสภา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

นาย

อรรจน์

สุขเสริฐ

ทันตแพทย์ 7

โรงพยาบาลสบเมย

นาง

ทัศนีย์

ปรัชญากุล

นักวิชาการสาธารณสุข 7

สสจ.แม่ฮ่องสอน

นาย

ปรัชญ์

ขวัญคำ

ทันตแพทย์ 6

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นางสาว

ไพรวัลย์

กาลจักร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดชุม

นาง

พูลศรี

เศรษฐนันท์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดชุม

นาย

ประดิษฐ์

วาสจันทร์

เจ้าหน้าที่รังสีแพทย์ 6

โรงพยาบาลกุดชุม

นาย

อดิสรณ์

วรรธนะศักดิ์

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลกุดชุม

นางสาว

มธุรส

ตรีแสน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นาง

ภัทรวรรณ

จันทร์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นาย

จักราวุธ

จุฑาสงฆ์

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นางสาว

มะลิวัลย์

สมขำ

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นาง

ชุลีพร

ทองบ่อ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นางสาว

ศิราณี

โพธิ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นางสาว

พรทิพย์

โคตรสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลทรายมูล

นาง

นิตยา

บุตรอำคา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลทรายมูล

นางสาว

ขวัญหทัย

นางาม

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลไทยเจริญ

นาย

วุฒินันต์

สุดมอนิจ

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลไทยเจริญ

นาย

สุชาติ

วงษ์ลาศ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลไทยเจริญ

นาย

วรพจน์

อุปยโสธร

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลไทยเจริญ

นางสาว

จิรายุ

ศรีตะชัย

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลมหาชนะชัย

นางสาว

ภัทริดา

เชื้อบัณฑิต

นักวิชาการสาธารณสุข 3

โรงพยาบาลมหาชนะชัย

นาง

วารีลักษณ์

จันทฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาชนะชัย

นางสาว

พาณี

ขอสุข

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลยโสธร

นาง

ภัทรนิษฐ์

ไกรโสภา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลยโสธร

นาง

ปาริชาติ

มนัส

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลยโสธร

นาง

วิภาดา

เชื้อศุภโรบล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลยโสธร

นาง

สมคิด

เผ่าผา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลยโสธร

นางสาว

วรรณพร

ถาวรศิริภัทร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลยโสธร

นาย

ลดารัตน์

บุญขาว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

นาย

สมพงษ์

บุญขาว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

นาง

สุขสันต์

พูลพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

นางสาว

บุพกร

ภัทรเกียรติพงษ์

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

นาย

รัฐพล

อินทรวิชัย

นักวิชาการสาธารณสุข 5

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นาง

สุวรรณี

แสนสุข

นักวิชาการสาธารณสุข 7

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นาง

อุไรลักษณ์

แสนพิมล

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

นาง

เพียรศรี

นามไพร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

พันตรีหญิง

จรัลรัตน์

กลิ่นศรีสุข

นายทหารปฏิบัติการรังสี

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

พ.อ.หญิง

วันทนา

สวัสดิพาณิชย์

พยาบาล

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

พ.ต.หญิง

สุพรรณิกา

บุญกระพือ

พยาบาล

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

นาง

ยุพารัตน์

จุลรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

นาง

ชินากร

มะลาศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

นาง

พิมล

เต็มธนะกิจไพศาล

 

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

นาง

ประคองทรัพย์

เหิมหาญ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

นางสาว

ศศิธร

อุณหวุฒิ

เภสัชกร 3

โรงพยาบาลจังหาร

นางสาว

พจมาลย์

บุญกลาง

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลจังหาร

นาง

สมพิศ

ขจรมณี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจังหาร

นาย

ทินกร

ศีรษะภูมิ

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลจังหาร

นาง

สมรักษ์

ทิพโชติ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจังหาร

นาย

เสกสันติ

จันทะมงคล

นักวิชาการ 3

โรงพยาบาลจังหาร

นาง

ปิยนุช

อรุณศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นาย

เอี่ยม

อุตตะโชติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นาง

ละไม

ช่างถม

 

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นางสาว

รุจิรา

สุราอามาตย์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นาง

โสภี

ดีผาย

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นาง

ทินารัตน์

วงศ์น้ำคำ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นาง

วารี

ศรีจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นางสาว

โสภา

คำสีแก้ว

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นาย

อดิศักดิ์

อนุศรี

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

นางสาว

นิตยา

พรหมเกตุ

เภสัชกร 3

โรงพยาบาลพนมไพร

นางสาว

กานต์นิภัทร

ภูมิเรศสุนทร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพนมไพร

นาย

สัญญา

พิมพ์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข4

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

นางสาว

วิชชุณี

ธนะแพสย์

ทันตแพทย์4

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

นาง

ทัศนีย์

โพนสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ7

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

นาย

สุพัฒน์พงศ์

สิงห์ยะบุศย์

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

นาง

สุรีภรณ์

จำปาหาร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

นาง

สุมาลี

หงษาวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพนทราย

นางสาว

อัญชนก

เสน่ห์ดี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพนทราย

นางสาว

พนิตนาฎ

ปาละ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลโพนทราย

นาย

ธาวิน

ดวงประทุม

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลโพนทราย

นาง

ลำพูน

สุริยมาตย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพนทราย

นาย

กฤษดา

วุธยากร

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลโพนทราย

นางสาว

เฌอกันตา

จิรกาล

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลเมยวดี

นาง

รัตนาวดี

มณีโสม

พยาบาล

โรงพยาบาลเมยวดี

นางสาว

โสภิตา

ล้อศิริรัตน์

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลเมืองสรวง

นางสาว

ดวงดาว

สารัตน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเมืองสรวง

นางสาว

กิติยา

เพ็งพล

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลเมืองสรวง

นาง

รินรดา

โควบุตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นาง

ชไมพร

ทิมเรืองเวช

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นาง

ดวงจันทร์

เขตเจริญ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

นาย

ปริญญา

ชัยสิงห์เหนือ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

นางสาว

พิทยาภรณ์

ศรีคำภา

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

นาย

อรรณพ

รัตนวรรณชัย

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

นาย

สายัน

องอาจ

นักวิชาการสาธารณสุข 4

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นาย

ไพบูลย์

ตามบุญ

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นาง

พนิดา

พ้องเสียง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นางสาว

จงจิตต์

กาบินพงษ์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นาง

พันทิพา

สีหานาม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นางสาว

วราภรณ์

ประเสริฐสาร

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นาง

วรรณา

สุดขันธ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นางสาว

พิกุล

พันธ์สระคู

พยาบาลวิชาชีพ 3

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

นางสาว

วิรังรอง

นาทองคำ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองพอก

นาย

ไผ่ล้อม

ศรีมาตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลหนองพอก

นาง

พรรตรี

ศรีหาตา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองพอก

นาง

สิรินี

ปวงสุข

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองพอก

นาย

ปรเมศรว์

จันทร์เครือญาติ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลหนองพอก

นาย

สุพะยนต์

ชมพูธวัช

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลหนองพอก

นาง

ดุษฎี

สุจารี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองพอก

นาง

สมหมาย

ยอดใส

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองพอก

นางสาว

ดวงใจ

สุริโย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองพอก

นาง

วัลลาลักษณ์

พลซื่อ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองพอก

นาง

ประกอบแก้ว

ดีเสมอ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอาจสามารถ

นางสาว

อรพิสุทธิ์

อุ้ยสว่าง

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลอาจสามารถ

นาง

อินทิรา

สมบูรณ์พันธ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอาจสามารถ

นาง

จำพงษ์

ศรีวงศ์ชัย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอาจสามารถ

นาย

สุรทัศน์

มีกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขุขันธ์

นางสาว

รัชฎาพร

รุญเจริญ

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลขุนหาญ

นางสาว

จงดี

กมลนาคินทร์

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลขุนหาญ

นางสาว

สุนทรียา

ไสว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขุนหาญ

นางสาว

ธิราภรณ์

อุ่นแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขุนหาญ

นางสาว

เดือนเพ็ญ

สุขเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

นาย

กำพล

เติมอัครถาวร

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

นาง

สาคร

ศิริกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

นาย

บวร

ลักษมีพิเชษฐ์

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

นาง

จินดาพร

นามไธสง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปรางค์กู่

นาย

อดิศักดิ์

คำแสน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปรางค์กู่

นาง

มธุลิน

สืบทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปรางค์กู่

นาย

สมหวัง

เป้งทอง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปรางค์กู่

นางสาว

กิติยา

พรหมชาติ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลไพรบึง

นาย

สุขเกษม

เรืองนุช

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลไพรบึง

นาย

สงวนศักดิ์

วิเศษศุกล

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลวังหิน

นาง

จุรีรัตน์

ลูกอินทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวังหิน

นาย

ชาญชัย

ศานติพิพัฒน์

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลวังหิน

นาย

วรเทพ

วารินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลวังหิน

นางสาว

ประกาย

หมายมั่น

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลวังหิน

พ.ต.ท.

พงษ์ศักดิ์

บรรดาศักดิ์

นักวิชาการเวชกรรมป้องกัน

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

พ.ต.

ฉัตรมงคล

คนขยัน

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

พ.ต.หญิง

อภิชนา

ประภาศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

พ.ต.หญิง

ชฎารัตน์

โกพลรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

พ.ท.หญิง

สุธีรา

พิทักษ์โกศล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

นาย

อภิชาต

สุวาร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

นางสาว

นาตยา

เต้าป้อม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเต่างอย

นาย

ชัชชัย

แฮนนลุน

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

นาย

วิชิต

ไชยรา

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

นาง

นาดี

สอนโพธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

นาย

โสภณ

วัณไวทจิตร

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

นาง

อรอนงค์

สีหนาท

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพังโคน

นาง

นิตยา

วันทยานนท์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพังโคน

นางสาว

ปิญากรณ์

คำผอง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

นาง

วิไลแก้ว

มุงธิสาร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

นาย

อังคาร

ทองสอาด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

นางสาว

สุพรรณิการ์

เสรีกุล

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลวาริชภูมิ

นางสาว

ปิยะดา

เล็กตระกูล

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลวาริชภูมิ

นาง

พรทิพย์

อัคนิจ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวาริชภูมิ

นางสาว

พรพิศ

เหลาพรม

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลวาริชภูมิ

นาง

วราพร

ยั่งยืนนาน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาง

ปรียา

ตันศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาง

นงคราญ

ไชยรบ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาง

เนื้อนวล

ปาละสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาง

สุกัญญา

เผ่าวงศา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาง

บุญลิ่ม

กองแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาง

ลาวัลย์

เทศน์เรียน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาง

กาญจนา

ไชยบุตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางสาว

เบญจศีล

อุทัยฉัตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาย

ทวีศิลป์

ไชยบุตร

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นาย

วัชระพงษ์

ภูทองกรม

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

พญ.

ศุภมาศ

อุ่นสากล

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

นางสาว

รุจิรา

งิ้วโสม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

นางสาว

เจริญศรี

บุพศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

นาง

พิมพา

พรมสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

นาย

อดิศักดิ์

ผานะวงค์

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

นาย

กิตติกร

ริรัตนพงษ์

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลกาบเชิง

นางสาว

อัญชลี

เผ่าจินดา

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลกาบเชิง

ร.ต.หญิง

ดวงฤทัย

ตันติศิรประภา

พยาบาล

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ร.ต.หญิง

นวลพร

พิศาลชัยยงค์

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

นาง

ทิพวิมล

ธนบุญสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลจอมพระ

นาย

ณัฐพล

ชมชื่น

เจ้าพนักงานการเงิน

โรงพยาบาลจอมพระ

นาง

เฉลิมศรี

ยิ่งยงยุทธ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจอมพระ

นาง

วารุณี

มุธุสิทธิ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจอมพระ

นายแพทย์

พงศกร

ศรีจันทร์

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลท่าตูม

เภสัชกรหญิง

ปิยะมาศ

อาระหัง

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลท่าตูม

เภสัชกรหญิง

ภารดี

ปลอดภัย

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลท่าตูม

นาง

นิภาภรณ์

นามเคน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลท่าตูม

นางสาว

นันทพร

เหลืองสกุลไชย

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลท่าตูม

นาง

วนิดา

แจ่มใส

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบัวเชด

นายแพทย์

อภิสรรค์

บุญประดับ

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลบัวเชด

นางสาว

เสาวรีย์

เนื้อทอง

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลบัวเชด

นาย

สุธน

ทำนองดี

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

นางสาว

อรฉัตร

บุญยเกียรติ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

นาง

อรัญญา

เชี่ยวรอบ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

นางสาว

สมชื่น

พิมพ์เก่า

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

นาง

ปวีณา

ปิ่นทอง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

นาย

อรรถพล

ภูอาษา

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

นายแพทย์

โสภณ

มุธุสิทธิ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนม

โรงพยาบาลสนม

นาง

รัชนันท์

อังกลมเกลียว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสนม

ทันตแพทย์หญิง

ปิยวรรณ

ด้วงดารา

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลสนม

นายแพทย์

สุดเขต

นรัฐกิจ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลสนม

นางสาว

ศศิธร

ถือชาติ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสนม

นาย

บุญทง

ขันมาก

พนักงานขับรถยนต์

โรงพยาบาลสนม

นาย

ไพโรจน์

รัตนะเจริญธรรม

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลปากคาด

นางสาว

ชมนาถ

ผาณิบุศย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหนองคาย

นาง

มณีวรรณ

ตั้งขจรศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองคาย

นาง

มนทิรา

เถาว์วัลย์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโนนสัง

นาย

สง่า

ไชยนา

นักวิชาการสาธารณสุข 5

โรงพยาบาลโนนสัง

นาง

นิตยา

พันธ์งาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลโนนสัง

นาย

พิทักษ์

ลาตำแย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโนนสัง

นาง

พรทิพย์

หาญชัยภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโนนสัง

นาง

บุษบา

บัวสาย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโนนสัง

นางสาว

ดอกเอื้อง

แสนสีระ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโนนสัง

นาย

อรรถเกียรติ

กาญจนพิบูลวงศ์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลโนนสัง

นาง

ละออ

บาระมี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหัวตะพาน

นางสาว

นงลักษณ์

คชพรหม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหัวตะพาน

นางสาว

สุพัตรา

ชายแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นาง

ปิยมาภรณ์

ทองโส

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นางสาว

ผกามาศ

ศรีวรสาร

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นาย

กฤษณะ

ชาตาสุข

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 5

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นาง

อรจันทร์

พงษ์ประเสิรฐ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นางสาว

บัวสอน

วระโพธ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นางสาว

สมคิด

พรมน้อย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นาง

จิตติมา

วามะลุน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นางสาว

อนงค์

เอื้อวัฒนา

หัวหน้าพยาบาล 8

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นาง

ชฎาพร

พวงมาลา

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นาง

ฉวีวรรณ

มุทาวัน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นางสาว

ขวัญเรือน

สุวรรณี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นาง

วัลภา

ลุพรหมมา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดจับ

นาง

ลักขณา

ศิริมาลา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดจับ

พญ.

สุจิรา

อนุสุริยา

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลกุดจับ

นาง

สุกัญณี

สิงห์สัตย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดจับ

นางสาว

ชลจิต

จิตรัก

พยาบาล

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ร.อ.หญิง

สุลัดดา

ศิริทรัพย์ไพบูลย์

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ร.ท.

นิรันทร์

บ่อชน

รองผู้บังคับหมวด

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ร.ต.หญิง

สุดา

โหวดมงคล

ผู้ช่วยนายทหารการเงิน

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ร.ต.หญิง

กุมภานภา

บุตรศรี

พยาบาล

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

จ.ส.อ.

สมโภชน์

วงศ์แก้ว

นายสิบพลาธิการ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ส.อ.

กฤษณุ

อุดโร

นายสิบพยาธิวิทยา

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นางสาว

รัตติกาล

พิณสมบัติ

เทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นางสาว

วรรณฑิฌา

เชื้อบุญมี

พยาบาล

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.ต.

สุวัฒน์ชัย

เต็งศิริกุล

รังสีแพทย์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นางสาว

นุชรี

อาบสุวรรณ

นักสุขศึกษา

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นางสาว

กัญญาภัทร

เประกันยา

เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นางสาว

ศิริจิต

นิตย์คำหาญ

พนักงานคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นาง

วิมลศรี

ภวะภูตานนท์

นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.ท.

สุเทพ

ทิวะทรัพย์

นายทหารส่งกำลัง

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.ท.หญิง

กฤติกา

สุขะตุงคะ

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.อ.

ดาราพงศ์

ลังกาฟ้า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.อ.

ชาติชาย

นาเมือง

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.ท.หญิง

ทรงสุดา

ขวัญประชา

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ร.อ.หญิง

จิรวรรณ

ศรีกุลวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.อ.

วิสุทธิ์

ศรีจันทราพันธุ์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายแพทย์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ร.อ.หญิง

สุกัญญา

รัตนสิมากร

พยาบาล

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.อ.

เฉลิมพล

ศรีเจริญ

 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นาย

ชาคริต

เอื้อวิทยา

ทันตแพทย์ 6

โรงพยาบาลทุ่งฝน

นาง

รัชนี

เบิกบาน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลทุ่งฝน

นางสาว

ตติยา

แซ่เล็ก

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลทุ่งฝน

นาย

ธวัชชัย

วิเชียรเครือ

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลทุ่งฝน

นาย

สรรพสิทธิ์

อริยปัญญา

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลทุ่งฝน

นาง

ศิริรัตน์

สันติไชยกุล

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลทุ่งฝน

นาย

ธวัช

งานรุ่งเรือง

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลนายูง

นาง

สกุลรัตน์

ศุภรัตนชาติพันธ์

ทันตแพทย์ 6

โรงพยาบาลนายูง

นาย

บัญชา

นันทะโคตร

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลนายูง

นางสาว

จันทิรา

วงศ์ชาลี

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลนายูง

นางสาว

ปารรัตน์

วุฒิเจริญวงศ์

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลโนนสะอาด

นาง

นิตยา

โฮมวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโนนสะอาด

นางสาว

จินตนา

อาจนนท์ลา

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

นาง

ดวงเดือน

มีคำแสน

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

นางสาว

อารดา

พลศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

นางสาว

วัชราภรณ์

อนวัชชกุล

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

นางสาว

พรทิพย์

มาหลิน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

นาย

เกรียงศักดิ์

เอกพงษ์

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลเพ็ญ

นางสาว

จันทิมา

สิงหสุริยะ

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลเพ็ญ

นาย

มงคล

สนทา

เจ้าน้าที่รังสีการแพทย์ 6

โรงพยาบาลเพ็ญ

นาย

ทองสุข

พบบุญ

นักเทคนิคการแพทย์ 5

โรงพยาบาลเพ็ญ

นาง

วราภรณ์

ริมชัยสิทธิ์

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลเพ็ญ

นางสาว

นงลักษณ์

ขาววันดี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเพ็ญ

นางสาว

พัชรีภรณ์

อินทร์กง

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นาง

พิชชาพร

ผลเดช

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นาย

สมเจตน์

ไฝ่ศรี

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นาง

เสน่ห์

ศรีสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นาง

อนงค์

ราชโส

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นาย

เกรียงไกร

ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นางสาว

ขวัญจิรา

โง่นแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นาง

สุมาลี

ราชวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นาง

สถาพร

ไร่ไสว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวังสามหมอ

นางสาว

ลาวรรณ

สิงห์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาง

เสาวนีย์

วุฒิสมบูรณ์

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาย

เสกสรร

ขันศรีมนต์

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาง

มะลิ

โพธิ์บาย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาง

ศิริวรรณ

ริมโพธิ์เงิน

พยาบาลเทคนิค 6

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาง

วาสนา

เสี้ยวทอง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาย

สงคราม

ศิริมาลา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสร้างคอม

นางสาว

จินดาพร

จันทร์เหลือง

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลสร้างคอม

นางสาว

ปัทมาพร

สุวรรณแสง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาง

จุฑารัตน์

หนูกลาง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลสร้างคอม

นางสาว

สุรีพร

อินทนพ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลสร้างคอม

นาง

ไพรวรรณ

โพนสิงห์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสร้างคอม

พญ.

จิรภา

อินทร์ติยะ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลหนองวัวซอ

นาง

ศุภิสรา

โคตรบุตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองวัวซอ

นางสาว

จุฑามาส

บุญกว้าง

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลหนองแสง

นางสาว

วันดี

สุขผึ้ง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองแสง

นางสาว

ปิยวัฒน์

ทาบุราณ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลหนองแสง

นาง

สุชาดา

ลาสอน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองแสง

นาง

อุไรวรรณ

บัวเกษ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองแสง

นพ.

จำนง

กุลนรัตน์

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

นารี

แซ่อึ้ง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

จินนาภา

ทีปสว่าง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

จิตรา

กองชนะ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ทัศนีย์

เทศประสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

วิชัย

ศิวาวงศ์

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ชนัญพร

อัคนิจ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

สุรางค์

เนียมแสง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ยุพาพร

หัตถโชติ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

บรรจง

ภูมิบุญชู

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

สุจินตนา

วงศ์คูณ

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ตะดาณี

เท่าทอง

นักกายภาพบำบัด 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

นายแพทย์

สุเมธ

มั่นทรงธรรม

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ประภาพร

ตั้งเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

อนุชิต

พิทักษ์ทิม

เภสัชกร 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ฉวีวรรณ

ฤาเวทย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

รัตนาภรณ์

เดล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

พุธิตา

แพงน้อย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

รัชนีบูลย์

นุชิต

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

พญ.

สุภาพ

ซื่อพัฒนะ

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

พญ.

ชนาธิป

พันธุ์พิทย์แพทย์

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

จุไร

เด่นพายัพ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ปรางนุช

ศรีมาวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

จินทภา

อรรถสาร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

กนกรัชต์

ชัยชนะทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

พิชญา

กองทอง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

เกศแก้ว

ดลศิริฤทธิกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ทิพย์สุคนธ์

อารยวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

พาณี

เตียวศิริทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

อัญชลี

อ้วนแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

สุดาพร

สุทธิพันธ์ตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

วนิดา

สิทธิกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

พรรณี

ศรีสุริยจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

เยาวเรศ

พรหมสาขา ณ สกลนคร

พยาบาวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

จันทร

วรรณภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

สุชาดา

สอางค์ชัย

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ปรางทอง

ประภาการ

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

สมสิทธิ์

เจนถาวร

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

เพชรา

พรหมจารย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

จารุณี

สัมฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

บุษบา

ประสานอธิคม

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

กริชเพชร

สังขวัฒน์

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

พญ.

ศศินี

อภิชนกิจ

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

จิตรา

เลิศสุบิน

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

สัมฤทธิ์

ธรรมฤทธิ์

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

พิมพ์รำไพ

บุญย์ศุภา

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

ธรรมนูญ

วิสิฐธนวรรธ

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

ถวัลย์

สายวัฒน์

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

อรุณี

มรกตพิทยารักษ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

ณรงค์

ธาดาเดช

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

วันเพ็ญ

อ่อนผิว

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

พญ.

ศุภลักษณ์

รายยวา

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

อภิชาต

อภิวัฒนพร

นายแพทย์ 9

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

เพชรี

พานิช

นักโภชนาการ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ประเวศ

กลัดเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

ทพ.

สมศักดิ์

ภูมิอมร

ทันตแพทย์ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

เบญจพร

โฆสิต

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

วิเชียร

รุ่งนิติธรรม

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ชัญญา

นิมิตวงศ์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

รัชรา

สนสายสิงห์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

ไพรวัลย์

ไชยวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

รุ่งทิวา

ศิริวงศ์กุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

สุนิสา

วงษาจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

คุณ

เนาวนิตย์

บุญยเรือง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอุดรธานี

นพ.

วิสุทธิ์

ตันรัตนาวงศ์

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

พญ.

ปิยะฉัตร

ริมพืชพันธ์

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลอุดรธานี

นาย

ธีรสุต

เล็กอุทัย

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาง

พิไลพร

เลิศแล้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาง

ปุณณภา

วันสามง่าม

พยาบาลวิชาชีพ7

โรงพยาบาลโขงเจียม

นางสาว

เสาวณี

นรศรัณยู

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาง

เยาวลักษณ์

พิลารักษ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาย

กฤษฎา

พูลเพิ่ม

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาง

อนัญชนา

ศรีบุรินทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาย

ทวีศักดิ์

วันทา

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาง

ศิลป์ศุภา

ขีดขั้น

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลโขงเจียม

นาย

วรายุทธ

เลิศแล้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลโขงเจียม

พันโทหญิง

ลออศรี

ประเสริฐสุข

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์

พันตรีหญิง

รำไพ

ธนาพร

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พันเอก

ดุลพัฒน์

เจริญวงศ์

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พันเอกหญิง

รัชนีวรรณ

พันธุวงษ์

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พันโท

สละ

ทัพถาวร

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พันโทหญิง

สุวรรณี

โอรุ่งเรือง

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พันโทหญิง

เอื้อพร

ดิคคินสัน

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พันตรีหญิง

ศันสนีย์

คำพูล

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พันตรีหญิง

วีรยา

จันทรเสนา

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ร้อยเอกหญิง

เบญจวรรณ์

ลอศิริกุล

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

นาง

กุหลาบ

สิ้นภัย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลตระการพืชผล

นาง

กัญญ์วรา

อุปนิสากร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลตระการพืชผล

นางสาว

สุพรรณี

ธีระเจตกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลตระการพืชผล

นางสาว

สุภาภรณ์

พุฒผา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลตระการพืชผล

นางสาว

ศุภรัตน์

เข็มนาค

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลตาลสุม

นางสาว

วันวิสา

ทองรอง

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลตาลสุม

นาย

เจษฎา

คำศรีสุข

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลนาจะหลวย

นางสาว

สมจิตร

กองไชย

พยาบาลวิชาชีพ 3

โรงพยาบาลนาจะหลวย

นาง

สลิตา

พรหมเกษ

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลนาจะหลวย

นางสาว

ชาลินี

เกิดสุข

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนาจะหลวย

นางสาว

สิริรัตน์

พูลเพิ่ม

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลนาจะหลวย

นางสาว

ชุติมา

สุนทรารักษ์

ทันตแพทย์ 6

โรงพยาบาลนาจะหลวย

นาง

สิริสุข

ชอบงาม

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

โรงพยาบาลบุณฑริก

นางสาว

นวรัตน์

สิงห์คำ

 

โรงพยาบาลบุณฑริก

นาง

สุภาภรณ์

เพี๊ยะวงศ์

 

โรงพยาบาลบุณฑริก

นพ.

พิสิษฐ์

เวชกามา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบุณฑริก

นาง

กรุณา

จินตานนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงพยาบาลบุณฑริก

นาง

ณัชชา

วงศ์คำจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

นาง

ศิริลักษณ์

ดนตรีรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

นาง

สุบงกช

ธรรมรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

นพ.

ประวิทย์

โภคสวัสดิ์

นายแพทย์

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

นาง

ภัณฑิรา

ธรรมสัตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

นาง

สุภาพร

คำทา

นักกายภาพบำบัด ลช.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นางสาว

บุษกร

บุญยิ่ง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นาย

ปัญญา

อิทธิธรรมบูรณ์

นายแพทย์ 8

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นางสาว

พรเพ็ญ

มนตรีตระกูล

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นาย

นฤสรณ์

กลางบุรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นาง

นิธิมา

กลางบุรัมย์

นักเทคนิคการแพทย์ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นางสาว

จันทร์ทิพย์

บัววัฒน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นาง

ขวัญจิรา

เทียวสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นางสาว

สุมน

ล้อนันทกุล

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นางสาว

ทิพรัตน์

แก่นสุข

นักรังสีเทคนิค 6

โรงพยาบาลสิรินธร

นาย

สุริยง

แผลงงาม

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลสิรินธร

นางสาว

จีรภา

ศรีทานันท์

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลสิรินธร