ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่งบริหาร สถานที่ติดต่อ จังหวัด
1 น.ส.แก้วตา คงสุขา โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
2 นาง นุจรินทร์ สังข์ชัย พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
3 นายแพทย์ บัณฑิต เกษตรสิงห์ นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
4 นางสาว สุภาวดี สมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
5 นาง สวนีย์ นามเพ็ง พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
6 นางสาว นารีรัตน์ รักสุนทร เภสัชกร 6 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
7 นาง อรวรรณ พงษ์สุริยะฉาย พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
8 นาง ธรัญญา ฐานโอภาส พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
9 นาง สายรุ้ง แซ่อึ้ง พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
10 นาย ไพบูลย์ ดีพลงาม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
11 นาง ธัญญารัตน์ เมืองหงษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
12 นาง สุวรี สายุทธ์ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
13 แพทย์หญิง มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 นาง ปทุมพร อภัยจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
15 แพทย์หญิง จุฬารัตน์ พรไธสง นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
16 ทันตแพทย์หญิง อมรเพชร ตันติรัตนานนท์ ทันตแพทย์ 4 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
17 นาง นิลุบล เพ็งธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
18 นาง นิตยา ดีอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
19 นาย ประสิทธิ์ ปาประโคน นักเทคนิคการแพทย์ 7 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
20 นาง นฤมล ขันเงิน เภสัชกร 7 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
21 นางสาว รุ่งลาวัลย์ เมินไธสง เภสัชกร 7 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
22 นาย คำนวณ วันโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
23 นาย วีระ จันผกา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
24 นาง อรุณวรรณ สรรพสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น
25 น.ส. อำนวยพร อภิรักษากร นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น
26 นาง รมณีย์ สุตาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น
27 นางสาว พนาวัลย์ การไร่ เภสัชกร 5 โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น
28 นาย นฤพนธ์ โรจนพิทยากร นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์
29 นางสาว ปนิตา ประทีปเสน นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สกลนคร
30 นาง ดวงใจ มาสกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น
31 นาง เสงี่ยม ริรักชาติ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ
32 นางสาว ผกามาศ จันทร์เทพย์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลนอร์ทีอสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี
33 นางสาว นงลักษณ์ กุลหินตั้ง พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเขว้า ชัยภูมิ
34 นางสาว พลพร หิรัญ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ
35 นาง ฉวีวรรณ งาหัตถี พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ
36 นาง กานดา พุทธพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
37 นางสาว นฤภร สงึมรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
38 นางสาว จินตนา วีระนันท์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
39 นาง ดวงเดือน ใจสำราญ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
40 นาง บรรทม ใจสำราญ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
41 นางสาว วัฒนา กุ้งมะเริง พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
42 นางสาว ญาณิพิชย์ เพชรรามพะเนาว์ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
43 นาง ปฤษณา สันติวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
44 นาง ธันยมัย ไลไธสง พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
45 นางสาว บุษรา ดาวเรือง พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
46 นางสาว สุณัฏดา คเชนทร์ชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
47 นาง สำเนียง มาบจะบก พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
48 นางสาว พรพิมล อ่อนทะเล พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
49 นางสาว เพชรา กาลสกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
50 นาง สุพรรณี ชยาวิวัฒนาวงศ์ จ.พนักงานการเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
51 นาง สุมาลัย สุขจิตติ์ นักโภชนากร 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
52 นางสาว รุ่งนภางค์ รัตนกติกานนท์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร
53 นางสาว ยูริสา แสนหมู พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร
54 นาง ประภา เอนกแสน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
55 นาง โรมรัก พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
56 นาง พรทิพา รัตนเกษตรสิน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
57 น.ส. สุภาภรณ์ โคตรุทา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
58 พ.อ. วศิน บัวแสง รองผอ. รพ.ค่ายสุรนารี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
59 พ.ท.หญิง สุกัญญา จันทรอารีย์ เภสัชกร โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
60 พ.ต.หญิง ชไมพัฒน์ กรเพชรปราณี ทันตแพพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
61 ร.อ. ทัศนัย ปริโตทกพร ศัยลแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
62 ร.อ.หญิง วันเพ็ญ ปัจจัยเจริญ พยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
63 ร.อ.หญิง ดวงดาว อินทรสถิตย์ พยาบาลกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนานี นครราชสีมา
64 ร.อ.หญิง อิสรรีย์ พงษ์วิภาวัฒน์ พยาบาลกองอายุกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
65 ร.อ.หญิง หทัยรัตน์ บุญญะฤทธิ์ พยาบาลแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
66 ร.อ.หญิง นัยนา สอนคง พยาบาลกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
67 ร.ต.หญิง นุชนารถ กิจขุนทด พยาบาลกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
68 น.ส. อักษร พูลนิติพร นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
69 นาง มลิวัลย์ ภักดีนวล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
70 น.ส. ทัศนีย์ สิทธิ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลนาหว้า นครพนม
71 นาย ชาญชัย สุวัฒนเสนีย์ เภสัชกร 4 โรงพยาบาลนาหว้า นครพนม
72 น.ส. วาสนา ลิ้มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร
73 นายแพทย์ อดิศักดิ์ ยังสนิตย์ นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
74 น.ส. สุมาลี ศรีนุกูล ทันตแพทย์ 4 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
75 น.ส. ลักขณา โคนุตะ เภสัชกร 7 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
76 นาง อุลัยวรรณ ไชยรบ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
77 นาย สินธวัตร สมบัติศรี จ.บริหารงานทั่วไป 6 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
78 นาง ลุนนี ราชไชย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
79 นาง มณีรัตน์ ประจันนวล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
80 นาย เจษฎา คำศรีสุข นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี
81 นาง ลัคณาพร ขันคำ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี
82 นาง อรุณรัตน์ บุญวัน พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี
83 น.ส. สิริรัตน์ พูลเพิ่ม เภสัชกร 3 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี
84 นาง บุญช่วย ชนะจะโปะ พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี
85 นาง สุรางค์ วนะภูติ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร
86 นาง จินตนา เมืองแทน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร
87 นาง สุดาวรรณ ประเคนชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร
88 น.ส. เอมอร เจริญชัย จ.บริหารงานทั่วไป 6 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร
89 น.ส. ยุพิน แสนดวง พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร
90 นาง วัชราพร พุทธวงศ์ จ.พนักงานทันตสาธารณสุข 6 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร
91 นาง พัชราพร นามโคตร พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร
92 น.ส. ยุพิน ศรีสุพรรณ เภสัชกร 3พ. โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร
93 นพ. ทวีศิลป์ ไชยบุตร นายแพทย์ 8 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
94 นาง สมพักตร์ อ่อนทา พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
95 นาง รัชนีย์ สมบัติศรี พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
96 นาง ลาวัลย์ เทศน์เรียน พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
97 นาง ปรียา ตันศิริ พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
98 นาง นิลุบล ราชโสภา พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
99 นาง กาญจนา ไชยบุตร พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
100 น.ส. ละเอียด น้อยจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
101 นาย สุภาพ ภูแช่มโชติ จ.บริหารงานทั่วไป 6 โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
102 น.ส. กิติยา เพ็งพล พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
103 น.ส. สมรักษ์ อินทรสถิตย์ ทันตแพทย์ 5 โรงพยาบาลสังขะ สุรินทร์
104 นาง วีรา สานุกูล พยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
105 น.ส. ภัทริณี พูลพงษ์ นักเวชสถิติ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
106 นาง เบญจมาศ แสนแสง พยาบาล ชำนาญการ 8 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
107 น.ส. จรูญรัตน์ คำทุ่น จ.บริหารงานทั่วไป 5 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
108 นาง วิไลวรรณ นุชศรี พยาบาล ชำนาญการ 8 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
109 นาง กุลธรา จงตระการสมบัติ พยาบาล 6 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
110 ภญ. ชุลีกร เหล่าวชิระสุวรรณ เภสัชกร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
111 นาง อรสา ภูพุฒ พยาบาล 6 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
112 น.ส. พรวิลัย มีนา นักวิชาการพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
113 น.ส. กนิภัทร์ เดชชัย น.การเงินและบัญชี 3 ศูนย์หัวใจิสิริกิติ์ มข. ขอนแก่น
114 น.ส. วินิต้า แสงทอง เภสัชกร 5 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
115 น.ส. เยาวเรศ ดีคง พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
116 น.ส. อัญชนา ศภุนะสิงห์ เภสัชกร 4 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
117 นาง กุหลาบ สิ้นภัย ยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
118 นาง ศริญญา พบลาภ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
119 นาง จินตะหรา ขำสังข์ จ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
120 นาง วิภาพร แท่นคำ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
121 น.ส. ยุคลมาศ รัตนเชิดฉาย ทันตแพทย์ 5 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
122 น.ส. นุชกานต์ ใจตรง พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
123 น.ส. อุไรรัตน์ คำชุรี จ.เวชสถิติ 3 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
124 นาง สมนึก ชุมจันทร์ จ.พนักงานธุรการ 5 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
125 นาง สุกัญญา สัตถาผล พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สกลนคร
126 น.ส. รัชนีกร ศรีหวาด พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
127 น.ส. กันยารัตน์ นาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
128 น.ส. เกศิณีนารถ ทองปัญญา พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
129 น.ส. ธารทิพย์ ห่อคำ ทันตแทยพ์ 5 โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
130 นาง สืบศิริ บัณฑิตภิรมย์ นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลหนองแสง อุดรธานี
131 นาง วิมล ปาณะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
132 นางสาว ขวัญเรือน สุวรรณี พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
133 นาง วาสนา น้อยพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
134 น.ส. นฤมล ท้าวอนนท์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
135 นาง จุฬาลักษณ์ วิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
136 นาง ธิดารัตน์ พรหมกสิกร พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
137 นาย ศุภรงค์ แก้วคำหงษ์ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
138 นาง ชฎาพร พวงมาลา เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
139 นาง อรุณี บำรุงเตย น.วิชาการเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อนำจเจริญ
140 นาง นิตยาภรณ์ สุระสาย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
141 น.ส. อรนุช ท้าวอนนท์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
142 นาง เพ็ญแข กาญจนพิมล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
143 น.ส. อุมาพร โพธิ์นอก พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
144 นาย ชำนาญ สมรมิตร นายแพทย์ 8 โรงพยาบาลยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
145 น.ส. สมภาร แคนถาด พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น
146 นาง นาตยา ชำนาญ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น
147 น.ส. วิไลวรรณ สมบูรณ์ ทันตแพทย์ 5 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น
148 นาง นภาพร หารดี พยาบาลเทคนิค 3 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น
149 น.ส. เพียงใจ ศรีวิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
150 นาย บรรจง ชาติสิริอำนวยพร จ.บริหารงานทั่วไป 6 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
151 นาย สุนทร พรมเมืองขวา จ.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
152 นาง ดวงจิตร สำราญจิต พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
153 นาง อรนุช ทุบแป้น พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
154 นาง จันเพ็ญ ดีขามป้อม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
155 นาง ทัศนีย์ นุชสาย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์
156 นาง สมถวิล ทรงประโคน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์
157 นาย พิเชษฐ์ พืดขุนทด นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์
158 น.ส. กาญจนา บุตรชน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
159 นาย บรรจง สงสันเขต จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
160 น.ส. สายทิพย์ ตัน นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
161 นาย มงคล กันตพานิชการ เภสัชกร 4 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
162 นาง อมราภรณ์ การะดี พยาบาลเทคนิค 6 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
163 นาย ยุทธพล พลพาหะ ทันตแพทย์ 4 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
164 น.ส. ศรีลำยอง สังข์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
165 นาง อรวรรณ ศรีเกิน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
166 น.ส. เสาวลักษณ์ สุขอาษา พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
167 นาง ญาณิน ขอเพิ่มกลาง พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
168 นาง ศิริพร พรแสน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
169 นาง สุทธิรัตน์ บุษดี พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
170 น.ส. ชโลธร โกสาทอง พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
171 น.ส. ศิริมา ไชยมูล เภสัชกร 6 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
172 นาง สมบูรณ์ แพนสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
173 นาง เกศมุกดา จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
174 นาง มนัสนันท์ วงษ์หาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
175 น.ส. ชาลินี ยินดีมาก พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
176 นาง อุษา ศรีสว่างวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์
177 นาง ใจรัก กาญจนะ เภสัชกร 7 โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์
178 นาย ชาติชาย สามัคคีนิตย์ นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์
179 นาง ญาดา วิไลศิลปดีเลิศ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์
180 น.ส. พนมพร ภูสีเขียว พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์
181 นายแพทย์ เชิญ พรหมคุปต์ นายแพทย์ โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
182 น.ส. ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
183 น.ส. สุกัญญา กิติไพศาลนนท์ เภสัชกร 5 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร
184 น.ส. พิณทิพย์ พันธรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร
185 นาง ขวัญเนตร ศรีเสมอ เภสัชกร 6 โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์
186 น.ส. ธนานันต์ ศรีประโคน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์
187 น.ส. เจริญศรี บุพศิริ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอากาศอำนวย สกลนคร
188 นาง อรพิน คชพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอากาศอำนวย สกลนคร
189 น.ส. อัคพิน สุริวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาลอากาศอำนวย สกลนคร
190 นาง อรัญญารัตน์ อินทรพานิชย์ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลอากาศอำนวย สกลนคร
191 นาง ศิริวรรณ อักษรครบุรี พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลอากาศน้อย สกลนคร
192 นาง สุทัสสี รังวารี พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลอากาศน้อย สกลนคร
193 น.ส. สุทิน ค้าขาย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
194 นาง บุญเชื่อง แก้ววิจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
195 นาง อินทิรา ผ่องแผ้ว พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
196 นาง ศรีพร บถพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
197 นาย วชิรพล บริสัย พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
198 นาง รัชนีกร สาวิสิทธิ์ ทันตแพทย์ 6 โรงพยาบาลจัตุรัส ชัยภูมิ
199 นาย เสถียร สิทธิเวช เภสัชกร 7 โรงพยาบาลจุตุรัส ชัยภูมิ
200 นาง ลำดวน รูไธสง พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลนาโพธิ์ บุรีรัมย์
201 นาง เบญจวรรณ อินทร์งาม พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลสนม สุรินทร์
202 น.ส. จิราพร ประยงค์หอม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสนม สุรินทร์
203 นาง อรกานต์ โกยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลกระสัง บุรีรัมย์
204 นาง ปรีดาภรณ์ ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลกระสัง บุรรีรัมย์
205 น.ส. ปทุมพร สอนภู่ เภสัชกร 4 โรงพยาบาลกระสัง บุรีรัมย์
206 นาย สมร ศรีบุญมี นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลกระสัง บุรีรัมย์
207 นาย สำรวญ พรหมสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลกระสัง บุรีรัมย์
208 นาง เตือนใจ ทะเรรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลกระสัง บุรีรัมย์
209 นาง วันเฉลิม จุลพล พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลกระสัง บุรีรัมย์
210 น.ส. ชมัยพร อัญชุลีกร ทันตแพทย์ 4 โรงพยาบาลกระสัง บุรีรัมย์
211 นาย สรัน ศุภัทรภัณฑ์ นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม
212 นาง ลดาวัลย์ แสนทำมี พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม
213 นาย เมธี ทยอมใหม่ เภสัชกร 6 โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม
214 นาง พรรณี ปะกินำหัง นวก.สาธารณสุข 6 โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม
215 นาย ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
216 นาย ไพฑูรย์ แก้วภมร เภสัชกร 7 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
217 นาง วิไล แก่นทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
218 น.ส. สุนารี เนาว์สุข พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
219 นาง นันทยา จันทะกรณ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
220 น.ส. พรทิภา โยภวงศ์ นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลน้ำโสม อุดรธานี
221 นาง วรรณา วงศ์รัศมีเดือน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลน้ำโสม อุดรธานี
222 น.ส. ทัศนีย์ เพชรรัตน์ นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์
223 น.ส. ทิพย์ภาวรรณ ชวนรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์
224 นาย ธวัช ขันถม เภสัชกร 4 โรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์
225 พ.อ. วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
226 พ.อ. เฉลิมพล ศรีเจริญ จักษแพทย์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
227 พ.ท. อนุพงษ์ สุริยะไชย ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
228 พ.ท.หญิง วัลภา กาญจนะ รอง หก.พยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
229 พ.ท.หญิง อมรา กลางมณี ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
230 พ.ต. สุวัฒน์ชัย เต็งศิริกุล รังสีแพทย์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
231 พ.ต.หญิง จิรวรรณ ศรีกุลวงศ์ หน.แผนกประกันสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
232 พ.ต.หญิง ปรานี จิตรคาม หน.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
233 พ.ต.หญิง สมถวิล สนิทชน หน.พยาบาลแผนกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
234 พ.ต.หญิง วรรณภา ก้อนแพง พยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
235 พ.ต.หญิง นฤมล ขุริรัง หัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
236 ร.อ.หญิง อรดา เกสร พยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
237 ร.ท.หญิง นิภาพร เสนา นายทหารเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
238 ร.ต. ชัยวัฒน์ มาวิเศษ นายทหารปฏิบัติการรังสี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
239 ร.ต.หญิง สุดา โหวดมงคล นายทหารการเงิน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
240 นาย อนุชิต กุลวงษ์ นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
241 นาง สมพิศ เหง้าเกษ พยาบาลวิชาชีพ 8 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
242 นาง คมขวัญ กัลยาณลาภ พยาบาลวิชาชีพ 8 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
243 น.ส. ขนิษฐา สวัสดิวงศ์ไชย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
244 นาง สุภาภรณ์ น้อยเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
245 น.ส. บุญร่วม แสนวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
246 นาย ธีระพันธ์ ทวีธรรมสถิตย์ นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
247 นาง ขวัญพจน์ อวนพล วิสัญญีแพทย์ 7 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
248 นาง จรูญรัตน์ บุญโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
249 นาง พวงเพชร ทุมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
250 นาง อลิศา เหลืองยวง พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
251 นาง เนตรนภิส พันธุ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลขามสะแกแสง อุบลราชธานี
252 นาง คะนึงนิตย์ กาฬเนตร พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
253 นาย ศักดา ศิริเวชธำรง นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี
254 นาย เมธีนทร์ ขอบุญส่งเสริม ทันตแพทย์ 7 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี
255 นาย สุภเกติ์ สุรเบญจวงศ์ นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี
256 น.ส. มัลลีกา ลุนจักร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี
257 น.ส. อังคณา สาลาด พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี
258 นาย อธิพันธ์ โกศลสิทธิ์ เภสัชกร 4 โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมา
259 นาย ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมา
260 น.ส. จินตนา อึดจันทึก พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมา
261 นาง วรรณรัตน์ แก่นทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
262 นาง จันทราทร พละศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
263 นาง สุรีรัตน์ ลูกอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
264 น.ส. กาญจนา คันทะเสน พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
265 นาง นิยม ประโกลั้นตัง พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
266 น.ส. อัจฉรียา พรวิเศษศิริกุล เภสัชกร 4 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
267 นาง ละไม ช่างถม น.สาธารณสุข 6 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
268 น.ส. วนิดา สระแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
269 น.ส. จินตนา อาจนนท์ลา เภสัชกร 5 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
270 น.ส. จุฬาภรณ์ กังสมัครศิลป์ เภสัชกร 5 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
271 นาง ศิริพร สมโภชน์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
272 นาง วิราภรณ์ วราอัศวปติ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
273 น.ส. พงศ์ลดา รักษาขันธ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
274 นาง ปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ พยาบาลวิชีพ 7 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น
275 นาง สังเวียน เตายื่น พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น
276 นายแพทย์ สุรพันธ์ ทวีวิทยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
277 แพทย์หญิง จุฑารัตน์ บุตรตีขันธ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
278 แพทย์หญิง สรียา รวมทรัพย์ นายแพทย์ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
279 นาง พิมพ์ประพรรณ พิพัฒน์พงศานนท์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
280 นาง สุดา แขกรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
281 เภสัชกร ปิยะมาศ อาระหัง เภสัชกร โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
282 นาง ธนินี ทวีวิทยกร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
283 นาง ลำเกียรติ คางคำ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
284 นาง พรรณี จันทร์เพ็ญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
285 นาง อุดม บุญมี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวิชาชีพ สุรินทร์
286 นาย ศุภวัฒน์ เพชรวิเศษ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6 โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ
287 นาง นุชดา บุญซือ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ
288 นาง อนงค์ ผุดผ่อง ทันตแพทย์ 6 โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ
289 นาย กิติกร ลายประดิษฐกร เภสัชกร 4 โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ
290 นาง ยุพา พิทักษ์วาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลขามทะเลสอ นครราชสีมา
291 นาง จรรยา ทองศรี พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลขามทะเลสอ นครราชสีมา
292 นาง ดวงเดือน พิมพ์ทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำนาจเจริญ
293 น.ส. สมพร มีทองแสน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสนางคนิคม อนำจเจริญ
294 นาง ราตรี เหมวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลภูเวียง ขอนแก่น
295 นาย นพวิศณุ นันทัยเกื้อกูล นายแพทย์ 7 โรงพยาบาลภูเวียง ขอนแก่น
296 น.ส. ณัฐกุล น้อยนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
297 นาง สุมาลินี อ้นเกษม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
298 นาย เสกสรร อังมีพิษ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
299 น.ส. กัลยาณี ทานาลาด พยาบาลสวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
300 น.ส. นาตยา เต้าป้อม พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
301 นาง พิณณรัฐ ศรีหารักษา พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
302 นาย ราชินทร์ จันทร์นามวงศ์ จพ.ทันตสาธารณสุข 3 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
303 นาย รุ่งโรจน์ โกธีวัฒนานนท์ เภสัชกร 3 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
304 นาย สุทธิชัย เจริญผล จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
305 นาง อุไรวรรณ จาริก รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล นครราชสีมา
306 นพ. เอกชัย ทวยสอน แพทย์ประจำ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล นครราชสีมา
307 น.ส. สุวรรณา แซ่อือ เภสัชกร 7 โรงพยาบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์
308 นาย สุเมธ กาญกระสัง ทันตแพทย์ 5 โรงพยาบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์
309 น.ส. มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์
310 น.ส. พรสวรรค์ สุระศร พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์
311 นาง เตือนจิตร จันทรโคตร พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ มุกดาหาร
312 นาง ธัญวรรณ เมืองโคตร พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ มุกดาหาร
313 นาง อกนิษฐ์ จินดามณีมาศ พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ มุกดาหาร
314 นาง สมจิตร เมืองโคตร จพ.การเงินและบัญชี 5 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ มุกดาหาร
315 น.ส. วีรวรรณ เลิศยิ่งยศ ทันตแพทย์ 4 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
316 น.ส. สุกัญญา กันกระโทก ทันตแพทย์ 4 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
317 น.ส. อิสรา จงเจริญกมล นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
318 น.ส. เฉลิมขวัญ กลิ่นผกา นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
319 น.ส. สมพร กิจกลาง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
320 นาย วีระพล วงษ์ประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 5 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
321 นาย กิตติภัทร์ สิงห์อุดม พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
322 น.ส. อรุณี ทรัพย์สินวิวัฒน์ เภสัชกร 3 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา
323 นาง ดาวพันธ์ สุวรรณชา พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
324 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พรสี นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลลืออำนาจ อำนาจเจริญ
325 น.ส. สุธิดา ไชยคำภา เภสัชกร 5 โรงพยาบาลลืออำนาจ อำนาจเจริญ
326 นาง สุภาพร ศรีคำ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลลืออำนาจ อำนาจเจริญ
327 นาง รจนา ศรีสันติสุข พยาบาลวิชาชีพ 8 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มข. ขอนแก่น
328 นาง จุฑารัตน์ ค้ำชู พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลด่านขุนทด นครราชสีมา
329 น.ส. สหัทยา กิตติศรยุทธนากุล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลด่านขุนทด นครราชสีมา
330 น.ส. สุรางรัตน์ โฆษิตธนสาร พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลด่านขุนทด นคราชสีมา
331 น.ส. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลด่านขุนทด นครราชสีมา
332 นาง สายชล ไทยอุดม นักวิชาการสาธารณสุข 7 โรงพยาบาลด่านขุนทด นรราชสีมา
333 นาง ประภาวัลย์ ภวภูตานนท์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์
334 นาง วิไลลักษณ์ จริยกุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์
335 นาง ศิริรัตน์ พุทธสีเสน พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์
336 นาย ชัชวาล พงษ์สิงห์จันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ 6 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์
337 นาย ปณิธาน ชำนาญเนาว์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์
338 น.ส. ทิพวรรณ ดวงมุลตรี พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลค้อวัง ยโสธร
339 นาย ชัยยน โสมาบุตร พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลค้อวัง ยโสธร
340 นาง เครือใย เห็มบาสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลร่องคำ กาฬสินธุ์
341 นาง โศรดา ชุมนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลร่องคำ กาฬสินธุ์
342 นาง นภาพร ประสมศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี
343 นาง อสุนี หาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี
344 นาง สุกัญญา สัตถาผล พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สกลนคร
345 นาย สุทิน คำมะณีจันทร์ นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
346 นาย สมชิด เกษเกษม โภชนากร 5 โรงพยาบาลปะคำ บุรีรัมย์
347 น.ส. สุณิตา แสงหล้า ทันตแพทย์ 4 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
348 นาย นิคม สิทธิไกรพงษ์ เภสัชกร 3 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
349 นาง สำลี ภูมิโคกรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
350 น.ส. รัตติยา หลาบเงิน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
351 น.ส. สมส่า อัครฮาด พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
352 นาง อ่อนจันทร์ สมบัติใหม่ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
353 น.ส. กิ่งเพชร ชินศิรประภา พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
354 นาง วรรณวดี ศิริจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อุดรธานี
355 นาง เอื้อมเดือน ทองจ่าม